saltar al contingut principal
Cercar
URV

Normativa de concursos de concursos per a la contractació de professorat de la URV

INTRODUCCIÓ

La Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, que modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, ha modificat alguna de les tipologies de personal docent i investigador contractat, així com alguns aspectes relacionats amb els requisits per accedir-hi. Així mateix, des que el Consell de Govern va aprovar la normativa anterior, s'ha publicat el 1r Conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes , el qual regula igualment alguns aspectes relatius a la classificació professional i la selecció de les diferents figures de professorat contractat.

El 2 de juny de 2011 es va publicar al BOE la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació que estableix noves modalitats contractuals i els corresponents mecanismes de selecció i contractació. La nova llei estableix que un cop obtinguda la titulació de doctor/a es posa fi a l'etapa formativa del personal investigador, i a partir d'aquest moment comença l'etapa postdoctoral, amb una fase inicial orientada al perfeccionament i especialització professional del personal investigador, que es desenvoluparà mitjançant programes de mobilitat o bé mitjançant la contractació temporal.

A aquest efecte es crea el contracte d'accés al Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació (SECTI), que es podrà subscriure amb investigadors que estiguin en possessió del títol de doctor/a. Es tracta d'un contracte temporal de fins a 5 anys que té com a objectiu principal consolidar l'experiència professional del personal investigador. El contracte d'accés al SECTI permet sotmetre a avaluació l'activitat investigadora a partir del 2n any, i aquesta es tindrà en compte com a mèrit en els processos selectius de personal fix convocats per les Universitats i Organismes Públics d'Investigació.

A la vista d'aquestes modificacions legislatives, es fa necessari modificar la normativa de la URV que regula els concursos per a la contractació de professorat, d'acord amb l'articulat següent:

1. ASPECTES GENERALS

1.1 Aquesta normativa regula els processos de convocatòria, nomenament de comissions, selecció i nomenament de candidats en els concursos per a la contractació de professorat en les categories de catedràtic/a contractat, agregat/da, lector/a, ajudant, de personal investigador contractat per a l'accés al SECTI i associat/da.

1.2 Els concursos de selecció per a professorat contractat es regeixen per la Llei orgànica 6/2001, d'universitats( modificada per la Llei orgànica 4/2007), la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, el 1r Conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes, l'Estatut de la Universitat i les normes que el desenvolupin.

1.3 El Consell de Govern, tenint en compte els recursos disponibles i les previsions de docència i de recerca, ha d'aprovar la convocatòria dels concursos corresponents, un cop escoltats els departaments i els centres, els instituts universitaris de recerca i altres centres de recerca.

1.4 Quan hi hagi una vacant, el Consell de Govern ha d'acordar, escoltats el departament i el centre corresponent, si convé amortitzar-la o canviar-la de denominació o de categoria, en funció de les necessitats docents i investigadores de la Universitat.

1.5 Cada plaça ha d'estar definida per la seva categoria i el seu perfil docent i/o de recerca, i ha d'estar adscrita a un departament i vinculada a un centre.

1.6 El perfil de la plaça ho és a l'efecte de convocatòria i procés de selecció i no implica cap tipus d'exclusivitat, especialment pel que fa a la docència que pot tenir assignada.

1.7 La selecció del professorat contractat es fa per concurs públic entre persones de qualsevol nacionalitat que compleixin els requisits de capacitat establerts legalment i els que es puguin determinar en la convocatòria específica.

1.8 La selecció s'ha de basar en criteris acadèmics, i els òrgans de selecció, que poden estar integrats per membres de qualsevol nacionalitat, s'han d'ajustar estrictament als principis d'especialitat, valoració de mèrits i objectivitat.

1.9 El Consell de Govern ha d'aprovar les convocatòries de professorat contractat i donar-ne la publicitat necessària. En particular, les convocatòries de professorat permanent i les seves bases s'han de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya . Les convocatòries s'han de comunicar al Consell Interuniversitari de Catalunya i, segons la Llei orgànica 4/2007, al Consejo de Universidades.


