saltar al contingut principal
Cercar
URV

Política de formació del PAS

1. Introducció

L'organització d'Administració i Serveis de la Universitat està basada en persones. Les competències, les accions, les decisions, les actituds, les motivacions, etc., d'aquestes persones son claus per al bon funcionament de la gestió de la nostra institució.
Els principis d'una gestió integrada es basen en el fet que una institució, per tal d'aconseguir els objectius i les fites marcades en la seva estratègia i en la seva gestió ha d' aconseguir que estiguin ben conjugats i preparats tant els seus processos de gestió, com les seves infrastructures, com els seus sistemes d'informació i noves tecnologies i també la seva organització humana.
Una institució que està en el camí de la millora de la gestió i en el camí del canvi de l'estil de gestió, ha de fer un èmfasi especial en la preparació i la participació dels seus recursos humans en aquest camí de canvi. Aquest camí requereix un aprenentatge continuat i per tant, la formació ha de comportar, a més de la preparació dels individus, la preparació de l'organització per a ser més efectiva, més flexible, més cohesionada, i més integrada amb els objectius de la institució.


 

En aquest sentit, el Pla de Formació del PAS es vincula amb:

Les noves estratègies de gestió de la universitat
L'acompliment de compromisos amb el PAS
i també, amb:
El màxim aprofitament dels recursos
Les noves tecnologies
L'adaptació de l'organització a noves necessitats
El contracte programa i l'aconseguiment d'objectius
La comunicació
La qualitat

La formació del PAS pivota sobre un eix sustentat per dos aspectes bàsics, les noves estratègies de gestió de la universitat i l'acompliment dels compromisos amb el PAS.
Les noves estratègies de gestió
El Pla Estratègic de Qualitat de la URV fa especial esment, en el seu apartat relatiu a la gestió, a tots aquells aspectes que conformen, avui en dia, el perfil d'una institució moderna, orientada al servei de qualitat als seus usuaris, organitzada, innovadora i amb projecció de futur. Així doncs, conceptes com planificació, eficàcia, eficiència, creativitat, satisfacció, treball en equip, desenvolupament, etc.., defineixen l'estil que la URV vol per a la seva gestió, la qual s'ha de fonamentar en la integració de les diferents activitats que conformen cada programa, mitjançant el disseny de processos transversals a través de les unitats implicades en cadascun d'ells.
Al mateix temps, el Catàleg de llocs de treball del personal d'administració i serveis es fonamenta en uns principis que responen al desig de desenvolupament d'activitats primordials en el present i el futur de la URV.
Així doncs, conceptes com atenció, informació, relació amb l'entorn, orientació, inserció, especialització, tecnificació, rendibilitat o rendiment de comptes defineixen les àrees d'activitat prioritàries en la gestió de la URV.
La formació ha de donar resposta als objectius de l'organització pel que fa al desenvolupament d'aquests conceptes.

L'acompliment de compromisos amb el PAS
La URV sap que una de les parts més importants de la seva organització són els recursos humans, i que la formació, la motivació i el progrés d'aquests, són fonamentals per al desenvolupament de la institució.
Amb la posada en marxa d'un pla de formació per al PAS, la URV es dota d'un instrument de progrés de la seva organització i de les persones que la conformen. Després d'haver-se dotat d'un catàleg de llocs de treball en el que cada lloc s'ha definit en tots els seus aspectes, cal que les persones tinguin a l'abast la possibilitat de progressar com a individus i com a professionals.

A partir d'aquest eix bàsic, la formació s'ha de vincular, entre altres, als aspectes següents:

 1. El màxim aprofitament dels recursos, és a dir, aconseguir l'aplicabilitat òptima dels coneixements i les habilitats adquirides.
   
 2. Les noves tecnologies, afavorint-ne la seva utilització en el si d'una gestió àgil i puntera.
   
 3. L'adaptació de l'organització a noves necessitats, responent amb dinamisme i fins i tot avançant-se al requeriments dels usuaris i de l'entorn.
   
 4. El contracte programa i l'assoliment d'objectius, per tal de complir els compromisos adquirits amb el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació.
   
 5. La comunicació, com a un dels pilars bàsics de l'organització i fonament d'una gestió integrada i per processos, en el marc d'una institució de forta projecció exterior.
   
 6. La qualitat, com a referent que ha d'estar present en l'execució de totes les activitats que conformen la gestió.


2. Objectius de la formació del PAS

1. Garantir que les persones tenen les competències òptimes per desenvolupar les funcions assignades dins de l'organització.

