saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reglament del Departament d'Estudis Anglesos i Alemanys

Modificat pel Consell de Govern d'11 de juliol de 2019

TÍTOL PRIMER: NATURALESA, COMPOSICIÓ I COMPETÈNCIES

CAPÍTOL I. D isposicions Generals

Article 1

El Departament d'Estudis Anglesos i Alemanys es constitueix d'acord amb el que estableixen l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili, les normes que el desenvolupin i la legislació vigent.

Article 2

1. El Departament d'Estudis Anglesos i Alemanys de la Universitat Rovira i Virgili és l'estructura bàsica per organitzar l'activitat del col·lectiu docent i investigador que en forma part (o que hi està adscrit).

2.  El Departament d'Estudis Anglesos i Alemanys està format per les àrees de coneixement següents:

- Filologia Alemanya

- Filologia Anglesa

- Traducció i Interpretació

Article 3

Són membres del Departament:

a)  El professorat funcionari i contractat

b) El personal investigador

c) El col·lectiu d'ajudants, becaris predoctorals i investigadors en formació

d)  Els estudiants en fase de realització de la tesi doctoral, d'acord amb la normativa vigent

e) El personal d'administració i serveis adscrit

Article 4

1.  El Departament s'organitza en seccions acadèmiques, que s'encarreguen de coordinar la docència encomanada segons les circumstàncies següents: àrees de coneixement, distribució territorial i estructuració acadèmica dins una mateixa àrea.

2. Sense perjudici que se'n puguin crear d'altres, el Departament d'Estudis Anglesos i Alemanys es constitueix en quatre seccions acadèmiques: Llengua i Lingüística Anglesa, Literatura i Cultura Anglesa, Filologia Alemanya i Anglès per a Fins Específics .

3.  Són membres d'una secció acadèmica el professorat funcionari i contractat que dugui a terme la seva activitat docent en l'àmbit territorial o estructural de referència, els becaris predoctorals i el personal investigador en formació amb tasques de docència assignades.

4.  La relació de membres de cada secció acadèmica s'ha de revisar anualment. Un professor o professora pot ser membre de més d'una secció acadèmica.

CAPÍTOL II. C ompetències i funcions del Departament i les seccions acadèmiques

Article 5

Les funcions (i competències) del Departament d'Estudis Anglesos i Alemanys són les que s'estableixen en l'Estatut de la URV, en les normes que el desenvolupin i en la legislació vigent:

1.  Gestionar els recursos humans, materials i econòmics que la Universitat Rovira i Virgili li assigni per exercir les seves funcions.

2.  Elaborar i aprovar el pacte de dedicació del seu personal, document que recull l'encàrrec de tasques docents, investigadores, de gestió, d'extensió universitària i de qualsevol altra mena que el Departament, de manera acordada en el si del consell, fa a tot el personal.

3.  Verificar i avaluar el compliment del pacte de dedicació del personal del Departament.

4. Elaborar la planificació estratègica del Departament d'acord amb la de la Universitat mitjançant els contractes programa que s'estableixin.

5.  Adoptar les mesures necessàries per millorar de manera continuada la qualitat de la docència, la recerca i les altres activitats que duguin a terme els membres que hi pertanyen.

6.  Coordinar la docència d'una o diverses àrees de coneixement corresponents als ensenyaments de grau i de màster , d'acord amb els requeriments dels respectius plans d'estudis, del centre o centres i de la Universitat.

7.  Coordinar la docència dels màsters en els quals participin les àrees de coneixement del Departament.

8. Proposar i organitzar cursos o qualssevol altres activitats, així com cursos d'especialització, reciclatge, perfeccionament i actualització de coneixements científics, tècnics o artístics en l'àrea o àrees de coneixement de la seva competència, i coordinar-ne la docència.

9. Donar suport a les activitats i iniciatives docents, investigadores i d'extensió universitària del professorat.

10.  Fer propostes en el procés d'elaboració dels plans d'estudis en els quals estiguin implicades les àrees de coneixement.

11. Assignar al professorat la docència en cada matèria de la seva competència, d'acord amb els requeriments de la programació docent de la Universitat i la coordinació prevista a l'article 78.1 de l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.

12.  Intervenir en el procediment per seleccionar el personal, en els termes previstos a l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.

