saltar al contingut principal
Cercar
URV

Treballar a la URV


Preguntes més freqüents

On puc trobar la sol·licitud per participar en una convocatòria?

Podeu trobar les sol·licituds a la seu electrònica de la URV, a l’enllaç Sol·licituds i formularis.

Què he de fer si tinc problemes quan obro la sol·licitud?

Si teniu problemes per descarregar-vos la sol·licitud, heu de desar-la (sense arribar a obrir-la) clicant damunt l’enllaç amb el botó dret del ratolí. Un cop desada, ja hi podreu accedir.

Com he de presentar la sol·licitud a una convocatòria?

Heu de presentar la petició en el model normalitzat de sol·licitud i el document que s'adjunta com a annex, que trobareu a la seu electrònica. Les sol·licituds les heu de presentar al Registre General de la Universitat Rovira i Virgili o a qualsevol dels registres auxiliars. La localització i els horaris del Registre General i dels registres auxiliars de la Universitat Rovira i Virgili els podeu consultar aquí.

Abans d'un mes a comptar des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, es publicarà la llista de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria.

Els aspirants disposeu d'un termini de deu dies, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la llista provisional, per esmenar els defectes de la instància que hagin motivat l'exclusió i es tornarà a publicar una altra llista, en aquest cas, la definitiva.

Els aspirants també heu de revisar la llista definitiva.

Totes les resolucions que afecten la convocatòria es publiquen a la pàgina web de la Universitat.

En quin cas i quan he de pagar la taxa d’inscripció a la convocatòria?

La taxa d'inscripció a la convocatòria l'heu de pagar durant el termini de presentació de sol·licituds.

Podeu acollir-vos a les bonificacions de les taxes d'inscripció que estableix l'ordre PRE/112/2023 i heu d'acreditar el motiu de la bonificació.

També podeu estar exempts de pagar la taxa si esteu en situació de desocupació i no percebeu cap prestació econòmica, les persones jubilades i si acrediteu una discapacitat igual o superior al 33%. La justificació i l'acreditació les heu de presentar d'acord amb el que estableixen les bases de la convocatòria.

La manca de pagament, el pagament incomplet de la taxa o la no acreditació per obtenir l'exempció o bonificació comporta excloure la persona aspirant del procés selectiu.

Com acredito els coneixements de català?

En les convocatòries en què les bases especifiquin que heu d'acreditar de forma expressa el coneixement de llengua catalana, cal que adjunteu el certificat d'equivalència que expedeixen els instituts públics d'ensenyament secundari de Catalunya. No és vàlid un justificant expedit per un col·legi o una escola privada.

Les persones que no justifiquin que n'estan exemptes hauran de realitzar una prova específica, el resultat de la qual serà d'apte/a o no apte/a.

Com acredito el coneixement de la llengua castellana si no tinc la nacionalitat espanyola?

En les convocatòries en què les bases especifiquin que cal acreditar el coneixement de llengua castellana per a les persones que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no justifiquin que n'estan exemptes, haureu de realitzar una prova específica, el resultat de la qual serà d'apte/a o no apte/a.

Com acredito l'experiència professional d'acord amb allò que requereixen les bases de les convocatòries?

L'experiència professional no desenvolupada a la URV l'heu d'acreditar mitjançant un informe de vida laboral expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social i un certificat de l'empresa on constin les tasques realitzades.

On puc trobar els temaris dels processos selectius (a excepció dels concursos oposicions)?

Habitualment, són llocs de treball específics que cada aspirant ha de preparar-se individualment a partir dels coneixements relacionats a l'annex específic de cada convocatòria.

La prova de coneixements s'ajusta al contingut de la convocatòria, als coneixements específics que es requereixen i al coneixement de les tasques que s'hauran de dur a terme.

No existeix una relació de temes desenvolupats en una publicació concreta.

La URV no prepara ni facilita cap temari referent a cap dels processos selectius que convoca; per tant, les persones que vulguin participar-hi han de buscar els temes i la informació referent a les diferents proves en biblioteques, web de la URV, si es tracta de normativa i documentació pròpia de la URV, cercadors o altres fonts d'informació.