Claus:

- Formació relacionada amb les competències del lloc de treball ocupat.
- Formació programada i obligatòria.

És necessari que les persones que conformen una organització tinguin uns atributs de coneixements, capacitats i habilitats que possibilitin que la tasca que desenvolupen als llocs de treball de l'organització sigui efectiu i de qualitat. Aquest conjunt de coneixements, capacitats i habilitats és el que coneixem com a competències necessàries per el desenvolupament a un lloc de treball. El primer objectiu de la formació es garantir que les persones tenen les competències òptimes per desenvolupar les funcions assignades dins l'organització. Així mateix, i relacionat amb aquest objectiu s'ha de donar resposta a la necessitat d'una acollida i integració ràpida a través d'una formació inicial a les persones que s'incorporen a l'organització de gestió de la universitat, així com aquelles que assoleixen noves responsabilitats com a resultat dels mecanismes de concursos i proveïment de places. De forma habitual, aquesta formació respondrà a una programació establerta que tindrà normalment caràcter obligatori.
2. Permetre que el personal d'administració i serveis adquireixi competències per al seu desenvolupament professional i per a la seva promoció.


Claus:

- Formació relacionada amb noves competències adreçades a afegir valor a la feina de les persones o a assolir noves responsabilitats a través de la promoció.
-Formació opcional, programada o sol·licitada.


En el context d'organització que aprèn i millora, la formació té un segon objectiu que és el de preparar-la, conjuntament amb les persones que la integren, per a la seva progressió. En aquest sentit la formació ha de permetre que el personal d'administració i serveis que així ho desitgi, adquireixi competències més enllà de les estrictament requerides per l'actual lloc de treball. Aquestes noves competències han d'estar adreçades a afegir més valor, o bé a assumir noves responsabilitats en els propis llocs de treball o en futurs llocs de treball. En aquest cas, les accions formatives seran predeterminades o a petició de les persones. Aquestes accions formatives tindran normalment caràcter optatiu, excepte en aquells casos en que estiguin relacionades amb futures accions organitzatives que facin preveure la seva conveniència genèrica.
3. Contribuir al desenvolupament integral de les persones.


Claus:

- Formació destinada a millorar el nivell de coneixements de les persones, relacionada amb l'organització i la pròpia institució.
- Formació opcional, programada o sol·licitada.

Encara és convenient introduir un tercer objectiu de la formació que és el de contribuir al creixement com a individus de las persones que integren l'organització. Es tracta de fomentar el desenvolupament de valors ètics, assegurant actituds i comportaments de treball en equip, de relació i de servei. A través d'aquest objectiu, se n'aconseguirà un altre de superior que és l'enfortiment de l'organització, amb un major sentiment de pertinença i amb un compromís amb la missió que la universitat té vers els seus usuaris i la societat en general.


3. Compromisos respecte la formació del PAS


3.1) de l'equip de govern

a.1 Orientar la formació i organitzar a través de la gerència la detecció de les necessitats formatives i la proposta de trajectes formatius i de programes de formació detallats.
a.2 Assegurar la qualitat de les accions formatives i la seva aplicabilitat.
a.3 Crear una comissió de formació del PAS.
a.4 Assegurar l'avaluació de l'aprofitament de la formació.
a.5 Vetllar per la participació del PAS en les accions de formació.
a.6 Assignar les recursos humans i pressupostaris a les accions formatives.
A través del primer compromís es pretén adequar els programes i les accions de formació als objectius que s'han identificat en l'apartat anterior.
Aquest procés es realitzarà comptant com a element bàsic amb les competències requerides per desenvolupar les funcions segons les fitxes de llocs de treball del Catàleg de Llocs de Treball del PAS. Però aquest no serà l'únic element que servirà per planificar les accions formatives. Especialment per la formació adreçada a l'objectiu de Garantir que les persones tenen les competències òptimes per desenvolupar les funcions assignades dins la organització, seran bàsiques i per tant s'instrumentaran, les aportacions dels responsables acadèmics de gestió, caps de servei, caps de gabinet i en general els responsables d'unitats. Així mateix, s'instrumentaran mecanismes per detectar les necessitats de formació que puguin ser suggerides, a nivell individual, per tots els components del PAS.
Atès que hi ha una sèrie de competències horitzontals d'aplicació global a diversos àmbits de l'organització, la gerència impulsarà la creació de plans de formació transversals i orientats a blocs de competències. Per la constitució d'aquests plans transversals seran bàsiques les directrius de responsables d'àmbits a l'equip de govern, dels responsables de determinades unitats i experts en aquestes competències.
L'objectiu final d'aquest procés serà elaborar dos documents bàsics:


Catàleg d'accions formatives per el PAS de la URV
Programa d'accions formatives per el PAS de la URV

Per altra banda, l'equip de govern es compromet a crear una Comissió de Formació, l'objectiu de la qual serà el de vetllar per la correcta aplicació de la política de formació i del reglament de formació del PAS, a través de l'aprovació, el seguiment i l'avaluació dels programes de formació anuals.