13. Impulsar i facilitar l'actualització, la renovació científica, tècnica i pedagògica, així com la formació permanent dels membres que hi pertanyen.

14.  Cooperar amb els altres departaments, amb la resta d'estructures de la Universitat i amb altres organismes i entitats públiques i privades en la realització de programes docents i d'investigació.

15.  Totes les altres que la legislació vigent, l'Estatut i les normes que el desenvolupin li atribueixin.

Article 6

Són competències de les seccions acadèmiques del Departament d'Estudis Anglesos i Alemanys:

1.  Col·laborar en la gestió del Departament, d'acord amb les competències assignades per la URV.

2.  Coordinar les tasques de docència encomanada pel Consell de Departament en el marc de la programació establerta pel responsable d'ensenyament, tot incloent-hi qualssevol activitats complementàries a la de la docència, en concepte de gestió, recerca i d'altres.

3.  Rebre informació sobre els cursos i activitats d'extensió universitària en els quals participin membres de la secció acadèmica específica i, si escau, col·laborar-hi.

4.  Assessorar la Direcció i el Consell de Departament pel que fa a la distribució d'espais i el manteniment de les infraestructures en què la secció acadèmica pugui dur a terme les seves activitats.

5. Estimular la renovació científica i pedagògica dels membres que hi pertanyen i col·laborar a fer-ho.

6.  Qualssevol altres competències i funcions que la normativa vigent i el Consell de Departament els atribueixi.

TÍTOL SEGON: ORGANITZACIÓ DEL DEPARTAMENT

CAPÍTOL I. Disposicions Generals

Article 7

Els òrgans de govern del Departament són el Consell de Departament el director o directora i el secretari o secretària.

CAPÍTOL II. El Consell de Departament

Article 8

1. El Consell del Departament d'Estudis Anglesos i Alemanys és l'òrgan col·legiat de govern del Departament.

2. El Consell de Departament està format per:

a) El director o directora i el secretari o secretària del Departament.

b) Tots els membres del Departament que estiguin en possessió del títol de doctor o doctora.

c) Una representació del professorat no doctor que hi estigui adscrit, en una proporció d'escons d'un per cada quatre o fracció, elegits per aquest col·lectiu i entre aquest.

d) Una representació dels investigadors en formació que hi estiguin adscrits, en una proporció d'escons d'un per cada quatre o fracció, elegits per aquest col·lectiu i entre aquest.

e) Una representació dels estudiants de tots els ensenyaments, inclosos els dels programes de màster i doctorat adscrits al Departament o en els quals el Departament imparteixi docència, elegits per aquest col·lectiu i entre aquest . Aquesta representació és el 15% del total de membres del Consell.

f) Tots els membres del personal d'administració i serveis amb dedicació a temps complet que hi estiguin adscrits.

3. Els membres elegibles del Consell de Departament es renoven cada quatre anys, excepte els representants dels estudiants, que ho són cada dos, sense perjudici de la possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants.

Article 9

Són competències del Consell del Departament d'Estudis Anglesos i Alemanys:

a)  Elegir el director o directora del Departament i acordar-ne la revocació.

b)  Debatre les línies generals de la política docent i investigadora del Departament i elaborar la planificació estratègica del Departament, paral·lela a la de la Universitat.

c) Aprovar i avaluar anualment el pacte de dedicació. En aquest marc, aprovar el pla anual de docència i recerca i proposar els programes de doctorat i postgrau.

d) Desenvolupar els sistemes de qualitat pertinents per al conjunt de les seves activitats.

e)  Elaborar i aprovar la memòria anual d'activitats docents i investigadores del Departament i la memòria econòmica.

f) Coordinar la docència corresponent a les matèries de la seva competència i aprovar els programes bàsics de les assignatures corresponents.

g)  Proposar les necessitats de places del col·lectiu docent i investigador, fer-ne la sol·licitud de convocatòria, i proposar les necessitats de places de personal d'administració i serveis.

h) Proposar els membres titulars i suplents que han d'integrar les comissions d'accés de professorat.

i) Participar en els processos d'avaluació, acreditació i certificació que afectin les seves activitats.

j)  Emetre un informe sobre l'adscripció dels membres a altres departaments, a instituts universitaris d'investigació o sobre la recepció de membres d'altres departaments.