2. COMISSIONS DE SELECCIÓ

2.1 Les comissions que han de jutjar els concursos de places de professorat contractat consten de tres membres titulars i tres membres suplents que han de pertànyer al professorat permanent, amb el grau de doctor/a, nomenats pel rector/a, a proposta del Consell de Govern, escoltats el centre i el departament implicats, que han de proposar cadascun un membre titular i un membre suplent.

2.2 En el cas de les places vinculades a institucions sanitàries les comissions s'han d'ampliar a cinc membres. Els dos membres addicionals, que han de ser doctors, han d'estar en possessió del títol d'especialista que s'exigeixi com a requisit per concursar a la plaça i han de ser proposats per la institució sanitària a la qual aquesta es vinculi. En el cas de les places de professor associat mèdic laboral, regulats en el Reial decret 1558/1986, els dos membres doctors addicionals poden pertànyer al mateix àmbit de coneixement o afí al de la plaça objecte del concurs.

2.3 En les comissions que han de jutjar els concursos de places de professorat catedràtic contractat, de professorat agregat i de professorat lector, almenys un dels membres de la comissió ha de ser catedràtic/a d'universitat o catedràtic/a contractat, i la resta de membres han de tenir una categoria igual, equivalent o superior a la corresponent a la plaça. A aquest efecte, es considera que la categoria de col·laborador/a permanent és equivalent a la de titular d'escola universitària, la de catedràtic/a d'escola universitària és equivalent a la de titular d'universitat, la d'agregat/da a les dues anteriors, i la de catedràtic/a contractat/da a la de catedràtic/a.

2.4 El nomenament del rector/a ha d'explicitar la condició de vocal, secretari/ària o president/a titular o suplent de la comissió.

2.5 Almenys un dels membres titulars i un dels suplents de la comissió, d'entre els proposats pel departament o pel centre, ha de pertànyer a una altra universitat.

2.6 Atenent a l'establert al Conveni Col·lectiu per al personal docent i investigador de les Universitats Públiques Catalanes (article 17.3), sempre que la composició de la plantilla de l'àmbit de coneixement ho permeti, en igualtat de condicions es prioritzaran la presència de personal docent i investigador laboral i la igualtat de gènere en les comissions de selecció.

3. PROCÉS DE CONVOCATÒRIA

3.1 Amb caràcter general, un cop l'any el vicerectorat competent en matèria de professorat ha d'iniciar el procés de convocatòria de places. Tanmateix, es poden dur a terme processos de convocatòria en altres moments de l'any si es creu necessari.

3.2 Els departaments interessats han de proposar al vicerectorat les places a convocar, el perfil, i els membres titulars i suplents de les corresponents comissions d'accés: un membre titular i un de suplent per a cada plaça. La proposta ha d'estar acordada pel consell de departament.

3.3 El vicerectorat, un cop rebudes totes les propostes, ha de remetre als centres afectats la relació de places corresponents a cadascun. Els centres han d'informar sobre les propostes dels departaments i proposar els membres titulars i suplents de les corresponents comissions d'accés: un membre titular i un de suplent per a cada plaça. L'informe i la proposta han d'estar acordats per la junta de centre. En el cas de places vinculades a institucions sanitàries, el vicerectorat ha de sol·licitar a la institució sanitària corresponent la designació de dos membres titulars i dos suplents addicionals.3.4 Un cop rebudes les propostes de membres de la comissió per part de departaments i centres, el vicerectorat ha de formular i presentar al Consell de Govern la proposta dels tres membres titulars i tres membres suplents de la comissió i la condició de president/a i secretari/ària de la mateixa.

3.5 El Consell de Govern ha d'aprovar la relació de les places a proveir i les comissions que han de resoldre els concursos corresponents.

3.6 La convocatòria i la composició de les comissions s'han de fer públiques al web de la URV, al tauler d'anuncis del Servei de Recursos Humans i, en el cas de les corresponents a professorat permanent, també al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya . Les convocatòries s'han de comunicar també al Consell Interuniversitari de Catalunya i al Consejo de Universidades .

3.7 La convocatòria, formalitzada per resolució del rector/a, ha de determinar quines són les places objecte del concurs, la categoria, l'àmbit de coneixement i, si escau, les activitats docents i/o investigadores referides a una matèria de les que es cursen per a l'obtenció de títols de caràcter oficial de grau i postgrau, que hagi de dur a terme la persona que obtingui la plaça. L'existència d'aquestes especificacions no suposa, en cap cas, per a aquesta persona un dret de vinculació exclusiva a aquesta activitat docent i/o investigadora, ni limita la competència de la Universitat per assignar-li obligacions docents i investigadores diferents.

