saltar al contingut principal
Cercar
URV

Departament de Pedagogia

-Modificat pel Consell de Govern de data 26 d'abril de 2012-


TÍTOL PRIMER
Naturalesa, composició i competències

Article 1

El Departament de Pedagogia es constitueix d'acord amb el que estableixen l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i la legislació vigent.

Article 2

1. El Departament de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili és l'estructura bàsica per organitzar l'activitat del col·lectiu docent i investigador, entre la qual el pacte de dedicació constitueix un instrument fonamental. Això comporta: 
a) Organitzar, coordinar i desenvolupar la recerca.
b) Dissenyar, desenvolupar i avaluar la docència de les matèries corresponents a les àrees de coneixement que li són atribuïdes, tant en els ensenyaments de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia com els que s'imparteixen en qualsevol altre centre.

2. El Departament inclou tots els membres del col·lectiu docent i investigador les especialitats del qual es corresponen amb les àrees de coneixement científic, tècnic o artístic següents:
a) Didàctica de l'Expressió Corporal
b) Didàctica de l'Expressió Plàstica
c) Didàctica i Organització Escolar
d) Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
e) Teoria i Història de l'Educació

Article 3

Són funcions de Departament de Pedagogia:
a) Gestionar els recursos humans, materials i econòmics que la Universitat Rovira i Virgili li assigni per exercir les seves funcions.
b) Elaborar i aprovar el pacte de dedicació del personal, document que recull l'encàrrec de tasques docents, investigadores, de gestió, d'extensió universitària i de qualsevol altra mena que el Departament, de manera acordada en el si del Consell, fa a tot el personal.
c) Verificar i avaluar el compliment del pacte de dedicació del personal del Departament.
d) Elaborar la planificació estratègica del Departament d'acord amb la de la Universitat mitjançant els contractes programa que s'estableixin.
e) Adoptar les mesures necessàries per millorar de manera continuada la qualitat de la docència, la recerca i les altres activitats que duguin a terme els seus membres.
f) Coordinar la docència d'una o diverses àrees de coneixement corresponents als ensenyaments de primer i segon cicle, d'acord amb els requeriments dels respectius plans d'estudis, del centre o centres i de la Universitat.
g) Organitzar programes de doctorat i coordinar la docència dels programes de doctorat en els quals les seves àrees de coneixement participin.
h) Proposar cursos d'especialització, perfeccionament i actualització de coneixements científics, tècnics o artístics en l'àrea o àrees de coneixement de la seva competència, i coordinar-ne la docència.
i) Donar suport a les activitats i iniciatives docents i investigadores del professorat. 
j) Fer propostes en el procés d'elaboració dels plans d'estudis en els quals estiguin implicades les àrees de coneixement.
k) Assignar al professorat la docència en cada matèria de la seva competència, d'acord amb els requeriments de la programació docent de la Universitat i la coordinació prevista a l'article 78.1 de l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.
l) Intervenir en el procediment per seleccionar el seu personal, en els termes previstos en l'Estatut.
m) Impulsar i facilitar l'actualització, la renovació científica, tècnica i pedagògica, i la formació permanent dels membres que hi pertanyen.
n) Cooperar amb els altres departaments, amb la resta d'estructures de la Universitat, amb altres organismes i amb entitats públiques i privades en la realització de programes docents i d'investigació.
o) Totes les altres que la legislació vigent, l'Estatut i les normes que el desenvolupin li atribueixin.


TÍTOL SEGON
Òrgans de govern

CAPÍTOL 1
Disposicions generals

Article 4

Els òrgans de govern del Departament són el Consell de Departament, el director o directora i el secretari o secretària.


CAPÍTOL 2 
Consell de Departament

Article 5

1. El Consell de Departament de Pedagogia és l'òrgan col·legiat de govern del Departament.
2. El Consell de Departament està constituït per un màxim de seixanta membres.
3. El Consell de Departament està format per:
a) El director o directora i el secretari o secretària del Departament.
b) Tots els membres del col·lectiu docent i investigador que estigui en possessió del títol de doctor o doctora i estiguin adscrits al Departament.
c) Una representació del professorat no doctor que hi estigui adscrit, en una proporció d'un per cada sis o fracció, elegits per aquest col·lectiu i entre aquest. El Consell de Departament en determina els escons corresponents. 
d) Una representació dels investigadors en formació que hi estiguin adscrits, en una proporció d'un per cada sis o fracció, elegits per aquest col·lectiu i entre aquest. El Consell de Departament en determina els escons corresponents.
e) Una representació dels estudiants de totos els ensenyaments, inclosos els ensenyaments de tercer cicle conduents a obtenir el títol de doctor o doctora, en els quals el departament imparteixi docènica, elegits per aquest col·lectiu i entre aquest. El Consell de Departament en determina els escons corresponents. Aquesta representació serà del 10% del total de membres del Consell.
f) Tots els membres del personal d'administració i serveis amb dedicació a temps complet que hi estiguin adscrits.
4. Els membres elegibles del Consell de Departament són renovats cada quatre anys, excepte els representants dels estudiants, que ho són cada dos, sens perjudici de la possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants.
5. Podran assistir al Consell de Departament aquelles persones que hi tinguin docència, administració o altres relacions de col·laboració sense veu ni vot.

Article 6

Són competències del Consell de Departament de Pedagogia:
a) Elegir el director o directora del Departament i acordar-ne la revocació.
b) Debatre les línies generals de la política docent i investigadora del Departament i elaborar la planificació estratègica del Departament, paral·lela a la de la Universitat
c) Aprovar i avaluar anualment el pacte de dedicació. En aquest marc, aprovar el pla anual de docència i recerca i proposar els programes de doctorat i postgrau.
d) Desenvolupar els sistemes de qualitat pertinents per al conjunt de les seves activitats.
e) Elaborar i aprovar la memòria anual d'activitats docents i investigadores del Departament i la memòria econòmica.
f) Coordinar la docència corresponent a les matèries de la seva competència i aprovar els programes bàsics de les assignatures corresponents.
g) Proposar les necessitats de places del col·lectiu docent i investigador, fer-ne la sol·licitud de convocatòria i proposar les necessitats de places de personal d'administració i serveis.
h) Proposar els membres titulars i suplents que han d'integrar les comissions d'accés de professorat.
i) Participar en els processos d'avaluació, acreditació i certificació que afectin les seves activitats.
j) Emetre un informe sobre l'adscripció dels membres a altres departaments, a instituts universitaris d'investigació o sobre la recepció de membres d'altres departaments.
k) Designar els representants del Departament en les diferents comissions de la Universitat.
l) Autoritzar els contractes i convenis per realitzar treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, d'acord amb el que preveu l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.
m) Elaborar el projecte de Reglament del Departament i, si escau, proposar-ne la modificació.
n) Constituir comissions delegades, altres òrgans d'assessorament i fixar-ne la composició.
o) Planificar la utilització dels recursos econòmics, establir les directrius generals de l'administració i ser informat periòdicament de les decisions d'execució adoptades pel director o directora.
p) Totes les altres que li atribueixin l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes que el desenvolupin.

Article 7

El Consell de Departament el convoca el director o directora per iniciativa pròpia o a petició d'una tercera part dels membres del Consell. En aquest darrer cas, el Consell de Departament ha de ser convocat en el termini de deu dies naturals després que la petició s'hagi formalitzat, per escrit i amb les signatures de totes les persones que fan la petició, al Registre de la Secretaria del Departament.

Article 8

El Consell de Departament s'ha de reunir en sessió ordinària, com a mínim, una vegada cada trimestre i sempre que es consideri convenient, i en sessió extraordinària quan hi hagi un tema sobre el qual calgui prendre una decisió d'urgència.


Article 9

1. A l'escrit de convocatòria, en el qual cal indicar el lloc, l'hora de reunió i l'ordre del dia, s'ha d'adjuntar una còpia de la documentació pertinent, o bé, si s'escau, es dipositarà a la Secretaria del Departament i es penjarà a la web del Departament perquè es puguin consultar.
2. Els membres del Consell de Departament han de rebre la convocatòria amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores, si es tracta de sessions ordinàries, i amb una antelació mínima d'un dia hàbil, si es tracta de sessions extraordinàries.

Article 10

El Consell de Departament queda vàlidament constituït en primera convocatòria, pel que fa a la celebració de les sessions, deliberacions i presa d'acords, si hi és present la majoria absoluta dels membres, sota la presidència del director o directora i el secretari o secretària, o les persones que els substitueixi. En segona convocatòria, que ha de tenir lloc mitja hora després de la primera, queda vàlidament constituït amb els presents, sota la presidència del director o directora i el secretari o secretària, o la persona que el substitueixi.

Article 11

L'assistència al Consell de Departament té caràcter personal. El vot no és delegable.