k)  Designar els representants del Departament en les diferents comissions de la Universitat.

l)  Autoritzar els contractes i convenis per realitzar treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, d'acord amb el que preveu l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.

m)  Elaborar el projecte de Reglament del Departament i, si escau, proposar-ne la modificació.

n)  Constituir comissions delegades, altres òrgans d'assessorament i fixar-ne la composició.

o) Planificar la utilització dels recursos econòmics, establir les directrius generals de l'administració i ser informat periòdicament de les decisions d'execució adoptades pel director o directora.

p)  Aprovar, si escau, les propostes de períodes sabàtics plantejades pels docents que hi tinguin dret, d'acord amb el que estableix l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili".

q)  Proposar la modificació, la requalificació i la redistribució del personal d'administració i serveis que el Departament té adscrit, i participar en els procediments de provisió de llocs de treball del personal d'administració i serveis que hi estiguin adscrits, d'acord amb el que estableixen l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i la normativa vigent.

r)  Elaborar i aprovar la memòria anual d'activitats docents i investigadores del Departament i la memòria econòmica.

s)  Totes les altres que li atribueixin l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes que el desenvolupin.

Article 10

El Consell de Departament el convoca el secretari o secretària per ordre del president o presidenta, el qual ho fa per iniciativa pròpia o a petició d'una cinquena part dels membres del Consell. En aquest darrer cas, el Consell de Departament ha de ser convocat en el termini de deu dies hàbils després que la petició s'hagi formalitzat a la Secretaria del Departament.

Article 11

El Consell de Departament es pot reunir en sessió ordinària i en sessió extraordinària. Es reuneix de forma ordinària una vegada per trimestre com a mínim.

Article 12

1. La convocatòria de la sessió de l'òrgan col·legiat s'ha de fer preferentment per mitjans electrònics, i ha d'anar acompanyada de la documentació necessària per a la deliberació i l'adopció d'acords, sens perjudici que aquesta documentació estigui disponible en un lloc web, del qual s'ha de garantir l'accessibilitat i la seguretat. A l'escrit de convocatòria cal indicar el lloc, l'hora de reunió i l'ordre del dia.

2. Els membres del Consell de Departament han de rebre la convocatòria de les sessions ordinàries amb una antelació mínima de cinc dies hàbils, i la de les sessions extraordinàries, amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores.

3. Es preveu la possibilitat que el Consell de Departament es reuneixi de manera virtual, sempre que es tracti d'una sessió extraordinària i els punts de l'ordre del dia incloguin exclusivament afers de tràmit que requereixin l'aprovació del Consell. Els consells virtuals han d'establir un termini durant el qual els membres poden emetre els vots mitjançant correu electrònic. Els acords assolits s'han de comunicar per correu electrònic als membres del Consell i han de recollir-se a l'acta corresponent. Els membres de l'òrgan poden presentar esmenes, addicions o propostes alternatives, les quals s'han de debatre i votar en el marc de la sessió.

Article 13

El Consell de Departament queda vàlidament constituït en primera convocatòria, pel que fa a la celebració de les sessions, deliberacions i presa d'acords, si hi és present la majoria absoluta dels membres, sota la presidència del director o directora (o la persona en qui delegui) i el secretari o secretària (o el vocal més jove de l'òrgan, segons el que estableix l'article 16.4 de la Llei 26/2010). En segona convocatòria, que ha de tenir lloc mitja hora després de la primera, queda vàlidament constituït si hi és present la quarta part dels membres, sota la presidència del director o directora (o la persona en qui delegui) i el secretari o secretària (o el vocal més jove de l'òrgan, segons el que estableix l'article 16.4 de la Llei 26/2010).

Article 14

L'assistència al Consell de Departament té caràcter personal. Els membres tenen el deure d'assistir a les sessions convocades si no hi ha cap causa justificada que ho impedeixi . El vot no és delegable.

Article 15

1. El secretari o secretària del Departament actua com a secretari o secretària del Consell de Departament.

2. El secretari o secretària aixeca acta de cada sessió que faci el Consell de Departament. Aquest document ha d'especificar necessàriament els membres assistents, l'ordre del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s'ha dut a terme, els punts principals de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats.

