saltar al contingut principal
Cercar
URV

Anul·lació de matrícula per trasllat d'expedient a una altra universitat pública

 • CONCEPTE: cessament dels efectes acadèmics i administratius de la matrícula prèviament formalitzada amb la consegüent pèrdua dels drets d'examen i de la condició d'estudiant i dels beneficis que aquest estatus comporta.

Curs d'aplicació: 2023-24

 

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on es realitzen els estudis.

També es pot presentar la sol·licitud a través dels tràmits en línia de la URV o el registre electrònic de la URV.

Quan

Des del dia en què s'hagi formalitzat la matrícula fins una vegada resolta la situació d'admissió o no, i en tot cas, sempre abans de l’1 de novembre.

Com

Presentant la documentació següent:

                                        

 

Resolució de la sol·licitud

Qui

El/La responsable de la secretaria. 

Quan

Sempre que sigui possible, en el moment de presentació de la sol·licitud. Com a màxim 5 dies hàbils després d'haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si s'escau. En aquest termini, s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil.

Com

 • Es lliurarà la notificació de la resolució corresponent a la persona interessada i, si s'escau, s'actualitzarà l'expedient de l'estudiant.

 • Es regularitzarà informàticament l'anul·lació de la matrícula. 

Efectes econòmics

 • Si escau, es tramitarà la devolució de l'import dels crèdits matriculats, ja fets efectius.
 • Per poder fer efectiva l'anul·lació sol·licitada caldrà estar al corrent de pagament de la regularització que correspongui.
 • Si no s'abonen els rebuts que correspongui en els terminis establerts, seran reclamats en fase d'impagament i no es farà efectiva l'anul·lació sol·licitada. Els estudiants que es troben en aquesta situació seran considerats suspesos temporalment. Durant el període en què estiguin en situació de suspensió temporal no se'ls podrà expedir certificats, expedients acadèmics ni el títol. No podrien tampoc reprendre els seus estudis a la universitat en cursos posteriors sense abonar prèviament els imports pendents. El decret de preus públics ho estableix per a la mateixa universitat o per a una altra universitat catalana.
 • Un cop feta efectiva l'anul·lació, no es retornaran les quantitats abonades per l'estudiant en concepte de taxes de matrícula, assegurances i serveis voluntaris, ni les quantitats abonades en concepte de taxa d'estudi de convalidació, adaptació, transferència i reconeixement de crèdits de pla d'estudis.

Observacions

 • Si la sol·licitud es presenta fins al 30 d’octubre i l'estudiant no ha fet efectiu el rebut de matrícula, es podrà autoritzar l'anul·lació sempre que aboni la part corresponent a les taxes acadèmiques, assegurances i serveis voluntaris, si s’escau. Si l'estudiant està al corrent de pagament en el moment de l'anul·lació es procedirà a la devolució dels crèdits matriculats i pagats i dels crèdits reconeguts o convalidats, si escau.

 • Si la sol·licitud es presenta amb posterioritat a aquesta data i fins al 15 de novembre, per poder fer efectiva l'anul·lació caldrà estar al corrent del pagament de les taxes, assegurances i serveis voluntaris, si s'escau, i del 40% dels crèdits. En cas de no fer efectiu el pagament en el termini establert es procedirà a la suspensió temporal de la matrícula.

 • L'anul·lació de la matrícula comporta la pèrdua de la plaça i el cessament dels efectes acadèmics i administratius de la matrícula efectuada.

  • Als estudiants de nou accés se'ls retornaran els documents lliurats en el moment de la matrícula. Per iniciar qualsevol estudi universitari, caldrà que novament facin la preinscripció oficial.

  • La resta d'estudiants, per continuar els mateixos estudis, hauran de sol·licitar poder reprendre estudis.

 • Si l'estudiant ha sol·licitat beca, haurà de comunicar el canvi d'universitat a l'AGAUR o al Ministeri, segons correspongui, per tal que aquesta beca tingui efectes a la universitat de destí, si escau. Si ja ha percebut els ajuts vinculats a la beca, caldrà que els retorni.

 • Si l'estudiant s'ha matriculat amb la condicionalitat de sol·licitant de beca, es regularitzarà la matrícula eliminant aquesta condicionalitat.