saltar al contingut principal
Cercar
URV

Sindicatura de Greuges

La Sindicatura de Greuges de la Universitat Rovira i Virgili és l’òrgan encarregat de defensar els drets de tots els membres de la comunitat universitària.

Per què?

La Universitat ha creat la institució de la Sindicatura de Greuges amb la intenció de trobar noves vies per solucionar conflictes amb eficàcia, en el si de la mateixa Universitat, per mitjà de procediments àgils, flexibles i gratuïts.

S’ha definit la naturalesa de la Sindicatura de Greuges amb les característiques següents:

  • Més autoritat que poder
  • Més justícia que dret
  • Més humanisme que burocràcia

Síndics anteriors

La Sindicatura de Greuges de la URV es va crear el 1994. El primer a ocupar el càrrec va ser l’advocat i economista Matias Vives i March, que va acabar el mandat al novembre de 1999. Els síndics posteriors han estat l'advocada Isabel Baixeras, fins al novembre de 2004; l'advocat Francisco Zapater, fins al novembre de 2009; l'advocada Montserrat Boronat, fins al novembre de 2014; i l'advocat Josep Canício i Querol, fins al novembre de 2019.

Avui, la figura i la funció de la Sindicatura estan plenament consolidades a la Universitat.

Qui té actualment aquesta responsabilitat?

Encarnació Ricart Martí és catedràtica de Dret Romà de la URV i doctora en Dret per la UB. Va jubilar-se l'any 2019 després d'exercir com a advocada al principi de la seva carrera, d'haver estat professora titular d'universitat a la UB i d'un llarg recorregut en l'àmbit de la recerca, la docència i la gestió a la URV des de 1992.

Va ser membre de la Comissió Gestora de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV quan es va crear; la primera directora del Departament de Dret Privat, Processal i Financer; membre de la Comissió d'elaboració dels dos primers plans d'igualtat de la Universitat, i vicerectora de Societat i Relacions Institucionals entre 2010 i 2014.

Ha estat investigadora principal en cinc projectes de recerca del ministeri competent en matèria d'universitats, i beneficiària de les beques del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la Generalitat de Catalunya en tres ocasions.

Té quatre sexennis de recerca, sis de docència i tres de gestió.

Funcions

L’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili atribueix a la Sindicatura de Greuges la funció de defensar els drets dels membres de la comunitat universitària davant els òrgans de govern, representació o administració de la Universitat.

La Sindicatura de Greuges actua d’ofici o a instància de part, quan adverteix la vulneració efectiva d’un dret. La seva actuació no està sotmesa a instruccions de cap autoritat acadèmica o òrgan de govern.

Àmbit d’actuació

L’àmbit d’actuació de la Sindicatura de Greuges de la URV és el de la mateixa Universitat. En els casos que l’actuació requerida excedeixi aquest àmbit, pot orientar la persona interessada en relació amb la petició d’intervenció a altres òrgans de defensa dels drets de la ciutadania.

Abast de l’actuació

La Sindicatura admet a tràmit les peticions o queixes en què adverteixi que s’ha pogut produir una vulneració de drets en el si de la URV. No admet les queixes anònimes, ni tampoc les mancades de fonament o de pretensió. No pot intervenir en qüestions jutjades o en conflictes que es trobin pendents de resolució judicial.

Un cop admesa a tràmit la queixa o la petició de mediació, la Sindicatura de Greuges emprèn actuacions per tractar d’aconseguir solucions transigides dels conflictes que se li plantegin.

Quan la mediació o la transacció no són possibles, la intervenció de la Sindicatura de Greuges davant els òrgans de govern, representació i administració de la Universitat es fa en forma de recomanacions.

Sistema de designació i control

La persona que s'encarrega d'aquesta responsabilitat és escollida pel Claustre Universitari, mitjançant una majoria de les tres cinquenes parts dels presents, entre professionals de reconegut prestigi que no pertanyin a la comunitat universitària, a iniciativa del rector, que la nomena i la fa cessar, amb l’informe previ del Consell Social. La durada del mandat és de cinc anys, sense possibilitat de renovació consecutiva.

Ajuda per a la formulació de queixes

Qui hi pot adreçar-hi queixes?

Poden adreçar queixes a la Sindicatura de Greuges de la URV totes les persones que pertanyin a la comunitat universitària: el professorat, l'alumnat i el personal d’administració i serveis.

Com es formula una queixa?

La formulació d’una queixa requereix la identificació de la persona interessada, amb les seves dades personals i universitàries. La queixa s’ha d’acompanyar d'una còpia dels documents que hi facin referència.

S’ofereix un model de queixa per tal de facilitar la tasca a les persones que hi puguin estar interessades.

Això no obstant, per obtenir la informació, l’orientació i el seguiment d’actuacions, les persones interessades poden posar-se en contacte amb la Sindicatura de Greuges per qualsevol sistema de comunicació: entrevista personal o telefònica, petició per escrit en qualsevol registre d’entrada de l’administració universitària, o correu ordinari o electrònic.

Model de queixa

Contacte

  • Encarnació Ricart Martí
    Síndica de greuges
  • C. de l'Escorxador, s/n. 43003 – Tarragona
  • 977 55 8102