3. Les actes s'aproven en la mateixa sessió o en la següent. No obstant això, el secretari o secretària pot emetre certificats sobre els acords específics que s'hi hagin adoptat, amb el vistiplau del director o directora, sense perjudici de la ulterior aprovació de l'acta.

Article 16

1 El Consell de Departament ha de debatre i adoptar acords i resolucions sobre els punts que constin a l'ordre del dia.

2. No pot ser objecte de debat o d'acord cap afer que no estigui inclòs en l'ordre del dia, excepte en el cas que hi siguin presents tots els membres del Consell, en començar la sessió el Consell de Departament declari la urgència de retirar o afegir un punt a l'ordre del dia o variar-ne l'ordre, i s'acordi fer-ho així pel vot favorable de la majoria absoluta.

Article 17

Llevat dels casos d'exigència de majoria absoluta, expressats a l'article 31 i a l'article 16.2, els acords s'adopten per majoria simple dels membres presents del Consell de Departament. En cas d'empat, el vot del president o presidenta és diriment.

Article 18

1. Les votacions són a mà alçada, excepte aquelles resolucions o acords que afectin persones o quan el vot secret sigui sol·licitat per qualsevol membre de forma explícita.

2. Les votacions a mà alçada no es poden interrompre per cap motiu i mentre es realitzen no es pot entrar ni sortir de la sala de reunions.

Article 19

Els acords adoptats pel Consell de Departament són efectius des del moment que s'aprovin, excepte en el cas que el mateix acord disposi una altra cosa, o en el cas que legalment calgui un tràmit posterior. Els acords esmentats s'han d'exposar al tauler d'anuncis del Departament i s'han de notificar als òrgans de la Universitat corresponents.

Article 20

1. El Consell de Departament pot constituir les comissions que consideri oportunes. En fer-ho, el Consell ha d'especificar-ne la composició, les funcions i el procediment per constituir-les.

2. Les comissions que tinguin atribuïdes competències delegades pel Consell de Departament han d'estar formades per membres que hi pertanyin.

3. Les comissions les convoca el president o presidenta, bé a iniciativa pròpia, bé a petició d'un dels membres de la comissió.

CAPÍTOL IV. Comissions

Article 21

1. Les comissions són òrgans d'assessorament, informació i gestió, per delegació, que entenen dels afers que els són propis o que els puguin ser encomanats.

2. Sense prejudici de la constitució d'altres que es puguin considerar convenients en un futur, les comissions delegades del Consell del Departament d'Estudis Anglesos i Alemanys són:

a) la Comissió Permanent

b) la Comissió Acadèmica

Article 22

1. La Comissió Permanent és un òrgan que assessora, informa i gestiona el Departament d'Estudis Anglesos i Alemanys .

2. Formen part de la Comissió Permanent:

a) El director o directora del Departament, que la presideix.

b) El secretari o secretària del Departament.

c) Un representant o de cada secció acadèmica que, preferentment, serà el coordinador o coordinadora de la secció.

d) El responsable d'ensenyament del grau d'Anglès.

e) El responsable administratiu o responsable administrativa del Departament.

f) Dos estudiants que siguin membres del Consell de Departament, escollits per aquests i entre aquests.

3. En absència del director o directora, la persona en qui delegui el president o presidenta de la Comissió la presideix.

4. La convocatòria de la reunió de la Comissió Permanent la fa el secretari o secretària del Departament per ordre del director o directora.

5. La Comissió Permanent queda constituïda quan hi sigui present un terç dels membres, en primera convocatòria.

6. L'elecció dels membres de la Comissió Permanent es fa cada curs acadèmic en la primera reunió ordinària del Consell de Departament.

7. Les propostes s'eleven al Consell de Departament perquè les aprovi, si escau.

8. Els acords de la Comissió Permanent es prenen per majoria simple.

9. Són funcions de la Comissió Permanent:

a)  Proposar l'ordre del dia de les reunions del Consell.

b)  Gestionar els afers de tràmit que li siguin encomanats, dels quals donarà compte posterior al Consell de Departament perquè els ratifiqui, si escau.

c)  Assessorar el director o directora del Departament en les qüestions econòmiques, acadèmiques i d'altres que es derivin de l'Estatut de la URV.

d)  Proposar l'elaboració del Reglament del Departament.

e) Preparar les memòries previstes en l'article 9 punt e) del present reglament.

f)  Proposar la distribució de tasques docents, tot atenint-se a la normativa vigent sobre règim de dedicació del professorat.

