saltar al contingut principal
Cercar
URV

Informació necessària per a poder domiciliar el pagament de la matrícula

D’acord amb la normativa SEPA (Single Euro Payments Area - Zona Única de Pagaments en Euros), per domiciliar correctament els rebuts de matrícula, a l'automatrícula necessitareu les següents dades:

  1. Titular del compte bancari.
  2. IBAN del compte corrent.
  • És necessari que autoritzeu que la URV carregui els imports al compte facilitat si en sou el titular o que feu constar l'autorització expressa del titular en aquest sentit. A tal efecte, a la pantalla "Validació de la matrícula" de l'automatrícula, quan confirmeu la matrícula també autoritzeu que la URV carregui imports al compte que heu facilitat, i confirmeu que en sou els titulars o que teniu l'autorització expressa de la persona titular del compte. En cas de matrícula preelaborada, cal que marqueu el vist corresponent quan completeu el formulari.
1. Titular del compte bancari

Quan feu l’automatrícula, si en sou titulars, i així ho indiqueu, es copiaran les vostres dades personals automàticament.

Si no en sou els titulars, caldrà que proporcioneu les  dades següents: tipus de document (NIF/NIE/PASSAPORT), número del document, nom, primer cognom i segon cognom del titular.

Per als estudiants de nou accés de grau amb el sistema de matrícula preelaborada, aquesta informació es proporciona quan es completa el formulari corresponent.

2.IBAN del compte corrent

El codi IBAN per a Espanya és de 24 dígits i està format per

                * ES (codi de país per a Espanya)
                * Un número de control de 2 dígits
                * El 20 dígits corresponents al compte corrent complet


Exemple: ES11 + 20 dígits del vostre compte corrent

Podeu consultar el vostre codi IBAN de la manera següent:

1. Demanant-ho a la teva entitat bancària.

2. A través de l'accés online al teu compte bancari.

3. Mirant el codi d’algun dels rebuts que tinguis domiciliat en el mateix compte corrent.

4. Mirant-ho en els extractes del teu compte corrent.