saltar al contingut principal
Cercar
URV

Criteris de trasllat a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Tal i com s'estableix al RD 412/2014 només serà possible valorar el canvi d'universitat i/o d'estudis en aquells casos en què a l'estudiant se'l reconegui prèviament un mínim de 30 crèdits.

Places ofertes

8 (1) places

Requisits d'admissió

 • La mitjana de l'expedient que porta l'estudiant ha de ser superior a 7 (2) (3)
 • Número màxim de convocatòries esgotades en una assignatura: 4
 • Convalidació d'estudis estrangers: només es podrà sol·licitar per les titulacions d'origen de l'àmbit de la medicina determinades pel responsable d'ensenyament
 • No es faran convalidacions d'estudis estrangers que afectin a les assignatures amb pràctiques clíniques per la dificultat que comporta verificar el seu caràcter eminentment pràctic

Ordre de priorització

Les sol·licituds s'aniran prioritzant seguint l'ordre següent:

Primera ordenació:

 1. Estudiants que cursin la mateixa titulació dins l'Espai Educatiu Europeu Superior i comptabilitzi els crèdits amb els sistema ECTS.
   
 2. Estudiants que cursin la mateixa titulació fora de l'Espai Educatiu Europeu Superior.
   
 3. Estudiants que cursin una altra titulació de la mateixa branca de coneixement dins l'Espai Educatiu Europeu Superior i comptabilitzi els crèdits amb els sistema ECTS.

Segona ordenació:

 1. Alumnes que hagin realitzat les PAU(4) en un centre de secundària adscrit a la URV.
   
 2. Alumnes que hagin realitzat les PAU(4) en un centre de secundària adscrit a la resta d'universitats catalanes.
   
 3. Alumnes que hagin realitzat les PAU(4) fora de Catalunya.

Tercera ordenació:

Dins de cada agrupació les sol·licituds s'ordenaran per la mitjana de l'expedient acadèmic. (2)

Quarta ordenació:

Es procedirà a l'estudi del reconeixement de crèdits de l'expedient d'origen de tantes sol·licituds com nombre de places s'ofereixen. La resta de sol·licituds quedaran en llista d'espera i només es procedirà a l'estudi del reconeixement en cas que es produeixi una vacant en les places assignades

Observacions

Es tindran en compte altres situacions de caràcter greu i degudament justificades.

(1) El nombre de places es revisarà en funció de l'impacte dels trasllats al centre i del nombre de vacants de cursos superiors.

(2) El càlcul de la mitjana de l'expedient dels estudiants procedents d'universitats espanyoles es farà segons el RD 1125/2003.
- Es sumaran els crèdits superats i es multiplicaran cadascun d'ells pel valor de la qualificació que correspongui i es dividiran pel nombre de crèdits totals superats durant els seus estudis.
- Els reconeixements, quan no existeix qualificació, no es tindran en compte a efectes de la ponderació.

Els estudiants amb estudis realitzats a l'estranger, han d'aportar el document de declaració d'equivalència de nota mitjana que expedeix el “Ministerio de Universidades". Sense aquest document no es podrà valorar la sol·licitud.

- Aquesta declaració d'equivalència serà revisada per la URV i es verificaran les dades que l'estudiant hi ha consignat per considerar-la vàlida.
- Si no es compleixen aquests requeriments, aquesta circumstància es comunicarà a l'estudiant, qui haurà de tornar a presentar la declaració d'equivalència esmenant-hi els defectes.

(3) Aquesta nota es revisarà cada curs en funció de l'evolució de la nota de tall dels estudiants que accedeixen per preinscripció.

(4) Per poder prioritzar les sol·licituds els estudiants hauran de presentar, necessàriament, la targeta de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU).

Places ofertes

 • Reconeixement de 30 a 60 crèdits: 2 places
 • Reconeixement de 60 a 90 crèdits: 2 places
 • Reconeixement de més de 90 crèdits: 4 places

Total

8 (1) places

Requisits d'admissió

 • La mitjana de l'expedient que porta l'estudiant ha de ser superior a 7 (2) (3)  
 • Número màxim de convocatòries esgotades en una assignatura: 4
 • Convalidació d'estudis estrangers: només es podrà sol·licitar per les titulacions d'origen de l'àmbit de la fisioteràpia determinades pel responsable d'ensenyament

Ordre de priorització

Una vegada realitzat l'estudi del reconeixement de crèdits, i dins dels grups que es generin en la distribució de places segons els crèdits reconeguts, les sol·licituds s'aniran prioritzant seguint l'ordre següent:

Primera ordenació:

 1. Estudiants que cursin la mateixa titulació dins l'Espai Educatiu Europeu Superior i comptabilitzi els crèdits amb els sistema ECTS.
   
 2. Estudiants que cursin la mateixa titulació fora de l'Espai Educatiu Europeu Superior.
   
 3. Estudiants que cursin una altra titulació de la mateixa branca de coneixement dins l'Espai Educatiu Europeu Superior i comptabilitzi els crèdits amb els sistema ECTS.

