saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reglament del Departament de Filologies Romàniques

Modificat pel Consell de Govern d'11 de juliol de 2019

TÍTOL PRIMER
Naturalesa, composició i competències

Article 1

El Departament de Filologies Romàniques es constitueix d'acord amb el que estableixen l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i la legislació vigent.

Article 2

1. El Departament de Filologies Romàniques de la Universitat Rovira i Virgili és l'estructura bàsica per organitzar l'activitat del col·lectiu docent i investigador.
2. El Departament de Filologies Romàniques està constituït per:
a) Els estudiants matriculats, d'acord amb l'Estatut de la URV i la legislació vigent.
b) El col·lectiu docent i investigador les especialitats del qual es corresponen amb les àrees de coneixement següents:
- Didàctica de la Llengua i la Literatura
- Filologia Francesa
- Lingüística General
- Literatura Espanyola
- Llengua Espanyola
c) El personal d'administració i serveis que estigui adscrit al Departament.

Article 3

Són funcions del Departament de Filologies Romàniques:
a) Gestionar els recursos humans, materials i econòmics que la Universitat li assigni per exercir les seves funcions.
b) Elaborar i aprovar el pacte de dedicació del personal, document que recull l'encàrrec de tasques docents, investigadores, de gestió, d'extensió universitària i de qualsevol altra mena que el Departament, de manera acordada en el si del Consell, fa a tot el personal.
c) Verificar i avaluar el compliment del pacte de dedicació del personal del Departament.
d) Elaborar la planificació estratègica del Departament d'acord amb la de la Universitat mitjançant els contractes programa que s'estableixin.
e) Adoptar les mesures necessàries per millorar de manera continuada la qualitat de la docència, la recerca i les altres activitats que duguin a terme els seus membres.
f) Coordinar la docència d'una o diverses àrees de coneixement corresponents als ensenyaments de primer i segon cicle, d'acord amb els requeriments dels respectius plans d'estudis, del centre o centres i de la Universitat.
g) Organitzar programes de doctorat i coordinar la docència dels programes de doctorat en els quals les àrees de coneixement participin.
h) Proposar cursos d'especialització, perfeccionament i actualització de coneixements científics, tècnics o artístics en l'àrea o àrees de coneixement de la seva competència, i coordinar-ne la docència.
i) Donar suport a les activitats i iniciatives docents i investigadores del professorat.
j) Fer propostes en el procés d'elaboració dels plans d'estudis en els quals estiguin implicades les àrees de coneixement.
k) Assignar al professorat la docència en cada matèria de la seva competència, d'acord amb els requeriments de la programació docent de la Universitat i la coordinació prevista a l'article 78.1 de l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.
l) Intervenir en el procediment per seleccionar el personal, en els termes previstos en l'Estatut.
m) Impulsar i facilitar l'actualització, la renovació científica, tècnica i pedagògica, i la formació permanent dels membres que hi pertanyen.
n) Cooperar amb els altres departaments, amb la resta d'estructures de la Universitat, amb altres organismes i amb entitats públiques i privades en la realització de programes docents i d'investigació.
o) Totes les altres que la legislació vigent, l'Estatut i les normes que el desenvolupin li atribueixin.


TÍTOL SEGON
Òrgans de govern

CAPÍTOL 1
Disposicions generals

Article 4

Els òrgans de govern del Departament són el Consell de Departament, el director o directora i el secretari o secretària.

CAPÍTOL 2
Consell de Departament

Article 5

1. El Consell de Departament de Filologies Romàniques és l'òrgan col·legiat de govern del Departament.

2. El Consell de Departament està format per:

a) El director o directora i el secretari o secretària del Departament.

b) Tots els membres del Departament que siguin professors ordinaris.

c) Tots els membres del Departament que no siguin professors ordinaris i estiguin en possessió del títol de doctor.

d) Una representació del professorat no doctor que hi estigui adscrit, en una proporció de 2 per cada 3 o fracció.

e) Una representació del personal docent i investigador en formació que hi estigui adscrit, en una proporció de 2 per cada 3 o fracció.

f) Una representació dels estudiants de tots els ensenyaments, inclosos els ensenyaments de tercer cicle conduents a l'obtenció del títol de doctor, en els quals el Departament imparteixi docència. Aquesta representació no podrà superar el 25% del nombre total dels membres del Consell.

g) Tots els membres del personal d'administració i serveis amb dedicació a temps complet que hi estiguin adscrits.

