saltar al contingut principal
Cercar
URV

Convocatòria de Mobilitat Internacional per Docència


Per sol·licitar una plaça de mobilitat del programa Erasmus+ STA KA131, Erasmus+ STA KA171 o Aurora Staff:

 • Llegeix atentament la convocatòria
 • Mira els terminis de resolució i quan pots fer la mobilitat
 • Consulta si hi ha finançament per la mobilitat que vols realitzar

CONVOCATÒRIA DE MOBILITAT PER DOCÈNCIA Programes ERASMUS+ STA KA131, ERASMUS+ STA KA171 i AURORA Staff – Curs 2023-2024

El programa Erasmus+ STA (Staff mobility for teaching) impulsat pel Servicio Español Para la Internacionalización de la Educación (SEPIE en endavant) està integrat en les accions clau KA131 i KA171 del programa Erasmus+ de la Comissió Europea i possibilita la realització de les activitats de mobilitat cap a institucions d'educació superior amb què la URV ha signat un conveni bilateral de mobilitat.
També en el marc de mobilitat AURORA STAFF, promogut per l'AURORA European Universities Alliance (AURORA Alliance en endavant), de la qual la URV n'és membre, té com a propòsit fomentar la participació del personal de la URV dins de l'aliança a través de la mobilitat i augmentar la internacionalització de tots els membres de l'aliança.
Els objectius d'aquests programes són els següents:

 • Ampliar les possibilitats de desenvolupament personal i professional del PDI de la URV.
 • Enfortir els vincles existents amb les institucions associades per tal de fomentar noves col·laboracions o reforçar la cooperació existent entre institucions.
 • Aprendre de les experiències del centre de destí, intercanviar bones pràctiques.
 • Promoure l'enriquiment de la varietat i contingut dels ensenyaments que les institucions d'educació superior ofereixen. 
 • Internacionalitzar el currículum i contingut dels estudis que ofereix la URV a través de l'experiència del seu professorat.
 • Promoure que el docent aprengui i desenvolupi competències pedagògiques i de disseny curricular.
 • Millorar les habilitats lingüístiques i multiculturals.
 • Promocionar la URV internacionalment.

Calendari de resolucions

Publicació de la convocatòria

26 de juliol de 2023

TERMINI general de presentació de sol·licituds

Del 26 de juliol de 2023 al 14 de juliol de 2024 (inclòs)

Notificació de recepció de la sol·licitud

El dia 15 de cada mes (o el següent dia hàbil), el Centre Internacional notifica per correu electrònic als sol·licitants que s'ha rebut la sol·licitud correctament.

Sol·licituds rebudes fins al 14 d'agost de 2023

Resolució: 8 de setembre de 2023

Sol·licituds rebudes fins al 14 de setembre de 2023

Resolució: 16 d'octubre de 2023

Sol·licituds rebudes fins al 15 d'octubre de 2023

Resolució: 13 de novembre de 2023

Sol·licituds rebudes fins al 14 de novembre de 2023

Resolució: 15 de desembre de 2023

Sol·licituds rebudes fins al 14 de desembre de 2023

Resolució: 18 de gener de 2024

Sol·licituds rebudes fins al 14 de gener de 2024

Resolució: 9 de febrer de 2024

Sol·licituds rebudes fins al 14 de febrer de 2024

Resolució: 22 de març de 2024

Sol·licituds rebudes fins al 14 de març de 2024

Resolució: 16 d'abril de 2024

Sol·licituds rebudes fins al 14 de abril de 2024

Resolució: 14 de maig de 2024

Sol·licituds rebudes fins al 14 de maig de 2024

Resolució: 12 de juny de 2024

Sol·licituds rebudes fins al 16 de juny de 2024

Resolució: 15 de juliol de 2024

Sol·licituds rebudes fins al 14 de juliol de 2024

Resolució: 28 d'agost de 2024

INICI DE LA MOBILITAT: 15 dies després de la resolució definitiva: temps per presentar la documentació inicial i fer efectiu el primer pagament.

