saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reglament de la Facultat de la Facultat de Lletres

TÍTOL PRIMER

Naturalesa i funcions

Article 1

1. La Facultat de Lletres forma part de la Universitat Rovira i Virgili en virtut de la Llei 36/1991, de 30 de desembre, de creació de la Universitat Rovira i Virgili, i les normes que la desenvolupin.

2. La Facultat de Lletres és el centre encarregat d'organitzar els ensenyaments que li han estan adscrits i els processos acadèmics, administratius i de gestió que condueixen a obtenir els títols acadèmics de caràcter oficial i de validesa en tot el territori estatal i també els dels altres títols que li hagin estat adscrits, en les modalitats presencial, semipresencial o a distància.

Article 2

Són funcions de la Facultat de Lletres:

a) Organitzar i coordinar acadèmicament i administrativament els ensenyaments que té adscrits i donar-los a conèixer.

b) Elaborar els plans d'estudis i proposar-ne la modificació.

c) Elaborar la planificació estratègica d'acord amb la de la Universitat i mitjançant els contractes programa que s'estableixin.

d) Garantir el progrés acadèmic dels estudiants i el seu aprenentatge, de manera que assoleixin els objectius formatius definits en el pla d'estudis corresponent.

e) Garantir la qualitat de la docència, dels serveis i de l'atenció a l'alumnat.

f) Assignar recursos materials als departaments d'acord amb la programació docent.

g) Conèixer els informes dels departaments sobre els recursos econòmics assignats a l'activitat docent dels ensenyaments adscrits.

h) Proposar activitats de formació permanent i participar-hi.

i) Proposar o organitzar activitats d'extensió universitària i participar-hi.

j) Potenciar les associacions d'antics alumnes dels ensenyaments que tingui adscrits.

k) Gestionar els recursos humans, materials i econòmics que se li assignin per complir les seves funcions.

l) Coordinar l'activitat docent del professorat que imparteix matèries corresponents als ensenyaments adscrits.

m) Totes les altres que la legislació vigent, l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes que els desenvolupin li atribueixin.

TÍTOL SEGON

Òrgans de govern

CAPÍTOL 1

Disposicions generals

Article 3

Els òrgans de govern de la Facultat de Lletres són la junta de centre, el degà o la degana, el vicedegà o la vicedegana, el secretari o la secretària i els o les responsables d'ensenyament.

CAPÍTOL 2

Junta de Facultat

Article 4

La Junta de Facultat és l'òrgan col·legiat de govern de la Facultat de Lletres.

Article 5

1. La Junta de Facultat de Lletres està constituïda per un màxim de 100 membres.

2. La Junta de Facultat està composta per:

a) El degà o la degana, el vicedegà o la vicedegana, els o les responsables d'ensenyament i el secretari o la secretària.

b) Els directors de departament que siguin responsables d'una docència equivalent almenys a un terç de la càrrega total d'algun dels ensenyaments adscrits a la Facultat de Lletres .

c) Una representació de membres del col·lectiu docent i investigador vinculat al centre equivalent al 62% dels membres de la Junta, inclosos els membres nats previstos als apartats a) i b ), elegits per aquest col·lectiu i entre aquest, tenint en compte que un 51% del total de membres de la Junta han de pertànyer al col·lectiu de professorat amb vinculació permanent.

d) Una representació d'estudiants equivalent al 26% dels membres de la Junta, elegits proporcionalment pels estudiants de cadascun dels ensenyaments adscrits al centre i entre aquests.

e) Una representació del personal d'administració i serveis adscrit orgànicament al centre i del personal d'administració i serveis de les estructures compartides de campus adscrits a efectes de representació al centre, equivalent al 12% dels membres de la Junta, elegits per aquest col·lectiu i entre aquest.

3. Els membres elegibles de la Junta de Facultat de Lletres són renovats cada quatre anys, tret dels estudiants, que ho són cada dos, sens perjudici de la possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants.

Article 6

Són competències de la Junta de Facultat de Lletres:

a) Elegir el degà o degana de la Facultat i acordar-ne la revocació.

b) Aprovar les línies generals d'actuació de la Facultat.

c) Aprovar la memòria anual d'activitats.

d) Elaborar el projecte del reglament de Facultat i proposar-ne la modificació.

e) Elaborar els plans d'estudis dels ensenyaments que té adscrits, proposar-ne l'aprovació i, si escau, la modificació.

f) Supervisar el funcionament dels ensenyaments que té adscrits i l'activitat del professorat que hi imparteix docència.

g) Garantir el progrés acadèmic dels estudiants i el seu aprenentatge perquè assoleixin els objectius formatius definits en el pla d'estudis corresponent.

h) Aprovar i aplicar els programes de tutoria i seguiment dels estudiants dels ensenyaments que la Facultat té adscrits.

i) Garantir la qualitat de la docència, els serveis i l'atenció a l'alumnat.

j) Proposar programes de postgrau.

k) Planificar la utilització dels recursos econòmics, establir les directrius generals per administrar-los i ser informada periòdicament de les decisions d'execució adoptades pel degà o degana.

