saltar al contingut principal
Cercar
URV

BRDI - Investigadors en formació en projectes R+D+I - 2011 - 3a edició. Bases

Resolució de 17 d’octubre de 2011, de la Vicerectora d’Investigació i Relacions amb Institucions Sanitàries, presidenta de la Comissió delegada d’Investigació i Transferència, en execució de l’acord de 17 d’octubre de 2011, de la Comissió d’Investigació i Transferència, per la qual es convoquen ajuts del Programa de Personal Investigador en Formació finançades a càrrec de projectes d’R+D+I
 

Exposició de motius
 

La Universitat Rovira i Virgili (URV) és una institució dedicada a la prestació del servei públic de l’educació superior i de la investigació, mitjançant la docència, la recerca i l’extensió universitària.
 

El desenvolupament d’aquestes funcions comporta, en l’àmbit de la investigació, la formació de personal investigador a través de programes de doctorat i la realització de tesis doctorals.
 

Les beques o contractes d’investigadors en formació constitueixen l’element fonamental tant per atraure talent d’arreu per cursar estudis de doctorat com per desenvolupar l’activitat bàsica d’investigació a tota la Universitat. Per això, cal considerar l’augment del nombre d’ajuts doctorals i que aquestes facilitin la visibilitat internacional.
 

En aquest context, la URV, per assolir els objectius que li són propis, vol incentivar la formació dels futurs doctors mitjançant un programa d’ajuts que permeti:
 

1.    Incrementar de manera qualitativa i quantitativa els recursos humans i econòmics de què disposa la Universitat per a la formació predoctoral, la investigació i la docència 

2.    Potenciar els programes propis de doctorat 

3.    Promoure la realització de tesis doctorals als seus departaments 

4.    Complementar la formació dels estudiants de doctorat dins el marc de projectes d’R+D+I desenvolupats per grups d’investigació de la pròpia URV.
 

Aquesta convocatòria es realitza dins el marc del Programa de Foment de la Recerca de la Universitat Rovira i Virgili, aprovat pel Consell de Govern de 9 de juliol de 2009, Apartat A. Increment de beques predoctorals, Actuació A.5. Promoure l’activació de beques URV finançades o cofinançades per entitats externes.
 

En aquesta ocasió, l’entitat finançadora és:
 

CatalunyaCaixa – Fundació Caixa Tarragona (FCT)
 

D’aquesta manera, es dóna compliment al conveni de col·laboració científica signat amb la citada entitat per a aquesta finalitat a través de l’actuació següent:
 

Programa URV-FCT de personal investigador en formació
 

Aquesta convocatòria s’emmarca, a més, en el projecte d’atracció de talent del Campus de Excel·lència Internacional Catalunya Sud, en el que participen les entitats que la financen.
 

La Comissió delegada d’Investigació i Transferència és l’encarregada d’instruir el procediment establert en aquesta resolució, així com en les resolucions de concessió.
 

Aquesta convocatòria es regirà d’acord amb la normativa que li sigui d’aplicació i, de manera general, per la que s’indica a continuació:
 

1.    Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili 

2.    Programa de Personal Investigador en Formació
 

Disposicions
 

1. Els ajuts convocats a concurs es relacionen a l’annex I d’aquestes bases i estaran vinculades a l’àrea de coneixement i Departament que s’especifica, en el marc del Programa de Personal Investigador en Formació finançades a càrrec de projectes d’R+D+I gestionats per la pròpia URV o a través de la Fundació URV.
 

2. Els beneficiaris realitzaran tasques d’investigació i docència amb dedicació a temps complet. La seva principal obligació serà la realització d’una tesi doctoral a la Universitat Rovira i Virgili. Tanmateix, el Consell de Departament podrà assignar-los una col·laboració en tasques docents no superior a 6 crèdits/curs anual, de comú acord amb l’investigador/a principal del projecte d’R+D+I.
 

3. Requisit: Estar en possessió de la formació acadèmica que permeti accedir directament als estudis de doctorat, o bé estar matriculat en un màster oficial de la URV amb la finalitat de concloure els estudis que permetin matricular la tesi doctoral en el termini d’un any.
 

4. Durada.
 

4.1. 12 mesos a partir de la data d’incorporació especificada a la resolució de concessió, essent necessari per a qualsevol modificació de les condicions de gaudiment, interrupció, absència temporal o renúncia, sol·licitar l’autorització prèvia al Vicerectorat d’Investigació i Relacions amb Institucions Sanitàries, acompanyada de l’informe de l’investigador/a principal del projecte d’R+D+I. El Vicerectorat d’Investigació i Relacions amb Institucions Sanitàries resoldrà en vista del citat informe.
 

