saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reglament de publicacions de la Universitat Rovira i Virgili

Preàmbul

El Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili acordà amb data 30 d'abril de 2004 contractar, mitjançant concurs, la coedició de les publicacions universitàries, amb disseny unificat, per permetre la difusió de les activitats acadèmiques, investigadores i culturals de la institució. Aquestes publicacions s'articulen com a editorial universitària sota la marca editorial Publicacions URV i intentaran ajustar-se a les condicions exigides pels sistemes d'avaluació de la recerca i de la docència. La mateixa marca cobreix, també, les publicacions institucionals adreçades, de manera àmplia, al rendiment de comptes a la societat de l'activitat global de la universitat.

Article 1. Àmbit d'aplicació

Aquest Reglament serà d'aplicació a aquelles publicacions relacionades amb la docència, la recerca i la divulgació. Respecte a les publicacions institucionals estan regulades per un programa propi i no és d'aplicació aquest Reglament.

Article 2. Publicacions URV

2.1. La Universitat Rovira i Virgili estableix amb l'autor/a o autors/res les condicions de cada edició mitjançant el corresponent contracte que signa, per part de la Universitat, el rector o el vicerector/a en qui delegui. Al contracte s'aplica allò que disposen la legislació vigent i les normes pròpies de la URV.

2.2. Correspon exclusivament a la Universitat Rovira i Virgili la sol·licitud de registre legal (ISBN, ISSN, etc.) dels títols de Publicacions URV i la seva utilització.

2.3. La Universitat Rovira i Virgili serà dipositària dels drets d'explotació que es puguin generar com a resultat de l'activitat editorial de Publicacions URV.

2.4. No es podrà editar de manera esporàdica o seriada cap producte editorial sota denominacions, símbols o qualsevol altre signe d'identitat de Publicacions URV sense que segueixin les condicions d'edició que es descriuen en el present Reglament.

2.5. La URV podrà impulsar coedicions amb altres institucions públiques o privades o empreses editorials o participar-hi mitjançant conveni previ signat pel rector/a.

2.6. La URV o cadascun dels departaments, centres, instituts universitaris de recerca o altres estructures creades per la URV, serveis o òrgans universitaris podran aportar, en forma de cofinançament, recursos a aquelles publicacions que considerin d'interès científic, docent i cultural.

2.7. La URV impulsarà la creació d'una biblioteca digital, la qual s'haurà d'ajustar a les directrius generals establertes en aquest Reglament.

Article 3. La Comissió de Publicacions

3.1. La Comissió de Publicacions és l'encarregada d'assistir al/a la vicerector/a responsable en matèria de Publicacions i vetllar per la seva qualitat i el rigor en la programació.

3.2. La Comissió de Publicacions està formada per:

a) El vicerector/a responsable, que actua de president/a.
b) Un/a professor/a de cadascuna de les àrees científiques previstes per l'AQU, que serà nomenat pel rector o rectora a proposta del vicerector o vicerectora, una vegada informat el Consell de Govern;
c) Dos representants de l'empresa adjudicatària de les coedicions de la URV, amb dret a veu i sense vot.
d) Un representant de la Gerència
e) El tècnic/a de publicacions, que actuarà com a secretari/ària, sense vot.

3.3. Les funcions de la Comissió de Publicacions són:

1.- Assessorar el/la vicerector/a en relació a

a) La qualitat dels originals arribats a les convocatòries de publicacions.
b) L'inici de noves col·leccions i la creació de noves convocatòries de publicacions.
c) L'obtenció de nous originals i les tasques de promoció, difusió i venda.
d) L'elaboració i execució de la programació editorial.

2.- Garantir el rigor científic, literari i editorial de les publicacions. Així, vetllarà pel compliment de totes les exigències requerides pels mecanismes d'avaluació externa de la recerca i la docència.

3.- Conèixer tots els convenis i contractes de caràcter editorial que pugui dur a terme la Universitat, per tal de:

a) Vetllar per una bona política d'intercanvis editorials.
b) Vetllar pel bon estat i ús del fons editorial de Publicacions URV i, si s'escau, decidir sobre la seva destinació.
c) Aportar propostes per a la millora dels processos editorials de Publicacions URV.

4.- Impulsar la creació d'una biblioteca digital.

5.- Designar els directors de les col·leccions, que podran ser convidats a les reunions de la Comissió de Publicacions, amb dret a veu i sense vot.

