saltar al contingut principal
Cercar
URV

Normativa de la Universitat d'Estiu


Aspectes acadèmics

Condicions generals

L'alumne es matricula sota la seva responsabilitat i té obligació de conèixer i respectar les condicions establertes en la present normativa.

L'organització es reserva el dret d'anul·lar les jornades de la Universitat d'Estiu de la URV que no tinguin un mínim de deu persones inscrites. En aquest cas, les persones que ja hi estiguin matriculades seran informades tan aviat com sigui possible i se'ls oferirà l'oportunitat d'accedir a un altre curs o de recuperar l'import pagat.

Termini de matrícula

  • Els estudiants es podran matricular a partir del 14 de maig fins 3 dies abans del dia de la jornada sempre que hi hagin places disponibles.

Sistema de matrícula

L’estudiant es podrà matricular a través dels següents sistemes:

Modificacions i ampliacions de matrícula:


Un alumne que s'ha matriculat d'una o varies jornades, podrà demanar al vicerector/a de Societat i Relacions Institucionals la modificació de la seva matrícula, en el sentit de substituir alguna jornada, sempre i quan no s'hagi iniciat.

El servei ho notificarà a l'alumne i li lliurarà el resguard de matrícula regularitzat.

Places de les jornades

Quan una jornada tingui un número limitat de places, un cop cobertes, es tancarà i no es podrà matricular ningú més, sense cap excepció.

Certificat d'assistència

La persona matriculada rebrà aquest certificat al finalitzar la jornada

Modalitats de pagament

L'import de la matrícula haurà de ser abonada a través de l'entitat bancària col·laboradora o targeta bancària.

Qualsevol altra modalitat de pagament que l'alumne utilitzi es considerarà nul·la i, per tant, impagada la matrícula amb els efectes que se'n derivin.

Formes de pagament

Pagament únic. L'alumne paga íntegrament d'un sol cop l'import de la matrícula.

IMPORTANT: Cal que en el moment de fer l'ingrés per formalitzar la matrícula s'especifiqui clarament el NOM DE LA PERSONA INSCRITA A LA JORNADA, sinó no podem donar la matrícula per definitiva. 

Exemple: Eva Solé - codi jornada - "Nom de la jornada"

Termini de pagament

El termini de pagament és de 5 dies a comptar des de la data d’expedició del full de matrícula. Caldrà retornar al SACU (sacu@urv.cat) el justificant de pagament escanejat.

Quant quedin menys de 5 dies per realitzar la jornada, aquest pagament haurà de ser immediat.

Si en el termini establert no s’han abonat els drets de matrícula, la URV podrà deixar sense efecte la sol.licitud de matrícula o anul·lar-la d’acord amb el Decret de preus públics.

Anul·lacions de matrícula

Els alumnes o els seus representants poden demanar al Servei l'anul·lació total de la matrícula, i la devolució de l'import abonat abans del 31 de juliol pels motius següents:

  1. Malaltia greu justificada, mitjançant la presentació del corresponent certificat mèdic oficial en què ha de constar la data de l'inici de la malaltia i el període de convalescència.
  2. Defunció de l'alumne
  3. Per anul·lació del curs. Si un curs no cobreix un mínim de 10 matrícules pot ser anul·lat per indicació del Vicerectorat d'Universitat i Societat. Els alumnes matriculats en aquest curs tindran dret a la devolució de l’import de la matrícula o a matricular-se en un altre curs amb el mateix import o en el cas de ser superior, pagant la diferència

Si es presenten les sol·licituds de devolució fora d'aquest termini el Vicerectorat d'Universitat i Societat estudiarà la problemàtica concreta i en funció de les circumstàncies exposades resoldrà.