4.2. Seran renovables successivament per iguals períodes, previ informe de l’investigador/a principal del projecte d’R+D+I, per resolució del Vicerectorat d’Investigació i Relacions amb Institucions Sanitàries fins a completar un màxim de 48 mesos. En tot cas, la renovació de l’ajut per a l’anualitat següent restarà condicionada a la garantia de finançament per part d’un projecte d’R+D+I o de qualsevol altre recurs que correspongui al grup de recerca, al qual estigui adscrit l’investigador/a principal, que haurà de ser destinat prioritàriament a aquest fi.
 

4.3. Transcorregut el segon any serà requisit imprescindible haver obtingut el DEA o document administratiu que el substitueixi.
 

4.4. Els períodes gaudits d’altres ajuts homologables per la seva quantia, procés de selecció i naturalesa seran descomptats del còmput total d’aquest ajut.
 

5. L’assignació mensual bruta dels ajuts durant el seu primer any és de 979,79 € por dotze mesos. Els beneficiaris dels ajuts gaudiran de la gratuïtat dels preus acadèmics oficials dels estudis de màster, si escau, i doctorat d’aquesta Universitat.
 

6. Els aspirants que compleixin les condicions necessàries per optar a algun dels ajuts hauran de presentar la següent documentació:
 

6.1. Sol·licitud degudament complimentada d’acord amb el formulari electrònic (/recerca_innovacio/programes/urv/brdi/index.html) adreçada al/a la president/a de la Comissió delegada d’Investigació y Transferència (annex II).
 

6.2. Fotocòpia compulsada del NIF/NIE
 

6.3. Fotocòpia compulsada de la certificació acadèmica oficial o del títol oficial de formació.
 

6.4. Fotocòpia compulsada de la matrícula en un programa de doctorat de la URV o compromís de matrícula signat per l’interessat/da i l’investigador/a principal del projecte d’R+D+I.
 

6.5. Document del responsable del Programa Oficial de Postgrau de la URV que acrediti que en el termini d’un any el candidat/a estarà en condicions de ser acceptat en el programa de Doctorat.
 

6.6. Currículum vitae.
 

7. Termini d’admissió de sol·licituds: 8 de novembre de 2011. Els sol·licitants presentaran la documentació citada, degudament signada, al Registre del Servei de Gestió de la Recerca (Carrer Marcel·lí Domingo, 2-6 - 43007 Tarragona) o en qualsevol altre Registre de la URV. També es pot presentar d’acord amb la forma que estableix l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En aquest últim caso, la persona interessada haurà de comunicar-lo al Servei de Gestió de la Recerca mitjançant tèlex, telegrama o fax, dins el període de presentació de sol·licituds.
 

8. La Comissió delegada d’Investigació i Transferència resoldrà el concurs, una vegada verificat el procés de selecció, en el termini màxim de quatre mesos a comptar des del dia següent a la data de resolució de la convocatòria. La resolució de concessió es farà pública al tauló d’anuncis de la Universitat (Carrer de l’Escorxador, s/n, 43003 Tarragona) i a la pàgina web i es notificarà als interessats.
 

9. Contra la citada resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la notificació, sense perjudici d’interposar potestativament recurs de reposició davant el Consell de Govern en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la notificació d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/92, que resoldrà amb l’informe previ de la Comissió delegada d’Investigació i Transferència.
 

10. El benefici d’aquests ajuts és incompatible amb qualsevol altra beca, sous o salaris que impliquin una vinculació contractual de similars característiques o bé aquelles activitats que puguin restar exclusivitat a la dedicació a l’ajut a judici de la Comissió delegada d’Investigació i Transferència.
 

11. La concessió de l’ajut no estableix cap relació contractual o estatutària amb la Universitat Rovira i Virgili, excepte el tercer i quart any, que tindran un contracte laboral en qualitat de personal investigador en formació, ni implica cap tipus de compromís per part d’aquesta en relació amb la posterior incorporació del beneficiari/a a la plantilla de l’entitat.
 

Tarragona, 17 d’octubre de 2011
 

Rosa Solà i Alberich
 

Vicerectora d’Investigació i Relacions amb Institucions Sanitàries