saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reglament del Departament de Dret Privat, Processal i Financer

Modificat pel Consell de Govern d'11 de juliol de 2019

TÍTOL PRIMER
Naturalesa, composició i competències

Article 1

El Departament de Dret Privat, Processal i Financer es constitueix d'acord amb el que estableixen l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i la legislació vigent.

Article 2

1. El Departament de Dret Privat, Processal i Financer de la Universitat Rovira i Virgili és l'estructura bàsica per organitzar l'activitat del col·lectiu docent i investigador que en forma part.
2. El Departament de Dret Privat, Processal i Financer inclou tots els membres del col·lectiu docent i investigador les especialitats del qual es corresponen amb les àrees de coneixement següents:
Dret Civil
Dret Financer i Tributari
Dret Internacional Privat
Dret Mercantil
Dret Processal
Dret Romà


Article 3

1. El coordinador o coordinadora d'àrea és el representant de cada àrea de coneixement davant el Departament, i l'interlocutor amb el director o directora del Departament.
2. Són funcions del coordinador o coordinadora d'àrea:
a) Proposar al director o directora del Departament les necessitats de col·lectiu docent i investigador de la seva àrea de coneixement.
b) Proposar la distribució de la càrrega docent entre els membres de l'àrea.
c) Impulsar i coordinar, per delegació del director o directora, la tasca docent i investigadora de l'àrea.
d) Distribuir el pressupost assignat a l'àrea.
3. El coordinador o coordinadora de cada àrea de coneixement és nomenat pel director o directora del Departament entre el professorat permanent amb dedicació a temps complet que hi pertanyi.


Article 4

Són funcions de Departament de Dret Privat, Processal i Financer:
a) Gestionar els recursos humans, materials i econòmics que la Universitat li assigni per acomplir les seves funcions.
b) Elaborar i aprovar el pacte de dedicació del personal, document que recull l'encàrrec de tasques docents, investigadores, de gestió, d'extensió universitària i de qualsevol altra mena que el Departament, de manera acordada en el si del Consell, fa a tot el personal.
c) Verificar i avaluar el compliment del pacte de dedicació del personal del Departament.
d) Elaborar la planificació estratègica del Departament d'acord amb la de la Universitat mitjançant els contractes programa que s'estableixin.
e) Adoptar les mesures necessàries per millorar de manera continuada la qualitat de la docència, la recerca i les altres activitats que duguin a terme els seus membres.
f) Coordinar la docència d'una o diverses àrees de coneixement corresponents als ensenyaments de primer i segon cicle, d'acord amb els requeriments dels respectius plans d'estudis, del centre o centres i de la Universitat.
g) Organitzar programes de doctorat i coordinar la docència dels programes de doctorat en els quals les àrees de coneixement participin.
h) Proposar cursos d'especialització, perfeccionament i actualització de coneixements científics, tècnics o artístics en l'àrea o àrees de coneixement de la seva competència, i coordinar-ne la docència.
i) Donar suport a les activitats i iniciatives docents i investigadores del professorat. 
j) Fer propostes en el procés d'elaboració dels plans d'estudis en els quals estiguin implicades les àrees de coneixement.
k) Assignar al professorat la docència en cada matèria de la seva competència, d'acord amb els requeriments de la programació docent de la Universitat i la coordinació prevista a l'article 78.1 de l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.
l) Intervenir en el procediment per seleccionar el personal, en els termes previstos en l'Estatut.
m) Impulsar i facilitar l'actualització, la renovació científica, tècnica i pedagògica, i la formació permanent dels membres que hi pertanyen.
n) Cooperar amb els altres departaments, amb la resta d'estructures de la Universitat, amb altres organismes i amb entitats públiques i privades en la realització de programes docents i d'investigació.
o) Totes les altres que la legislació vigent, l'Estatut i les normes que el desenvolupin li atribueixin.

TÍTOL SEGON
Òrgans de govern

CAPÍTOL 1
Disposicions generals

Article 5

Els òrgans de govern del Departament de Dret Privat, Processal i Financer són el Consell de Departament, el director o directora i el secretari o secretària.