3. La suma dels membres dels apartats d) i e) no podrà ser superior a la suma dels membres dels apartats b) i c).

4. Els membres elegibles del Consell de Departament són renovats cada quatre anys, excepte els representants dels estudiants, que ho són cada dos anys, sense perjudici de la possibilitat de fer eleccions parcials per tal de cobrir les vacants que es produeixin.

Article 6
Són competències del Consell de Departament de Filologies Romàniques:
a) Elegir el director o directora del Departament i acordar-ne la revocació.
b) Debatre les línies generals de la política docent i investigadora del Departament i elaborar la planificació estratègica del Departament, paral·lela a la de la Universitat
c) Aprovar i avaluar anualment el pacte de dedicació. En aquest marc, aprovar el pla anual de docència i recerca i proposar els programes de doctorat i postgrau.
d) Desenvolupar els sistemes de qualitat pertinents per al conjunt de les seves activitats.
e) Elaborar i aprovar la memòria anual d'activitats docents i investigadores del Departament i la memòria econòmica.
f) Coordinar la docència corresponent a les matèries de la seva competència i aprovar els programes bàsics de les assignatures corresponents.
g) Proposar les necessitats de places del col·lectiu docent i investigador, fer-ne la sol·licitud de convocatòria i proposar les necessitats de places de personal d'administració i serveis.
h) Proposar els membres titulars i suplents que han d'integrar les comissions d'accés de professorat.
i) Participar en els processos d'avaluació, acreditació i certificació que afectin les seves activitats.
j) Emetre un informe sobre l'adscripció dels membres a altres departaments, a instituts universitaris d'investigació o sobre la recepció de membres d'altres departaments.
k) Designar els representants del Departament en les diferents comissions de la Universitat.
l) Autoritzar els contractes i convenis per realitzar treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, d'acord amb el que preveu l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.
m) Elaborar el projecte de Reglament del Departament i, si escau, proposar-ne la modificació.
n) Constituir comissions delegades, altres òrgans d'assessorament i fixar-ne la composició.
o) Planificar la utilització dels recursos econòmics, establir les directrius generals de l'administració i ser informat periòdicament de les decisions d'execució adoptades pel director o directora.
p) Totes les altres que li atribueixin l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes que el desenvolupin.

Article 7

El Consell de Departament el convoca director o directora per iniciativa pròpia o a petició d'una cinquena part dels membres del Consell. En aquest darrer cas, el Consell de Departament ha de ser convocat en el termini de deu dies hàbils després que la petició s'hagi formalitzat a la Secretaria del Departament.

Article 8

El Consell de Departament es pot reunir en sessió ordinària, que ha de ser almenys una vegada al trimestre, i extraordinària.

Article 9

1. A l'escrit de convocatòria, en el qual cal indicar la data i l'hora, el lloc i l'ordre del dia, s'ha d'adjuntar una còpia de la documentació pertinent, o bé, si s'escau, es dipositarà a la Secretaria del Departament perquè es pugui consultar.
2. El membres del Consell de Departament han de rebre, amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores, la convocatòria amb l'acta de la sessió anterior.

Article 10

El Consell de Departament queda vàlidament constituït en primera convocatòria, pel que fa a la celebració de les sessions, deliberacions i presa d'acords, si hi és present la majoria absoluta dels membres, sota la presidència del director o directora i el secretari o secretària, o la persona que el substitueixi. En segona convocatòria, que ha de tenir lloc mitja hora després de la primera, queda vàlidament constituït amb els membres assistents, sota la presidència del director o directora i el secretari o secretària, o la persona que el substitueixi.

Article 11

L'assistència al Consell de Departament té caràcter personal. El vot no és delegable.

