saltar al contingut principal
Cercar
URV

Persona autoritzada

  • Quan la documentació la presenti una tercera persona, haurà d'aportar una autorització del titular del document, degudament signada i acompanyada del DNI o passaport de l'interessat (no s'admetran autoritzacions trameses per fax o correu electrònic). Quan el títol original no estigui signat pel titular, l'autorització s'haurà de realitzar mitjançant poder notarial.