CAPÍTOL 2 
Consell de Departament

Article 6

1. El Consell de Departament de Dret Privat, Processal i Financer és l'òrgan col·legiat de govern del Departament.
2. El Consell de Departament està format per:
a) El director o directora i el secretari o secretària del Departament.
b) Tots els membres del Departament que estiguin en possessió del títol de doctor o doctora.
c) Una cinquena part del professorat no doctor que hi estigui adscrit, elegit per aquest col·lectiu i entre aquest. 
d) Una cinquena part dels investigadors en formació que hi estiguin adscrits, elegits per aquest col·lectiu i entre aquest. 
e) Una representació dels estudiants de tots els ensenyaments, inclosos els ensenyaments de tercer cicle conduents a obtenir el títol de doctor o doctora, en els quals el Departament imparteixi docència, corresponent al 25% de la resta de membres del Consell, elegits per aquest col·lectiu i entre aquest. 
f) Tots els membres del personal d'administració i serveis amb dedicació a temps complet que hi estiguin adscrits.
3. Els membres elegibles del Consell de Departament són renovats cada quatre anys, excepte els representants dels estudiants que ho són cada dos, sens perjudici de la possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants.

Article 7

Són competències del Consell de Departament de Dret Privat, Processal i Financer:
a) Elegir el director o directora del Departament i acordar-ne la revocació.
b) Debatre les línies generals de la política docent i investigadora del Departament i elaborar la planificació estratègica del Departament, paral·lela a la de la Universitat.
c) Aprovar i avaluar anualment el pacte de dedicació. En aquest marc, aprovar el pla anual de docència i recerca i proposar els programes de doctorat i postgrau.
d) Desenvolupar els sistemes de qualitat pertinents per al conjunt de les seves activitats.
e) Elaborar i aprovar la memòria anual d'activitats docents i investigadores del Departament i la memòria econòmica.
f) Coordinar la docència corresponent a les matèries de la seva competència i aprovar els programes bàsics de les assignatures corresponents.
g) Proposar les necessitats de places de col·lectiu docent i investigador, fer-ne la sol·licitud de convocatòria i proposar les necessitats de places de personal d'administració i serveis.
h) Proposar, d'acord amb l'article 177 de l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili, els membres titulars i suplents que han d'integrar les comissions d'accés de professorat.
i) Participar en els processos d'avaluació, acreditació i certificació que afectin les seves activitats.
j) Emetre un informe sobre l'adscripció dels membres a altres departaments, a instituts universitaris d'investigació o sobre la recepció de membres d'altres departaments.
k) Designar els representants del Departament en les diferents comissions de la Universitat.
l) Autoritzar els contractes i convenis per realitzar treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, d'acord amb el que preveu l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.
m) Elaborar el projecte de Reglament del Departament i, si escau, proposar-ne la modificació.
n) Constituir comissions delegades, altres òrgans d'assessorament i fixar-ne la composició.
o) Planificar la utilització dels recursos econòmics, establir les directrius generals de l'administració i ser informat periòdicament de les decisions d'execució adoptades pel director o directora.
p) Totes les altres que li atribueixin l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes que el desenvolupin.

Article 8

El Consell de Departament es pot reunir en sessió ordinària i extraordinària. La sessió ordinària la convoca el director o directora i s'ha de fer una vegada l'any.


Article 9

Les sessions extraordinàries les convoca el director o directora, per iniciativa pròpia o bé quan ho demanin la tercera part dels membres del Consell en un escrit signat on s'indiquin els punts concrets que s'han de tractar. En aquest darrer cas, el director o directora ha de convocar el Consell en el termini màxim de deu dies hàbils després que la petició s'hagi formalitzat a la Secretaria del Departament.

Article 10

1. A l'escrit de convocatòria, en el qual cal indicar el lloc, el dia, l'hora de reunió i l'ordre del dia, s'ha d'adjuntar una còpia de la documentació pertinent, o bé, si s'escau, s'ha de dipositar a la Secretaria del Departament perquè es pugui consultar.
2. Les sessions s'han de convocar amb una anticipació mínima de setanta-dues hores, mitjançant un escrit dirigit a cadascun dels membres del Consell. La convocatòria també s'ha de penjar al tauler d'anuncis del Departament.


