saltar al contingut principal
Cercar
URV

Adaptació entre un pla d'estudis a extingir i un de nou de la URV (reconeixement de crèdits al grau)

  • CONCEPTE: acceptació dels crèdits que, obtinguts en ensenyaments oficials de la URV que s'extingeixen per la implantació del corresponent títol de grau, computen en el nou ensenyament de la URV per obtenir un títol oficial.

Curs d'aplicació: 2024-25

 

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on es realitzen els estudis.

També es pot presentar la sol·licitud a través dels tràmits en línia de la URV o el registre electrònic de la URV.

Quan

  • Període ordinari: des del 2 de maig fins al 30 d’octubre.

Com

Presentant la documentació següent:

Cost

S'ha d'abonar l'import de la taxa d'estudi de reconeixement que emet la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre, d'acord amb el que estableix el decret de preus públics vigent.

Observacions

  • S'aplicaran les taules d'adaptació i de reconeixement entre els estudis de procedència i els de destí que s'hagin pogut establir en el pla d'estudis. Podeu consultar la taula d'adaptacions oficial que trobareu publicada a la web del pla d'estudis corresponent. 
  • La URV ha de resoldre les peticions de reconeixement d'assignatures efectivament cursades i ha de ratificar les convalidacions i els reconeixements atorgats per altres centres/universitats. S'haurà de valorar els programes de les assignatures que s'hagin cursat en el pla d'estudis d'origen. 
  • En cap cas pot ser objecte de reconeixement el Treball de Fi de Grau.
  • Totes aquelles assignatures que no s'adaptin o reconeguin seran transferides d'ofici al nou expedient acadèmic.

                                     

 

Resolució de la sol·licitud

Qui

El/La responsable de la secretaria.

Quan

Sempre que sigui possible, en el moment de presentar la sol·licitud. Com a màxim cinc dies hàbils després, llevat dels casos en què les actes de les convocatòries pendents de l'estudiant no estiguin tancades.

* En aquests terminis s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil.

Com

L'expedient s'actualitza automàticament, si s'escau (les resolucions desfavorables es notifiquen a l'estudiant).
A petició dels estudiants els crèdits reconeguts es poden aplicar:
- en la seva totalitat, en la matrícula del curs acadèmic en què es presenta la sol·licitud.
- de manera parcial, entre la matrícula del curs acadèmic en què es presenta la sol·licitud i la matrícula del curs següent.

Efectes econòmics

L'estudiant està exempt de pagar el reconeixement de les assignatures.

Observacions

L'estudiant s'ha de matricular de les altres assignatures que hagi de cursar dins del termini de matrícula.

Els crèdits que no es reconeguin seran transferits d'ofici al nou expedient amb efecte merament informatiu.

Si un estudiant, una vegada resolta l'adaptació, demana anul·lar la sol·licitud inicial, el centre podrà resoldre-ho positivament. Aquesta gestió comporta el pagament de la taxa de modificació. En el cas que l'estudiant ja hagués formalitzat la matrícula en el nou pla d'estudis, es procedirà, d'ofici, al traspàs de l'import dels crèdits matriculats. En la nova matrícula s'haurà d'abonar de nou les taxes.

Si un estudiant, una vegada matriculat al pla vell, demana adaptar-se, pel mateix curs acadèmic, al nou pla d'estudis, el centre podrà acceptar la seva sol·licitud. Caldrà que l'estudiant es matriculi al nou pla d'estudis i una vegada formalitzada la matrícula es traspassarà al nou expedient l'import total de la matrícula ja abonada al pla vell. En la nova matrícula s'haurà d'abonar les taxes de modificació de matrícula que corresponguin.

En cas de discrepància entre les traduccions, preval el redactat de la versió en català.