l) Assignar recursos materials als departaments que imparteixin docència en algun dels ensenyaments que tingui adscrits, d'acord amb la programació docent i la coordinació prevista en l'article 27 d'aquest reglament.

m) Informar sobre les propostes dels departaments relatives al professorat que impartirà docència en els ensenyaments adscrits a la Facultat mitjançant la coordinació prevista en l'article 27.

n) Informar sobre les necessitats de professorat d'acord amb els seus plans d'activitat docent i les propostes dels departaments relatives a la creació de noves places de professorat i a la destinació de les vacants.

o) Constituir comissions delegades i altres òrgans d'assessorament i fixar-ne la composició.

p) Proposar els membres titulars i suplents que han d'integrar les comissions d'accés de professorat.

q) Aprovar l'adscripció de professors a la Facultat.

r) Totes les altres que l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes que el desenvolupin li atribueixin.

Article 7

La Junta de Facultat l'ha de convocar el degà o degana, per iniciativa pròpia o a petició d'una cinquena part dels membres de la Junta. En aquest darrer cas, la Junta s'ha de convocar en el termini de 10 dies hàbils després que la petició s'hagi formalitzat al Registre de la Universitat Rovira i Virgili.

Article 8

La Junta de Facultat es pot reunir en sessió ordinària i extraordinària. La Junta de Facultat es reuneix amb caràcter ordinari un cop al trimestre com a mínim.

Article 9

1. La convocatòria de la sessió de la Junta de Facultat s'ha de fer preferentment per mitjans electrònics, i ha d'indicar el lloc, l'hora de la reunió i l'ordre del dia. Ha d'anar acompanyada de la documentació necessària per deliberar i l'adoptar acords, sens perjudici que aquesta documentació estigui disponible en un lloc web, del qual s'ha de garantir l'accessibilitat i la seguretat.

2. El membres de la Junta han de rebre la convocatòria amb una antelació mínima d'una setmana per a una sessió ordinària i de quaranta-vuit hores per a una sessió extraordinària.

Article 10

La Junta de Facultat queda vàlidament constituïda en primera convocatòria, pel que fa a la realització de les sessions, deliberacions i presa d'acords, si hi és present la majoria absoluta dels membres, sota la presidència del degà o degana, o el vicedegà o vicedegana, i el secretari o secretària, o la persona que el substitueixi. En segona convocatòria, que ha de tenir lloc mitja hora després de la primera, queda vàlidament constituïda si hi és present el deu per cent dels membres, sota la presidència del degà o degana, o el vicedegà o vicedegana, i el secretari o secretària, o la persona que el substitueixi.

Article 11

1. L'assistència a la Junta té caràcter personal. El vot no és delegable.

2. Poden assistir a la Junta, amb veu i sense vot, les persones que el degà o degana autoritzi expressament.

Article 12

1. El secretari o secretària de la Facultat actua com a secretari o secretària de la Junta.

2. El secretari o secretària aixeca acta de cada sessió que faci la Junta de Facultat. Aquest document ha d'especificar necessàriament els assistents, l'ordre del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i el temps en què s'ha dut a terme, els punts principals de les deliberacions, el contingut dels acords adoptats, el sentit dels vots i, si un membre ho demana, una explicació succinta del seu parer.

3. Les actes s'aproven en la mateixa sessió o en la següent. No obstant això, el secretari o secretària pot emetre certificats sobre els acords específics que s'hagin adoptat amb el vistiplau del degà o degana, sens perjudici de la ulterior aprovació de l'acta, i hi ha de fer constar expressament aquesta circumstància.

4. Els membres de la Junta han de tenir accés a les actes per consultar-hi el contingut dels acords adoptats.

Article 13

La Junta de Facultat només pot tractar els assumptes que figuren a l'ordre del dia, llevat que hi siguin presents tots els membres de l'òrgan col·legiat i es declari la urgència de l'assumpte amb el vot favorable de la majoria absoluta.

Article 14

Els acords, excepte els que s'expressen als articles 22 i 32, s'adopten per majoria simple dels membres presents de la Junta.

Article 15

1. Les votacions són a mà alçada, excepte aquelles resolucions o acords que afectin persones o quan el vot secret sigui sol·licitat per un mínim del deu per cent dels presents.

2. Les votacions a mà alçada no es poden interrompre per cap motiu i mentre es realitzen no es pot entrar ni sortir de la sala de reunions.

Article 16

Els acords adoptats per la Junta de Facultat són efectius des del moment que s'aprovin, excepte en el cas que el mateix acord disposi una altra cosa, o en el cas que legalment calgui un tràmit posterior. Els acords han de fer-se públics i s'han de notificar als òrgans de la Universitat corresponents.

Article 17

1. La Junta de Facultat pot constituir les comissions que consideri oportunes. La Junta ha d'especificar-ne la composició, les funcions i el procediment per constituir-les.

2. Les comissions que tinguin atribuïdes competències delegades per la Junta de Facultat han d'estar formades per membres que hi pertanyin.

3. Les comissions les convoca el president o presidenta, bé a iniciativa pròpia, bé a petició d'una quarta part dels membres de la comissió.

