saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reglament de Iubilo


CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Apartat 1. Objectius

El programa Iubilo de la URV és un projecte de l'equip rectoral de la URV i està format per un conjunt d'accions encaminades a:

 1. Evitar la desconnexió de les persones que durant anys han estat vinculades per raons laborals a la URV.
 2. Fomentar un sentit ampli de comunitat.
 3. Reconèixer al professorat i al personal d'administració i serveis jubilat la seva capacitat per oferir serveis a la comunitat universitària.
 4. Promoure la jubilació activa organitzant activitats per a la comunitat universitària i en l'àmbit d'influència de la URV.
 5. Revertir l'experiència i el coneixement adquirits al llarg dels anys de servei del personal jubilat de la URV, tant en forma de col·laboració amb els òrgans de govern, facultats, instituts, serveis...com amb el mateix col·lectiu del personal jubilat que forma part del programa Iubilo-URV.
 6. Actuar com a espai de debat sobre temes d'interès sociocultural, en general, i sobre temes d' interès universitari, en particular.
 7. Ser un referent i un espai de trobada i lleure de les persones jubilades de la URV.

Apartat 2. Funcions

1. Les línies d'actuació per assolir aquests objectius seran, entre d'altres:

 1. Assessorar, en la mesura de les seves possibilitats, l'equip de govern de la URV quan aquest ho sol·liciti.
 2. Col·laborar, quan sigui sol·licitat, amb qualsevol de les instàncies que formen part de la nostra universitat: Rectorat, Consell Social, Facultats, Departaments... i amb tot el personal que en forma part (personal acadèmic, personal d'administració i serveis i alumnat).
 3. Contribuir, des de l'experiència adquirida, a la millora de la Universitat en tots els seus aspectes per aconseguir una universitat de prestigi que col·labori en les millores formatives i cíviques de la nostra societat.
 4. Participar en aquells actes públics i de representació de la nostra universitat quan s'escaigui.
 5. Crear un marc d'acollida per a tot el personal jubilat de la URV com a reconeixement a la seva tasca professional, on pugui trobar descans, oci i mitjans per exercitar les seves habilitats personals o realitzar projectes pendents. També es podrà convidar a participar-hi totes aquelles persones jubilades que, en algun moment de la seva vida laboral, hagin pertangut a la nostra universitat.
 6. Oferir l'experiència adquirida per a les persones adherides al servei de la comunitat universitària.
 7. Organitzar activitats culturals i/o científiques que siguin de l'interès de les persones adherides.
 8. Assessorar i informar les persones adherides sobre aquells aspectes jurídics i socials que els siguin d'interès.
 9. Col·laborar amb altres associacions de caràcter social i cultural.
 10. Gaudir dels serveis a la seva disposició de què disposa la Universitat Rovira i Virgili.
 11. I totes aquelles que s'acordin segons aquestes normes de funcionament.

Per al compliment d'aquestes línies d'actuació es realitzaran les activitats següents: conferències, activitats i visites culturals i/o científiques, activitats esportives, cursos d'autoformació i autoajuda, publicació de butlletins... i totes aquelles activitats que, a proposta de les persones adherides, siguin aprovades pel Consell.

Les diferents activitats seran obertes a la comunitat universitària i a la ciutadania, en general, si així es determina.

Apartat 3. La seu del programa Iubilo-URV

El programa Iubilo-URV té la seva seu al Campus Catalunya. Edifici D. porta F, despatx 4.31. Disposa d'un enllaç al web oficial de la URV amb el següent domini: /ca/informacio-per-a/iubilo/.

I un correu electrònic: suport.gestio@iubilo.urv.cat.

CAPÍTOL II. DE LES PERSONES ADHERIDES AL PROGRAMA IUBILO-URV

Apartat 1. Qui pot ser persona adherida al programa Iubilo-URV

a. Seran membres de ple dret totes aquelles persones jubilades de la URV que lliurement i voluntàriament ho desitgin i ho manifestin expressament.

b. També ho podran ser aquelles persones jubilades que en alguna època de la seva vida laboral hagin treballat en les diferents dependències, facultats, instituts, escoles... de la URV.

c. Les activitats del programa restaran obertes a familiars i acompanyants de les persones adherides.

Apartat 2. Procediment d'admissió

1. Per tal de pertànyer al programa Iubilo-URV tota persona jubilada de la URV (PDI i PAS) haurà de complimentar un formulari d'inscripció. En l'esmentat formulari la persona jubilada:

a) Donarà el seu consentiment per formar part del programa.

b) Facilitarà les seves dades personals i de contacte.

d) Acceptarà la política de privacitat i l'avís legal.

En aquest formulari apareix també un qüestionari sobre les activitats a desenvolupar. La persona adherida pot manifestar el seu interès preferent així com la seva disposició o no a col·laborar amb l'organització del programa a través de la direcció o coordinació d'alguna activitat.

Un cop realitzada la sol·licitud, la persona que ho demana passarà a ser persona adherida del programa amb els mateixos drets i deures que les altres persones que en formen part.

Apartat 3. Drets de les persones adherides

Seran drets de les persones adherides al programa Iubilo-URV:

 1. Tenir veu i vot al Consell.
 2. Poder ser electores i elegides per a les responsabilitats del programa.
 3. Assistir i participar en qualsevol de les activitats organitzades, així com proposar activitats.
 4. Formar part de les diferents comissions.
 5. Conèixer les activitats organitzades pel programa.
 6. Poder examinar els comptes del programa.
 7. Conèixer els acords adoptats pels òrgans de govern.
 8. Usar els béns que la URV posi a la seva disposició i gaudir-ne.
 9. Utilitzar els serveis de la URV a la seva disposició.
 10. Participar en les reunions.
 11. Donar-se de baixa del programa.

Apartat 4. Deures de les persones adherides al programa Iubilo-URV

4.1. Compartir les finalitats del programa i col·laborar per a la seva consecució.

4.2. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern i representació del programa i de la URV.

4.3. Complir amb el codi ètic vigent a la URV.

Apartat 5. Causes de baixa

Són causes de baixa del programa.

5.1.Per renúncia voluntària, que serà comunicada per escrit a la Junta Executiva, que ho comunicarà al Consell en la reunió corresponent.

5.2. Per acord del Consell, quan la persona adherida incompleixi reiteradament -amb les seves manifestacions i comportament- els principis del programa. L'acord haurà de ser ratificat pel Consell del programa Iubilo-URV.

CAPÍTOL III. ÒRGANS DE GOVERN

9. Els òrgans de govern són:

 1. La Junta Executiva
 2. El Consell

Apartat 1. Composició i funcionament de la Junta Executiva

La Juntadel programa Iubilo-URV és l'òrgan col·legiat de representació i està constituït per les persones següents:

a) El i la coordinadora del programa Iubilo-URV, que el presideixen.

b) El o la secretària executiva.

c) Les persones adherides al programa que actuen de vocals.

Apartat 2. Funcions de la Junta

2.1. Exercitar la representació del programa i portar a terme la direcció i l'administració de la i complir les decisions preses pel Consell.

2.2. Resoldre sobre les persones adherides i portar-ne la relació actualitzada.

2.3. Convocar el Consell i controlar que els acords que allí s'adopten, es compleixin.

2.4. Comunicar al Rectorat la modificació de les Normes de funcionament del programa Iubilo-URV aprovat pel Consell.

2.5. Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici al Consell i a l'equip de govern del Rectorat, perquè els aprovi i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.

2.6. Portar la comptabilitat d'acord amb les normes específiques que permeti obtenir la imatge fidel del resultat de les accions desenvolupades i de la situació financera del programa.

2.7. Elaborar la memòria anual d'activitats, sotmetre-la a l'aprovació del Consell i presentar-la a l'equip de govern del Rectorat.

2.8. Resoldre provisionalment qualsevol cas no previst pel present Reglament i donar compte d'això en el primer Consell que se celebri.

2.9. Aprovar, a proposta del coordinador i/o coordinadora, les línies estratègiques d'actuació.

2.10. Aprovar el pla general d'activitats i gestionar el pressupost anual.

2.11. Informar de les propostes de convenis, programes de formació, programa d'activitats....

2.12. Elaborar i presentar al Consellde Govern de la URV la memòria d'activitats i econòmica anual perquè l'aprovi, si escau.

2.13. Totes aquelles altres necessàries per al bon govern del programa i les que li pugui assignar el Consellde Govern de la URV.

Apartat 3. Convocatòria i ordre del dia

La Junta Executiva, convocada prèviament pel coordinador i/o coordinadora o per la persona que el o la substitueixi, es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que les persones que formen la Juntadecideixin, que en tot cas no podrà ser superior a dos mesos. Es reunirà en sessió extraordinària, si ho sol·licita un terç de les persones que la componen.

L'òrgan de representació quedarà vàlidament constituït amb la presència de la meitat més una de les persones que en formen part.

Les persones que formen l'òrgan de representació assistiran a totes les reunions que es convoquen, podent excusar la seva assistència per causes justificades. En tot cas, serà necessària l'assistència del coordinador o coordinadora i del secretari o secretària o de les persones que els substitueixin.

En l'òrgan de representació es prendran els acords per majoria simple de vots de les persones assistents. En cas d'empat, el vot del coordinador i/o coordinadora serà de qualitat.

Els acords de l'òrgan de representació es faran constar en el llibre d'actes. A l'iniciar-se cada reunió, es llegirà l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si s'escau.

Apartat 4. De la coordinació

El coordinador i la coordinadora del programa Iubilo també ho serà de l'òrgan de representació.

Són pròpies del coordinador i de la coordinadora les funcions següents:

4.1. Les de direcció i representació del programa per delegació de la rectora o el rector.

4.2. La presidència i la direcció dels debats dels òrgans de govern i de representació.

4.3. Convocar les reunions del Consell i de l'òrgan de representació.

4.4. Visar els actes i els certificats confeccionats pel secretari o secretària del programa.

4.5. Les atribucions restants pròpies del càrrec i les que li delegui la rectora o rector, el Consell o la Juntacom a òrgan de representació.