6.- Totes les altres funcions que li atribueixi aquest Reglament o que li encomani el vicerector/a competent o el Consell de Govern.

3.4. El funcionament de la Comissió es regirà per les normes de procediment administratiu general i les regles que pugui adoptar la mateixa Comissió per a l'organització de les reunions. La Comissió de Publicacions es constitueix en primera convocatòria, si hi és present el president/a i el secretari/ària, o les persones que els substitueixin, i la meitat, al menys, dels seus membres. En segona convocatòria, que ha de tenir lloc mitja hora després de la primera, queda vàlidament constituït si hi és present la sisena part dels membres, inclosos el president/a i el secretari/ària, o les persones que els substitueixin.

4. Condicions de les edicions. Directrius generals

4.1. Les publicacions de l'editorial universitària Publicacions URV es vinculen a la Universitat Rovira i Virgili, i com a director/a de les publicacions actua el vicerector/a competent. Aquestes tenen un disseny unificat, tant internament com externament, de manera que són fàcilment identificables.

4.2. Els departaments, centres, instituts universitaris de recerca o altres estructures creades per la URV, serveis o òrgans universitaris podran impulsar, d'acord amb el vicerector/a competent, totes aquelles publicacions que considerin d'interès, puntuals o seriades. En qualsevol cas hauran d'avenir-se a les directrius generals.

4.3 Quan es tracti de col·leccions o revistes, l'estructura o òrgan que les sol·liciti, haurà de proposar el nomenament d'un director/a i d'un consell de direcció que vetlli pel rigor científic de la publicació i, si s'escau, proposar el nomenament d'un consell assessor. Aquestes figures hauran de ser ratificades posteriorment per la Comissió de Publicacions.

4.4 Qualsevol altra proposta de publicació, interna o externa a la URV, podrà ser negociada en cada cas, d'acord amb les directrius generals.

4.5 Les propostes de coedició també s'hauran d'adequar a les directrius generals.

5. Convocatòries de publicacions

5.1 Mitjançant el finançament que s'estipula en el present Reglament, el vicerector/a competent impulsa dos tipus de convocatòries per tal que la comunitat universitària pugui accedir a publicar en l'editorial universitària Publicacions URV, la d'obres de recerca i de divulgació i la de textos per a la docència en català.

5.2 La convocatòria de publicacions d'obres de recerca i de divulgació té caràcter anual i la Comissió de Publicacions n'establirà les seves bases.

5.3 La convocatòria de publicacions de textos per a la docència en català té caràcter anual i la Comissió de Publicacions n'establirà les seves bases. La Comissió de Política Lingüística de la URV assessorarà la Comissió de Publicacions en el moment de redactar la convocatòria i en la selecció i priorització dels originals.

5.4 La Comissió de Publicacions pot impulsar aquelles convocatòries de publicacions que consideri oportunes i necessàries per al desenvolupament i millora del projecte editorial de la URV. En qualsevol cas, haurà d'atenir-se a les directrius generals de les edicions i als recursos humans, tècnics i econòmics de què disposi la Universitat.

6. Sistema d'avaluació i criteris de selecció

El sistema d'avaluació de les propostes de publicacions serà presidit pels principis de rigor, transparència i garantia del caràcter anònim de l'avaluació, es resoldrà en els terminis que fixi cadascuna de les convocatòries i es desenvoluparà mitjançant el procediment següent:

6.1. El manuscrit original serà tramès al membre de la Comissió de Publicacions del camp científic corresponent per a una primera avaluació. Si el manuscrit presenta problemes evidents de rigor científic, de fons o de forma, podrà proposar a la Comissió de Publicacions que quedi descartat per a la publicació, la qual cosa es notificarà adequadament al sol·licitant.

6.2. Quan el membre de la Comissió de Publicacions a qui s'hagi consultat doni el vist-i-plau inicial a un manuscrit, trametrà al tècnic/a de publicacions una llista no inferior de 5 avaluadors de la mateixa Universitat Rovira i Virgili o, preferentment, d'altres universitats o institucions perquè en facin un informe de lectura.

