saltar al contingut principal
Cercar
URV

Estudiants en Mobilitat - OUT

 

Matrícula inicial

Els estudiants que participeu en programes institucionals de mobilitat, quan formalitzeu la matrícula, heu de respondre “Sí” a la pregunta sobre si participareu en algun programa de mobilitat. En les assignatures que figuren en l'acord de mobilitat acadèmica, heu de marcar “Cursar aquesta assignatura en un programa de mobilitat”.


Heu de revisar que hi hagi coincidència plena entre el document de l'acord de mobilitat i la matrícula.


Regularització de la matrícula

La Normativa de matrícula de grau i màster estableix que:

“En el cas que per causes no imputables a l'estudiant no pugui cursar les assignatures inicialment previstes, cal que n'informi immediatament al/a la coordinador/a de mobilitat del centre, i amb la seva autorització es regularitzarà la matrícula directament per part de la secretaria.”

La regularització ha d'estar realitzada com a molt tard:

   - 30 de novembre  →  assignatures de primer quadrimestre

   - 15 d'abril            →  assignatures de segon quadrimestre i anuals

Els altres canvis que l'estudiant vulgui introduir a la seva matrícula seran tractats com a Modificacions de matrícula.Assignatura "Estudis en el Marc de Convenis"

Els estudiants que tingueu previst durant la vostra estada a la universitat de destí realitzar activitats addicionals a les assignatures pactades, susceptibles de ser computades pels coordinadors de mobilitat dins de l'assignatura "Estudis en el Marc de Convenis", podreu optar per:

  - Matricular-la junt amb la resta d'assignatures. Ha de constar en l'acord de mobilitat i marcar-la a l'automatrícula .

  - No matricular-la prèviament a l'estada. Si al tornar a la URV, amb l'acreditació d'activitats realitzades, el/la coordinador/a de mobilitat ho valora positivament la matriculareu el curs següent. Caldrà un annex a l'acord de mobilitat i marcar-la com a mobilitat.


 

Matrícula curs següent

El estudiants tindreu assignat dia/ franja horària tenint en compte el vostre expedient en el moment de fer l'assignació (principis de juliol). Per tant, si la Universitat de destí no ha lliurat totes les qualificacions en aquell moment, no es tindran en compte a l'hora de fer l'assignació.

Quan posteriorment s'hagin introduït en el nostre expedient totes les qualificacions de la Universitat de destí, si cal, podreu regularitzar el contingut de la matrícula.