Segona ordenació:

 1. Alumnes que hagin realitzat les PAU(4) en un centre de secundària adscrit a la URV.
   
 2. Alumnes que hagin realitzat les PAU(4) en un centre de secundària adscrit a la resta d'universitats catalanes.
   
 3. Alumnes que hagin realitzat les PAU(4) fora de Catalunya.

Tercera ordenació:

Dins de cada agrupació les sol·licituds s'ordenaran per la mitjana de l'expedient acadèmic. (2)

Observacions

Es tindran en compte altres situacions de caràcter greu i degudament justificades. 

(1) El nombre de places es revisarà en funció de l'impacte dels trasllats al centre i del nombre de vacants de cursos superiors.

(2) El càlcul de la mitjana de l'expedient dels estudiants procedents d'universitats espanyoles es farà segons el RD 1125/2003.

- Es sumaran els crèdits superats i es multiplicaran cadascun d'ells pel valor de la qualificació que correspongui i es dividiran pel nombre de crèdits totals superats durant els seus estudis.
- Els reconeixements, quan no existeix qualificació, no es tindran en compte a efectes de la ponderació.

Els estudiants amb estudis realitzats a l'estranger, han d'aportar el document de declaració d'equivalència de nota mitjana que expedeix el "Ministerio de Universidades". Sense aquest document no es podrà valorar la sol·licitud.

- Aquesta declaració d'equivalència serà revisada per la URV i es verificaran les dades que l'estudiant hi ha consignat per considerar-la vàlida.
- Si no es compleixen aquests requeriments, aquesta circumstància es comunicarà a l'estudiant, qui haurà de tornar a presentar la declaració d'equivalència esmenant-hi els defectes.

(3) Aquesta nota es revisarà cada curs en funció de l'evolució de la nota de tall dels estudiants que accedeixen per preinscripció.

(4) Per poder prioritzar les sol·licituds els estudiants hauran de presentar, necessàriament, la targeta de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU).

Places ofertes

 • Reconeixement de 30 a 90 crèdits: 4 places
 • Reconeixement de més de 90 crèdits: 4 places

Total

8 (1) places

Requisits d'admissió

 • La mitjana de l'expedient que porta l'estudiant ha de ser superior a 7 (2) (3)
 • Número màxim de convocatòries esgotades en una assignatura: 4
 • Convalidació d'estudis estrangers: només es podrà sol·licitar per les titulacions d'origen de l'àmbit de la nutrició humana i dietètica determinades pel responsable d'ensenyament.

Ordre de priorització

Una vegada realitzat l'estudi del reconeixement de crèdits, i dins dels grups que es generin en la distribució de places segons els crèdits reconeguts, les sol·licituds s'aniran prioritzant seguint l'ordre següent:

Primera ordenació:

 1. Estudiants que cursin la mateixa titulació dins l'Espai Educatiu Europeu Superior i comptabilitzi els crèdits amb els sistema ECTS.
   
 2. Estudiants que cursin la mateixa titulació fora de l'Espai Educatiu Europeu Superior.
   
 3. Estudiants que cursin una altra titulació de la mateixa branca de coneixement dins l'Espai Educatiu Europeu Superior i comptabilitzi els crèdits amb els sistema ECTS.

Segona ordenació:

 1. Alumnes que hagin realitzat les PAU(4) en un centre de secundària adscrit a la URV.
   
 2. Alumnes que hagin realitzat les PAU(4) en un centre de secundària adscrit a la resta d'universitats catalanes.
   
 3. Alumnes que hagin realitzat les PAU(4) fora de Catalunya.

Tercera ordenació:

Dins de cada agrupació les sol·licituds s'ordenaran per la mitjana de l'expedient acadèmic. (2)

Observacions

Es tindran en compte altres situacions de caràcter greu i degudament justificades.

(1) El nombre de places es revisarà en funció de l'impacte dels trasllats al centre i del nombre de vacants de cursos superiors.

(2) El càlcul de la mitjana de l'expedient dels estudiants procedents d'universitats espanyoles es farà segons el RD 1125/2003.

- Es sumaran els crèdits superats i es multiplicaran cadascun d'ells pel valor de la qualificació que correspongui i es dividiran pel nombre de crèdits totals superats durant els seus estudis.
- Els reconeixements, quan no existeix qualificació, no es tindran en compte a efectes de la ponderació.

Els estudiants amb estudis realitzats a l'estranger, han d'aportar el document de declaració d'equivalència de nota mitjana que expedeix el "Ministerio de Universidades". Sense aquest document no es podrà valorar la sol·licitud.

- Aquesta declaració d'equivalència serà revisada per la URV i es verificaran les dades que l'estudiant hi ha consignat per considerar-la vàlida.
- Si no es compleixen aquests requeriments, aquesta circumstància es comunicarà a l'estudiant, qui haurà de tornar a presentar la declaració d'equivalència esmenant-hi els defectes.

(3) Aquesta nota es revisarà cada curs en funció de l'evolució de la nota de tall dels estudiants que accedeixen per preinscripció.

(4) Per poder prioritzar les sol·licituds els estudiants hauran de presentar, necessàriament, la targeta de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU).