saltar al contingut principal
Cercar
URV

Exempcions 2023-24 - Doctorat

Els doctorands que abans de formalitzar l'automatrícula o cinc dies naturals després d’haver-se matriculat presentin al Servei de Gestió Acadèmica la sol·licitud de contracte de personal investigador en formació (PIF), beca o ajut en alguna convocatòria oficial adreçada als estudis de doctorat, si les característiques de la convocatòria ho permeten, podran matricular-se amb l'exempció provisional del preu de la tutela acadèmica.

Un cop resolta la convocatòria, el Servei de Gestió Acadèmica regularitzarà la matrícula. En el cas que no se li concedeixi el contracte de personal investigador en formació (PIF), beca o ajut, el doctorand o doctoranda haurà d'abonar l'import corresponent, llevat que demani l’anul·lació de la matrícula.

En el moment de formalitzar la matrícula de tutela del segon o tercer any (amb caràcter general) i segons en quines convocatòries també al quart any, els doctorands amb un contracte de personal investigador en formació (PIF), beca o ajut que comporti l'exempció del preu de matrícula la tindran introduïda al sistema, sempre que la durada estigui vigent i tinguin renovat el contracte.

Les Unitats de la URV poden haver convocat convocatòries competitives, les quals impliquen que els beneficiaris tinguin exempció del preu de la tutela acadèmica.

Si abans de formalitzar la matrícula el tràmit ha finalitzat, el doctorand tindrà l'exempció introduïda.

Si el tràmit no ha finalitzat, el doctorand es matricularà amb la classe ordinària, i posteriorment es procedirà a retornar-li l'import.

Acreditació

Estudiants espanyols: original i fotocòpia del títol de família nombrosa.
Estudiants andorrans: informe expedit pel Ministeri d’Afers Socials i Joventut del govern Andorrà.
Estudiants estrangers d'altres països: títol de família nombrosa expedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Efectes

El carnet de família nombrosa general dóna dret al 50% de descompte en la tutela acadèmica i en la gestió de matriculació i expedient (no inclou serveis específics docents ni les assegurances escolars).

El carnet de família nombrosa especial dóna dret a gratuïtat en la tutela acadèmica i en la gestió de matriculació i expedients (no inclou serveis específics docents ni les assegurances escolars).

Observacions

Si el document acreditatiu està caducat s'haurà de presentar un justificant expedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, o per un organisme equivalent, que demostri que està en tràmit de renovació i, abans del 20 de desembre del 2023, s'haurà de presentar el carnet renovat i vigent en la data d'inici del curs (1 d'octubre de 2023), tal com estableix la normativa vigent.

Si en el moment de formalitzar la matrícula el títol de família nombrosa estigués en tramitació, s'aplicarà condicionalment l'exempció, sempre que el doctorand aporti una declaració jurada de la categoria que s'ha sol·licitat i la sol·licitud presentada.

Si abans del 20 de desembre del 2023 el doctorand no aporta el carnet de família nombrosa ni acredita que gaudeix de les condicions a l'inici de l'activitat acadèmica (1 d'octubre de 2023) s'anul·laran els beneficis concedits i caldrà abonar l'import exempt.

Acreditació

 • S'ha de presentar el certificat expedit o validat per l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) o organisme equivalent d'altres comunitats autònomes, que acreditiun grau de discapacitat mínim del 33%. El document ha d'informar del grau i de la data de venciment o bé especificar si és permanent.
 • També es pot acreditar amb la targeta acreditativa de la discapacitat, emesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies acompanyada del DNI o NIE.
 • També es pot acreditar amb la resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) on es reconeix la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa o resolució del Ministeri d'Economia i Hisenda o del Ministeri de Defensa on es reconegui una pensió de jubilació per incapacitat permanent per al servei.

Efectes

Els doctorands tenen dret a l'exempció total dels preus públics establerts al Decret de Preus.

Observacions

Les condicions que donen dret a exempcions en els preus s'han de complir a data d'inici del curs acadèmic (1 d'octubre de 2023).

Aquesta exempció també s'aplica, si aporta la documentació acreditativa, quan sol·liciti:

 • Certificacions acadèmiques
 • Expedició de títols acadèmics
 • Gestió d'expedient acadèmic

Acreditació

S'acredita mitjançant la presentació de la resolució administrativa corresponent.

Efectes

Els doctorands tenen dret a l'exempció total dels preus públics establerts al Decret de Preus.

En el cas del cònjuge i els fills, s'adjuntarà també el llibre de família.

Observacions

Les condicions que donen dret a exempcions en els preus s'han de complir a data d'inici del curs acadèmic (1 d'octubre de 2023).