CAPÍTOL 3

Òrgans unipersonals

Article 18

El degà o degana dirigeix, gestiona i representa el centre.

Article 19

La Junta elegeix el degà o degana entre el professorat amb vinculació permanent a la Universitat i al centre, i amb dedicació a temps complet.

Article 20

La durada del mandat és de quatre anys, amb possibilitat de reelecció consecutiva una sola vegada. El nomenament correspon al rector o rectora.

Article 21

Correspon al degà o degana:

a) Representar la Facultat de Lletres.

b) Dirigir i coordinar les funcions i les activitats de la Facultat.

c) Dirigir la gestió acadèmica, administrativa i pressupostària de la Facultat, i mantenir-ne informada periòdicament la Junta de Facultat.

d) Convocar i presidir la Junta de Facultat, executar i fer complir els seus acords.

e) Proposar al rector o rectora el nomenament o cessament del vicedegà o vicedegana, del secretari o secretària i dels responsables d'ensenyament entre el professorat permanent amb dedicació a temps complet adscrit a la Facultat.

f) Exercir la direcció funcional del personal d'administració i serveis adscrit a la Facultat.

g) Totes les altres funcions que li atribueixi l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i aquelles altres relatives a la Facultat que ni l'Estatut ni aquest reglament no atribueixin a la Junta de Facultat.

Article 22

1. El degà o degana pot ser remogut del seu càrrec amb l'aprovació d'una moció de censura.

2. La moció de censura l'ha de presentar almenys un terç dels membres de la Junta de Facultat i s'ha de votar entre els deu i els trenta dies següents a la presentació. Ha d'incloure un candidat i el programa ha de contenir les línies de política i gestió universitàries que s'han d'exercir en el càrrec.

3. L'aprovació de la moció de censura requereix el vot favorable d'almenys dos terços dels membres de la Junta de Facultat. En el cas que la moció de censura no sigui aprovada, les persones que la signen no en poden presentar cap altra durant l'any següent.

Article 23

El vicedegà o vicedegana i el secretari o secretària els proposa el degà o degana, i els nomena el rector o rectora. Exerceixen les funcions que el degà o degana els encomani.

Article 24

En cas d'absència, impediment o vacant del degà o degana, n'assumeix accidentalment les funcions el vicedegà o vicedegana.

Article 25

El secretari o secretària de la Facultat s'encarrega de redactar i custodiar les actes de la Junta de Facultat, d'expedir els certificats dels acords adoptats i de redactar els certificats necessaris en la gestió administrativa de la Facultat.

Article 26

En cas d'absència, impediment o vacant, el secretari o secretària ha de ser substituït per un secretari o secretària provisional, designat pel degà o degana, que n'assumeix accidentalment les funcions.

Article 27

1. Els o les responsables d'ensenyaments són professors permanents amb dedicació a temps complet que, sota la direcció del degà o degana, s'encarreguen d'establir la programació acadèmica, de coordinar els recursos humans i materials necessaris per desplegar un o més ensenyaments afins, de fer el seguiment de la qualitat i dels plans de millora d'aquests ensenyaments, i de formular les propostes corresponents.

2. Els o les responsables d'ensenyament són nomenats pel rector o rectora a proposta del degà o degana.

TÍTOL TERCER

Òrgans consultius

Article 28

1. Els consells d'ensenyament assisteixen les persones responsables d'ensenyament en el compliment de les seves funcions. Estan formats per tot el professorat amb dedicació a temps complet que participi en la docència.

2. Hi ha un consell d'ensenyament per cada ensenyament de grau adscrit al centre.

Article 29

1. La Junta de Facultat disposa d'un Consell Assessor, format per persones físiques o jurídiques externes a la Universitat i vinculades als àmbits dels ensenyaments impartits a la Facultat.

2. El Consell Assessor ha de treballar preferentment per adequar els plans d'estudis i les habilitats que el món laboral exigeix a les persones titulades.

TÍTOL QUART

Règim econòmic

Article 30

La Facultat de Lletres disposa d'una consignació formada per les partides pressupostàries que li assigna la Universitat i pels ingressos obtinguts mitjançant altres fonts, d'acord amb la legislació vigent, l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes de la Universitat que el desenvolupin.

Article 31

La Facultat de Lletres ha de retre comptes sobre la seva activitat i el grau d'assoliment dels objectius proposats en la planificació estratègica per a cada període, mitjançant una memòria anual, acadèmica i econòmica, que ha d'elevar al Consell de Govern.

TÍTOL CINQUÈ

Reforma del Reglament

Article 32

El degà o degana, per iniciativa pròpia o bé a petició d'una desena part dels membres de la Junta de Facultat de Lletres, pot proposar la reforma d'aquest reglament. L'aprovació de la reforma requereix l'acord de la majoria simple dels membres de la Junta .

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

En tot allò no previst en l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i en aquest Reglament, s'aplica la legislació vigent.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

Aquest reglament, que modifica el Reglament de la Facultat de Lletres aprovat pel Consell de Govern de 19 de desembre de 2003, entra en vigor l'endemà que es publiqui al FOU de la URV.