Article 11

1. El Consell de Departament queda vàlidament constituït en primera convocatòria, pel que fa a la celebració de les sessions, deliberacions i presa d'acords, si hi és present la majoria absoluta dels membres, el director o directora i el secretari o secretària, o les persones que en facin les funcions.
2. En segona convocatòria, que ha de tenir lloc cinc minuts després de la primera, queda vàlidament constituït, sense requisits especials de quòrum, sempre que hi siguin presents el director o directora i el secretari o secretària, o les persones que en facin les funcions.
3. El Consell de Departament és presidit pel director o directora del Departament, o professor en qui delegui. El secretari o secretària pot ser substituït, en cas d'absència, pel professor que designi el director o directora.

Article 12

L'assistència al Consell de Departament té caràcter personal. El vot només és delegable, amb un escrit adreçat formalment al director o directora del Departament, sobre punts concrets de l'ordre del dia i s'ha indicar expressament el sentit del vot.


Article 13

1. El secretari o secretària del Departament actua com a secretari o secretària del Consell de Departament.
2. El secretari o secretària aixeca acta de cada sessió que celebri el Consell de Departament. Aquest document ha d'especificar necessàriament els assistents, l'ordre del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s'ha dut a terme, els punts principals de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats. 
3. Les actes s'aproven en la mateixa sessió o en la següent. No obstant això, el secretari o secretària pot emetre certificats sobre els acords específics que s'hagin adoptat amb el vistiplau del director o directora, sens perjudici de la ulterior aprovació de l'acta.

Article 14

1. El Consell de Departament ha de debatre i adoptar acords i resolucions sobre els punts que constin a l'ordre del dia. 
2. No pot ser objecte de debat o acord cap assumpte que no estigui inclòs en l'ordre del dia, excepte en el cas que hi siguin presents tots els membres del Consell i es declari la urgència de l'assumpte pel vot favorable de la majoria.

Article 15

Els acords, excepte els que s'expressen als articles 26 i 29, s'adopten per majoria simple dels membres presents del Consell de Departament.


Article 16

1. Les votacions són a mà alçada, excepte aquelles resolucions o acords que afectin persones o quan el vot secret sigui sol·licitat per una quarta part dels assistents del Consell de Departament. 
2. Les votacions no es poden interrompre per cap motiu i mentre es realitzen no es pot entrar ni sortir de la sala de reunions.

Article 17

Els acords adoptats pel Consell de Departament són efectius des del moment que s'aprovin, excepte en el cas que el mateix acord disposi una altra cosa, o en el cas que legalment calgui un tràmit posterior. Els acords esmentats s'han d'exposar al tauler d'anuncis del Departament i s'han de notificar als òrgans de la Universitat corresponents.

Article 18

1. El Consell de Departament pot constituir les comissions que consideri oportunes. En fer-ho, el Consell ha d'especificar-ne la composició, les funcions i el procediment per constituir-les.
2. Les comissions que tinguin atribuïdes competències delegades pel Consell de Departament han d'estar formades per membres que hi pertanyin. 
3. Les comissions les convoca el president o presidenta, bé a iniciativa pròpia, bé a petició d'una tercera part dels membres de la comissió.


CAPÍTOL 3
Òrgans unipersonals

Article 19

El director o directora del Departament el representa, el dirigeix i en realitza la gestió ordinària.

Article 20

El Consell de Departament elegeix el director o directora de departament entre el professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat amb dedicació a temps complet que hi pertanyi.

Article 21

La durada del mandat de director o directora del Departament és de quatre anys, amb possibilitat de reelecció consecutiva una sola vegada. El nomenament correspon al rector o rectora.

Article 22

En cas d'absència, impediment o vacant del director o directora del Departament, n'assumeix accidentalment les funcions el professor doctor o professora doctora amb vinculació permanent a la Universitat amb més antiguitat.

