saltar al contingut principal
Cercar
URV

Procediment ètic

3.1. Reunions dels comitès d'avaluació i seguiment

Els comitès es reuneixen com a mínim un cop al mes, llevat del mes d'agost, o per causa justificada, que cal comunicar prèviament a tots els membres del comitè. La constitució vàlida de la sessió requereix la presència de la presidència, la secretaria tècnica del comitè corresponent, els membres que substitueixin la presidència o la secretaria tècnica i la meitat més un dels membres del comitè:

  • Les reunions ordinàries són les que es preveuen al calendari i es convoquen, mitjançant una aplicació telemàtica, amb una anticipació mínima de set dies hàbils, amb informació concreta sobre la data, l'hora i el lloc de reunió. La convocatòria d'aquestes sessions ha d'incloure l'ordre del dia, l'acta de la reunió anterior, la documentació adjunta i una relació de les activitats d'R+I a avaluar.
  • També hi ha l'opció de convocar reunions extraordinàries, si cal. En aquestes reunions, l'ordre del dia només s'ha de centrar en la qüestió urgent de la convocatòria.
  • Les reunions s'han de fer presencials. Excepcionalment, i a petició de qualsevol dels membres del comitè, s'hi pot assistir a través de qualsevol plataforma telemàtica que permeti la identificació del membre.

En tot cas, els membres del comitè poden delegar la participació o ser substituïts provisionalment (excepte la presidència i la secretaria tècnica) amb la finalitat de recollir l'acta.

Les persones especialistes convidades i el personal  investigador avaluat hi poden participar de manera oportuna, amb capacitat d'assessorament. Els membres amb conflicte d'interessos s'han d'absentar de la seva tasca d'avaluació en aquella sessió concreta.

La persona responsable de la secretaria tècnica del comitè estableix cada curs acadèmic el calendari del comitè, que cal aprovar abans que acabi el curs acadèmic anterior i publicar a la pàgina web del comitè.


3.2. Avaluació del projecte

Un cop lliurat el formulari d'autoavaluació ètica, a través de la pàgina web del comitè, l'investigador o investigadora rep la informació que especifica la data de reunió del comitè en què s'avalua la seva activitat. El termini màxim perquè el comitè avaluï i emeti els resultats és de tres mesos, a comptar des de la data d'enviament de la documentació:

1. Inicialment, dos avaluadors del comitè específic avaluen les activitats d'R+I mantenint la confidencialitat de la seva identitat. Posteriorment, la resta de membres del comitè completen la revisió d'aquests avaluadors.

2. La persona responsable de la secretaria tècnica del comitè s'encarrega de nomenar els avaluadors per a l'estudi de l'expedient i, posteriorment, fer arribar tota la documentació als membres del comitè.

3. L'avaluació feta pels avaluadors es presenta a la reunió del comitè, on té lloc la deliberació. Si no hi ha consens, s'aplica un procés de votació, que es resol per majoria simple. En cas d'empat, el vot de la presidència és de qualitat. Si cal, els membres del comitè poden consultar una persona experta en temes d'R+I.

4. En el termini màxim de vuit dies posteriors a la reunió del comitè, la persona responsable de la secretaria tècnica elabora un informe i l'envia a tots els membres del comitè mitjançant una aplicació telemàtica. Aquest informe ha de ser revisat i ratificat amb un termini de 72 hores des de la recepció.

5. Un cop el comitè ha debatut i decidit sobre les qüestions ètiques de l'activitat d'R+I, lliura un dels possibles informes que s'envia a l'investigador investigadora sol·licitant:

  • Informe favorable
  • Informe no resolt amb petites modificacions
  • Informe no resolt amb ajustos
  • Informe desfavorable

6. L'informe del comitè s'adjunta a l'acta corresponent de la reunió d'avaluació, i la persona responsable de la secretaria tècnica l'envia, a través del web del comitè de la URV, a l'investigador o investigadora sol·licitant en un termini de deu dies.

7. L'activitat d'R+I que s'ha sotmès a l'avaluació del comitè corresponent no s'ha d'iniciar fins que el comitè no n'hagi emès un informe favorable.

8. L'investigador o investigadora responsable de l'activitat d'R+I objecte d'avaluació té dret a al·legar l'informe i a ser escoltat pel comitè. En aquest cas, es preveu una reunió a través de la persona responsable de la secretaria tècnica, que ha d'incloure aquesta audiència a l'ordre del dia.


3.3. Controls ètics durant la vida de l'activitat d'R+I

Tots els comitès tenen l'obligació de vetllar pel seguiment de l'activitat d'R+I en desenvolupament, un cop enviat l'informe favorable. Hi ha dos controls ètics obligatoris:

  1. A la meitat del projecte
  2. Al final del projecte

El personal investigador ha de signar un document en què es compromet a presentar la seva activitat d'R+I al comitè corresponent en qualsevol moment que hi hagi una modificació rellevant respecte a l'informe favorable inicial. Aquesta declaració responsable s'inclou al formulari d'autoavaluació ètica.

Així mateix, els investigadors tenen l'opció de fer una exposició oral voluntària de la seva activitat d'R+I davant un grup de treball de seguiment (membres dels comitès) o enviar una memòria d'activitats a la secretaria tècnica del comitè. El grup de treball de seguiment s'ha de reunir almenys dos cops l'any per escoltar els investigadors que volen descriure l'evolució de les seves activitats. Quan l'investigador o investigadora assenyala alguna variació o dificultat significativa en l'activitat, el comitè, un cop informat, n'ha de considerar la rellevància i actuar en conseqüència.

Un cop finalitzada l'activitat d'R+I, els investigadors han de presentar a la secretaria tècnica una memòria final que inclogui tota l'activitat investigadora. Aquest informe ha de comprendre un resum del seu treball i de les publicacions.     

Vegeu l’apartat següent