saltar al contingut principal
Cercar
URV

I Premis de Compromís Social - Convocatòria 2021

Documents convocatòria

Documents presentació candidatures

  • Sol·licitud
  • Document vistiplau tutor/a
  • El TFG / el TFM / la tesi doctoral  (en suport electrònic i format PDF).
  • L'acta de qualificació final del TFG / del TFM / de la tesi doctoral, o un altre document que acrediti que s'ha superat l'assignatura.
  • Un certificat de participació (si escau) de la persona sol·licitant, expedit pel Programa d'Aprenentatge Servei, o una carta de validació APS adreçada al tutor/a del TFG / del TFM / de la tesi doctoral.

Documents resolució