saltar al contingut principal
Cercar
URV

Aspectes importants de les normes de Permanència. Grau

  • (**) Als estudiants de nou ingrés del curs 2022-23, de forma extraordinària no se'ls exigirà la superació del nombre mínim de crèdits que estableix l'article 12 de la Normativa de matrícula de grau i màster en la matrícula del curs acadèmic 2023-24.

Curs d’aplicació: 2023-24

  Temps complet (TC) Temps parcial (TP)
Mínim de crèdits a matricular(¹) 60 18
Màxim de crèdits a matricular 72
(per més de 72 crèdits es requereix l'autorització del centre)
48
Mínim de crèdits a superar per poder continuar estudis (**) 12 crèdits entre assignatures de Formació Bàsica i Obligatòries 6 crèdits entre assignatures de Formació Bàsica i Obligatòries
  Temps complet (TC) Temps parcial (TP)
Mínim de crèdits a matricular(¹) 30                                                                                                                                     18

(Excepte en els casos en què quedi un nombre inferior de crèdits per finalitzar els estudis.)
Màxim de crèdits a matricular(²) 72
(per més de 72 crèdits es requereix l'autorització del centre)
48
Obligatorietat de matrícula en cursos posteriors

De manera general els estudiants hauran de matricular les assignatures de Formació Bàsica matriculades i no superades el curs anterior.

Hi ha centres, però, que estableixen l’obligació de matricular la totalitat d’assignatures de Formació Bàsica i Obligatòries no superades el curs anterior. Els centres que s’han acollit a aquesta excepció són la Facultat d’Infermeria, la Facultat de Ciències Jurídiques, la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, l’EUSES i el CESDA.

L'estudiant que vulgui matricular-se de més de 30 crèdits, ha de tenir en compte que aquest increment l'obliga a incloure les assignatures de Formació Bàsica o les de Formació Bàsica i Obligatòries, segons el centre, matriculades i no superades del curs anterior. No pot afegir noves assignatures si no s'ha inclòs també totes aquelles pendents del curs anterior.

  Temps complet (TC) Temps parcial (TP) (¹)
Mínim de crèdits a matricular el curs d’accés (¹) 60 No s’hi pot optar
Mínim de crèdits a matricular en cursos posteriors 30
Màxim de crèdits a matricular Queda fixat en el nombre de crèdits més gran per curs, que consta a l'itinerari recomanat de cada doble titulació. Consulteu els vostres estudis a la taula.
Mínim de crèdits a superar per poder continuar estudis (**) 12 crèdits entre assignatures de Formació Bàsica i Obligatòries

(1) En el cas d'estudiants que simultaniegin dos graus, el mínim de crèdits de què es poden matricular s'estableix en 15 per un ensenyament i en 30 per l'altre.
(2) Amb caràcter general, en el nombre màxim de crèdits no computen les assignatures de què l'estudiant s'hagi matriculat i no hagi superat en el curs anterior. Se'n poden exceptuar els ensenyaments que hagin especificat un altre tractament en la memòria de plans d'estudis (en els graus de l'ETSE i ETSEQ, en aquest nombre màxim a matricular, sí que hi computen les assignatures matriculades i no superades el curs anterior).

  En període matrícula ordinari En període matrícula de febrer
Mínim de crèdits a matricular 6 6 crèdits amb assignatures de 2n quadrimestre
Màxim de crèdits a matricular 72
(per més de 72 crèdits es requereix l'autorització del centre)
Només assignatures de 2n quadrimestre
Mínim de crèdits a superar per poder continuar estudis (**) 6 crèdits entre assignatures de Formació Bàsica i Obligatòries 6 crèdits entre assignatures de Formació Bàsica i Obligatòries
Obligatorietat de matrícula en cursos posteriors Els estudiants hauran de matricular les assignatures de Formació Bàsica matriculades no superades el curs anterior.
L'estudiant que vulgui matricular-se de més de 6 crèdits, ha de tenir en compte que aquest increment l'obliga a incloure les assignatures de Formació Bàsica matriculades i no superades del curs anterior. No pot afegir noves assignatures si no s'ha inclòs també totes aquelles pendents del curs anterior.

En el cas de graus de la URV que s'imparteixen en diferents campus, el control de permanència del mínim de crèdits a superar per poder continuar estudis serà únic.

Encara que es tracti de graus amb entrada diferent per preinscripció, a efectes acadèmics, és un mateix pla d'estudis amb el mateix títol de sortida i, per tant, el control de permanència és únic i s'aplicarà indistintament del grau que s'hagi iniciat.

A la URV, els graus afectats per aquesta situació són:

Grau en Administració i Direcció d'Empreses Impartit a:
- Campus Bellisens
- Campus de Terres de l'Ebre
Grau en Educació Infantil Impartit a:
- Campus Sescelades
- Campus de Terres de l'Ebre
- Seu del Baix Penedès
Grau en Educació Primària

Impartit a:

- Campus Sescelades
- Campus de Terres de l'Ebre

Grau en Infermeria  Impartit a: 
- Campus Catalunya
- Campus Terres de l’Ebre
- Seu del Baix Penedès
- Seu de Vilafranca