saltar al contingut principal
Cercar
URV

FINANÇAMENT DE LA CONVOCATÒRIA MOBILITAT INTERNACIONAL PER PRÀCTIQUES 2023-24 (Programa Erasmus+, Aurora, MOU)


Consulta la convocatòria per saber el detall dels ajuts que s’expliquen aquí i la forma de pagament i les condicions per rebre els pagaments.

L'assignació dels ajuts resta condicionada a la disponibilitat de fons per cada un dels programes.

Ajuts Programa Erasmus+ Traineeships

1. Complement URV (fons provinent de la URV)

El Complement URV consta d'un únic concepte, establert en un import fix, idèntic per a tots els/les beneficiaris/àries de 100€.

2. Ajut Erasmus+ Traineeships (fons provinent del SEPIE)

2.1 AJUT A L'ESTADA

L'import total adjudicat dependrà de la durada real de l'estada, fins a un màxim de 3 mesos, que es calcularà per dies, tenint en compte els mesos amb una durada estàndard de 30 dies. 

Grup del país de destí

País de destí

Import Beca Erasmus+ Estudis

Grup 1 - Països considerats com a cost de vida alt

Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Suècia.
També els països no associats al Programa: Illes Feroe, Regne Unit, Suïssa.

460€/mes*

Grup 2 - Països considerats com a cost de vida mitjà

Alemanya, Àustria, Bèlgica, França, Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos, Portugal, Xipre.
També els països no associats al Programa: Andorra, Estat del Vaticà, Mònaco, San Marino.

410€/mes*

Grup 3 - Països considerats com a cost de vida inferior

Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Macedònia, Polònia, Romania, República Txeca, Sèrbia, Turquia.

360€/mes*

Països no associats al Programa (PNAP) Resta de països no inclosos en les categories anteriors 700€/mes*

* Ajut estudiants amb menys oportunitats: Es suma 250€ als imports base de la beca als estudiants amb menys oportunitats segons les condicions contemplades en la convocatòria i que ho justifiquin degudament abans d'iniciar la seva estada.

2.2 AJUT AL VIATGE ECOLÒGIC

Disponible per a mobilitats cap a països del Grup 1, 2 i 3.

Els estudiants que acreditin que realitzen un desplaçament ecològic poden rebre un complement de 50€ i fins a 4 dies addicionals de l'ajut a l'estada, depenent de la durada del viatge justificat.

Es considera viatge ecològic quan el tram principal del desplaçament es realitzi amb mitjans de transport amb baixes emissions, per exemple autobús o tren.

2.3. VIATGE ADDICIONAL

Disponible només per a mobilitats cap a Països no associats al Programa (PNAP):

Franja de distància Viatge estàndard  Viatge ecològic
Entre 10 i 99 km 23 € -
Entre 100 i 499 km 180 € 210 €
Entre 500 i 1.999 km 275 € 320 €
Entre 2.000 i 2.999 km 360 € 410 €
Entre 3.000 i 3.999 km 530 € 610 €
Entre 4.000 i 7.999 km 820 € -
8.000 km o més 1.500 € -

La distància es calcula amb l'eina de la Comissió Europea http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 

Ajut del programa MOU Traineeships

L'ajut pel programa MOU Traineeships consta d'un únic concepte, establert en un import fix, idèntic per a tots els/les beneficiaris/àries.

Concepte Import
Ajut a la mobilitat del programa MOU

1.200€ (pagament únic)

Ajuts del Programa AURORA Traineeships

L'assignació dels ajuts a cada estudiant beneficiari resta condicionada a la disponibilitat de fons. En cas d'esgotar el finançament de les partides pressupostàries d'aquest projecte, les mobilitats sol·licitades o inicialment assignades al programa Aurora Traineeships passaran a Erasmus+ Traineeships i es gestionaran segons els requisits propis d'aquest últim.

L'import total adjudicat dependrà de la durada real de l'estada que es calcularà per dies, tenint en compte els mesos amb una durada estàndard de 30 dies.

Mobilitats realitzades abans del 31/10/2023

Segons el nivell de vida del país

Grup 1

Grup 2

Grup 3

Dinamarca, Islàndia i Regne Unit

Alemanya, Àustria, Itàlia, Països Baixos,

República Txeca

Ajuda base

560 € / mes

510 € / mes

460 € / mes

Complement Social*

300 € / mes

250 € / mes

200 € / mes

Ajut de viatge

275 €

275 €

275 €

*El Complement Social s'adjudicaria d'ofici als estudiants que compleixin una o més de les següents condicions:

  • que hagin estat becaris de règim general el curs anterior a la mobilitat,

  • que certifiquin algun tipus de discapacitat en el moment de presentar la sol·licitud,

  • que no hagin fet abans cap altra mobilitat des de la URV.

Es finançaran 2 dies de viatge addicionals per a cada estada que es computaran com a durada de l'activitat i per tant es finançaran segon l'import per dia adjudicat.

Mobilitats realitzades a partir de l'1/11/2023

S'informarà degudament als estudiants beneficiaris d'una beca de mobilitat assignada al programa Aurora Traineeships dels imports corresponents en cas de concessió del nou projecte. 

Altres fonts de finançament

Beques Europa Fundació Ciutat de Valls 

La Fundació Ciutat de Valls convoca aquestes beques per estudiants universitaris residents en algun dels municipis de l'Alt Camp i que acreditin la concessió d'una estada amb reconeixement acadèmic, en qualsevol universitat estrangera, dins del marc de programes de mobilitat internacional.

Per a més informació consulteu el web de la Fundació Ciutat de Valls.

MOBINT: Ajuts a la mobilitat internacional de l'estudiantat

Sol·licitud (no oberta pel curs 2023/24)

L'AGAUR (Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya) convoca anualment ajuts per a l'estudiantat que hagi obtingut una estada acadèmica de mobilitat, per tal de contribuir al finançament de les despeses que comporta la realització d'estudis en altres països.
L'ajut és de 200 € mensuals fins a un màxim de 6 mesos, independentment de la durada de l'estada.
Els criteris de selecció de les sol·licituds són els criteris acadèmics, el coneixement de la llengua de docència de la universitat de destinació i el país de destinació.

Més informació a la web de l'AGAUR.

Beques Santander Erasmus

Llegeix atentament la CONVOCATÒRIA "BECAS SANTANDER ERASMUS"PELS ESTUDIANTS DE MOBILITAT DE LA URV CURS 2023-24 i fes la sol·licitud: Fins al 14 de març de 2023.

Informació general: http://www.becas-santander.com/