10. La Comissió Permanent es reuneix abans de la reunió ordinària de cada Consell del Departament i sempre que el director o directora ho consideri necessari. També pot reunir-se a petició de la meitat dels membres.

Article 23

1 Tots els membres de la Comissió Acadèmica han han de pertànyer al Consell de Departament. La composició de la Comissió Acadèmica és la següent:

a) El director o directora del Departament.

b) El secretari o secretària del Departament.

c) El responsable d'ensenyament del grau d'Anglès.

d) Un representant de cada secció acadèmica, escollits pels membres de cada secció acadèmica i entre ells .

f) Dos estudiants membres del Consell del Departament , escollits per aquests i entre aquests .

2. La convocatòria de la reunió de la Comissió Acadèmica la fa el secretari o secretària del Departament per ordre del director o directora.

4. La Comissió Acadèmica queda constituïda quan hi sigui present un terç dels membres, en primera convocatòria.

5. L'elecció dels membres elegibles de la Comissió Acadèmica es fa cada curs acadèmic en la primera reunió ordinària del Consell de Departament.

6. Els acords de la Comissió Acadèmica s'eleven al Consell de Departament perquè els aprovi, si escau.

7. Els acords de la Comissió Acadèmica es prenen per majoria simple.

8. Són funcions de la Comissió Acadèmica :

a) Elaborar, un cop escoltades les àrees, la proposta de pla docent del Departament.

b) Proposar la coordinació de la docència corresponent a les matèries de la seva competència i l'aprovació dels programes bàsics de les assignatures corresponents.

c) Recollir i canalitzar adequadament les propostes i queixes de l'alumnat referides a l'activitat docent.

d) Informar la Comissió Permanent sobre els aspectes docents que s'han de recollir en la memòria d'activitats i en tots els informes de la seva competència.

e) Totes aquelles altres funcions previstes a l'Estatut de la URV o que el director o directora del Departament i el Consell de Departament li encomanin.

CAPÍTOL V. Organització de les seccions acadèmiques

Article 24

1. Cada secció acadèmica ha d'escollir un coordinador o coordinadora.

2. El coordinador o la coordinadora s'elegeix cada any a final de curs, en la darrera reunió de la secció. La persona elegida és ratificada, si escau, en el Consell de Departament següent a la reunió de la secció en què hagi resultat elegida.

Article 25

1. El coordinador o coordinadora de la Secció Acadèmica ha de convocar reunions periòdiques per tractar qualsevol tema que pugui interessar a la secció.

Article 26

Són funcions de la Secció Acadèmica:

1. Elaborar, si escau, el Reglament de la Secció Acadèmica, el qual ha d'aprovar el Consell de Departament.

2. Elegir el coordinador o coordinadora de la Secció Acadèmica.

3. Col·laborar amb el Consell de Departament d'acord amb les competències reconegudes a l'article 6 del present reglament.

Article 27

1. El coordinador o coordinadora de la Secció Acadèmica la coordina i representa a la Comissió Permanent del Departament i en els òrgans de gestió acadèmica i dels centres en què es consideri oportuna la seva presència.

2. El coordinador o coordinadora de la Secció Acadèmica s'acull al reconeixement d'activitats complementàries a la docència, amb el corresponent reconeixement d'UAA particulars de departament, per facilitar-li la dedicació a la gestió.

Article 28

Són funcions del coordinador o coordinadora de la Secció Acadèmica:

1. Presidir les reunions de la Secció Acadèmica.

2. Coordinar les activitats de la Secció Acadèmica.

3. Altres funcions que la Direcció o el Consell del Departament li atribueixi.

4. Representar la Secció Acadèmica davant aquells òrgans de gestió acadèmica dels centres, sempre que el director o directora del Departament o el Consell de Departament ho creguin oportú.

CAPÍTOL VI . Òrgans Unipersonals

Article 29

El director o directora del Departament el representa, el dirigeix i en realitza la gestió ordinària.

Article 30

El Consell de Departament elegeix el director o directora del Departament entre el professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat amb dedicació a temps complet que hi pertanyi.