3.8 Així mateix, en la convocatòria del concurs cal especificar el model de sol·licitud, els terminis per a la seva presentació, la composició de la comissió que ha de jutjar el concurs, les fases, el lloc i la data de presentació dels candidats, si s'escau, i les normes per a la presentació de documentació i nomenaments.

4. SOL·LICITUDS

4.1 Les persones interessades a participar en els corresponents concursos han de presentar la sol·licitud en el termini de quinze dies naturals a partir de la publicació de la convocatòria i en el model que els facilitarà el Servei de Recursos Humans. A la sol·licitud han d'adjuntar la documentació requerida a la convocatòria.

4.2 Un cop finalitzat el termini establert al punt anterior, el Servei de Recursos Humans ha de fer pública la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos, amb la indicació de les causes d'exclusió. Els candidats disposen d'un termini de deu dies naturals per esmenar la sol·licitud o recórrer, si s'escau, la seva exclusió. Transcorregut aquest segon termini, s'ha de publicar la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos, i posar a disposició dels presidents de les comissions tota la documentació relativa als concursos respectius.

4.3 Els candidats que sol·licitin participar en el concurs d'accés han de fer constar a la sol·licitud que coneixen i accepten l'Estatut de la Universitat, i que es comprometen a exercir la seva tasca acadèmica en el règim de dedicació que correspongui, d'acord amb la convocatòria.

5. PROCÉS DE SELECCIÓ

5.1 CONCURSOS DE PROFESSORAT LECTOR, PROFESSORAT AGREGAT I CATEDRÀTIC/A

5.1.1. Els presidents de les comissions han de convocar, dins del termini establert al calendari, la resta de membres de cada comissió per a la seva constitució, i els candidats per a l'acte de la seva presentació i per a l'inici de les proves.

5.1.2. Després de la seva constitució i abans de l'acte de presentació de candidats, la comissió ha de fer públics els criteris de valoració del concurs i el seu barem (vegeu l'annex). Aquest s'ha d'adequar, quant a la valoració dels currículums dels candidats, al que disposa la taula següent:

 

Recerca/transferència

Docència

Formació

Mobilitat

Gestió/extensió universitària

Professorat lector

50-60

10-15

10-15

20-30

0-5

Professorat agregat

45-65

25-45

-

5-20

5-10

Catedràtic/a contractat

40-70

15-40

-

5-20

10-20

(Valor acumulat: 100)

5.1.3. En tots els processos de selecció i en cadascuna de les proves, d'acord amb el procediment que per a cada tipus de plaça s'estableix a continuació, la comissió ha d'elaborar un informe raonat, que pot ser individual o col·lectiu si la comissió així ho acorda, sobre els mèrits dels candidats segons el model que aprovarà el Consell de Govern, d'acord amb els criteris de valoració establerts i la seva baremació per cadascun d'ells.

5.1.4 Places de catedràtic/a contractat o de professorat agregat:

5.1.4.1 Els concursos per a places de catedràtic/a contractat o de professorat agregat comprenen un acte de presentació i dues proves; un i altres tenen caràcter públic.
5.1.4.2 En l'acte de presentació dels candidats, cal informar dels criteris de valoració i barem acordats i sortejar l'ordre d'actuació dels candidats. En el mateix acte de presentació, els concursants han de lliurar a la comissió el seu currículum acadèmic, docent, investigador i professional, un exemplar de les seves publicacions i els documents acreditatius dels fets que consten al currículum.
5.1.4.3 La primera prova, de caràcter eliminatori, consisteix en una exposició oral del concursant, que ha de justificar l'adequació del seu perfil acadèmic a les necessitats de la Universitat posades de manifest en la convocatòria de la plaça, seguida d'un debat entre la comissió i la persona concursant. L'exposició del concursant ha de tenir una durada màxima d'una hora i la durada total de la prova no pot excedir les dues hores i mitja. La valoració d'aquesta primera prova té dues parts: una primera de valoració del currículum del concursant i una segona de valoració de l'exposició oral.
5.1.4.4 Un cop finalitzada i valorada la primera prova, la comissió ha de fer pública la relació de candidats que l'han superada i convocar-los per a la segona prova.
5.1.4.5 La segona prova, de caràcter eliminatori, consisteix en l'exposició, seguida d'un debat entre la comissió i la persona concursant, d'un treball d'investigació propi i original. L'exposició del concursant ha de tenir una durada màxima d'una hora i la durada total de la segona prova no pot excedir de dues hores i mitja.
5.1.4.6 En els processos selectius de professorat contractat permanent, l'avaluació superada en el contracte d'accés al Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació es tindrà en compte els efectes de valoració com a mèrits investigadors a l'apartat de Recerca/Transferència (1)