Article 12

1. El secretari o secretària del Departament actua com a secretari o secretària del Consell de Departament.
2. El secretari o secretària aixeca acta de cada sessió que celebri el Consell de Departament. Aquest document ha d'especificar necessàriament els assistents, l'ordre del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s'ha dut a terme, els punts principals de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats.
3. Les actes s'aproven en la mateixa sessió o en la següent. No obstant això, el secretari o secretària pot emetre certificats sobre els acords específics que s'hagin adoptat amb el vistiplau del director o directora, sens perjudici de la ulterior aprovació de l'acta.

Article 13

1. El Consell de Departament ha de debatre i adoptar acords i resolucions sobre els punts que constin a l'ordre del dia.
2. No pot ser objecte de debat o acord cap assumpte que no estigui inclòs en l'ordre del dia, excepte en el cas que hi siguin presents tots els membres del Consell i es declari la urgència de l'assumpte pel vot favorable de la majoria.

Article 14

Els acords, excepte els que s'expressen als articles 25 i 28, s'adopten per majoria simple dels membres presents al Consell de Departament.


Article 15

1. Les votacions són a mà alçada, excepte aquelles resolucions o acords que afectin persones o quan el vot secret sigui sol·licitat per qualsevol membre de forma explícita.
2. Les votacions a mà alçada no es poden interrompre per cap motiu i mentre es realitzen no es pot entrar ni sortir de la sala de reunions.

Article 16

Els acords adoptats pel Consell de Departament són efectius des del moment que s'aprovin, excepte en el cas que el mateix acord disposi una altra cosa o en el cas que legalment calgui un tràmit posterior. Els acords esmentats s'han d'exposar al tauler d'anuncis del Departament i s'han de notificar als òrgans de la Universitat corresponents.

Article 17

1. Les comissions delegades són òrgans d'assessorament, informació i gestió dels afers de tràmit que entenen en els assumptes que els són propis o que els puguin ser encomanats. Són les encarregades de proposar els punts relatius a les àrees de la seva competència que el Departament tractarà en les reunions del Consell.

2. Les comissions les presideix el director o la directora del Departament, o persona en qui delegui, i en formen part el secretari o la secretària del Departament, el qual ha d'aixecar acta de les deliberacions.

3. Les comissions les convoca el president o presidenta, bé a iniciativa pròpia bé a petició d'una tercera part dels membres de la comissió.

4. Les comissions estan constituïdes per un professor representant de cadascuna de les àrees que integren el Departament, un estudiant i un membre del personal d'administració i serveis d'entre els que representen aquests col·lectius en el Consell. Com a excepció, en el cas de la Comissió de Doctorat i de Tercer Cicle, també en forma part un representant dels investigadors en formació o bé un estudiant representant del col·lectiu d'estudiants de tercer cicle.

5. El Consell de Departament consta de les comissions delegades que s'esmenten a l'article 18, sens perjudici que es puguin constituir altres comissions temporals per tractar algun assumpte específic.

6. La renovació de les comissions s'ha de fer cada quatre anys un cop renovat el Consell, excepte en el cas dels representants dels estudiants, que són renovats cada dos anys. Les comissions es poden renovar, també, per dimissió del director o directora o en el cas que s'aprovi una moció de censura.

Article 18

1. Les comissions delegades del Consell de Departament de Filologies Romàniques, que han d'estar formades per membres que hi pertanyen, són:

a) Comissió Permanent
b) Comissió Acadèmica
c) Comissió de Recerca
d) Comissió Econòmica
e) Comissió de Doctorat i Tercer Cicle

2. Són funcions de la Comissió Permanent:

a) Assessorar el director o directora en qüestions de política general del Departament.
b) Expressar l'opinió de l'àrea sobre les qüestions que li hagin estat plantejades.
c) Tramitar assumptes que s'hagin de resoldre amb caràcter urgent quan sigui materialment impossible complir els terminis previstos a l'article 10 d'aquest Reglament. La decisió l'ha de ratificar, necessàriament, el Consell de Departament.

El coordinador o coordinadora de la Comissió Permanent fa de representant de l'àrea.

