saltar al contingut principal
Cercar
URV

Publicacions URV


Convocatòries

La Universitat posa a l’abast de la comunitat universitària la possibilitat de publicació d’obres de docència, de recerca i de divulgació científica en les diferents col·leccions dins el segell editorial Publicacions URV. Per poder-hi publicar cal presentar-se a les convocatòries que s’han creat amb aquesta finalitat.

Convocatòria de publicacions de recerca i divulgació

[Aquesta convocatòria es troba tancada de manera temporal i no accepta noves sol·licituds de publicació.]

1. Objecte i destinataris

L’objecte d’aquesta convocatòria és escollir les obres de recerca i de divulgació que publicarà el segell editorial Publicacions URV. Els destinataris són els membres de la comunitat universitària de la URV, que poden presentar-s’hi en col·laboració amb personal d’altres universitats.

2. Característiques de les obres

Les obres han de tenir uns continguts de recerca universitària, pel que fa a la col·lecció de recerca. S’hi poden acollir, doncs, projectes com actes de jornades científiques, reelaboracions de tesis i reculls d’articles, entre d’altres. Pel que fa a la col·lecció de divulgació, les obres han de difondre un aspecte del coneixement universitari amb l’objectiu d’arribar al gran públic.

L’extensió del text no ha de ser inferior a les 75 pàgines ni superior a les 300 (de 2.100 caràcters cadascuna o l’espai equivalent en quadres o gràfics). Les obres s’editaran dins la col·lecció de recerca o de divulgació, del segell editorial Publicacions URV, en coedició entre l’empresa editorial A+C i la URV. Respecte als drets d’autor, s’aplicarà allò que disposa la legislació vigent i les normes pròpies de la URV.

3. Sol·licituds

Juntament amb la sol·licitud cal lliurar el currículum de l’autor o autors i la memòria del projecte del llibre (títol, objectius, resum descriptiu i índex de continguts) en suport cd. També cal adjuntar, en paper, la documentació acreditativa de cofinançament, si s’escau, i tres còpies de la versió definitiva de l’obra, que no seran retornades als autors.Els sol·licitants han d’adjuntar una llista de tres experts reconeguts en la matèria d’estudi que tracta l’obra que es proposa publicar.

4. Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s’han de presentar a l’Oficina Logística del Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili (avinguda Catalunya 35, codi postal 43002 de Tarragona), en horari de 10 a 13 hores, de dilluns a divendres i de 16 a 18 hores, dimecres. També es poden presentar a qualsevol altre registre auxiliar o al Registre General de la Universitat Rovira i Virgili. La localització i els horaris dels registres auxiliars i del Registre General de la Universitat Rovira i Virgili es poden consultar a https://seuelectronica.urv.cat/registre.html.

Altres opcions de presentació, segons el que estableix l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, són les següents:

  1. Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanyi a l’Administració General de l’Estat espanyol o a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes.
  2. A les oficines de Correos de l’Estat espanyol, en la forma que s’estableixi reglamentàriament. En el cas d’enviament per correu certificat, la presentació de la documentació a l’oficina de Correos de l’Estat espanyol corresponent s’ha de fer d’acord amb el que disposa l’article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, en un sobre obert, per tal que la sol·licitud, l’escrit o la comunicació adreçat a la Universitat Rovira i Virgili sigui datat i segellat abans de ser certificat. Si la sol·licitud no està datada i segellada per l’oficina de Correos de l’Estat espanyol corresponent, s’entendrà com a data vàlida de presentació la d’entrada al registre de la Universitat Rovira i Virgili.
  3. A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars de l’Estat espanyol a l’estranger. En cas que la persona presenti la documentació mitjançant les tres opcions esmentades més amunt, haurà de comunicar-ho mitjançant tèlex, telegrama, fax o correu electrònic dins el període de presentació de sol·licituds a la Unitat de Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili, avinguda Catalunya 35, codi postal 43002 de Tarragona, fax 977 558 393 i correu electrònic publicacions(ELIMINAR)@urv.cat.

5. Presentació d’originals

Per a la confecció dels textos i les imatges es recomana seguir les indicacions que contenen les Normes per a la presentació d’originals, que es poden consultar a la nostra web. En el moment de publicació de l’obra, el segell editorial indicarà les característiques concretes a què s’han d’ajustar els documents electrònics originals, especialment pel que fa al format de les imatges.

No s’admetran memòries de llicenciatura o tesis doctorals que no hagin estat reelaborades i convertides en obres de recerca.

6. Resolució

Al cap de quinze dies des de la data de presentació de la sol·licitud, s’informarà als interessats, en el cas que no compleixin els requisits necessaris, les raons per no ser admès a la convocatòria.

La Comissió de Publicacions avaluarà i seleccionarà les obres a publicar, tot garantint el rigor científic i editorial de les obres seleccionades tal i com es descriu en el Reglament de Publicacions. El format i les característiques materials finals de les obres (entre d’altres, tamany, format paper o electrònic) el decideix la Comissió de Publicacions.

Aquesta Comissió es reserva el dret a nomenar una comissió específica i a assessorar-se per persones alienes a aquest òrgan. La decisió de la Comissió es comunicarà oportunament a les persones interessades. El fet d’optar a aquesta convocatòria comporta l’acceptació total d’aquestes bases. Aquesta convocatòria i els actes administratius que se’n deriven seran impugnables pels mitjans establerts en la legislació de procediment administratiu.