saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Enginyeria de Bioprocessos Alimentaris - Itinerari temps parcial

1r curs – 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Anual  
20234005 Matemàtiques I 9 Bàsica Matemàtiques
Primer Quadrimestre  
20234001 Expressió Gràfica 6 Bàsica Expresió Gràfica
20234008 Química I 6 Bàsica Química
Segon Quadrimestre  
20234007 Fonaments de Bioquímica i Biologia 6 Bàsica Biologia
20234009 Química II 6 Bàsica Química

1r curs – 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Anual  
20234116 Fonaments d'Enginyeria de Processos 9 Obligatòria  
Primer Quadrimestre  
20234003 Física 6 Bàsica Física
Segon Quadrimestre  
20234002 Computació en Enginyeria de Processos 6 Bàsica Informàtica
20234004 Fisicoquímica 6 Bàsica Física

2n curs – 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Primer Quadrimestre  
20234006 Matemàtiques II 6 Bàsica Matemàtiques
20234119 Enginyeria Tèrmica 6 Obligatòria  
Segon Quadrimestre  
20234011 Edafologia i Climatologia 6 Bàsica Geologia
20234110 Enginyeria Fluidomecànica 6 Obligatòria  
20234127 Cinètica de Bioprocessos i Enginyeria de Reacció 6 Obligatòria  

2n curs – 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Anual  
20234115 Fonaments de la Producció d'Aliments 9 Obligatòria  
20234124 Química i Anàlisi dels Aliments 9 Obligatòria  
Segon Quadrimestre  
20234010 Economia i Organització Industrial 6 Bàsica Empresa
20234123 Fonaments de Microbiologia d'Aliments 6 Obligatòria  

3r curs – 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
20234111 Tecnologia del Medi Ambient 6 Obligatòria
Primer Quadrimestre
20234105 Control i Instrumentació 6 Obligatòria
20234114 Disseny de Processos de Separació 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
20234103 Electrotècnia 6 Obligatòria
20234104 Resistència de Materials i Càlcul d’Estructures 6 Obligatòria

3r curs – 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
20234121 Laboratori Integrat d'Operacions Unitàries 6 Obligatòria
20234125 Sistemes de Qualitat en Indústries Alimentàries 9 Obligatòria
Primer Quadrimestre
20234101 Bioprocessos Alimentaris i Seguretat Alimentària 3 Obligatòria
20234112 Gestió i Valorització de Subproductes Agroindustrials 3 Obligatòria
Segon Quadrimestre
20234108 Bases Tecnològiques de la Producció Animal 3 Obligatòria
20234118 Enginyeria de Bioprocessos i Aliments 3 Obligatòria
20234126 Modelització de Processos en Sistemes Alimentaris i Biològics 3 Obligatòria

4t curs – 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
20234102 Cartografia i Topografia 6 Obligatòria
20234117 Construccions Agroalimentàries 3 Obligatòria
20234120 Màquines i Motors Tèrmics 3 Obligatòria
20234122 Enginyeria de les Instal·lacions a les Indústries Agroalimentàries 3 Obligatòria
Segon Quadrimestre
20234401 Pràctiques Externes (*) 9 Obligatòria
  Optatives 6 Optativa
(*) Per poder matricular l'assignatura de Pràctiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 50% dels crèdits totals del grau.

4t curs – 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
20234106 Oficina Tècnica 6 Obligatòria
20234107 Fitotècnia 6 Obligatòria
20234113 Comercialització i Valoració a les Indústries Agroalimentàries 3 Obligatòria
Segon Quadrimestre
20234109 Protecció de Cultius 3 Obligatòria
20234301 Treball de Fi de Grau (**) 12 Obligatòria
(**) Per poder matricular l'assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau. En aquest 70% han d'estar incloses totes les assignatures de 1r i 2n curs