Aquesta exempció també s'aplica, si aporta la documentació acreditativa, quan sol·liciti:

 • Certificacions acadèmiques
 • Expedició de títols acadèmics
 • Gestió d'expedient acadèmic

Acreditació

S'acredita presentant un d'aquests documents:

 • Còpia de la sentència condemnatòria per un delicte de violència de gènere:
        - Si la condemna ferma és inferior a 2 anys, es mantindrà la condició durant 2 anys.
        - Si la condemna ferma és entre 2 i 4 anys, es mantindrà la condició durant 4 anys.
        - Si la condemna ferma és superior a 4 anys, la condició es mantindrà fins a la durada de la condemna.
 • Còpia de l'ordre de protecció o qualsevol altra resolució judicial que acordi una mesura cautelar a favor de la víctima.
        - La condició es mantindrà durant un mínim d'un any o el temps de la durada de les mesures cautelars si és superior.
 • Còpia de l'informe del Ministeri Fiscal que indiqui l'existència que la sol·licitant és víctima de violència de gènere.
        - La condició es mantindrà durant un mínim d'un any o el temps de la durada de les mesures cautelars si és superior.
 • Còpia de l'informe o certificat que acreditin que la sol·licitant està sent atesa com a víctima de violència de gènere.
    - La condició es mantindrà durant un mínim d'un any o el temps de la durada de les mesures cautelars si és superior, emès per algun dels serveis següents:
           – Serveis Socials.
           – Unitat d'Actuacions de Lluita contra la Violència Familiar i Masclista, de la Direcció General de Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
           – Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE).
           – Serveis d'Intervenció i Atenció a les Dones (SIAD).
           – Oficina d'Atenció a la Víctima del Delicte.
           – Recurs públic d'acollida.
           – Entitat subvencionada per una Administració Pública concreta per a l'atenció a dones víctimes de la violència de gènere.
           – Informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
  Als efectes d'acreditar la relació de dependència dels fills o filles de les víctimes de violència masclista en l'àmbit de la parella, caldrà presentar la documentació següent:
        - Llibre de família, en el cas de fills/filles fins als 21 anys.
        - Certificat de convivència de la unitat familiar en cas de fills/filles majors de 21 anys.

Efectes

Els doctorands tenen dret a l'exempció total dels preus públics establerts al Decret de Preus.

Observacions

Les condicions que donen dret a exempcions en els preus s'han de complir a la data d'inici del curs acadèmic (1 d'octubre de 2023).

S'aplica a les dones que siguin víctimes de violència de gènere, així com els seus fills i filles dependents.

En el cas dels fills o filles dependents, s'adjuntarà també el llibre de família.

Aquesta exempció també s'aplica, si aporta la documentació acreditativa, quan sol·liciti:

 • Certificacions acadèmiques
 • Expedició de títols acadèmics
 • Gestió d'expedient acadèmic

Acreditació

Aquesta condició s'acredita mitjançant la presentació de l'original i fotocòpia de la documentació acreditativa d'aquesta condició.

Efectes

Els doctorands estan exempts de pagar els preus públics pels serveis acadèmics universitaris per a la realització d'estudis conduents a l'obtenció de títols oficials.

Observacions

Les condicions que donen dret a exempcions en els preus s'han de complir a l'inici del curs acadèmic (1 d’octubre de 2023).
Aquesta exempció també s'aplica, si aporta la documentació acreditativa, quan sol·liciti:
♦ Certificacions acadèmiques
♦ Trasllat d'expedient
♦ Expedició de títols acadèmics
♦ Gestió d'expedient acadèmic
♦ Estudi d'equivalència de títols/estudis estrangers d'accés a màster o doctorat
♦ Estudi de trajectòria acadèmica de titulació universitària estrangera d'accés a màster i doctorat
♦ Emissió de còpies autèntiques de títols oficials o títols electrònics.

En cas que el doctorand no sigui la persona titular de l'ingrés mínim vital, per acreditar que hi té una relació de dependència, caldrà que presenti la documentació següent:
- Llibre de família, en el cas de fills/filles fins als 21 anys.
- Certificat de convivència de la unitat familiar en cas de fills/filles majors de 21 anys.

Acreditació Presentant l’acreditació per a les estudiants víctimes de violència masclista fora de l’àmbit de la parella (PVM) emesa per l’AGAUR.
Efectes Les estudiants tenen dret a l’exempció total dels preus públics establerts al decret de preus.
Observacions L’acreditació és vàlida per al curs acadèmic 2023-24.
Aquesta exempció també s'aplica, si aporta la documentació acreditativa, quan sol·liciti:
♦ Certificacions acadèmiques
♦ Trasllat d'expedient
♦ Expedició de títols acadèmics
♦ Gestió d'expedient acadèmic
♦ Estudi d'equivalència de títols/estudis estrangers d'accés a màster o doctorat
♦ Estudi de trajectòria acadèmica de titulació universitària estrangera d'accés a màster i doctorat
♦ Emissió de còpies autèntiques de títols oficials o títols electrònics.