saltar al contingut principal
Cercar
URV

Unitats docents hospitalàries

- Aprovat pel Consell de Govern de data 21 de desembre de 2010 -

Preàmbul

L'ensenyament de Medicina a la Universitat Rovira i Virgili data de l'any 1977. S'imparteix a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de Reus, la qual és operativa des de 1981, primer, com a delegació de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, i, a partir de la Llei 36/1991, de 30 de desembre, de creació de la Universitat Rovira i Virgili , com a centre propi d'aquesta universitat. A l'edifici de la Facultat de Reus, s'imparteixen les classes teòriques i pràctiques preclíniques. En el període clínic els estudiants han estat distribuïts tradicionalment per a les pràctiques entre els hospitals universitaris de Sant Joan i de Joan XXIII, l'Institut Pere Mata (IPM) pel que fa a la Psiquiatria , i els hospitals associats Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona, Pius Hospital de Valls i Verge de la Cinta de Tortosa. A més la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de Reus ha estat pionera en la incorporació de la xarxa extrahospitalària a la docència de grau, ja que diversos especialistes d'aquestes àrees són professors de la Facultat i els estudiants acudeixen a fer pràctiques als centres d'Atenció Primària (CAP) del nostre entorn i alguns d'ells tenen la denominació de CAP universitaris, sempre que reuneixin els requisits necessaris.

Quan es va canviar el pla d'estudis l'any 1993, el qual posava l'accent en l'ensenyament pràctic que, en el cas del segon cicle o cicle clínic, arribava a una proporció del 70% del contingut lectiu, es varen crear les unitats docents de l'Hospital Universitari de Sant Joan i de l'Hospital Universitari de Joan XXIII, aprovades per Consell de Govern del 8 de juliol de 1998.

Al llarg dels anys la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut ha incrementat l'oferta docent amb els ensenyaments de Fisioteràpia i Nutrició Humana i Dietètica, així com amb diversos màsters i cursos d'especialització universitària, els quals sempre han posat l'accent en l'ensenyament pràctic.

En aquest moment, per tal de garantir la docència pràctica en l'àmbit de la Psiquiatria i la Psicologia dels ensenyaments universitaris de grau i postgrau, es preveu sotmetre a l'aprovació del Consell de Govern una nova unitat docent a l'Hospital Psiquiàtric Universitari Institut Pere Mata .

Les relacions entre la Universitat i les institucions sanitàries titulars dels hospitals i CAP universitaris es regulen mitjançant els concerts previstos a l'article 1 del Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio, por el que se establecen las bases generales del régimen de conciertos entre las universidades y las instituciones sanitarias.

Les bases generals del règim de concerts entre les universitats i les institucions sanitàries són les que es relacionen a continuació:

"1. Docentes:

A) Promover la máxima utilización de los recursos sanitarios hospitalarios y extra-hospitalarios, humanos y materiales para la docencia universitaria de las diversas enseñanzas sanitarias a nivel pregraduado y posgraduado, favoreciendo la actualización de las mismas y su continua mejora de calidad.

La colaboración se establecerá para la formación clínica y sanitaria de los alumnos de cualquiera de los tres ciclos universitarios y estudios de posgraduados en aquellas titulaciones o materias relacionadas con las ciencias de la salud. En el caso de estudios de tercer ciclo, esta formación se extenderá a la metodología y a las técnicas de la investigación sanitaria.

B) Cooperar en el mantenimiento de la cualificación de los profesionales de la salud a su más alto nivel, cuidando su actualización y reciclaje y favoreciendo su incorporación a la docencia universitaria.

2. Asistenciales:

A) Cooperar para que las investigaciones y enseñanzas universitarias en Medicina, Enfermería, Farmacia y demás profesiones sanitarias puedan ser utilizadas para la mejora constante de la atención sanitaria.

B) Prever que coincidan la mayor calidad asistencial con la consideración de Hospital universitario o asociado a la Universidad , dentro del oportuno sistema de sectorialización y regionalización de la asistencia sanitaria.

3. De investigación:

A) Potenciar la investigación en las ciencias de la salud, coordinando las actividades de las Universidades con las de las Instituciones sanitarias, para una mejor utilización de los recursos humanos y materiales.

B) Favorecer el desarrollo de los departamentos universitarios en las áreas de la salud, potenciando su coordinación con las unidades de investigación de los hospitales y estimulando las vocaciones investigadoras."