(1) Article 22.3 de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació..

5.1.5 Places de professorat lector:

5.1.5.1 Els concursos per a places de professorat lector consten de dues fases, que són públiques: un acte de presentació i una avaluació de l'adequació al perfil de la plaça convocada a concurs i de la idoneïtat de la persona candidata.
5.1.5.2 A la primera fase, l'acte de presentació dels candidats, cal informar dels criteris de valoració i barem acordats, sortejar l'ordre d'actuació dels diferents candidats i convocar-los per a la realització de la segona fase del procés de selecció. En el mateix acte de presentació, els concursants han de lliurar a la comissió el seu currículum acadèmic, docent, investigador i professional, un exemplar de les seves publicacions, els documents acreditatius dels fets que consten al currículum i un pla d'activitats docents i investigadores per a un període màxim de cinc anys de vinculació acadèmica amb la Universitat.
5.1.5.3 A la segona fase s'avalua l'adequació de la persona candidata al perfil de la plaça convocada, amb la valoració del seu currículum, d'acord amb el barem aprovat per la comissió, partint del que estableix el punt 5.1.2 i amb la valoració de l'exposició oral del candidat sobre el seu pla d'activitats, en relació amb les necessitats de la Universitat , posades de manifest en la convocatòria de la plaça, seguida d'un debat entre la comissió i la persona concursant. L'exposició del candidat ha de tenir una durada màxima d'una hora, i la durada total de l'exposició i el debat no pot excedir les dues hores i mitja. La comissió ha de valorar especialment la viabilitat del pla d'activitats presentat pel concursant, el qual li ha de permetre assolir una acreditació de recerca que possibiliti, si s'escau, la seva estabilització com a professorat agregat.

5.2 CONCURSOS DE PROFESSORAT ASSOCIAT I AJUDANTS I PERSONAL INVESTIGADOR D'ACCÉS AL SECTI

5.2.1 Els presidents han de convocar, dins del termini establert al calendari, la resta de membres de cada comissió per a la seva constitució.

5.2.2 Després de la constitució i abans d'estudiar i valorar la documentació presentada per les persones candidates, la comissió ha d'acordar els criteris de valoració del concurs i el barem.

5.2.3 Les persones que concursin a places de professorat associat han d'adjuntar a la seva sol·licitud un currículum i una proposta docent, que són jutjats i valorats per la comissió.

5.2.4 Les persones que concursin a places d'ajudant i de personal investigador d'accés al SECTI han d'adjuntar a la seva sol·licitud un currículum i un pla de treball per a un període màxim de cinc anys, que són jutjats i valorats per la comissió. La comissió ha de valorar especialment la viabilitat del pla de treball presentat pel concursant, el qual li hauria de permetre assolir un informe favorable que en possibiliti la contractació, si s'escau, com a professorat lector.

6. TRAMITACIÓ DEL PROCÉS I PROPOSTA DE CANDIDATS

6.1 En tots els concursos de selecció de professorat contractat i ajudants, les comissions de selecció han de formalitzar les actes del concurs segons el model aprovat pel Consell de Govern.

6.2 Un cop valorades les persones candidates, la comissió ha de proposar al rector/a, motivadament i amb caràcter vinculant, una relació de tots els candidats que han estat valorats positivament per ordre de preferència per ser nomenats. També poden proposar deixar la plaça deserta.