Així mateix, l'equip de govern assegurarà l'avaluació de l'aprofitament de la formació, la qual comprendrà, amb caràcter general:

 • Avaluació de l'aprofitament dels participants a les accions formatives.

 • Avaluació de la incidència de les accions formatives en la millora dels processos de gestió

 • Avaluació dels proveïdors interns i externs en les accions formatives


Pel que fa a la participació del PAS en la formació, l'equip de govern vetllarà perquè aquesta participació sigui efectiva.

Les accions de formació seran obligatòries en el cas que estiguin encaminades a la consecució de la millora de les competències per el desenvolupament per el lloc de treball i sobre tot en el cas que formin part dels trajectes formatius que es determinin per a les persones.
Per una altra part serà necessari que els responsables de les unitats respectin les programacions de formació per les persones de la seva unitat. S'establiran els mecanismes de tal forma que els responsables de les unitats disposin d'informació amb l'antelació suficient respecte a la programació de formació de persones que formen part de la seva unitat. Es proposaran mecanismes per fer possible que en cas d'impossibilitat d'acompliment del programa es puguin proposar substitucions o canvis d'ordre de tal forma que no es perdin places ni recursos en les accions de formació programades.

Finalment, l'equip de govern es compromet a assignar els recursos humans i pressupostaris a les accions formatives.
Dins dels procés d'elaboració dels pressupostos anuals de la URV, s'inclouran les partides assignades a satisfer les accions formatives previstes.
Les partides econòmiques pressupostades hauran de ser coherents amb les programacions anuals de formació i amb les accions opcionals posades a disposició del PAS.
Així mateix, la gestió de la formació del PAS serà competència de la gerència, a través del Servei de Recursos Humans i més específicament, de la Secció de Desenvolupament de l'organització, on s'adscriu el/la tècnic/a de Formació i Avaluació.


3.2) del personal d'administració i serveis

b.1 Col·laborar en la identificació de necessitats formatives.
b.2 Participar en les accions formatives proposades.
b.3 Treure profit de les accions formatives.
b.4 Col·laborar en l'avaluació de l'aprofitament de la formació.
b.5 Utilitzar els aprenentatges adquirits en el desenvolupament de les funcions.

El PAS de la URV, com a primer coneixedor i gestor de les tasques que li són encomanades, ha de col·laborar en la identificació de les seves necessitats formatives, la resolució de les quals li han de permetre desenvolupar-se en el seu lloc de treball amb major eficàcia i eficiència, i per tant, progressar en el seu trajecte professional.
Així mateix, el PAS haurà de participar activament en les accions formatives que li proposi la Comissió de Formació a través del seu projecte formatiu i les successives programacions anuals. La no participació en aquestes activitats, de caràcter obligatori, haurà d'estar degudament justificada. Per altra banda, la participació activa en les accions de formació comporta el compromís de cada participant de treure'n el màxim profit, tant durant la pròpia acció com posteriorment, utilitzant en el lloc de treball els aprenentatges adquirits.
Finalment, els participants en les diferents accions formatives col·laboraran, de forma objectiva i constructiva, en l'avaluació de la pròpia acció, especialment pel que fa als aspectes docents, al seu contingut, a la seva aplicabilitat, etc...


3.3) dels responsables de les unitats

c.1 Col·laborar en la identificació de necessitats formatives.
c.2 Col·laborar en la programació de continguts i en l'organització ( calendari òptim, nombre d'assistents de la unitat, etc.) de les accions formatives amb incidència en les unitats.
c.3 Fomentar la participació en la formació i el seu aprofitament
c.4 Analitzar els resultats de l'avaluació de la formació en relació amb la incidència d'aquesta en les activitats pròpies de la unitat.
c.5 Fomentar en el si de la unitat la posada en pràctica dels coneixements adquirits.

Els responsables de les unitats han de ser, en primera instància, els primers esglaons en el procés de detecció de necessitats formatives de les persones que ocupen els llocs de treball de la unitat corresponent, especialment pel que fa a les necessitats formatives en aspectes específics de l'activitat de la mateixa.
Així mateix, compromesos en la promoció de la formació com a element dinamitzador de la gestió de qualitat, fomentaran la participació dels membres de la seva unitat en les accions formatives proposades, especialment en aquelles que tinguin com a objectiu l'assoliment de coneixements i habilitats per al desenvolupament del lloc de treball. Posteriorment, vetllaran perquè aquests membres puguin desenvolupar els aprenentatges adquirits, de forma que en les tasques que els són assignades s'observi la incidència de la formació rebuda.
Aquesta incidència haurà de ser valorada igualment pels responsables de les unitats, de forma diferida, i d'acord amb els documents d'avaluació que la gerència posarà a la seva disposició.


4. Tipus de Formació

D'acord amb els objectius i els compromisos dels diferents agents involucrats en la política de formació, s'articulen els diferents tipus de formació:
 


OBJECTIU 1
 1. Formació bàsicament programada i obligatòria, orientada a incrementar les competències per desenvolupar funcions en els llocs de treball assignats.
 
 1. Formació bàsicament programada i obligatòria, orientada a adquirir un coneixement ràpid de competències necessàries per incorporar-se en el lloc de treball assignat (formació d'acollida al lloc de treball).

 

OBJECTIU 2

3. Formació bàsicament opcional i orientada a l'adquisició de competències addicionals a les del lloc de treball que puguin ser aplicables en el desenvolupament professional.

OBJECTIU 3

4. Formació bàsicament opcional i orientada al desenvolupament integral de les persones.5. La Comissió de Formació del PAS

a) Composició

President: el/la gerent, o persona en qui delegui
Vocal: el/la gerent adjunt d'Organització, o persona en qui delegui
Vocal: el/la cap del servei de Recursos Humans o persona en qui delegui
Vocal: un membre del PDI, designat per la Junta de Govern
Vocal designat per la Junta de PAS funcionari:
Vocal designat per la Junta de PAS funcionari:
Vocal designat pel Comitè d'empresa:
Vocal designat pel comitè d'empresa:
Actuarà com a secretari/ària el/la tècnic/a de Formació i Avaluació, amb veu i sense vot.

b) Funcions de la Comissió de Formació

 1. Conèixer i valorar les programacions de formació proposades per la gerència i el Servei de Recursos Humans.

 2. Valorar les propostes puntuals i específiques de formació fetes tant pels responsables d'unitat com pels mateixos membres del PAS.

 3. Proposar la incorporació de noves accions de formació d'acord amb els objectius de la
  política de formació.

 4. Aprovar les programacions de formació, que es trametran posteriorment al Servei de Recursos Humans per a la seva gestió, d'acord amb el que s'estableix en el Reglament de Formació.

 5. Proposar a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya o òrgan competent en cada moment, la formació que ha d'estar subvencionada a través de l'AFCAP. Prèviament, la Comissió trametrà aquesta proposta a les seccions sindicals amb representació entre el PAS de la URV, per al seu vist-i-plau.

 6. Puntualment, valorar i resoldre les accions formatives amb cofinançament.

 7. Fer un seguiment de l'execució dels programes de formació i validar els resultats de l'avaluació de la formació en tots els seus aspectes.

 8. Rebre informació periòdica sobre la gestió econòmica de la dotació pressupostària destinada a la formació.

 9. Rebre informació periòdica sobre la gestió de proveïdors de la formació.

 10. Proposar a la gerència millores en la gestió de la formació.

 11. Aprovar la memòria periòdica de formació del PAS.

 12. Proposar les modificacions del Reglament de Formació.

 13. Qualsevol altre funció que sigui necessària per al correcte desenvolupament de la política de formació, d'acord amb el que s'estableix en el Reglament de Formació.


6. Avaluació de la Formació
 


L'avaluació s'aplicarà en tres aspectes:

Resultat: certificats d'assistència, d'aprofitament, etc.
Actor: el professorat

Resultat: base de dades de docents i continguts
Actor: els participants a les accions formatives

 1. Avaluació de l'aprofitament dels participants a les accions formatives.

 2. Avaluació del/de la professor/a i del contingut de l'acció formativa.

 3. Avaluació de la incidència de la formació en la millora dels processos de gestió.

Resultat: Aplicabilitat de la formació.
Actor: els responsables de la unitat, l'equip de govern


7. Finançament de la Formació

1. Els pressupostos anuals de la URV inclouran la partida pressupostària assignada a satisfer les accions formatives proposades.

