saltar al contingut principal
Cercar
URV

Superació del límit màxim de crèdits matriculats per curs

  • CONCEPTE: sol·licitud expressa per poder excedir el nombre màxim de crèdits establerts a la normativa de permanència per a la matrícula d'un curs acadèmic.

Curs d'aplicació: 2020-21

 

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A la secretaria on es realitzen o es van realitzar els estudis.

Quan

  • Des del 2 de maig fins al 30 d’octubre.

  • Del 5 a 26 de febrer.

Com

Presentant la documentació següent:

Cost

Si es pot autoritzar i formalitzar el tràmit sol·licitat s'ha d'abonar l'import de la taxa de modificacions de matrícula, si s'escau, que emet la secretaria, d'acord amb el que estableix el decret de preus públics vigent.

Observacions

Els estudiants que no puguin presentar la sol·licitud presencialment, podran presentar-la a través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV (registre d'altres tràmits administratius).

És recomanable que es tramiti la sol·licitud abans del període en què li pertoqui matricular-se.

En el cas que l'estudiant vulgui superar els 72 crèdits màxims establerts, el centre ho podrà autoritzar tenint en compte l'expedient de l'estudiant i altres circumstàncies que ho justifiquin. 

Cal tenir en compte que, amb caràcter general, en el nombre màxim de crèdits no computen les assignatures de què l'estudiant s'ha matriculat i no ha superat en el curs anterior. Se'n poden exceptuar els ensenyaments que hagin especificat un altre tractament en la memòria del pla d'estudis (els graus dels centres ETSE i ETSEQ).

En el cas d'itineraris curriculars corresponents a dobles titulacions l'estudiant podrà superar el nombre de crèdits màxims a matricular per curs acadèmic. 

 

Resolució de la sol·licitud

Qui

El/la degà/ana o director/a del Centre.

Quan

Sempre que sigui possible, en el moment de presentació de la sol·licitud. Com a màxim cinc dies hàbils després d'haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si s'escau.

* En aquests terminis, s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil.

Com

En el cas de resolució favorable es lliura la notificació de la resolució corresponent a la persona interessada.

L'ampliació autoritzada només podrà formalitzar-se presencialment a la secretaria.
 

♦ Si l'estudiant no s'ha matriculat: 

 Podrà automatricular-se fins a un màxim de 72 crèdits el dia i hora assignat i s'haurà d'adreçar a la secretaria per a formalitzar l'ampliació. (*)
 

♦ Si l'estudiant ja s'ha matriculat: 

 S'haurà d'adreçar a la secretaria per a formalitzar l'ampliació. (*)


(*) Sempre que l'estudiant hagi sol·licitat la superació del límit de crèdits màxims per curs abans de transcorreguts els 5 dies naturals des de què va fer la seva matrícula no procedirà l'aplicació de la taxa de modificacions i ampliacions de matrícula.
 

En el cas de resolució desfavorable, es lliura la notificació de la resolució corresponent a la persona interessada.

Efectes econòmics

L'estudiant ha d'abonar el rebut generat per la formalització de la seva matrícula i/o el resultant de la modificació.