saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reglament del Servei de Recursos Científics de la URV

TÍTOL 1
De la naturalesa i funcions del Servei de Recursos Científics

Article 1

La Comissió Gestora de la Universitat Rovira i Virgili (URV) va aprovar, en la seva reunió de 7 i 10 de juny de 1993, la Memòria de creació del Servei de Recursos Científics (SRC) de la URV. Amb aquesta actuació es pretenia millorar la infraestructura necessària per al desenvolupament de la recerca i l'activitat docent, i també incrementar i millorar les prestacions i la rendibilitat de les inversions, passades i futures, fetes en l'adquisició de grans equips, mitjançant la racionalització de la seva gestió. Per tal d'assolir aquests objectius, la Universitat vetllarà perquè l'SRC gaudeixi d'unes instal?lacions i instrumental adient, i d'un personal qualificat. El funcionament de l'SRC estarà regulat per aquest Reglament i per tots aquells preceptes que emanin de la Comissió Gestora de la URV.

Article 2

Són funcions de l'SRC:

a) Donar suport a la recerca dels diferents departaments, instituts i serveis de la URV, i també a altres centres públics o privats, en el marc de convenis o acords.

b) Col?laborar en els aspectes formatius específics que atenyin als àmbits d'actuació de l'SRC mitjançant seminaris, sessions de demostració, cursos, etc.

c) Desenvolupar la investigació metodològica pròpia, en les tècniques i àrees experimentals, necessària per millorar i ampliar les prestacions.

d) Assessorar la comunitat universitària en tot el que faci referència al seus àmbits d'actuació.

e) Assumir el control dels aspectes tècnics i administratius relacionats amb la gestió mediambiental i l'ús de les radiacions ionitzants a la URV segons les normatives aprovades per la Junta de Govern.

f) Totes aquelles altres que emanin dels òrgans de govern de la URV.


TÍTOL 2
De l'organització i dels òrgans de gestió i assessorament

CAPÍTOL 1
Disposicions generals

Article 3

L'SRC és un servei de la URV que depèn funcionalment del Vice-rectorat que en tingui les competències i administrativament de la Gerència.

Article 4

L'SRC s'estructura en unitats que agrupen els diferents àmbits de treball.. Les unitats es podran crear o modificar per acord de la Junta de Govern, amb l'informe previ de la Comissió Assessora de l'SRC.

CAPÍTOL 2
Òrgans de gestió i assessorament

Secció 1
Comissió Assessora

Article 5

La Comissió Assessora és l'òrgan d'assessorament i consulta per a l'organització i desenvolupament de l'SRC i estarà formada per:

a) El rector/a o persona en qui delegui.
b) El gerent adjunt/a de serveis universitaris.
c) El coordinador/a de l'SRC.
d) Quatre professors/es de la URV designats pel rector/a.

La Comissió Assessora podrà sol.licitar el dictamen d'experts quan es consideri adient.
El vice-rector/a amb competències, actuarà com a president/a i el/la coordinador/a de l'SRC com a secretari/ària.

Article 6

El vice-rector/a amb competències convocarà la Comissió Assessora en sessió ordinària almenys una vegada l'any. El vice-rector/a amb competències convocarà la Comissió Assessora en sessió extraordinària a iniciativa pròpia. La petició inclourà els temes a tractar que justifiquin la convocatòria extraordinària.

Article 7

Són competències de la Comissió Assessora:

a) Donar el vist-i-plau, si s'escau, a l'informe anual de gestió presentat pel coordinador de l'SRC i elevar a la Junta de Govern la memòria corresponent.
b) Assessorar i emetre informes sobre el desenvolupament científic i de gestió de l'SRC.
c) Emetre informes sobre la normativa de funcionament de l'SRC i sobre els seus canvis ulteriors.
d) Assessorar i emetre informes sobre aquells altres temes relacionats amb l'SRC que necessitin l'aprovació de la Junta de Govern.


Secció 2
Comissions d'usuaris

Article 8

Cadascuna de les unitats de l'SRC tindrà una comissió d'usuaris. En el cas, però, que una unitat estigui dividida en àrees, seran aquestes les que tindran una comissió d'usuaris cada una i no la unitat en la qual estan englobades.

