saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica

Màster universitari en Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica - 9a edició

Admissió

El màster oficial en en Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica s'adreça a persones titulades en Enginyeria i Arquitectura o en l'àmbit de les ciències, amb una formació bàsica en tecnologia i ciències (matemàtiques, física, termodinàmica, química) que asseguri un coneixement adequat sobre el qual ampliar nous coneixements d'especialització adquirint una formació avançada en l'aplicació tecnològica de l'Enginyeria Ambiental i Energètica.

Documentació específica obligatòria

A més de la documentació general obligatòria per fer la preinscripció, aquest màster requereix que presentis:

  • Carta de motivació/declaració d’intencions adreçada a la coordinació acadèmica.
  • Acreditació del coneixement d’anglès (B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües o equivalent). En cas que l'estudiant no presenti cap documentació acreditativa, se li farà una entrevista en què es comprovarà el seu nivell de comprensió oral, com a pas previ a l'admissió.

Opcionalment també pots presentar:

  • Acreditació de formació complementària relacionada amb el contingut del màster com cursos, seminaris o altres activitats de formació i experiència professional.
  • Acreditació d’estades (d'un mínim de dotze setmanes), cartes de recomanació, entre d’altres.

Criteris de selecció

1. Idoneïtat del títol d'accés: (fins a un màxim de 30 punts, d'acord amb l'ordre següent).

a. Titulats de l'àmbit de l'enginyeria: fins a un màxim de 30 punts,

b. Titulats de l'àmbit de les ciències i arquitectura: fins a un màxim de 25 punts,

c. Altres: 0 punts.

2. Valoració de l'expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dona accés al màster i de la universitat d'origen: fins a un màxim de 40 punts. A tal efecte, els candidats i candidates que hagin estudiat en una universitat estrangera hauran de presentar la declaració d'equivalència de la nota mitjana d'expedients acadèmics universitaris realitzats en centres estrangers, seguint el tràmit establert a la web del Ministeri.

3. Nivell d'anglès superior al nivell mínim exigit (B2). En el cas que no puguis acreditar aquest nivell, es farà una entrevista per comprovar el teu nivell: fins a un màxim de 10 punts.

4. Formació complementària, experiència professional, entre altres (acreditada documentalment): fins a un màxim de 10 punts.

5. Estades (d'un mínim de dotze setmanes acreditades documentalment), entrevista personal, cartes de recomanació, entre altres: fins a un màxim de 10 punts.

Tanmateix, si la totalitat de les places ofertes no fossin cobertes, l'òrgan d'admissió podrà admetre’t sense necessitat de prioritzar en funció dels mèrits sempre que es compleixin els requisits d'accés i admissió.

Oficina de l'Estudiant
977 77 99 44
master(ELIMINAR)@urv.cat