saltar al contingut principal
Cercar
URV

Òrgans d’Ètica de la Recerca i la Innovació

Els òrgans ètics de recerca i innovació (R+I) de la URV són:

a) Comissió d'Ètica per a la Recerca i la Innovació (CERI)

b) Els comitès d’avaluació i seguiment: 

c) Comissió d'Ètica per a la Integritat en R+I (CEIR)

2.1. Objectius

Els objectius comuns que comparteixen aquests òrgans són:

a) Vetllar perquè totes les activitats d'R+I a la URV es desenvolupin d'acord amb les exigències metodològiques, ètiques i legals europees, sense perjudici dels informes que hagin d'emetre els serveis jurídics universitaris quan la normativa general o universitària ho requereixi. Cada organisme actua dins del seu àmbit de competència.

b) Assegurar que totes les activitats d'R+I superen les avaluacions ètiques necessàries.

c) Certificar davant les autoritats corresponents que s'han complert els objectius anteriors.

El vicerectorat competent en política científica ha de vetllar pel funcionament correcte d'aquests òrgans d'ètica de la recerca i la innovació.

2.2. Àmbit

L' àmbit d'aplicació d'aquests òrgans inclou totes les activitats d'R+I que es desenvolupin a la URV i que comportin les actuacions que s'especifiquen a continuació:

1. La Comissió d'Ètica per a la Recerca i la Innovació (CERI) té com a objectiu vetllar per les pràctiques ètiques en les activitats d'R+I a la URV, i facilitar i coordinar les activitats d'avaluació i seguiment de tots els òrgans ètics.

2. L'àmbit d'actuació dels comitès d'avaluació i seguiment inclou les activitats següents:

a) Comitè Ètic d'Investigació amb medicaments (CEIm-IISPV): Recerca biomèdica en éssers humans, que inclou:

     i.  Projectes de recerca que utilitzin dades personals de salut, estudis observacionals o mostres biològiques humanes
     ii. Assaigs clínics amb medicaments
     iii. Recerca clínica amb productes sanitaris
     iv. Estudis observacionals posteriors a l'autorització amb medicaments.

b) Comitè Ètic per a l'Experimentació amb Animals (CEEA): Ús d'animals per a experiments i altres finalitats científiques, incloent-hi la docència. Aquesta comissió ha de col·laborar amb l'IISPV.

c) Comitè Ètic d'Investigació en Persones, Societat i Medi Ambient (CEIPSA): Avaluació de les activitats d'R+I que impliquen:

    i.  Éssers humans (incloent-hi el tractament de dades personals)
    ii. Ús d'agents biològics, organismes modificats genèticament i factors de risc significatius per a les persones, la societat i el medi ambient
    iii. Estudi de qüestions i fenòmens socials i ambientals

Si la recerca implica el tractament de dades personals de salut, el CEIm-IISPV s'ha d'encarregar de l'avaluació i el seguiment de l'activitat. Si la recerca implica el maneig d'animals modificats genèticament, aquest ha de ser avaluat i controlat pel CEEA.

3. La Comissió d'Ètica per a la Integritat en R+I (CEIR) s'ocupa de les actuacions contràries als principis i requisits generals establerts a la Carta europea de l'investigador, aplicables tant al personal (personal docent i investigador i personal d'administració i serveis) com a la mateixa URV.

Amb el suport de: