saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reglament del Departament d'Enginyeria Química

- Aprovat pel Consell de Govern de data 19 de desembre de 2003-
- Modificat pel Consell de Govern de data 30 d'abril de 2009-
- Modificat pel Consell de Govern d'11 de juliol de 2019-

TÍTOL PRIMER
Naturalesa, composició i competències

Article 1

El Departament d'Enginyeria Química es constitueix d'acord amb el que estableixen l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i la legislació vigent.

Article 2

El Departament inclou tots els membres del col·lectiu docent i investigador les especialitats del qual es corresponen amb les àrees de coneixement científic o tècnic següents: Enginyeria Química, Tecnologia dels Aliments, Estadística i Investigació Operativa i Tecnologia del Medi Ambient.


Article 3

Són funcions del Departament d'Enginyeria Química
a) Gestionar els recursos humans, materials i econòmics que la Universitat li assigni per acomplir les seves funcions.
b) Elaborar i gestionar el pressupost econòmic.
c) Elaborar i aprovar el pacte de dedicació del personal, document que recull l'encàrrec de tasques docents, investigadores, de gestió, d'extensió universitària i de qualsevol altra mena que el Departament, de manera acordada en el si del Consell, fa a tot el personal.
d) Verificar i avaluar el compliment del pacte de dedicació del personal del Departament.
e) Elaborar la planificació estratègica del Departament d'acord amb la de la Universitat mitjançant els contractes programa que s'estableixin.
f) Adoptar les mesures necessàries per millorar de manera continuada la qualitat de la docència, la recerca i les altres activitats que duguin a terme els seus membres.
g) Coordinar la docència d'una o diverses àrees de coneixement corresponent als ensenyaments de primer i segon cicle, d'acord amb els requeriments dels respectius plans d'estudis, del centre o centres i de la Universitat.
h) Organitzar programes de doctorat i coordinar la docència dels programes de doctorat en els quals les àrees de coneixement participin.
i) Proposar cursos d'especialització, perfeccionament i actualització de coneixements científics, tècnics o artístics en l'àrea o àrees de coneixement de la seva competència, i coordinar-ne la docència.
j) Donar suport a les activitats i iniciatives docents i investigadores del col·lectiu docent i investigador. 
k) Fer propostes en el procés d'elaboració dels plans d'estudis en els quals estiguin implicades les àrees de coneixement.
l) Assignar al professorat la docència en cada matèria de la seva competència, d'acord amb els requeriments de la programació docent de la Universitat i la coordinació prevista a l'article 78.1 de l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.
m) Intervenir en el procediment per seleccionar el personal, en els termes previstos en l'Estatut.
n) Impulsar i facilitar l'actualització, la renovació científica, tècnica i pedagògica, i la formació permanent dels membres que hi pertanyen.
o) Cooperar amb els altres departaments, amb la resta d'estructures de la Universitat, amb altres organismes i amb entitats públiques i privades en la realització de programes docents i d'investigació.
p) Totes les altres que la legislació vigent, l'Estatut i les normes que el desenvolupin li atribueixin.


TÍTOL SEGON
Òrgans de govern

CAPÍTOL 1
Disposicions generals

Article 4

Els òrgans de govern del Departament són el Consell de Departament, el director o directora i el secretari o secretària.


CAPÍTOL 2 
Consell de Departament

Article 5

1. El Consell de Departament d'Enginyeria Química és l'òrgan col·legiat de govern del Departament
2. El Consell de Departament està format per:
a) El director o directora i el secretari o secretària del Departament.
b) Tots els membres del Departament que estiguin en possessió del títol de doctor o doctora.
c) Una representació del professorat no doctor que hi estigui adscrit, en la proporció d'un per cada sis o fracció, elegits per aquest col·lectiu i entre aquest.
d) Una representació dels investigadors en formació que hi estiguin adscrits, en una proporció d'un per cada sis o fracció, elegits per aquest col·lectiu i entre aquest.
e) Una representació dels estudiants de tots els ensenyaments, inclosos els ensenyaments de tercer cicle conduents a obtenir el títol de doctor o doctora, en els quals el Departament imparteixi docència, elegits per aquest col·lectiu i entre aquest. El Consell de Departament en determina els escons corresponents, de manera que aquesta representació sigui el més propera al 15% del total de membres del Consell. 
f) Tots els membres del personal d'administració i serveis amb dedicació a temps complet que hi estiguin adscrits.

