saltar al contingut principal
Cercar
URV

Qualitat en la gestió


En l'àmbit de la gestió i els serveis, la URV aposta per establir mecanismes d'assegurament de la qualitat que es puguin aplicar als diferents serveis i unitats administratives, amb l'objectiu d'assegurar els estàndards de qualitat desitjables. L'enfocament en matèria de qualitat en la gestió es basa en la introducció de la cultura de la qualitat en el màxim d'estructures possibles, per tal d'assolir una organització eficaç i eficient que integri els criteris i valors comuns que volem tenir com a universitat.

Entre els diversos mecanismes establerts per assegurar la qualitat es treballa en la documentació de processos, l'elaboració de cartes de serveis i la implantació de sistemes de gestió de la qualitat.

La gestió per processos és una metodologia de gestió centrada en millorar i optimitzar els processos d'una organització. Emprar aquesta metodologia millora l'eficàcia i l'eficiència, afavorint així:

 • el coneixement global de la institució
 • l'orientació als diversos grups interès
 • la transparència
 • l'empatia dins la pròpia institució
 • treballar per un benefici comú

En aquest model de gestió, una organització es pot veure com un conjunt de processos que estan relacionats entre sí. Els mapes de processos permeten visualitzar els processos i les seves relacions. Els tipus de processos que es poden diferenciar en un mapa de processos són:

 • Processos estratègics: permeten definir l'estratègia i els objectius de l'organització. 
 • Processos clau: processos operatius en els que es realitzen les activitats per les quals s'ha creat una organització. 
 • Processos de suport: proveeixen a la resta de processos dels recursos necessaris per a que es puguin dur a terme: recursos humans, recursos informàtics, recursos materials, compres, etc. 

A banda d'aquesta classificació clàssica de processos, els sistemes de gestió de la qualitat de la URV inclouen els processos transversals, que tenen un abast global per a tota la universitat.

El model de gestió de qualitat de la URV basat en la gestió per processos segueix el cicle de millora continua PDCA (de l'anglès Plan, Do, Check, Act) definit per Edward Deming.

 • Planificar les accions de millora
 • Realitzar les accions de millora
 • Mesurar i comprovar si les accions s'han realitzat satisfactòriament i han aportat els resultats esperats
 • Actuar en conseqüència amb els resultats obtinguts a la fase anterior, extreure'n conclusions i generar noves accions a realitzar, que torna a portar-nos a l'etapa inicial del cicle de planificar aquestes accions.

Com a Universitat pública és el nostre compromís disposar d'un mecanisme de retiment de comptes a la comunitat universitària per aquest motiu la URV incorpora un cinquè element a aquest cicle, la rendició de comptes.