Article 9

Les comissions d'usuaris estaran formades per:

a) El coordinador/a de l'SRC.
b) Un representant de cada grup de recerca que sigui usuari de les instal?lacions/equipaments vinculats a aquella comissió. També podran assistir-hi representants de grups de recerca que tinguin previst, a curt termini, utilitzar els equipaments i instal?lacions vinculats a la comissió. En el cas que hi hagi professors que utilitzin els equipaments/instal?lacions només amb finalitat docent, podran estar representats, un per unitat docent, quan es tractin temes relacionats amb aquests aspectes.
c) Els tècnics/ques de l'SRC responsables de les instal?lacions/equipaments vinculats a la comissió i els caps d'unitat i responsables d'àrea en el cas que existeixin.

Article 10

El coordinador/a de l'SRC convocarà les comissions d'usuaris en sessió ordinària almenys dues vegades a l'any. El coordinador/a de l'SRC convocarà les comissions d'usuaris en sessió extraordinària a iniciativa pròpia o a petició d'almenys el 20% dels representants dels usuaris a cada comissió. La petició inclourà els temes a tractar que justifiquin la convocatòria extraordinària.

Article 11

És competència de les comissions d'usuaris proposar millores que contribueixin a l'optimització dels recursos i de les prestacions.

Secció 3
Coordinador/a de l'SRC

Article 12

El coordinador/a de l'SRC és l'encarregat d'organitzar, coordinar i supervisar les activitats que es desenvolupen en l'SRC.

A més, són competències específiques del coordinador/a de l'SRC:

a) Organitzar les activitats del personal assignat a l'SRC sense perjudici de les competències de la Gerència de la URV.
b) Proposar a la Comissió Assessora les tarifes de les prestacions de l'SRC, per ser elevades a la Junta de Govern.
c) Presentar una memòria anual de gestió a la Comissió Assessora, que haurà de ser elevada a la Junta de Govern.
d) Executar el pressupost de l'SRC.
e) Gestionar la posada en marxa, ús i manteniment dels equipaments i instal?lacions assignades a l'SRC.
f) Vetllar per l'acompliment de la normativa de funcionament de l'SRC i per la correcta l'aplicació de les tarifes en vigor.
g) Vetllar per la qualitat, independència, imparcialitat i integritat de les activitats de l'SRC d'acord amb les Bones Pràctiques de Laboratori i les normes internacionals de qualitat per al funcionament dels laboratoris d'assaigs.
h) Gestionar les queixes dels usuaris de l'SRC.
i) Totes aquelles altres que li siguin assignades pel Vice-rectorat amb competències.

TÍTOL 3
Del règim econòmic

Article 13

La dotació econòmica anual de l'SRC serà consignada en el Pressupost general de la URV. Els preus de les prestacions de l'SRC seran aprovats pel Consell Social de la URV a proposta de la Junta de Govern.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

 1. Aquest reglament deixa sense efecte el que fou aprovat per la Comissió Gestora de la URV en data 7 de març de 1994.
   
 2. En el moment d'aprovar aquesta Reglament les unitats de l'SRC són:
  • Unitat d'Anàlisi
  • Unitat de Microscòpia Electrònica.
  • Unitat de Radioisòtops i de Gestió Mediambiental
  • Unitat de Fonètica.
  • Unitat (Servei) de Protecció Radiològica.

La Comissió de Gestió Mediambiental de la URV substituirà la comissió d'usuaris de l'àrea de gestió mediambiental de la Unitat de Radioisòtops i Gestió Mediambiental.

 1. Qualsevol aspecte no previst en aquest reglament o les modificacions d'aquest seran avaluats per la Comissió Assessora de l'SRC i elevades a la Junta de Govern de la URV per a la seva aprovació. En tot cas l'SRC podrà resoldre transitòriament els aspectes no previstos en aquest reglament.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Reglament entrarà en vigor l'endemà de ser aprovat per la Junta de Govern de la URV.