3. Els membres elegibles del Consell de Departament són renovats cada quatre anys, excepte els representants dels estudiants, que ho són cada dos, sens perjudici de la possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants.

Article 6

Són competències del Consell de Departament d'Enginyeria Química:
a) Elegir el director o directora del Departament i acordar-ne la revocació.
b) Debatre les línies generals de la política docent i investigadora del Departament i elaborar la planificació estratègica del Departament, paral·lela a la de la Universitat
c) Aprovar i avaluar anualment el pacte de dedicació. En aquest marc, aprovar el pla anual de docència i recerca i proposar els programes de doctorat i postgrau.
d) Desenvolupar els sistemes de qualitat pertinents per al conjunt de les seves activitats.
e) Elaborar i aprovar la memòria anual d'activitats docents i investigadores del Departament i la memòria econòmica.
f) Coordinar la docència corresponent a les matèries de la seva competència i aprovar els programes bàsics de les assignatures corresponents.
g) Proposar les necessitats de places del col·lectiu docent i investigador, fer-ne la sol·licitud de convocatòria i proposar les necessitats de places de personal d'administració i serveis.
h) Proposar els membres titulars i suplents que han d'integrar les comissions d'accés de professorat.
i) Participar en els processos d'avaluació, acreditació i certificació que afectin les seves activitats.
j) Emetre un informe sobre l'adscripció dels membres a altres departaments, a instituts universitaris d'investigació o sobre la recepció de membres d'altres departaments.
k) Designar els representants del Departament en les diferents comissions de la Universitat.
l) Autoritzar els contractes i convenis per realitzar treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, d'acord amb el que preveu l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.
m) Elaborar el projecte de Reglament del Departament i, si escau, proposar-ne la modificació.
n) Constituir comissions delegades, altres òrgans d'assessorament i fixar-ne la composició.
o) Planificar la utilització dels recursos econòmics mitjançant l'elaboració i aprovació d'un pressupost, establir les directrius generals de l'administració i ser informat periòdicament de les decisions d'execució adoptades pel director o directora.
p) Totes les altres que li atribueixin l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes que el desenvolupin.

Article 7

El Consell de Departament el convoca el director o directora, per iniciativa pròpia o a petició d'una cinquena part dels membres del Consell. En aquest darrer cas, el Consell de Departament ha de ser convocat en el termini de deu dies hàbils després que la petició s'hagi formalitzat a la Secretaria del Departament.

Article 8

El Consell de Departament es pot reunir en sessió ordinària i extraordinària. Es convocaran un mínim de sis sessions ordinàries del Consell del Departament, distribuïdes al llarg de l'any.

Article 9

1. A l'escrit de convocatòria, en el qual cal indicar el lloc, l'hora de reunió i l'ordre del dia, s'ha d'adjuntar una còpia de la documentació pertinent, o bé, si s'escau, estarà disponible a través de la Secretaria del Departament.
2. El membres del Consell de Departament han de rebre la convocatòria amb una antelació mínima de dos dies laborables.

Article 10

El Consell de Departament queda vàlidament constituït en primera convocatòria, pel que fa a la celebració de les sessions, deliberacions i presa d'acords, si hi és present la majoria absoluta dels membres, sota la presidència del director o directora i el secretari o secretària, o la persona que el substitueixi. En segona convocatòria, que ha de tenir lloc mitja hora després de la primera, queda vàlidament constituït si hi són presents quinze membres, sota la presidència del director o directora i el secretari o secretària, o la persona que el substitueixi. La presència míni en segona convocatòria ha d'incloure almenys deu membres del personal docent i investigador i del personal d'administració i serveis amb vinculació permanent a la Universitat.