Resolucions

Sol·licituds rebudes fins el 16 d'agost

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Llistat definitiu d'admesos i exclosos

Resolució provisional

Resolució definitiva

Sol·licituds rebudes fins el 15 de setembre

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Llistat definitiu d'admesos i exclosos

Resolució provisional

Resolució definitiva

Sol·licituds rebudes fins el 15 d’octubre 

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Llistat definitiva d'admesos i exclosos

Resolució provisional

Resolució definitiva

Sol·licituds rebudes fins el 14 de novembre

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Llistat definitiva d'admesos i exclosos

Resolució provisional

Resolució definitiva

Sol·licituds rebudes fins el 14 de desembre

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Llistat definitiva d'admesos i exclosos

Resolució provisional

Resolució definitiva

Sol·licituds rebudes fins el 14 de gener

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Llistat definitiva d'admesos i exclosos

Resolució provisional

Resolució definitiva

Sol·licituds rebudes fins el 14 de febrer

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Llistat definitiva d'admesos i exclosos

Resolució provisional

Resolució definitiva

Sol·licituds rebudes fins el 14 de març

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Llistat definitiva d'admesos i exclosos

Resolució provisional

Resolució definitiva

Sol·licituds rebudes fins el 14 d’abril

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Llistat definitiva d'admesos i exclosos

Resolució provisional

Resolució definitiva

Sol·licituds rebudes fins el 14 de maig

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Llistat definitiva d'admesos i exclosos

Resolució provisional

Resolució definitiva

Sol·licituds rebudes fins el 16 de juny

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Llistat definitiva d'admesos i exclosos

Tràmits i documents

ABANS DE LA MOBILITAT

Caldrà pujar a l'ESPAI DE MOBILITAT PAS/PDI del Campus Virtual (Moodle) almenys 15 dies abans de marxar, la següent documentació:

 • Conveni de Subvenció de la Mobilitat: aquest document fa referència a les condicions de la participació en els programes de mobilitat. Ha d'estar emplenat, signat i datat pel beneficiari i el Comissionat de Xarxes Internacionals. Aquest document es pot presentar amb signatures digitals certificades o bé en paper i signatures en bolígraf. En cap cas seran admesos escanejos o còpies. No s'acceptaran còpies escanejades amb signatura digital si no és la signatura certificada.
 • Mobility agreement degudament signat, datat i segellat per la institució de destí i pel beneficiari. El beneficiari s'encarrega d'omplir el document, que pot consultar amb el Centre Internacional, i enviar-lo a la institució de destinació. S'accepten còpies escanejades dels acords de mobilitat.
 • Permís de mobilitat: El PDI ha de presentar, d'acord amb la normativa de Professorat (art. 68 - Normativa del PDI de la URV) l'autorització del permís d'absència de PDI de fins a 10 dies per a personal funcionari o laboral. Caldrà enviar l'original al departament de RRHH i pujar una còpia escanejada al Moodle.

Podeu trobar el model al següent enllaç: /ca/universitat/treballar-urv/tramits/permisos-del-pdi/

 • Assegurança de mobilitat: s'haurà d'adjuntar el resguard de l'assegurança individual que haurà d'incloure, almenys, una cobertura d'assegurança mèdica, una cobertura d'assegurança de responsabilitat civil i una cobertura d'assegurança d'accidents.

La persona beneficiària és responsable de la tramitació i l'abonament d'aquesta assegurança de malaltia, accidents i repatriació. A través del Servei de Compres, la URV posa a l'abast diverses opcions d'assegurança segons nivell de cobertures. La informació està disponible a la Intranet: Gestió à Assegurances per a estudiants, PAS i PDI. https://intranet.urv.cat/group/intranet/assegurances-mobilitat-paspdi

 • Declaració jurada de fons propis: declaració on s'indiqui que cap despesa coberta per corresponent beca de mobilitat ha sigut o serà sufragada per altres partides pressupostàries de la universitat.
 • Declaració jurada del viatge ecològic: dins del programa Erasmus+ STA KA131 i 171 hi ha la possibilitat de realitzar els viatges ecològics, pel qual s'afegiran fins a 4 dies més al màxim de dies de docència (5 dies màxim de docència més 4 de viatge ecològic). En el cas de que es realitzi aquest tipus de viatge, el beneficiari ha d'omplir el document de declaració jurada pel qual es compromet a realitzar el viatge principal de la seva mobilitat en cotxe, autobús o tren.

DESPRÉS DE LA MOBILITAT

S'haurà de pujar al Moodle, en el termini de 15 dies després de la realització de la mobilitat la següent documentació:

 • Certificat d'Estada, on s'especifiquen les dates reals d'inici i finalització del període de mobilitat. Aquest document ha de tenir signatures, dates i segells de la institució de destinació.
 • Informe final de la URV, on s'expliquen les activitats dutes a terme, el tipus de mobilitat, els detalls de la mateixa i els contactes realitzats.

DOCUMENTS