3. Són funcions de la Comissió Acadèmica:

a) Elaborar la memòria d'activitats del Departament.
b) Vetllar per l'aplicació dels plans d'estudis dels diferents ensenyaments en què imparteix docència el professorat del Departament.
c) Proposar l'assignació de la docència del professorat del Departament.
d) Elaborar, a instàncies del professorat, l'oferta de crèdits extracurriculars del Departament, en coordinació amb la resta de Departaments de la Universitat.
e) Informar sobre la plantilla del Departament i assessorar sobre perfils, canvis de denominació o de categoria, o redistribució de places, segons les necessitats científiques i docents del Departament.
f) Proposar els membres del Departament que han de formar part de les comissions específiques de contractació i de les comissions encarregades d'elaborar els informes preceptius, en cas que algú ho demani, per als concursos.
g) Elaborar propostes de petició de contractació de professors visitants i emèrits.
h) Informar sobre les peticions del professorat pel que fa a canvi d'àrea de coneixement.
i) Informar sobre sol·licituds de permisos per a investigació, estudi o altres causes.
j) Totes aquelles previstes en l'Estatut o que el director o directora del Departament o el Consell de Departament li encomani.

4. Són funcions de la Comissió de Recerca:

a) Coordinar les línies de recerca del Departament, donar-hi suport i coordinar-se amb la Comissió de Recerca de la URV.
b) Proporcionar informació als membres del Departament sobre qualsevol qüestió d'interès relacionada amb la recerca (ajuts a la recerca, beques, congressos, reunions científiques, etc.).
c) Elevar propostes d'adquisició de mitjans de recerca (grans equips, bibliografia, subscripcions a revistes científiques, petit utillatge, etc.) i controlar-ne l'ús.
d) Establir els criteris de priorització que calgui per desenvolupar la política de recerca del Departament i aplicar-los.
e) Elaborar els informes propis de la seva competència i que el director o directora o el Consell de Departament li sol·licitin
f) Totes aquelles altres funcions previstes en l'Estatut o que el director o la directora o el Consell de Departament li encomani.

A més dels membres previstos a l'article 17.4 d'aquest Reglament, també en forma part el representant del Departament a la Comissió de Recerca de la URV.

5. Són funcions de la Comissió Econòmica:

a) Elaborar els pressupostos del Departament a partir de les seves necessitats i proposar els criteris de distribució pressupostària perquè els aprovi el Consell de Departament.
b) Fer el seguiment dels ingressos i les despeses del Departament.
c) Aprovar les sol·licituds d'ajut a càrrec dels pressupostos d'activitats i de publicacions del Departament.
d) Totes aquelles funcions previstes en l'Estatut o que el director o directora o el Consell de Departament li encomani.

Els professors representants a la Comissió Econòmica són també responsables dels afers econòmics de les seves respectives àrees de coneixement i han de controlar les despeses del professorat.

6. Són funcions de la Comissió de Doctorat i Tercer Cicle:

a) Informar de les propostes de programes de doctorat presentades pel professorat del Departament i de qualsevol altra activitat relacionada amb els ensenyaments de tercer cicle, i donar-hi el vistiplau.
b) Encarregar-se de la tramitació i difusió de l'oferta de tercer cicle que hagin aprovat el Consell de Departament i la Comissió de Doctorat de la Universitat.
c) Proposar els membres dels tribunals per avaluar les tesis de llicenciatura i per obtenir el diploma d'estudis avançats, a proposta del director o directora del treball.
d) Complir els tràmits necessaris per admetre i presentar tesis doctorals, d'acord amb els criteris que preveu la normativa vigent per obtenir el títol de doctor o doctora.
e) Totes aquelles funcions previstes en l'Estatut o que el director o directora o el Consell de Departament li encomani.

A més dels membres previstos a l'article 26.3 d'aquest Reglament, també en formen part els coordinadors dels programes de doctorat vigents i el representant del Departament a la Comissió de Doctorat de la URV.