Article 11

L'assistència al Consell de Departament té caràcter personal. El vot no és delegable.

Article 12

1. El secretari o secretària del Departament actua com a secretari o secretària del Consell de Departament. 
2. El secretari o secretària aixeca acta de cada sessió que celebri el Consell de Departament. Aquest document ha d'especificar necessàriament els assistents, l'ordre del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s'ha dut a terme, els punts principals de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats. 
3. Les actes se sotmeten a aprovació en la mateixa sessió o en l'ordinària següent. No obstant això, el secretari o secretària pot emetre certificats sobre els acords específics que s'hagin adoptat, amb el vistiplau del director o directora, sens perjudici de la ulterior aprovació de l'acta.

Article 13

1. El Consell de Departament ha de debatre i adoptar acords i resolucions sobre els punts que constin a l'ordre del dia. 
2. No pot ser objecte de debat o acord cap assumpte que no estigui inclòs en l'ordre del dia, excepte en el cas que hi siguin presents tots els membres del Consell i es declari la urgència de l'assumpte pel vot favorable de la majoria.

Article 14

Els acords s'adopten per majoria simple dels membres presents del Consell de Departament, excepte quan aquest Reglament estableixi una majoria diferent.

Article 15

1. Les votacions són a mà alçada, excepte aquelles resolucions o acords que afectin persones o quan el vot secret sigui sol·licitat per una quarta part dels assistents del Consell de Departament. 
2. Les votacions a mà alçada no es poden interrompre per cap motiu i mentre es realitzen no es pot entrar ni sortir de la sala de reunions.

Article 16

Els acords adoptats pel Consell de Departament són efectius des del moment que s'aprovin, excepte en el cas que el mateix acord disposi una altra cosa, o en el cas que legalment calgui un tràmit posterior. Els acords esmentats s'han de fer públics a través de la Secretaria del Departament i s'han de notificar als òrgans de la Universitat corresponents. El secretari o secretària ha d'enviar una còpia de l'acta als òrgans corresponents de la Universitat.

Article 17

1. El Consell de Departament pot constituir les comissions que consideri oportunes. En fer-ho, el Consell ha d'especificar-ne la composició, les funcions i el procediment per constituir-les. 
2. Les comissions que tinguin atribuïdes competències delegades pel Consell de Departament han d'estar formades per membres que hi pertanyin. 
3. Les comissions les convoca el president o presidenta, bé a iniciativa pròpia, bé a petició d'una cinquena part dels membres de la comissió.

Article 18

La Comissió Permanent és l'òrgan col·legiat de gestió del Consell del Departament. Aquesta Comissió està presidida pel director o directora i en formen part el secretari o secretària del Departament, el secretari o secretària d'estudis graduats, un representant del professorat elegit pel professorat membre del Consell i entre aquest, un representant dels alumnes membres del Consell elegit per aquest col·lectiu i entre aquest, i un representant del PAS elegit pels membres del PAS del Consell i entre aquests. Els representants del Consell de Departament a la Comissió Permanent poden ser destituïts per majoria simple en el Consell extraordinari convocat a aquest efecte.

Article 19

Són funcions de la Comissió Permanent:
a) Gestionar els assumptes de caràcter urgent, dels quals haurà de donar compte amb posterioritat al Consell. 
b) Preparar les sessions del Consell. 
c) Assessorar el director o directora.
d) Totes les altres que li encomani el Consell o li atribueixi aquest Reglament.

