saltar al contingut principal
Cercar
URV

Altres conceptes econòmics

Concepte Descripció Imports curs vigent
Adaptació (altres estudis/universitats)

Convalidació

Reconeixement de crèdits
Els/les estudiants que hagin obtingut la convalidació, l'adaptació o el reconeixement de crèdits per raó d'estudis o activitats realitzades en qualsevol centre universitari abonaran el 20% dels preus del crèdit.

Els/les estudiants estaran exempts d'abonar a la universitat el percentatge assenyalat en supòsits especials relacionats amb la planificació de les trajectòries curriculars dels Graus que la universitat ofereix als estudiants. Aquests supòsits seran determinats per la universitat amb l'autorització del Consell Social. 

La matrícula dels crèdits necessaris que fixi la universitat per adaptar els plans d'estudi anteriorment vigents als nous plans d'estudi és gratuïta. 

En el cas en què l'estudiant es matriculi de crèdits sense docència per raó de l'extinció del pla d'estudis haurà d'abonar l'import íntegre sempre que la universitat ofereixi un sistema de tutories o de docència alternativa. Si la universitat no ofereix aquest sistema de tutories o de docència alternativa s'haurà d'abonar el 20% del preu. 
 
20%
Altres serveis Servei d'esports: Es pot fer soci mitjançant la matrícula o bé adreçant-se a l'oficina d'esports. Si s'ha seleccionat voluntàriament, no s'efectuarà devolució per renúncia o per modificació de matrícula. 26,00€
URV solidària: És una aportació voluntària i es pot fer efectiva en el moment de formalitzar la matrícula. 6,00€
Gestió d'expedient acadèmic Taxa de gestió d'expedient acadèmic per matrícula anual 69,80€
Modificacions i ampliacions de matrícula Els estudiants podran demanar al centre, en els terminis establerts, efectuar modificacions diverses a la seva matrícula inicial. També podran demanar matricular-se fora de termini. 27,27€
Recàrrec per segons i successius ensenyaments universitaris Als estudiants que tinguin un o més títols universitaris oficials o les condicions per obtenir-los, per iniciar un altre estudi conduent a l'obtenció d'un títol universitari oficial a les universitats i centres docents adscrits. 40% 
Taxes expedició documents Expedició de certificacions acadèmiques 27,27€
Estudis d'expedient acadèmic per a la convalidació, adaptació, transferència i reconeixement de plans d'estudi 54,54€
Trasllat d'expedient acadèmic 54,54€
Sol·licitud d'estudis de convalidació/adaptació de plans d'estudi no adaptats a l'EEES 54,54€
Estudi d'equivalència de títol d'estudis estrangers per a l'accés als estudis de màster o doctorat 218,15€
Sol·licitud d'estudi de la trajectòria acadèmica dels titulats universitaris per a l'accés als estudis de màster o doctorat sense títol homologat 218,15€
Taxes expedició títols acadèmics Títol universitari oficial amb Suplement Europeu al Títol i duplicat 218,15€
Certificat diploma d'estudis avançats del programa de doctorat (suficiència investigadora) 78,55€
Suplement Europeu al Títol (SET) 32,75€
Emissió de còpies autèntiques de títols oficials o títols electrònics 30,00€