saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana

Màster universitari en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana - 3a edició

Admissió

El màster oficial en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana s’adreça a titulats universitaris en Química, Física, Biologia, Bioquímica, Geologia, Història, Història de l’Art, Humanitats, Antropologia, Antropologia Social i Cultural, Geografia i Estudis de Conservació i Restauració de Béns Culturals especialitzats en materials arqueològics o en àmbits afins als esmentats i afins als propis del màster.

Documentació Específica Opcional

A més de la documentació general obligatòria per fer la preinscripció, si la demanda de places sobrepassa l'oferta, es valora:

 • El coneixement de llengües estrangeres, especialment de l’anglès.
 • Les competències bàsiques en TIC.

En aquest cas, pots incloure aquesta informació al currículum o bé presentar-ne les acreditacions corresponents.

Criteris de selecció

 • Haver participat en excavacions o investigació en el camp de l’arqueologia del quaternari i evolució humana.
 • Dominar l’expressió i comprensió en una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
 • Dominar les competències bàsiques en TIC.
 • Tenir una perspectiva àmplia del món i experiència o facilitat per moure’s per l’espai europeu.
 • Tenir activitat d’investigació prèvia, capacitat de treball en equip i desenvolupament de treball d’investigació de qualitat.

Si la demanda de places sobrepassa l'oferta, el centre ordenarà les sol·licituds d'acord amb els criteris i proves que es descriuen a continuació:

a) Expedient acadèmic (5 punts)

 1. Via d'accés: llicenciatura (1 punt)
 2. Nota mitjana de l'expedient acadèmic (4 punts). La puntuació de cada assignatura serà valorada amb la taula d'equivalències següents: suspens=0, aprovat=1, notable=2, excel·lent=3, matrícula d'honor=4 (es considera aprovat la qualificació entre 5 i 6,9; notable, entre 7 i 8,9; excel·lent, entre 9 i 9,9; matrícula d'honor).
 • Assignatures de 3 crèdits: 0,5 punts
 • Assignatures de 4,5 crèdits: 0,75
 • Assignatures de 6 crèdits: 1
 • Assignatures de 9 crèdits: 1,5
 • Assignatures de 12 crèdits: 2
 • Assignatures inferiors a 3 crèdits: 0,15 per crèdit

b) Entrevista personal (2 punts)

Cal que demostris la teva motivació i interès per cursar el màster, així com el grau de coneixement i domini del camp de l’arqueologia del quaternari i l’evolució humana, i la seva disponibilitat.

Les sol·licituds es classificaran per ordre decreixent de puntuació fins a completar la respectiva quota, segons els criteris abans establerts. Si es produeix igualtat en la puntuació obtinguda aplicant aquests criteris, caldrà atendre la mitjana obtinguda directament de l'expedient acadèmic, més els resultats de la puntuació en l'entrevista personal.

No obstant això, si hi ha prou places, l’òrgan de selecció podrà admetre’t sense necessitat de prioritzar en funció dels mèrits.

Oficina de l'Estudiant
977 77 99 44
master(ELIMINAR)@urv.cat