6.3 La comissió pot acordar la seva proposta per unanimitat o per majoria. En aquest darrer cas, el membre disconforme ha de fer constar la seva pròpia valoració i ordenació dels candidats valorats positivament, si s'escau.

6.4 El rector/a, a la vista de la proposta presentada, ha de dictar una resolució en què nomeni un candidat per a cada plaça d'acord amb l'ordre proposat per la comissió, fins a completar el nombre de places objecte de concurs.

6.5 A partir de l'endemà de la data en què es faci pública la proposta de la comissió, la persona candidata proposada disposa del termini establert al calendari per presentar davant el Servei de Recursos Humans la documentació pertinent amb l'objecte de signar el contracte corresponent. Pel transcurs del termini esmentat sense que el candidat hagi presentat aquesta documentació, s'entendrà com a renúncia del candidat a la plaça.

6.6 En cas de renúncia d'un candidat proposat o que no es faci efectiva la signatura del contracte, el rector/a ha de nomenar el primer candidat, per ordre de preferència, d'entre els no nomenats anteriorment.

7. RECLAMACIONS

Contra les propostes de les comissions d'accés per proveir places de professorat contractat, les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada davant del rector/a de la Universitat en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva publicació.

8. ACREDITACIÓ DEL CONEIXEMENT LINGÜÍSTIC DEL CATALÀ

El Decret 128/2010, de 14 de setembre, sobre l'acreditació del coneixement lingüístic del professorat de les universitats del sistema universitari de Catalunya, té com a objecte la regulació del coneixement lingüístic del professorat de les universitats del sistema universitari de Catalunya, en especial l'acreditació del coneixement suficient de català.

En aplicació d'aquest Decret, les persones interessades a participar en els concursos de professorat contractat hauran d'acreditar el coneixement del català en qualsevol d'aquests tres moments:

- En el moment de presentació de la documentació necessària per concursar a la plaça, mitjançant l'acreditació per qualsevol dels mitjans d'acreditació del coneixement del català establerts en l'article 5 i 6 del Decret.
- Amb anterioritat a la realització de la prova del concurs d'accés, mitjançant l'acreditació del certificat de nivell de suficiència per a personal docent i investigador de la URV .
-
Amb posterioritat a la realització de la prova del concurs d'accés, si li és d'aplicació l'article 3.7. del Decret 128/2010 (*). En aquest cas la persona sol·licitant haurà de justificar la petició d'acollir-se a aquest article davant el vicerectorat competent en temes de PDI. Si aquest considera que permet potenciar i afavorir la captació de talent i que queden garantits els drets lingüístics dels i les estudiants, la persona sol·licitant podrà concursar a la plaça. En el supòsit que la guanyi, haurà d'acreditar el coneixement de la llengua en el termini màxim de dos anys a comptar des de la data d'accés a la universitat mitjançant qualsevol dels dos supòsits anteriors.

(*) En els casos que així ho justifiquin, les universitats poden requerir al professorat permanent l'acreditació del coneixement del català amb posterioritat als processos d'accés i selecció, per potenciar i afavorir la captació de talent. La normativa interna de la universitat ha d'establir els procediments adequats perquè el coneixement del català sigui efectivament acreditat en un moment posterior i ha de garantir els drets lingüístics dels i les estudiants. En qualsevol cas, s'ha d'acreditar el coneixement de la llengua en el termini màxim de dos anys a comptar de la data d'accés a la universitat.

8.1 Les persones interessades en participar en concursos de professorat catedràtic contractat i professorat agregat, hauran d'acreditar el coneixement suficient del català a través dels mitjans anteriorment descrits.

8.2 Les persones interessades en participar en concursos de professorat lector, ajudant i de personal investigador d'accés al SECTI, hauran d'acreditar el coneixement suficient del català sempre que el contracte tingui una durada superior a dos anys. La pròrroga del contracte requerirà, doncs, acreditar el coneixement del català a través dels mitjans anteriorment descrits.

8.3 Les persones interessades en participar en concursos de professorat associat hauran d'acreditar el coneixement suficient de català quan el temps total de durada del seu contracte inicial sumat al de les respectives renovacions sigui superior a dos anys. L'acreditació del català, a través dels mitjans anteriorment descrits, s'haurà d'efectuar en el moment de la renovació del contracte.

9. DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Aquesta Normativa deroga la Normativa de concursos per a la contractació de professorat, aprovada pel Consell de Govern el 10 de juliol de 2003.

10. DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Normativa entra en vigor l'endemà de la seva aprovació per part del Consell de Govern de la URV.

ANNEX

CONVOCATÒRIA DE CONCURSOS D'ACCÉS A PLACES DE PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR CONTRACTAT

TAULA DE CRITERIS DE VALORACIÓ (CATEDRÀTIC/A CONTRACTAT)

Per a cadascun d'aquests criteris la composició acordarà una puntuació màxima. Es considera que el/la concursant és valorat positivament quan obté una valoració global igual o superior al 50% de la puntuació total.

Categoria

CATEDRÀTIC/A CONTRACTAT

Primera prova

Segona prova

Valoració del CV

Exposició oral

Treball investigació

Recerca/ transferència

Docència Mobilitat

Gestió/extensió universitària

 
       

40-70

15-40

5-20

10-20

(Suma parcial) 100

% sobre el total

%

%

CONVOCATÒRIA DE CONCURSOS D'ACCÉS A PLACES DE PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR CONTRACTAT

TAULA DE CRITERIS DE VALORACIÓ (PROFESSORAT AGREGAT)

Per a cadascun d'aquests criteris la composició acordarà una puntuació màxima. Es considera que el/la concursant és valorat positivament quan obté una valoració global igual o superior al 50% de la puntuació total.

Categoria

Primera prova

Segona prova

Valoració del CV

Exposició oral

Treball investigació

Recerca/ transferència

Docència Mobilitat

Gestió/extensió universitària

 
PROFESSORAT AGREGAT        
(Referència)

45-65

25-45

5-20

5-10

Suma parcial

100

% sobre el total

%

%


CONVOCATÒRIA DE CONCURSOS D'ACCÉS A PLACES DE PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR CONTRACTAT

TAULA DE CRITERIS DE VALORACIÓ ( PROFESSORAT LECTOR )

Per a cadascun d'aquests criteris la composició acordarà una puntuació màxima. Es considera que el/la concursant és valorat positivament quan obté una valoració global igual o superior al 50% de la puntuació total.
 

Categoria

Valoració del CV

Pla d'activitats i exposició oral

 

Recerca/ transferència

Docència Formació Mobilitat

Gestió/ extensió universitària

PROFESSORAT LECTOR

         

(Referència)

50-60

10-15

10-15

20-30

0-5

Suma parcial

100

% sobre el total

%

%CONVOCATÒRIA DE CONCURSOS D'ACCÉS A PLACES DE PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR CONTRACTAT

TAULA DE CRITERIS DE VALORACIÓ ( AJUDANT )

Per a cadascun d'aquests criteris la composició acordarà una puntuació màxima. Es considera que el/la concursant és valorat positivament quan obté una valoració global igual o superior al 50% de la puntuació total.
 

Categoria

Currículum

Pla de Treball

AJUDANT

% sobre el total

%

%CONVOCATÒRIA DE CONCURSOS D'ACCÉS A PLACES DE PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR CONTRACTAT

TAULA DE CRITERIS DE VALORACIÓ ( PROFESSORAT ASSOCIAT )

Per a cadascun d'aquests criteris la composició acordarà una puntuació màxima. Es considera que el/la concursant és valorat positivament quan obté una valoració global igual o superior al 50% de la puntuació total.

Categoria

Currículum

Proposta docent

Currículum docent Currículum professional Afinitat de l'activitat professional amb el perfil de la plaça

PROFESSORAT
ASSOCIAT

     

%

% sobre el total

%


CONVOCATÒRIA DE CONCURSOS D'ACCÉS A PLACES DE PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR CONTRACTAT

TAULA DE CRITERIS DE VALORACIÓ ( PERSONAL INVESTIGADOR D'ACCÉS AL SECTI) )

Per a cadascun d'aquests criteris la composició acordarà una puntuació màxima. Es considera que el/la concursant és valorat positivament quan obté una valoració global igual o superior al 50% de la puntuació total

Categoria

Currículum

Pla de Treball

PERSONAL INVESTIGADOR

%

%

% sobre el total