4.6. Al coordinador i a la coordinadora els substituirà, en cas d'absència o malaltia, un vocal de l'òrgan de representació.

4.7. Actuar d'interlocutor/a amb l'equip de govern de la URV.

Apartat 5. De la tresoreria

El tresorer o tresorera tindrà com a funció la custòdia i el control dels recursos del programa, així com l'elaboració del pressupost, el balanç i liquidació de comptes, a fi de sotmetre'ls a l'òrgan de representació. L'Oficina de Compromís Social (de qui depèn orgànicament el programa Iubilo-URV) prestarà assistència en tots els temes relacionats amb la gestió econòmica.

Apartat 6. Del secretariat

El secretari o secretària ha de custodiar la documentació del programa Iubilo-URV, redactar i firmar les actes de les reunions dels òrgans de govern i de representació, redactar i autoritzar les certificacions que calgui lliurar, així com tenir actualitzada la relació de les persones adherides.

Apartat 7. De les vocalies

7.1. Col·laborar amb els altres membres de la Juntaen totes les seves funcions i substituir qualsevol persona de la Junta en cas de vacant, absència o malaltia.

7.2. Coordinar i organitzar les funcions encarregades pel Consell i la Juntaa cadascuna de les vocalies.

Apartat 8. El Consell

El Consell és l'òrgan consultiu i de participació de les persones adherides al programa Iubilo-URV, que adopta els seus acords per majoria simple. Totes les persones del programa hauran d'acceptar i respectar els acords presos. Es podrà delegar el vot sempre que es faci per escrit.

Apartat 9. De les comissions de treball

El Consell podrà crear les comissions de treball que consideri necessàries, bé per iniciativa pròpia o de les persones adherides, a fi de desenvolupar tasques específiques, en consonància amb els objectius del programa Iubilo-URV. La seva duració estarà en funció de les tasques que hagin de realitzar.

Apartat 10. Reunions del Consell

El Consell es reunirà en sessió ordinària, com a mínim, una vegada a l'any. El Consell es reunirà amb caràcter extraordinari sempre que ho demani un mínim del 25 per cent de les persones adherides al programa o el mateix Consell. El Consellserà presidit pel coordinador i/o coordinadora de la Junta Executiva.

Apartat 11. Convocatòria del Consell

Les convocatòries de les assemblees generals, tant ordinàries com extraordinàries, es faran per correu electrònic. La convocatòria expressarà el dia, l'hora (en primera convocatòria i mitja hora més tard en segona) i el lloc de la reunió, així com també l'ordre del dia. El Consell o qualsevol persona adherida podran proposar nous punts de l'ordre del dia, que seran admesos si la majoria simple de les persones assistents ho accepta.

Apartat 12. Els acords del Consell

12.1. Les votacions, quan no es refereixin a persones, seran públiques, tant pel que fa a la votació com a l'acord.

12.2. El secretari o secretària redactarà l'acta de cada reunió, que reflectirà un extracte de les deliberacions, el text dels acords que s'hagin adoptat i el resultat numèric de les votacions. Al començament de cada reunió del Consell es llegirà l'acta de la reunió anterior a fi que s'aprovi o no.

Article 13. Competències del Consell

Són competència del Consell:

13.1. Aprovar, si és el cas, la gestió de l'òrgan de representació.

13.2. Examinar i aprovar o rebutjar els pressupostos anuals d'ingressos i despeses, així com la memòria anual d'activitats.

13.3. Establir les línies generals d'actuació que permeten al programa Iubilo-URV complir amb els seus fins.

13.4. Disposar totes les mesures encaminades a garantir el funcionament democràtic del programa.

13.5. Escollir i destituir els membres de l'òrgan de representació.

13.6. Adoptar els acords referents a:

 • Causa de baixa, en casos greus, de persones adherides, a proposta de l'òrgan de representació.
 • Constitució de federacions o d'integració en elles.
 • Modificació de les Normes de funcionament.

Els acords es prendran per majoria simple de les persones presents o representades. No obstant això, requeriran majoria qualificada de les persones presents o representades, l'acord relatiu a la modificació del Reglament.

CAPÍTOL IV. RÈGIM ECONÒMIC

Apartat 1. Recursos materials

1. El programa Iubilo-URV ha d'estar dotat dels mitjans necessaris per exercir la seva tasca, que han de ser coberts per la partida pressupostària assignada per la URV.

2. La Universitat Rovira i Virgili ha de facilitar al programa Iubilo els espais docents i administratius necessaris per al bon funcionament del programa.

Apartat 2. Recursos i gestió econòmica

2.1. Els recursos del programa Iubilo-URV es generen a partir de:

a) Els ingressos generats pel mateix programa, producte de les seves activitats.

b) La subvencions i les aportacions voluntàries que atorguin al seu favor persones físiques o jurídiques, publiques o privades.

2.2. La supervisió econòmica i de funcionament del programa dependrà del vicerectorat competent en matèria de compromís social.

DISPOSICIONS FINALS

En tot allò no previst a l'Estatut de la URV i en aquest Reglament, s'aplica la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.