saltar al contingut principal
Cercar
URV

Normativa Única del PAS a la URV

Introducció

Tal com queda reflectit al Pla Estratègic de Qualitat de la URV, elaborat l'any 1998, el compromís fonamental de la URV es Construir el futur, contribuint al desenvolupament de la persona i al progrés de la societat mitjançant la generació, revisió i transmissió del coneixement. Entre les funcions que desenvolupa la URV per assolir aquest compromís cal tenir en compte les adreçades a la gestió i en aquest sentit, al mateix pla estratègic es planteja l'objectiu genèric de Optimitzar els recursos públics que la societat posa a la nostra disposició i promoure el desenvolupament de les persones, dels col·lectius i de les unitats de la URV

En línia amb aquest objectiu genèric es necessari, i s'està duent a terme progressivament, un esforç per aconseguir una major eficàcia en el servis i un increment de la seva eficiència. Per això s'estan desenvolupant actuacions i propostes que consideren el factor organitzacional i les persones que el composen com a claus en aquest procés. La qualitat que està assolint la gestió a la URV i les millores que encara s'han d'assolir, requereixen el compromís i la implicació de totes les persones que integrem la comunicat universitària. Però a més a més d'aquest compromís i d'aquest implicació es necessari desenvolupar actuacions, acords, normatives, etc. Que siguin la base sobre la es desenvolupi aquesta política organitzativa i de recursos humans.

En aquest sentit, darrerament s'estan desenvolupant un seguit d'actuacions entre les que son remarcables el model organitzatiu del catàleg de llocs de treball, la posada en marxa de la política i reglamentació del PAS, l'esforç per la millora dels processos de gestió, etc.

A més a més, l'organització d'administració i gestió de la Universitat està basada en el Personal d'Administració i Serveis. Les línies d'actuació, directrius, criteris i normatives que acompanyen la tasca professional d'aquestes persones son necessàries per tal de que les seves relacions laborals amb la Universitat no estiguin supeditades a situacions imprevistes sinó que totes les situacions habituals i previsibles es resolguin en base a l'aplicació de criteris o normatives preestablerts.

Per tant i com a colofó de les actuacions ja dutes a terme es necessari desenvolupar una Normativa Única del PAS que estableixi i reculli de forma integrada tots els criteris i normatives que regulen les relacions laborals del PAS amb la Universitat, ja sigui en base a la normativa i a la legislació general que sigui d'aplicació, o be per normativa pròpia de la universitat. El desenvolupament d'aquesta normativa s'ha de realitzar amb una visió pragmàtica, per el que fa a la integració de diferents normatives actuals que estan disperses. Es necessària, però també, una visió critica per la identificació i regulació d'aquells aspectes necessaris i que actualment estan en un buit o be de llacunes que donen peu a la subjectivitat i a la aplicació no homogènia dels criteris. Finalment també s'impulsen canvis en les regulacions i els procediments que afavoreixin una millora de la qualitat en el servei i en la gestió i també la satisfacció i condicions de les persones que desenvolupen la seva activitat professional a l'àmbit de l'administració i els serveis de la URV.

Aquesta NUP serà compatible i respectarà tota la legislació i normatives de rang superior que estiguin en vigència tant a nivell de comunitat europea, com a nivell estatal o de Catalunya. El mateix succeirà respecte els convenis col·lectius acordats en cada moment en l'àmbit universitari català, respecte al personal laboral de les universitats. Aquestes normatives de rang superior, seran les que s'aplicaran en cas d'absència de referència específica a la NUP de la URV. Recentment ha entrat en vigor de la Ley Orgànica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, LOU, de la qual actualment no existeixen disposicions de desenvolupament en relació al PAS.

En cas de que es produeixi aquest desenvolupament i aquest afecti a la present NUP, s'hauran d'abordar les modificacions necessàries. El mateix ha de succeir en relació als Estatuts de la URV que poden ser renovats properament. Mentre tant, el que si està establert es la legislació general de funcionaris de l'estat i la legislació en aquesta matèria a Catalunya i també la legislació laboral general i el Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de les Universitats Publiques Catalanes.

Tal com legisla la LOU en el seu TITULO X, Del personal de administración i servicios de las Universidades públicas, haurem d'entendre que el PAS de la URV està format per personal funcionari de les escales de la pròpia URV, personal laboral contractat per la pròpia URV i per personal funcionari pertanyent a cossos i escales d'altres Administracions públiques, si es dona el cas que aquest presti serveis en el sí de la URV. Per tant aquesta NUP, serà també d'aplicació al PAS format per els col·lectius anteriors.

La mencionada LOU, també legisla en termes genèrics en quan a retribucions, selecció, provisió de places, situacions i representació i participació. En relació en aquests temes, i per extensió a tots els demés, la present normativa serà coherent amb el marge d'autonomia universitària restant.

Finalment s'ha de destacar que tota aquesta dinàmica legislativa, però també la evolució i la millora continua a la URV, fa que aquesta NUP no tingui un caràcter immòbil, sinó que s'ha de considerar un element dinàmic, i que s'ha d'adaptar a les necessitats futures.

El contingut d'aquest document, les normatives que hi queden recollides, i el desenvolupament futur de les que resten pendents s'entén que s'han desenvolupat i es desenvoluparan en un marc de diàleg i negociació entre la Universitat i els representants sindicals del PAS, atenent-se a les situacions legislatives o regulatives d'ordre superior i que calgui complir en cada moment i per cada aspecte.

L'objectiu fonamental, per tant, d'aquest document es anar recollint aquesta NUP orientada a resoldre integralment aquesta situació i a formalitzar totes les relacions que el PAS manté amb la institució des del punt de vista laboral.