Article 31

La durada del mandat de director o directora del Departament és de quatre anys, amb possibilitat de reelecció consecutiva una sola vegada. El nomenament correspon al rector o rectora.

Article 32

En cas d'absència, impediment o vacant del director o directora del Departament, n'assumeix accidentalment les funcions el professor doctor o professora doctora amb vinculació permanent a la Universitat amb més antiguitat.

Article 33

Correspon al director o directora del Departament:

a) Representar el Departament .

b) Coordinar les activitats docents, investigadores i acadèmiques dels membres del Departament.

c) Assignar als professors adscrits al Departament la docència, atribuïda pels centres corresponents a matèries pròpies de l'àrea o àrees de coneixement del Departament i vetllar pel compliment de la docència assignada.

d) Convocar i presidir el Consell de Departament, i executar i fer complir els seus acords.

e) Dirigir la gestió administrativa i pressupostària del Departament, i informar-ne periòdicament el Consell de Departament.

f) Exercir la direcció funcional del col·lectiu docent i investigador en el marc del pacte de dedicació i del personal d'administració i serveis adscrit al Departament.

g) Autoritzar la formalització dels contractes per realitzar treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, d'acord amb el que preveu l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.

h) Totes les altres funcions que li atribueixin l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i aquelles altres relatives al Departament que ni l'Estatut ni aquest reglament no atribueixin al Consell de Departament.

Article 34

El rector o rectora nomena, a proposta del director o directora, el secretari o secretària del Departament entre el professorat permanent amb dedicació a temps complet que hi estigui adscrit. El secretari o secretària s'encarrega de custodiar les actes de les sessions del Consell de Departament i d'expedir els certificats dels acords que s'hi hagin pres.

Article 35

En cas d'absència, impediment o vacant, el secretari o secretària ha de ser substituït per un secretari o secretària provisional designat pel director o directora, que n'assumeix accidentalment les funcions.

Article 36

1. El director o directora de Departament pot ser remogut del seu càrrec amb l'aprovació d'una moció de censura.

2. La moció de censura l'han de presentar almenys un terç dels membres del Consell de Departament, i s'ha de votar entre els deu i trenta dies següents a la presentació. Ha d'incloure un candidat o candidata i un programa que ha de contenir les línies de política i gestió universitària que s'han de desenvolupar en el càrrec.

3. L 'aprovació de la moció de censura requereix el vot favorable d'almenys dos terços dels membres del Consell de Departament. En el cas que la moció de censura no sigui aprovada, les persones que la signen no en poden presentar cap altra durant l'any següent.

TÍTOL TERCER: RÈGIM ECONÒMIC DEL DEPARTAMENT

Article 37

El Departament d'Estudis Anglesos i Alemanys disposa d'un pressupost format per les partides pressupostàries que li assigna la Universitat i pels ingressos obtinguts mitjançant altres fonts, d'acord amb la legislació vigent, l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes de la Universitat que el desenvolupin.

Article 38

El Departament d'Estudis Anglesos i Alemanys ha de retre comptes sobre la seva activitat i el grau d'assoliment, dels objectius proposats en la planificació estratègica per a cada període, mitjançant una memòria anual, acadèmica i econòmica, que ha d'elevar al Consell de Govern.

TÍTOL QUART: REFORMA DEL REGLAMENT

Article 39

1. El director o directora, per iniciativa pròpia o bé per una tercera part dels membres del Consell de Departament, pot proposar la reforma d'aquest reglament, la qual requerirà l'acord de la majoria simple dels membres presents del Consell.

2. La proposta de reforma del Reglament ha de contenir el text articulat i una memòria explicativa.

3. El Reglament només es pot reformar un cop transcorregut un termini mínim d'un any a partir del moment que s'aprovi, excepte quan pugui contradir una norma de rang superior.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

En el moment d'entrar en vigor aquest reglament queda derogat el Reglament del Departament d'Estudis Anglesos i Alemanys aprovat en Consell de Govern de 19 de desembre de 2003.

DISPOSICIÓ FINAL

En tot allò no previst en l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i en aquest reglament, s'aplica la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, modificada per la Llei 10/2011, del 29 de desembre, i la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, del 13 de gener.

<!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if-->