Per tot el que s'ha exposat fins ara, esdevé necessari definir la unitat docent, les funcions, la infraestructura, la dependència orgànica i la coordinació del espais dedicats a l'activitat acadèmica de docència i recerca que s'hi desenvolupa.

Article 1. Definició

La unitat docent hospitalària és una extensió d'un centre universitari de l'àmbit de les ciències de la salut, ubicada en els espais d'un centre hospitalari, els quals han estat cedits en ús a la Universitat per al desenvolupament de l'activitat acadèmica de docència i recerca en l'àmbit sanitari.


Article 2. Funcions

Són funcions de les unitats docents:

a) Impartir l'ensenyament pràctic clínic que designi la facultat i el departament universitari corresponent.
b) Impartir l'ensenyament teòric que designi la facultat i el departament universitari corresponent.
c) Organitzar l'acolliment i l'estada dels estudiants en el centre hospitalari.
d) Garantir que s'acompleixin els horaris i les activitats dissenyades per la facultat i els departaments universitaris segons les seves competències.
e) Afavorir la coordinació entre les unitats de recerca hospitalària i els departaments universitaris.


Article 3. Infraestructura

3.1. L'hospital cedeix els espais per a la unitat docent hospitalària d'acord amb els criteris establerts per la universitat i n'assumeix el manteniment i els subministraments (neteja, vigilància, electricitat, aigua, gas, xarxa de veus i dades, etc.).

3.2. Els espais mínims requerits per a una unitat docent hospitalària són:

a) Àmbit docent: aules de docència, aula d'informàtica, sala d'estudi, laboratori d'habilitats, biblioteca, vestuari, sala de descans i qualsevol altre espai necessari per al correcte desenvolupament de l'activitat que s'hi desenvolupa.

b) Àmbit de recerca: laboratoris polivalents per a l'estudi in vivo i in vitro, sales de treball col·lectives i individuals, i àrees de suport. En qualsevol cas cal preveure-hi un mínim de 30m 2 per a cada professor amb vinculació a l'hospital.

c) Àmbit de gestió: espais d'administració, despatx del coordinador de la unitat docent, sala de reunions i zones de treball.

3.3. La universitat assumeix l'equipament dels espais docents.

3.4. Els equipaments de recerca aniran a càrrec de les convocatòries competitives.


Article 4. Dependència orgànica

4.1. Àmbit docent

L'àmbit docent de la unitat docent hospitalària depèn dels responsables dels centres de la universitat que tenen adscrits ensenyaments en l'àmbit de ciències de la salut que hi desenvolupen activitats docents. Per tant, els centres de la universitat que tenen adscrits ensenyaments en l'àmbit de ciències de la salut que hi desenvolupen activitats docents han de proporcionar els recursos materials necessaris per al correcte funcionament dels àmbits de docència i de gestió a partir dels recursos que hagin estat assignats als centres per la universitat.

4.2. Àmbit de recerca

L'àmbit de recerca de la unitat docent hospitalària depèn dels departaments universitaris el professorat dels quals hi desenvolupi l'activitat investigadora. Per tant, els departaments universitaris el professorat dels quals hi desenvolupi l'activitat investigadora proporcionen els recursos materials necessaris per al correcte funcionament dels espais de recerca.

Article 5. Coordinació de la unitat docent

5.1. Cada unitat docent hospitalària tindrà un coordinador per tal de garantir el compliment de les funcions assignades a la unitat docent i vetllar pel correcte funcionament dels espais cedits en ús per l'hospital a la universitat.

5.2. El coordinador de la unitat docent serà un professor amb vinculació permanent a la universitat que ocupi una plaça vinculada amb el centre hospitalari.

5.3. El coordinador de la unitat docent serà proposat pel degà o degana de la Facultat de Ciències de la Salut, previ acord amb el gerent o gerenta de l'Hospital, i serà nomenat pel rector. Les funcions de coordinador d'unitat docent són compatibles amb l'exercici de qualsevol càrrec de gestió.

5.4. El coordinador de la unitat docent podrà assistir, amb veu i sense vot, a les reunions de la Comissió Mixta prevista en el concert hospitalari entre la universitat i el centre hospitalari, sempre que ho requereixin els temes a tractar.

Disposició derogatòria

Queda sense efectes l'acord del Consell de Govern de data 8 de juliol de 1998 pel qual s'aproven les unitats docents de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i la regulació.