2. Les partides econòmiques pressupostades hauran de ser coherents amb les accions formatives posades a disposició del PAS.

3. Formaran part d'aquestes partides assignades a finalitat formativa, aquelles que es derivin de subvencions i acords de financiació d'accions formatives amb organismes de l'administració com per exemple l'AFCAP. Aquestes partides s'integraran i s'aplicaran a la planificació de formació global.
Qualsevol altre tipus de subvenció específica adreçada a la URV per accions de formació, incrementarà la dotació per aquell any.

4. La dotació anual pressupostada es distribuirà entre els tres objectius de la política de formació de la forma següent:

Anys d'aplicació de l'1 al 3: Anys d'aplicació següents:

- Objectiu 1: 70-80 % - Objectiu 1: 60-70 %
- Objectiu 2: 10-20 % - Objectiu 2: 15-25 %
- Objectiu 3: 5-15 % - Objectiu 3: 10-20 %

Pel que fa al trienni 2002-2004, les dotacions pressupostàries destinades a la formació del PAS seran les següents:
Any Dotació

 1. 11.000.000

 2. 12.500.000

 3. 14.000.000Aquesta dotació s'incrementarà amb 500.000 PTA l'any 2002, destinades al cofinançament als membres del PAS d'accions formatives externes, d'acord amb el que s'estableix en el Reglament. Pels anys 2003 i següents, aquesta quantitat es pot incrementar fins a un màxim de 750.000 PTA en funció de l'anàlisi de la demanda i les accions cofinançades durant l'any 2002.
Pels anys següents, la dotació corresponent es determinarà, si no hi ha una negociació expressa, d'acord amb la fórmula següent:
Dotació per l'any 2005= [14.000.000 / (å [ PAS 2002, PAS 2003, PAS 2004] /3) * PAS (2005) ]+ D IPC
(IPC: interanual en el moment de l'elaboració del pressupost)
Dotació per anys posteriors= [(Dotació any anterior/núm.treball.any anterior)* D PAS 200n]+ D IPC
(IPC: interanual en el moment de l'elaboració del pressupost)


8. Detecció de necessitats formatives

 1. Pla estratègic


Principals idees relacionades amb la formació:

 • La clau essencial de la societat del segle XXI serà el coneixement. El conjunt de coneixements, quantitativament i qualitativament, dels seus ciutadans i la manera com aquests s'utilitzin marcaran el seu desenvolupament i faran possible afrontar els reptes plantejats.

 • Formulació i seguiment de l'estratègia: formulació d'objectius, estratègies i actuacions, reestructuració organitzativa, definició de l'estil de gestió i lideratge, desenvolupament de plans estratègics de les unitats estructurals, polítiques de qualitat.

 • La Universitat compromesa amb el treball: (...) Assumeix la formació continuada de les persones com un fet indispensable de progrés individual i col·lectiu.

 • Aspectes que ha d'afrontar la planificació estratègica:

(...)

 • Fomentar la planificació interna en tots els processos

 • Potenciar la creativitat de les persones i impulsar la innovació

 • Afavorir la satisfacció de les persones

 • Facilitar el desenvolupament integral de les persones

 • Adequar els perfils i les funcions del personal a les necessitats

 • Conjugar agilitat de gestió amb eficàcia

 • Promoure una gestió de màxima qualitat

 • Crear una cultura anticipativa

 • Introduir nous sistemes de gestió


Conceptes clau:

 • Coneixement

 • Desenvolupament integral

 • Objectius

 • Organització

 • Gestió

 • Estratègia

 • Planificació

 • Eficàcia

 • Grups de treball

 • Processos

 • Lideratge

 • Innovació

 • Creativitat

 • Satisfacció

 • Anticipació

 • Desenvolupament informàtic

 • Documentació

 • Qualitat


B. Catàleg de llocs de treball

Amb el catàleg, la URV assoleix, com a objectius:
(...)
Autodotar-se d'un instrument racionalitzador de la gestió, en base a una prèvia planificació estratègica, al servei d'una organització eficaç i eficient, que alhora afavoreixi el progrés personal i professional dels seus membres.

Els principis que conformen el catàleg de llocs de treball són, entre altres, els següents:

 1. La gestió ha d'estar enfocada al servei a la comunitat universitària i en especial, a l'estudiant, creant àmbits d'informació, orientació i atenció, reforçant les unitats de suport a la seva tutorització i seguiment, i facilitant la seva inserció laboral.

