saltar al contingut principal
Cercar
URV

Preguntes més freqüents: àmbit acadèmic

1. Què he de fer si vull modificar una nota un cop l'acta és tancada?
2. Quantes matrícules d'honor puc posar?

1. Què he de fer si vull modificar una nota un cop l'acta és tancada?

Segons el període transcorregut, s'actuarà seguint el procediment següent:

a) Si s'està dins del període general d'exàmens de cada convocatòria, el docent pot fer la modificació directament, adreçant-se a la secretaria del centre, mitjançant correu electrònic a l'adreça corresponent.
Caldrà adjuntar la sol·licitud amb les dades mínimes per a poder realitzar la modificació.

b) Un cop finalitzat el període general d'exàmens i si no han transcorregut un màxim de sis mesos després de la convocatòria afectada, el docent ho ha de demanar al Secretari o Secretària de centre, que ho ha d'autoritzar, si s'escau. Per sol·licitar-la el docent ha d'enviar per correu electrònic a la Secretaria del Centre la següent sol·licitud.

c) Si han transcorregut més de sis mesos i abans d'un any es presenta algun cas excepcional que requereix una modificació, el docent ho ha de demanar al vicerectorat competent amb el vistiplau del degà o degana, o del director o directora del centre, i del director o directora del departament, que ho ha d'autoritzar, si s'escau. Per sol·licitar aquesta esmena es seguirà el següent procediment:

- Omplir la següent sol·licitud i enviar-la al Director del Departament al qual pertany el docent.

- Un cop el director del Departament ha signat (digitalment) la sol·licitud, ha d'enviar-la a la Secretaria del Centre (mitjançant correu electrònic).

d) Quan la modificació afecti a actes que sobrepassin un any de la data de signatura, el docent haurà de seguir tot el procés del punt c) adjuntant a més a més, un informe detallat que justifiqui la petició.

Quan la correcció de les actes es produeixi, com a conseqüència de l'apartat a), un cop realitzada la correcció per part de la secretaria, i una vegada tancada l'acta, per part del professor no caldrà fer cap acció més. Un procés automàtic periòdicament generarà l'acta signada de l'assignatura amb un certificat institucional i aquesta s'emmagatzemarà al portasignatures.

Contacteu amb nosaltres

2. Quantes matrícules d'honor puc posar?

El nombre de matrícules d'honor no podrà excedir del 5% de l’alumnat matriculat en una assignatura o grup de matrícula/acta en el corresponent curs acadèmic, llevat que el nombre d'estudiants matriculats sigui inferior a 20 persones; en aquest cas se’n podrà concedir una sola.

En el cas dels estudiants URV en mobilitat, figuraran en un grup/acta diferent i, per assignatura, podran obtenir les matrícules d’honor com correspon. Abans d’assignar aquesta qualificació, si s’escau, el coordinador de mobilitat haurà d’haver rebut la totalitat de notes de les universitats de destinació.