Article 20

1 El Consell de Departament té una comissió de doctorat delegada. Aquesta comissió està formada pel secretari o secretària d'estudis graduats, que la presideix; un professor o personal investigador amb dedicació a temps complet representant de cadascuna de les set agrupacions constituïdes amb aquesta finalitat segons la disposició addicional, un representant del personal investigador no inclòs en cap de les set agrupacions dos representants dels investigadors en formació, un representant dels estudiants, un representant del professorat no doctor i un representant del personal d'administració i serveis. Tots elegits entre els col·lectius que representen i per aquests.
2. La composició de les set agrupacions es renovarà, com a mínim, un cop a l'any.
3. La Comissió de Doctorat es pot reunir, de manera conjunta, amb comissions de Doctorat d'altres departaments amb els quals el Departament d'Enginyeria Química col·labori en l'organització de programes de doctorat.
4. Tots els membres de la Comissió de Doctorat han de ser membres del Consell de Departament

Article 21

Són competències de la Comissió de Doctorat: 
a) Gestionar els recursos humans, materials i econòmics que el Departament li assigni per acomplir les seves funcions.
b) Proposar als òrgans dels programes oficials de postgrau l'admissió dels aspirants als ensenyaments de doctorat. 
c) Exercir la direcció acadèmica dels ensenyaments de doctorat que correspon al Departament 
d) Gestionar totes les qüestions que afecten els estudis de tercer cicle conduents al títol de doctor. 
e) Nomenar la comissió que ha d'atorgar les beques URV del Departament.

Article 22

El Consell de Departament ha d'aprovar, a proposta del director o directora, la designació d'un secretari o secretària d'estudis graduats entre els professors i investigadors amb dedicació a temps complet. El secretari o secretària d'estudis graduats és l'encarregat d'executar els acords referents als estudis de doctorat en què participi el Departament d'Enginyeria Química. 

Article 23

El Consell de Departament ha d'aprovar, a proposta del director o directora, la designació d'un coordinador o coordinadora de recerca i infraestructures entre els professors i investigadors amb dedicació a temps complet. El coordinador o coordinadora de recerca i infraestructures, sota la direcció del director o directora del Departament, s'encarrega d'impulsar la investigació en el marc de la política científica del Departament, de coordinar-se amb els centres de recerca en què participin membres del Departament, de vetllar perquè els investigadors tinguin a la seva disposició els espais necessaris per portar a terme les seves tasques i de totes les altres accions encaminades a promoure les activitats investigadores del Departament. 


CAPÍTOL 3
Òrgans unipersonals

Article 24
El director o directora del Departament el representa, el dirigeix i en realitza la gestió ordinària.

Article 25

El Consell de Departament elegeix el director o directora de departament entre el professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat amb dedicació a temps complet que hi pertanyi.

Article 26

La durada del mandat de director o directora del Departament és de quatre anys, amb possibilitat de reelecció consecutiva una sola vegada. El nomenament correspon al rector o rectora.

Article 27

En cas d'absència, impediment o vacant del director o directora del Departament, n'assumeix accidentalment les funcions el professor doctor o professora doctora amb vinculació permanent a la Universitat amb més antiguitat.

Article 28

Correspon al director o directora del Departament:
a) Representar-lo.
b) Coordinar les activitats docents, investigadores i acadèmiques dels membres del Departament.
c) Assignar als professors adscrits al Departament la docència, atribuïda pels centres corresponents a matèries pròpies de l'àrea o àrees de coneixement del Departament.
d) Convocar i presidir el Consell de Departament, i executar i fer complir els seus acords.
e) Dirigir la gestió administrativa i pressupostària del Departament, i informar-ne periòdicament el Consell de Departament.
f) Exercir la direcció funcional del col·lectiu docent i investigador en el marc del pacte de dedicació i del personal d'administració i serveis adscrit al Departament.
g) Autoritzar la formalització dels contractes per realitzar treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, d'acord amb el que preveu l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.
h) Totes les altres funcions que li atribueixi l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i aquelles altres relatives al Departament que ni l'Estatut ni aquest Reglament no atribueixin al Consell de Departament.

Article 29

El rector o rectora nomena, a proposta del director o directora, el secretari o secretària del Departament entre el professorat permanent amb dedicació a temps complet que hi estigui adscrit. El secretari o secretària s'encarrega de custodiar les actes de les sessions del Consell de Departament i d'expedir els certificats dels acords que s'hi hagin pres.