CAPÍTOL 3
Òrgans unipersonals

Article 19
El Consell de Departament elegeix el director o directora de departament entre el professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat amb dedicació a temps complet que hi pertanyi.

Article 20
La durada del mandat de director o directora del Departament és de quatre anys, amb possibilitat de reelecció consecutiva una sola vegada. El nomenament correspon al rector o rectora.

Article 21
En cas d'absència, impediment o vacant del director o directora del Departament, n'assumeix accidentalment les funcions el professor doctor o professora doctora amb vinculació permanent a la Universitat amb més antiguitat.

Article 22

Correspon al director o directora del Departament:
a) Representar-lo.
b) Coordinar les activitats docents, investigadores i acadèmiques dels membres del Departament.
c) Assignar als professors adscrits al Departament la docència, atribuïda pels centres corresponents a matèries pròpies de l'àrea o àrees de coneixement del Departament.
d) Convocar i presidir el Consell de Departament, i executar i fer complir els seus acords.
e) Dirigir la gestió administrativa i pressupostària del Departament, i informar-ne periòdicament el Consell de Departament.
f) Exercir la direcció funcional del col·lectiu docent i investigador en el marc del pacte de dedicació i del personal d'administració i serveis adscrit al Departament.
g) Autoritzar la formalització dels contractes per realitzar treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, d'acord amb el que preveu l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.
h) Totes les altres funcions que li atribueixi l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i aquelles altres relatives al Departament que ni l'Estatut ni aquest Reglament no atribueixin al Consell de Departament.

Article 23
El rector o rectora nomena, a proposta del director o directora, el secretari o secretària del Departament entre el professorat permanent amb dedicació a temps complet que hi estigui adscrit. El secretari o secretària s'encarrega de custodiar les actes de les sessions del Consell de Departament i d'expedir els certificats dels acords que s'hi hagin pres.

Article 24

En cas d'absència, impediment o vacant, el secretari o secretària ha de ser substituït per un secretari o secretària provisional designat pel director o directora, que n'assumeix accidentalment les funcions.

Article 25

1. El director o directora del Departament pot ser remogut del seu càrrec amb l'aprovació d'una moció de censura,.
2. La moció de censura l'han de presentar almenys un terç dels membres del Consell de Departament, i s'ha de votar entre els deu i trenta dies següents a la presentació. Ha d'incloure un candidat i el programa ha de contenir les línies de política i gestió universitària que s'han de desenvolupar en el càrrec.
3. L'aprovació de la moció de censura requereix el vot favorable d'almenys dos terços dels membres del Consell de Departament. En el cas que la moció de censura no sigui aprovada, les persones que la signen no en poden presentar cap altra durant l'any següent.

TÍTOL TERCER
Règim econòmic

Article 26
El Departament de Filologies Romàniques disposa d'un pressupost format per les partides pressupostàries que li assigna la Universitat i pels ingressos obtinguts mitjançant altres fonts, d'acord amb la legislació vigent, l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes de la Universitat que el desenvolupin.

Article 27

El Departament de Filologies Romàniques ha de retre comptes sobre la seva activitat i el grau d'assoliment dels objectius proposats en la planificació estratègica per a cada període, mitjançant una memòria anual, acadèmica i econòmica, que ha d'elevar al Consell de Govern.

TÍTOL QUART
Reforma del Reglament

Article 28

El director o directora, per iniciativa pròpia o bé per una tercera part dels membres del Consell de Departament, pot proposar la reforma d'aquest Reglament, la qual requerirà l'acord de la majoria absoluta dels membres del Consell.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

El Consell de Departament de Filologies Romàniques ha d'adequar la seva composició al que preveuen aquest Reglament i l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili abans de l'1 de gener de 2004.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

En el moment d'entrar en vigor aquest Reglament, queda derogat el Reglament del Departament de Filologies Romàniques aprovat per Junta de Govern el 15 d'octubre de 2001.

DISPOSICIÓ FINAL

En tot allò no previst en l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i en aquest Reglament, s'aplicarà la Llei 13/1989, d'organització, funcionament i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat, modificada per la Llei 23/2002, de 18 de novembre, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

<!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if-->