Article 23

Correspon al director o directora del Departament:
a) Representar-lo.
b) Coordinar les activitats docents, investigadores i acadèmiques dels membres del Departament.
c) Assignar als professors adscrits al Departament la docència, atribuïda pels centres corresponents a matèries pròpies de l'àrea o àrees de coneixement del Departament.
d) Convocar i presidir el Consell de Departament, i executar i fer complir els seus acords.
e) Dirigir la gestió administrativa i pressupostària del Departament, i informar-ne periòdicament el Consell de Departament.
f) Exercir la direcció funcional del col·lectiu docent i investigador en el marc del pacte de dedicació i del personal d'administració i serveis adscrit al Departament.
g) Autoritzar la formalització dels contractes per realitzar treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, d'acord amb el que preveu l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.
h) Totes les altres funcions que li atribueixi l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i aquelles altres relatives al Departament que ni l'Estatut ni aquest Reglament no atribueixin al Consell de Departament.

Article 24

El rector o rectora nomena, a proposta del director o directora, el secretari o secretària del Departament entre el professorat permanent amb dedicació a temps complet que hi estigui adscrit. El secretari o secretària s'encarrega de custodiar les actes de les sessions del Consell de Departament i d'expedir els certificats dels acords que s'hi hagin pres.

Article 25

En cas d'absència, impediment o vacant, el secretari o secretària ha de ser substituït per un secretari o secretària provisional designat pel director o directora, que n'assumeix accidentalment les funcions.

Article 26

1. El director o directora del Departament pot ser remogut del seu càrrec amb l'aprovació d'una moció de censura.
2. La moció de censura l'han de presentar almenys un terç dels membres del Consell de Departament, i s'ha de votar entre els deu i trenta dies següents a la presentació. Ha d'incloure un candidat i el programa ha de contenir les línies de política i gestió universitària que s'han de desenvolupar en el càrrec.
3. L'aprovació de la moció de censura requereix el vot favorable d'almenys dos terços dels membres del Consell de Departament. En el cas que la moció de censura no sigui aprovada, les persones que la signen no en poden presentar cap altra durant l'any següent.

TÍTOL TERCER
Règim econòmic

Article 27

El Departament de Dret Privat, Processal i Financer disposa d'un pressupost format per les partides pressupostàries que li assigna la Universitat i pels ingressos obtinguts mitjançant altres fonts, d'acord amb la legislació vigent, l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes de la Universitat que el desenvolupin.


Article 28

El Departament de Dret Privat, Processal i Financer ha de retre comptes sobre la seva activitat i el grau d'assoliment dels objectius proposats en la planificació estratègica per a cada període, mitjançant una memòria anual, acadèmica i econòmica, que ha d'elevar al Consell de Govern.


TÍTOL QUART
Reforma del Reglament

Article 29

El director o directora, per iniciativa pròpia o bé d'una tercera part dels membres del Consell de Departament, pot proposar la reforma d'aquest Reglament, la qual requerirà l'acord de la majoria absoluta dels membres del Consell.DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera
El Departament de Dret va extingir-se el 31 de desembre de 2002 i a partir de l'1 de gener de 2003 es constituïren els nous departaments de Dret Privat, Processal i Financer, i de Dret Públic. La documentació de l'anterior Departament de Dret resta sota la custòdia del Departament de Dret Públic.
Segona
El director o directora del Departament continuarà exercint el seu càrrec pel temps de mandat que li resti segons la regulació anterior. 
Tercera
El Consell de Departament mantindrà la composició actual pel temps de mandat que resti segons la regulació anterior.


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

En el moment d'entrar en vigor aquest Reglament, queda derogat el Reglament del Departament Dret Privat, Processal i Financer, aprovat pel Consell de Govern de 27 de març de 2003.

DISPOSICIÓ FINAL

En tot allò no previst en l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i en aquest Reglament, s'aplicarà la Llei 13/1989, d'organització, funcionament i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat, modificada per la Llei 23/2002, de 18 de novembre, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

<!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if-->