saltar al contingut principal
Cercar
URV

Sistema intern de garantia de la qualitat


L'equip rectoral de la Universitat dona suport fermament a la implantació i el desenvolupament de sistemes de garantia interna de la qualitat als centres de la Universitat, per tal com reforcen la garantia de la qualitat i millora contínua de les titulacions, en faciliten el procés d'acreditació i col·loquen la Universitat en una situació favorable per competir amb altres universitats de l'entorn.

El sistema de garantia interna de la qualitat d'un centre docent (SIGQ en endavant) es basa en el cicle de millora contínua: planificació, desenvolupament, avaluació i millora. El SIGQ està alineat amb la política i els objectius de qualitat de la institució, i és coherent amb la normativa i els requeriments externs. A més, té en compte els grups d'interès a través de la recollida i anàlisi de la seva opinió, satisfacció i participació.

Per a més informació, us convidem a llegir el document marc del SIGQ dels centres docents de la URV.

Amb la implantació del SIGQ, la URV persegueix:

  • Garantir la qualitat dels ensenyaments, complint els estàndards de qualitat fixats per la Universitat i pels agents externs competents en matèria de qualitat: ANECA, AQU Catalunya, ENQA, etc.
  • Donar resposta a les necessitats i expectatives de tots els agents implicats en el procés formatiu.
  • Oferir la transparència que exigeix la incorporació plena a l'espai europeu d'educació superior.
  • Incorporar estratègies de millora contínua.
  • Facilitar el procés de verificació i acreditació dels ensenyaments implantats als centres de la URV.

El SIGQ dels centres docents de la URV estableix un enfocament basat en processos que regulen el cicle de vida de les titulacions: la creació, el seguiment i l'acreditació; els recursos humans, materials i econòmics necessaris per al funcionament correcte; l'avaluació i la formació continuada de professorat; la gestió de queixes, suggeriments i felicitacions, i la satisfacció dels grups d'interès i la rendició de comptes.

Es poden diferenciar tres tipus de processos:

  • Processos estratègics. Analitzen les necessitats i els condicionants de tots els grups d'interès. Estableixen polítiques, normes i directius per al funcionament de la resta de processos.
  • Processos clau o fonamentals. Processos operatius que impacten directament en el client. Són els processos clau de la docència i estan lligats al flux de serveis i informació.
  • Processos de suport. Proveeixen l'organització de tots els recursos materials i dels materials necessaris per generar el valor afegit per als clients.

A banda d'aquesta classificació clàssica de processos, el mapa de processos del SIGQ dels centres docents està conformat per: 

  • Un conjunt de processos que són propietat del centre, i que descriuen les activitats que s'hi porten a terme. 
  • Un conjunt de processos transversals que no són propietat del centre, que tenen un abast global per a tota la universitat. El centre és usuari d'aquests processos, i el propietari n'és una altra unitat o servei de la URV que és l'encarregat/da de definir-los, revisar-los, millorar-los i posar-los a disposició del centre i la resta d'usuaris. 

Durant l'any 2019, un Comitè d'Avaluació Externa va avaluar la implantació dels elements transversals del SIGQ de centres de la URV, i la Comissió d'Avaluació Institucional i Programes d'AQU Catalunya, va emetre un informe favorable amb data 7 d'abril de 2020, doncs el resultat de les dimensions avaluades va posar de manifest la correcta implantació i en destaca la implantació avançada de la dimensió relativa al personal acadèmic.

Sistema intern de garantia de la qualitat dels centres docents de la URV:

La URV ha promogut la implantació de sistemes interns de gestió de la qualitat descentralitzats a nivell de centre.