Article 30

En cas d'absència, impediment o vacant, el secretari o secretària ha de ser substituït per un secretari o secretària provisional designat pel director o directora, que n'assumeix accidentalment les funcions.

Article 31

1. El director o directora del Departament pot ser remogut del seu càrrec amb l'aprovació d'una moció de censura.
2. La moció de censura l'han de presentar almenys un terç dels membres del Consell de Departament, i s'ha de votar entre els deu i trenta dies següents a la presentació. Ha d'incloure un candidat i el programa ha de contenir les línies de política i gestió universitària que s'han de desenvolupar en el càrrec.
3. L'aprovació de la moció de censura requereix el vot favorable d'almenys dos terços dels membres del Consell de Departament. En el cas que la moció de censura no sigui aprovada, les persones que la signen no en poden presentar cap altra durant l'any següent.

TÍTOL TERCER
Règim econòmic

Article 32

El Departament d'Enginyeria Química disposa d'un pressupost format per les partides pressupostàries que li assigna la Universitat i pels ingressos obtinguts mitjançant altres fonts, d'acord amb la legislació vigent, l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes de la Universitat que el desenvolupin.

Article 33

El Departament d'Enginyeria Química ha de retre comptes sobre la seva activitat i el grau d'assoliment dels objectius proposats en la planificació estratègica per a cada període, mitjançant una memòria anual, acadèmica i econòmica, que ha d'elevar al Consell de Govern.

TÍTOL QUART
Reforma del Reglament

Article 34

El director o directora, per iniciativa pròpia o bé per una cinquena part dels membres del Consell de Departament, pot proposar la reforma d'aquest Reglament, la qual requerirà l'acord de la majoria absoluta dels membres del Consell.


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

En el moment d'entrar en vigor aquest Reglament, queda derogat el Reglament del Departament d'Enginyeria Química aprovat per Junta de Govern el 24 de febrer de 2000.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

En el moment d'aprovar aquest Reglament, i a efecte de representació en la Comissió de Doctorat segons l'article 20, la composició de les set agrupacions és la següent:

A)
Xavier Farriol i Roigés
Ricard Garcia i Valls
Marta Giamberini
Tània Gumí Caballero 
Daniel Montané i Calaf
Joan Salvadó i Rovira

B)
Magdalena Constantí Garriga
Alex Fragoso
Ioanis Katakis
Clara O'Sullivan
Thomas Schäfer 

C)
Christophe Bengoa
Azael Fabregat i Llangostera
Josep Font Capafons
Frank E. Stüber
Sandra Contreras Iglesias
Francesc Medina i Cabello
Jesús Sueiras i Romero

D)
Sílvia de Lamo Castellví 
Montserrat Ferrando i Cogollos
Carme Güell i Saperas
Francisco López Bonillo
Josep M. Mateo i Sanz

E)
Jaume Giralt i Marcé
Francesc Giralt i Prat
Jordi Grifoll i Taverna
Joan Herrero i Sabartés
Joan Rosell Llompart

F)
Joan Ramon Alabart i Córdoba
Josep Bonet i Àvalos
Allan D. Mackie
Magda Medir i Mercé
Roger Folch Manzanares
Vladimir Baulin

G)
Francesc Castells i Piqué
Jordi Gavaldà i Casado
Mamdouh Gadalla 
Josep Maria Renau i Folch
Marta Schuhmacher Ansuategui
Laureano Jiménez Esteller
Gonzalo Guillén Gosálbez


La modificació de la composició d'aquestes agrupacions requereix l'aprovació del Consell del Departament.


DISPOSICIÓ FINAL

En tot allò no previst en l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i en aquest Reglament, s'aplicarà la Llei 13/1989, d'organització, funcionament i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat, modificada per la Llei 23/2002, de 18 de novembre, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

<!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if-->