saltar al contingut principal
Cercar
URV

Altres conceptes econòmics

Concepte Descripció Imports curs vigent
Adaptació (altres estudis/universitats)

Convalidació

Reconeixement de crèdits
Els/les estudiants que hagin obtingut la convalidació, l'adaptació o el reconeixement de crèdits per raó d'estudis o activitats realitzades en qualsevol centre universitari abonaran el 20% dels preus del crèdit.

Els/les estudiants estaran exempts d'abonar a la universitat el percentatge assenyalat en supòsits especials relacionats amb la planificació de les trajectòries curriculars dels graus que la universitat ofereix als estudiants. Aquests supòsits seran determinats per la universitat amb l'autorització del Consell Social. 

La matrícula dels crèdits necessaris que fixi la universitat per adaptar els plans d'estudi anteriorment vigents als nous plans d'estudi és gratuïta. 

En el cas en què l'estudiant es matriculi de crèdits sense docència per raó de l'extinció del pla d'estudis haurà d'abonar l'import íntegre sempre que la universitat ofereixi un sistema de tutories o de docència alternativa. Si la universitat no ofereix aquest sistema de tutories o de docència alternativa s'haurà d'abonar el 20% del preu. 
 
20%
Altres serveis URV solidària: És una aportació voluntària i es pot fer efectiva en el moment de formalitzar la matrícula. 6,00€
Gestió d'expedient acadèmic Taxa de gestió d'expedient acadèmic per matrícula anual 69,80€
Modificacions i ampliacions de matrícula Els estudiants podran demanar al centre, en els terminis establerts, efectuar modificacions diverses a la seva matrícula inicial. També podran demanar matricular-se fora de termini. 27,27€
Taxes expedició documents Expedició de certificacions acadèmiques 27,27€
Estudis d'expedient acadèmic per a la convalidació, adaptació, transferència i reconeixement de plans d'estudi 54,54€
Trasllat d'expedient acadèmic 54,54€
Sol·licitud d'estudis de convalidació/adaptació de plans d'estudi no adaptats a l'EEES 54,54€
Estudi d'equivalència de títol d'estudis estrangers de fora de la Unió Europea per accedir als estudis de màster 218,15€
Sol·licitud d'estudi de la trajectòria acadèmica dels titulats universitaris d’acord amb sistemes educatius estrangers de fora de la Unió Europea per accedir als estudis de màster 218,15€
Taxes expedició títols acadèmics Títol universitari oficial amb Suplement Europeu al Títol i duplicat 218,15€
Suplement Europeu al Títol (SET) 32,75€
Emissió de còpies autèntiques de títols oficials o títols electrònics 30,00€