saltar al contingut principal
Cercar
URV

Adaptació entre un pla d'estudis a extingir i un de nou de la URV (reconeixement de crèdits al grau)

***Avís***

La situació d'excepcionalitat causada per l'alerta sanitària per la COVID-19 obliga a prendre mesures que alteren el funcionament normal de la Universitat.

És per això que cal presentar les sol·licituds utilitzant els "Tràmits en línia de la Intranet" o el "Registre electrònic de la URV".

L'atenció es farà preferiblement per correu electrònic i per telèfon, però si considereu necessari que us atenguem presencialment haureu de demanar hora per concertar cita prèvia. Consulteu la disponibilitat a través de la web de la Secretaria de Gestió Acadèmica del vostre Campus.

  • CONCEPTE: acceptació dels crèdits que, obtinguts en ensenyaments oficials de la URV que s'extingeixen per la implantació del corresponent títol de grau, computen en el nou ensenyament de la URV per obtenir un títol oficial.

Curs d'aplicació: 2021-22

 

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on es realitzen els estudis.

Quan

  • Període ordinari: des del 2 de maig fins al 30 d’octubre.

Com

Presentant la documentació següent:

Cost

S'ha d'abonar l'import de la taxa d'estudi de reconeixement que emet la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre, d'acord amb el que estableix el decret de preus públics vigent.

Observacions

  • Els estudiants que no puguin presentar la sol·licitud presencialment, podran presentar-la a través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV (registre d'altres tràmits administratius).
  • S'aplicaran les taules d'adaptació i de reconeixement entre els estudis de procedència i els de destinació que s'hagin pogut establir en el pla d'estudis. Podeu consultar la taula d'adaptacions oficial, des d'un 1r i 2n cicle o des d'un grau.
  • La URV ha de resoldre les peticions de reconeixement d'assignatures efectivament cursades i ha de ratificar les convalidacions i els reconeixements atorgats per altres centres/universitats. S'haurà de valorar els programes de les assignatures que s'hagin cursat en el pla d'estudis d'origen. 
  • En cap cas pot ser objecte de reconeixement el Treball de Fi de Grau.
  • Totes aquelles assignatures que no s'adaptin o reconeguin seran transferides d'ofici al nou expedient acadèmic.

 

Resolució de la sol·licitud

Qui

El/La responsable de la secretaria.

Quan

Sempre que sigui possible, en el moment de presentar la sol·licitud. Com a màxim cinc dies hàbils després, llevat dels casos en què les actes de les convocatòries pendents de l'estudiant no estiguin tancades.

* En aquests terminis s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil.

Com

L'expedient s'actualitza automàticament, si s'escau (les resolucions desfavorables es notifiquen a l'estudiant).
A petició dels estudiants els crèdits reconeguts es poden aplicar:
- en la seva totalitat, en la matrícula del curs acadèmic en què es presenta la sol·licitud.
- de manera parcial, entre la matrícula del curs acadèmic en què es presenta la sol·licitud i la matrícula del curs següent.

Efectes econòmics

L'estudiant està exempt de pagar el reconeixement de les assignatures.

Observacions

L'estudiant s'ha de matricular de les altres assignatures que hagi de cursar dins del termini de matrícula.

Els crèdits que no es reconeguin seran transferits d'ofici al nou expedient amb efecte merament informatiu.

Si un estudiant, una vegada resolta l'adaptació, demana anul·lar la sol·licitud inicial, el centre podrà resoldre-ho positivament. Aquesta gestió comporta el pagament de la taxa de modificació. En el cas que l'estudiant ja hagués formalitzat la matrícula en el nou pla d'estudis, es procedirà, d'ofici, al traspàs de l'import dels crèdits matriculats. En la nova matrícula s'haurà d'abonar de nou les taxes.