saltar al contingut principal
Cercar
URV

Publicacions URV


Convocatòria de publicacions de la col·lecció Ciències Socials i Humanitats

[Aquesta convocatòria es troba tancada de manera temporal i no accepta noves sol·licituds de publicació.]

1. Objecte i destinataris

L'objectiu d'aquesta convocatòria és escollir les obres de recerca que es publicaran a la col·lecció Ciències Socials i Humanitats del segell editorial Publicacions URV. Els destinataris de la convocatòria son docents i investigadors de l'àmbit universitari, es valorarà positivament la presència d'autors relacionats amb la nostra Universitat.

2. Característiques de les obres

Les obres han de ser inèdites i tenir uns continguts de recerca acadèmica. No s'hi poden acollir projectes com actes de jornades científiques o tesis no reelaborades, entre d'altres. L'extensió del text no ha de ser inferior a les 75 pàgines ni superior a les 300 (un màxim de 630.000 caràcters comptant espais en blanc o l'espai equivalent en quadres o gràfics). Respecte als drets d'autor, s'aplicarà allò que disposa la legislació vigent i les normes pròpies de la URV. Respecte als drets de reproducció d'imatges, han de ser lliures o bé assumides per l'autor.

3. Sol·licituds

Juntament amb la sol·licitud cal lliurar el currículum de l'autor o autors i la Memòria del projecte del llibre (el qual conté títol, objectius, resum descriptiu i índex de continguts i aportacions científiques). També cal adjuntar la documentació acreditativa de cofinançament, si s'escau, i una còpia de la versió definitiva de l'obra, que no serà retornada als autors.

4. Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s'han de presentar segons el que estableix l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les adminjstracions públiques, són les següents:

  1. Al registre electrònic de la Universitat Rovira i Virgili mitjançant l'accés al registre per via telemàtica que trobarà a la seu electrònica de la Universitat Rovira i Virgili dins de l'apartat Registre General https://seuelectronica.urv.cat/registre.html. Així com, en els restants registres electrònics de qualsevol dels subjectes als que es refereix l'article 2.1 de la Llei esmentada.
  2. Al registre auxiliar del Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili (avinguda Catalunya 35, codi postal 43002 de Tarragona), en horari d'11 a 13 hores, de dilluns a divendres. També es poden presentar a qualsevol altre registre auxiliar o al Registre General de la Universitat Rovira i Virgili. La localització i els horaris dels registres auxiliars i del Registre General de la Universitat Rovira i Virgili es poden consultar a l'enllaç abans esmentat.
  3. A les oficines de Correos de l'Estat espanyol, en la forma que s'estableixi reglamentàriament. En el cas d'enviament per correu certificat, la presentació de la documentació a l'oficina de Correos de l'Estat espanyol corresponent s'ha de fer d'acord amb el que disposa l'article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, en un sobre obert, per tal que la sol·licitud, l'escrit o la comunicació adreçat a la Universitat Rovira i Virgili sigui datat i segellat abans de ser certificat. Si la sol·licitud no està datada i segellada per l'oficina de Correos de l'Estat espanyol corresponent, s'entendrà com a data vàlida de presentació la d'entrada al registre de la Universitat Rovira i Virgili.
  4. A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars de l'Estat espanyol a l'estranger.
  5. A les oficines d'assistència en matèria de registres.

En cas que la persona presenti la documentació mitjançant les opcions 1, 3, 4 i 5 esmentades més amunt, haurà de comunicar-ho mitjançant tèlex, telegrama, fax o correu electrònic dins el període de presentació de sol·licituds a la Unitat de Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili, avinguda Catalunya 35, codi postal 43002 de Tarragona, fax 977 558 393 i correu electrònic publicacions(ELIMINAR)@urv.cat.

5. Presentació d’originals

Per a la confecció dels textos i les imatges es recomana seguir les indicacions que contenen les Normes per a la presentació d'originals, que es poden consultar a la nostra web. En el moment de publicació de l'obra, el segell editorial indicarà les característiques concretes a què s'han d'ajustar els documents electrònics originals, especialment pel que fa al format de les imatges.

No s'admetran treballs de fi de màster o tesis doctorals que no s'hagin reelaborat i convertit en llibres de coneixement científic. Tampoc s'admetran originals procedents de cicles de conferències o actes de congressos i edicions de fonts sense estudis i notes.

6. Resolució

Al cap de quinze dies des de la data de presentació de la sol·licitud, s'informarà als interessats si compleixen els requisits formals necessaris i per tant poden ser admesos a la convocatòria.

A partir d'aquest punt la sol·licitud de publicació ha de superar el Procés de selecció tal i com es descriu en el document corresponent. El Consell Editorial de la col·lecció vetlla per tal que es compleixin els estàndards de qualitat seleccionant les obres a publicar, de manera que es garanteix el rigor científic i editorial de les obres seleccionades.

El format i les característiques materials finals de les obres publicades (entre d'altres, tamany, format i tirada) el decideix Publicacions URV a partir de les directrius generals de la Comissió de Publicacions.

El Consell Editorial de la col·lecció es reserva el dret a nomenar una comissió específica i a assessorar-se per persones alienes a aquest òrgan. La decisió del Consell Editorial es comunicarà oportunament a les persones interessades. El fet d'optar a aquesta convocatòria comporta l'acceptació d'aquestes bases. Aquesta convocatòria i els actes administratius que se'n deriven seran impugnables pels mitjans establerts en la legislació de procediment administratiu.

Altres convocatòries

La Universitat posa a l'abast de la comunitat universitària la possibilitat de publicació d'obres de docència, de recerca i de divulgació científica en les diferents col·leccions dins el segell editorial Publicacions URV. Per poder-hi publicar cal presentar-se a les convocatòries que s'han creat amb aquesta finalitat.