6.3. Per indicació de la Presidència de la Comissió de Publicacions, el tècnic/a enviarà el manuscrit a dos avaluadors de la llista anterior per tal que en realitzin l'informe de lectura i incloguin, si ho creuen convenient, consideracions als autors per a la millora del manuscrit.

a) En cas que els dos informes siguin positius, la Comissió aplicarà els criteris de selecció que es descriuen més endavant.

b) En cas que els dos informes siguin negatius, la Comissió de Publicacions descartarà el manuscrit per a la seva publicació i el notificarà adequadament al sol·licitant. Contra aquesta decisió, el sol·licitant, si no hi està d'acord, podrà presentar un escrit d'al·legacions davant la Comissió de Publicacions que el resoldrà.

c) En cas que els dos informes no siguin coincidents, el tècnic/a de publicacions haurà de sol·licitar un tercer informe per tal d'acceptar o denegar la sol·licitud de publicació del manuscrit.

d) En el cas que no sigui possible disposar de dos informes de lectura abans de la resolució de la convocatòria, el membre de l'àmbit científic corresponent de la Comissió de Publicacions emetrà un informe de lectura del manuscrit.

6.4. Amb tota la informació recollida dels manuscrits que han tingut un informe de lectura positiu mitjançant el sistema anteriorment descrit, la Comissió de Publicacions seleccionarà i crearà una llista de priorització de publicacions mitjançant el procediment següent:

a) Es comprovarà si la sol·licitud inclou la possibilitat de cofinançament de l'obra. Si el cofinançament és del 100% de les despeses relacionades amb l'edició i correcció de l'obra a preu de mercat, i la Comissió de Publicacions avalua positivament el manuscrit d'acord amb els informes de lectura, es considerarà com a acceptada la sol·licitud. En el cas que no sigui del 100%, la Comissió caldrà que tingui en compte, entre d'altres factors, la disponibilitat econòmica del pressupost anual destinat a les publicacions per part de la URV.

b) Es procurarà que la distribució de publicacions sigui equilibrada entre els diversos àmbits científics.

c) Tot seguit caldrà que s'avaluïn altres factors editorials, com l'impacte comercial de l'obra, la llengua emprada en la redacció del manuscrit o el currículum de l'autor, l'interès de l'obra, ja que poden incidir directament en les despeses d'edició a què haurà de fer front la Universitat segons el contracte de coedició que estigui vigent.

d) La Comissió de Publicacions, finalment, caldrà que tingui en compte l'interès del manuscrit per a la comunitat universitària, la seva funció social i cultural, l'oportunitat i l'impacte científic, social i cultural de l'obra. En el supòsit d'igualtat en les valoracions dels manuscrits, es prioritzarà l'antiguitat d'acord amb el registre d'entrada de les sol·licituds.

e) A més a més dels diferents criteris exposats anteriorment, en el moment de confeccionar una llista de prioritzacions de manuscrits per publicar, els membres de la Comissió de Publicacions han de tenir en compte la disponibilitat econòmica del pressupost que la Universitat destina a publicacions i les característiques de cofinançament del contracte de coedició per tal d'optimitzar al màxim possible els recursos econòmics de què es disposin, tot vetllant pel funcionament correcte de l'editorial universitària Publicacions URV i pel rigor científic i tècnic del projecte editorial universitari.

6.5. En cas que hi hagi manuscrits originals que hagin estat seleccionats per la Comissió de Publicacions, però que per causa de la seva situació en la llista de prioritzacions i la disponibilitat pressupostària no se'n pugui garantir la publicació, es prioritzaran en la programació editorial de la següent convocatòria. La Comissió de Publicacions farà pública aquesta llista.

6.6. Les resolucions de les convocatòries i dels actes administratius que se'n deriven podran ser impugnats pels mitjans establerts en la legislació de procediment administratiu.

6. Règim de finançament

6.1. Publicacions URV es podrà finançar a partir dels recursos següents:

a) La partida anual consignada en el pressupost de la URV.

b) Els recursos originats pels acords de patrocini i pels contractes de coedició que la Universitat pugui signar amb persones físiques o jurídiques destinades al finançament d'edicions i col·leccions efectuades per la Universitat.

c) Subvencions i ajudes concedides per a les publicacions d'obres editades per la Universitat.

6.2. El tècnic/a de publicacions elaborarà per a cada projecte editorial un pressupost en el qual s'inclouran específicament les diferents partides de despeses d'edició, especialment pel que fa als processos editorials suportats pel Servei Lingüístic.

Disposició addicional

A efectes de determinar el/la professor/a que ha de formar part de la Comissió de Publicacions, les àrees científiques previstes per l'AQU en el moment d'aprovació d'aquest Reglament són les següents:

- Humanitats
- Ciències Socials
- Ciències
- Ciències de la Vida
- Ciències Mèdiques i de la Salut
- Enginyeria i Arquitectura