saltar al contingut principal
Cercar
URV

REQUISITS ACADÈMICS 2015-2016 *

ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS
GRAU

Beca de matrícula
→ Acreditació de 5,5 punts en la nota de accés a l a universitat, en la fase general de les PAU. 

Beca de matrícula + resta de quanties
→ Acreditació de 6,5 punts en la nota de accés a l a universitat, en la fase general de les PAU. 

MÀSTER

Màsters que habiliten per a l'exercici d'activitats professionals regulades:

→ Acreditació de 6,5 punt s a l'expedient acadèmic corresponent a l a e nsenyança que dóna accés al màster. 

Màsters que no habiliten per a l'exercici d'activitats professionals regulades:

→ Acreditació de 7 punts a l'expedient acadèmic corresponent a l'estudi que dóna accés al màster. 

→  La nota mitjana de l'expedient s'ha de multiplicar per 1,17 en el cas d'ensenyaments tècnics. 

ESTUDIANTS A PARTIR DE 2n CURS

GRAU, 1r i 2n CICLE (temps complet)
  Beca de matrícula Beca de matrícula + resta de quanties
Branca de coneixement % Crèdits a superar  Opció 1
% Crèdits a superar
Opció 2
% Crèdits a superar i nota mitjana
Arts i Humanitats 90%  100% 90% + 6,5 punts
Ciències 65%  100% 80% + 6 punts
Ciències Socials i Jurídiques  90%  100% 90% + 6,5 punts 
Ciències de la Salut  80% 100% 80% + 6,5 punts
Ensenyaments Tècnics  65% 100% 65% + 6 punts
MÀSTER
Màsters que habiliten per a l'exercici d'activitats professionals regulades: Màsters que no habiliten per a l'exercici d'activitats professionals regulades:
→ Acreditació de 6,5 punts del primer curs del màster.  → Acreditació de 7 punts del primer curs del màster.

→ Superació del 100% dels crèdits matriculats en el curs anterior. 

        

* Informació extreta de: Resolución de 30 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas de carácter general para el curso académico 2015-2016, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios. [Internet] Boletín Oficial del Estado, 6 d'agost de 2015, n. 187, pp. 70613 a 70649 (37 pàgs.) Disponible a: http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogoservicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/universidad/grado/general-universidad.html