saltar al contingut principal
Cercar
URV

Pla estratègic del CRAI


Cruïlla de coneixement

La transformació de biblioteca universitària en Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI) es va iniciar l'any 2009. Des d'aleshores, el CRAI de la URV ha esdevingut pioner en la incorporació de recursos d'informació, tecnologies i serveis, ha introduït la transformació digital i s'ha consolidat com a cruïlla de coneixement, referent de suport a l'aprenentatge, a la docència i a la recerca per a la nostra universitat.

Assolir la fita d'aprovar aquest primer Pla estratègic del CRAI no hauria estat possible sense la tradició de cultura de servei i de millora contínua del personal de biblioteca i del CRAI des de la creació de la URV.

Ens trobem en un moment idoni per iniciar aquest nou full de ruta. Així, la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del sistema universitari (LOSU), fa referència explícita a la importància del CRAI per aconseguir reptes fonamentals de la universitat, com ara la conservació i difusió del patrimoni bibliogràfic o el foment de la ciència oberta i la ciència ciutadana. A la URV, d'altra banda, s'estan elaborant paral·lelament els plans estratègics de docència i de recerca.

Tots aquests elements conflueixen en els tres eixos en què s'estructura el Pla, que aglutinen els principals reptes de futur. El primer eix s'articula entorn del suport a les noves metodologies docents i la transformació digital: el CRAI ha d'esdevenir un espai físic i virtual complementari a l'aula. El segon eix aborda el foment de la ciència oberta i neix d'una concepció del CRAI com a infraestructura científica que ha de facilitar al personal investigador els recursos d'informació necessaris per a la seva recerca. Del tercer eix destaquen el compromís amb el benestar de les persones, amb la sostenibilitat i la projecció de la URV al territori.

Es tracta d'un Pla estratègic ambiciós, però realista. Per desenvolupar-lo comptem amb un personal preparat i compromès amb la institució, i amb la col·laboració de totes les unitats i serveis implicats. Aquest full de ruta aposta per l'oferta de serveis de qualitat i pretén satisfer les necessitats dels usuaris, a fi de contribuir a la consecució de l'excel·lència docent i investigadora, que alhora ha d'incidir en el prestigi de la institució.

Carmen Gómez Buendia
Vicerectora de Doctorat i CRAI

Missió

Prestar serveis de qualitat a la comunitat universitària en els àmbits de l’aprenentatge, la docència, la recerca i la transferència de coneixement a la societat, integrant i rendibilitzant l’oferta de serveis i de recursos de la URV per potenciar-los i dotar-los de valor afegit.

Visió

Esdevenir el lloc de referència per als membres de la comunitat universitària per obtenir els recursos i els serveis de suport necessaris per a les activitats d’aprenentatge, docència, recerca i transferència de coneixement a la societat.

Valors

 • Compromís amb la Universitat en l’acompliment de la seva missió i dels valors que la defineixen.
 • Orientació a l’usuari tenint en compte les seves necessitats i procurant la seva plena satisfacció.
 • Voluntat de servei, professionalitat, treball en equip i cooperació.
 • Implicació en la millora contínua i la gestió sostenible.
 • Foment de la igualtat, la inclusió i el respecte a la diversitat.
 • Compromís amb la ciència oberta.
 • Contribució a la projecció de la URV al territori.


Eixos estratègics i objectius

Eix 1. El CRAI com a espai d’aprenentatge i coneixement complementari a l’aula

 • Objectiu 1. Prestar serveis de suport a les noves maneres d'ensenyar i aprendre
 • Objectiu 2. Contribuir a adquirir les habilitats i competències transversals digitals, informacionals i lingüístiques dels usuaris
 • Objectiu 3. Avançar en la transició digital, ampliant l'oferta de recursos i serveis virtuals
 • Objectiu 4. Explorar el potencial de la intel·ligència artificial per incorporar-la al CRAI
 • Objectiu 5. Optimitzar els espais per facilitar nous usos i millorar l'experiència de l'usuari
 • Objectiu 6. Col·laborar en la gestió i difusió de recursos educatius en obert (REO)

+ Informació

Eix 2. El CRAI com a infraestructura científica

 • Objectiu 1. Garantir l'accés als recursos d'informació de tots els àmbits del coneixement
 • Objectiu 2. Fomentar la digitalització i l'accés obert del patrimoni bibliogràfic de la URV
 • Objectiu 3. Propiciar actuacions en l'àmbit de les humanitats digitals
 • Objectiu 4. Contribuir al desenvolupament de l'estratègia de ciència oberta
 • Objectiu 5. Millorar la visibilitat de la producció acadèmica i científica de la URV

+ Informació

Eix 3. El CRAI amb les persones

 • Objectiu 1. Fomentar els valors d'igualtat, inclusió i respecte a la diversitat
 • Objectiu 2. Contribuir al benestar de les persones i a la promoció de la cultura ambiental disposant d'un entorn que faciliti la gestió sostenible
 • Objectiu 3. Impulsar canvis organitzatius per assolir els nous reptes garantint la millora contínua
 • Objectiu 4. Apropar la URV a la ciutadania oferint serveis del CRAI
 • Objectiu 5. Impulsar l'eficàcia en la comunicació potenciant el CRAI

+ Informació


Principals accions

 • Potenciar la Factoria del CRAI com un servei de suport en la incorporació als ensenyaments de metodologies docents innovadores, tecnologia i equipaments.
 • Donar suport als usuaris en l'aplicació ètica de la intel·ligència artificial en l'aprenentatge, la docència i la recerca.
 • Adaptar, flexibilitzar i transformar els espais del CRAI.
 • Elaborar i implementar la política de gestió de la col·lecció.
 • Orientar en la protecció i retenció dels drets d'autor i en les bones pràctiques de publicació en accés obert.
 • Contribuir a la millora de les prestacions i la interoperabilitat del repositori institucional.
 • Dissenyar actuacions de suport al personal investigador en els nous processos d'acreditació i avaluació de la recerca.
 • Consolidar el CRAI inclusiu adaptant el màxim de serveis a usuaris amb diversitat funcional i formant el personal del CRAI en aquest àmbit.
 • Garantir una avaluació constant de l'ús dels recursos i serveis del CRAI per mesurar-ne el rendiment i planificar accions per maximitzar la seva eficiència.
 • Posicionar el CRAI com a entorn de comunicació i aparador d'activitats de la URV.


Principals mesures d’assoliment

 • Aconseguir que un 20% dels ensenyaments de la URV utilitzin la Factoria.
 • Aconseguir que el 70% dels estudiants de grau rebin formació, per part del CRAI, en habilitats i competències digitals i informacionals.
 • Adequar un espai a cada CRAI de campus tenint en compte les necessitats i especificitats dels seus usuaris per tal d'optimitzar-ne l'ús.
 • Elaborar un document de política de gestió de la col·lecció.
 • Digitalitzar un mínim de 10 col·leccions singulars de la URV.
 • Incloure al repositori institucional fins al 90% dels articles de producció científica referenciats a IRIS.
 • Aconseguir que el 60% d'estudiants de doctorat rebin formació en l'àmbit de la ciència oberta.
 • Assolir que com a mínim el 50% dels grups de recerca reconeguts rebin suport específic per part del CRAI.
 • Aconseguir que el 70% de la documentació digital que genera el CRAI sigui accessible per als usuaris amb diversitat funcional.
 • Simplificar els processos en els quals el CRAI es troba implicat en un 50%.