 2. La gestió ha de col·laborar en la millora de la docència i la recerca, tecnificant aquells llocs de treball que tinguin relació directa amb aquestes àrees, fent especial esment a nous àmbits de suport a la docència, als àmbits de suport directe a la docència pràctica o als àmbits de suport a la docència informatitzada.

 3. La gestió ha de satisfer les demandes i les expectatives dels usuaris interns i externs, dissenyant i reforçant els àmbits tècnics especialitzats, per tal d'oferir serveis específics de qualitat, en tots els àmbits i especialment en el de les noves tecnologies.

 4. La gestió ha de facilitar les relacions entre la universitat i la societat, creant àmbits d'estudi i planificació i de relació amb l'entorn, reforçant la rendibilitat dels recursos econòmics i el rendiment de comptes, adequant les estructures a les directrius organitzatives modernes.


  Conceptes clau:

 • Eficàcia

 • Eficiència

 • Informació

 • Atenció

 • Relació amb l'entorn

 • Orientació

 • Inserció laboral

 • Suport a la docència

 • Àmbits tècnics especialitzats

 • Noves tecnologies

 • Rendibilitat dels recursos

 • Rendiment de comptes


Per altra banda, el catàleg determina un perfil bàsic per a tot el personal d'administració i serveis de la URV. Aquest perfil estableix, d'entrada, els àmbits formatius i fins i tot, les accions formatives concretes que cal definir com a bàsiques i prioritàries.

Conceptes clau:

 • Català

 • Informàtica

 • Ofimàtica

 • Correu electrònic

 • Internet

 • Legislació pública

 • Qualitat

 • Discreció

 • Responsabilitat

 • Esperit de servei públic

 • Dinamisme

 • Rigor

 • Ordre

 • Treball en equip

 • Relació

 • Iniciativa

 • Col·laboració

 • Reciclatge


Finalment, cada fitxa del catàleg de llocs de treball estableix les competències necessàries per a desenvolupar òptimament el lloc corresponent. Aquestes competències es reparteixen en coneixements, capacitats i habilitats, els quals, agrupats per blocs formatius, determinaran, el projecte formatiu per a cada lloc de treball.

Per tal d'efectuar la detecció en base la coneixement específic de cada bloc formatiu, es creen els

Especialistes en àmbits competencials


que són unitats o persones internes que tenen com a funcions, en relació amb la formació del PAS:

- Establir criteris per a la programació d'accions formatives
- Establir criteris per a l'homologació de formació
- Donar suport a l'avaluació de les accions formatives
- Donar suport a la priorització d'accions formatives
- Donar suport a l'homologació de proveïdors

La gerència i la Comissió de Formació podran sol·licitar a aquests especialistes que participin en els processos del Pla de Formació corresponents a les funcions assignades.


9. Àmbits de Formació:

 


Blocs de Formació
 

Competències

Blocs de Formació

Coneixement de
l'organització


 

- Òrgans de govern
- Docència i recerca
- Transferència
- Gestió i administració


El treball
en l'organització


 

- Habilitats directives
- Treball en equip
- Gestió de processos
- Treball per objectius
- Eficàcia i eficiència


Tècniques 

- Idiomes
- Informàtica
- Legislació
- Procediments i gestió administrativa
- Gestió econòmica
- Tècniques específiques

La qualitat
 

- Estàndards de qualitat
- Avaluació i mesurament de la qualitat


Aquest esquema és una primera síntesi dels blocs de formació possibles. Durant el desenvolupament de la política de formació, s'aplicarà la detecció de blocs de formació i es concretaran cadascun dels cursos que conformen aquests blocs.


10. Reglament

El Reglament de la formació del PAS es desenvoluparà d'acord amb l'índex següent:

 1. Introducció.

 2. Àmbit d'aplicació.

 3. Tipus de formació.

 4. Difusió de les accions formatives.

 5. Crèdit horari.

 6. Horaris de les accions formatives.

 7. Requisits de participació i criteris de selecció.

 8. Finançament de les accions formatives. Cofinançament.

 9. Certificats.

 10. Comissió de Formació. Composició, funcions, vigència, baixes i renúncies dels seus membres.

 11. Professorat.

 12. Anul·lacions, baixes i renúncies de les accions de formació.

 13. Modificació del reglament.

 14. Disposicions addicionals.