Article 12

1. El secretari o secretària del Departament actua com a secretari o secretària del Consell de Departament.
2. El secretari o secretària aixeca acta de cada sessió que celebri el Consell de Departament. Aquest document ha d'especificar necessàriament els assistents, l'ordre del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s'ha dut a terme, els punts principals de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats. 
3. Les actes s'aproven en la mateixa sessió o en la següent. No obstant això, el secretari o secretària pot emetre certificats sobre els acords específics que s'hagin adoptat, amb el vistiplau del director o directora, sens perjudici de la ulterior aprovació de l'acta.

Article 13

1. El Consell de Departament ha de debatre i adoptar acords i resolucions sobre els punts que constin a l'ordre del dia.
2. No pot ser objecte de debat o acord cap assumpte que no estigui inclòs en l'ordre del dia, excepte en el cas que hi siguin presents tots els membres del Consell i sigui declara la urgència del punt a incloure per majoria absoluta
3. Es pot alterar l'ordre dels punts, si la majoria d'assistents ho accepten.

Article 14

Els acords s'adopten per majoria simple dels membres presents del Consell de Departament, excepte els que s'expressen als articles 13.2 i 25.

Article 15

1. Les votacions són a mà alçada, excepte aquelles resolucions o acords que afectin persones o quan el vot secret sigui sol·licitat per una persona dels 
2. assistents al Consell de Departament. 
3. Les votacions no es poden interrompre per cap motiu i mentre es realitzen no es pot entrar ni sortir de la sala de reunions.

Article 16

Els acords adoptats pel Consell de Departament són efectius des del moment que s'aprovin, excepte en el cas que el mateix acord disposi una altra cosa o en el cas que legalment calgui un tràmit posterior. Els acords esmentats han de quedar recollits a l'acta de la sessió i s'han de penjar a la web del Departament.

Article 17

1. El Consell de Departament pot constituir les comissions que consideri oportunes. En fer-ho, el Consell ha d'especificar-ne la composició, les funcions i el procediment per constituir-les.
2. Les comissions que tinguin atribuïdes competències delegades pel Consell de Departament han d'estar formades per membres que hi pertanyin.
3. Les comissions les convoca el president o presidenta del Consell de Departament, o el coordinador o coordinadora de la comissió, bé a iniciativa pròpia, bé a petició d'una desena part dels membres de la comissió davant del mateix president o presidenta del Consell de Departament o a la Secretaria del Departament.

CAPÍTOL 3
Òrgans unipersonals

Article 18

El director o directora del Departament el representa, el dirigeix i en realitza la gestió ordinària.

Article 19

El Consell de Departament elegeix el director o directora del Departament entre el professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat amb dedicació a temps complet que hi pertanyi.

Article 20

La durada del mandat de director o directora del Departament és de quatre anys, amb possibilitat de reelecció consecutiva una sola vegada. El nomenament correspon al rector o rectora.


Article 21

En cas d'absència, impediment o vacant del director o directora del Departament, n'assumeix accidentalment les funcions el professor doctor amb dedicació a temps complet amb més antiguitat com a professor o professora universitaris amb vinculació permanent.

Article 22

Correspon al director o directora del Departament:
a) Representar-lo.
b) Exercir la direcció funcional del col·lectiu docent i investigador en el marc del pacte de dedicació i del personal d'administració i serveis adscrit al Departament.
c) Coordinar les activitats docents, investigadores i acadèmiques dels membres del Departament, en el marc del pacte de dedicació.
d) Assignar als professors adscrits al Departament la docència, atribuïda pels centres corresponents a matèries pròpies de l'àrea o àrees de coneixement del Departament, en el marc del pacte de dedicació.
e) Convocar i presidir el Consell de Departament, i executar i fer complir els seus acords.
f) Dirigir la gestió administrativa i pressupostària del Departament, i informar-ne periòdicament el Consell de Departament.
g) Autoritzar la formalització dels contractes per realitzar treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, d'acord amb el que preveu l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.
h) Totes les altres funcions que li atribueixi l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i aquelles altres relatives al Departament que ni l'Estatut ni aquest Reglament no atribueixin al Consell de Departament.

Article 23

El rector o rectora nomena, a proposta del director o directora, el secretari o secretària del Departament entre el professorat permanent amb dedicació a temps complet que hi estigui adscrit. El secretari o secretària s'encarrega de custodiar les actes de les sessions del Consell de Departament i d'expedir els certificats dels acords que s'hi hagin pres.

Article 24

En cas d'absència, impediment o vacant, el secretari o secretària ha de ser substituït per un secretari o secretària provisional designat pel director o directora, que n'assumeix accidentalment les funcions.

Article 25

1. El director o directora del Departament pot ser remogut del seu càrrec amb l'aprovació d'una moció de censura.
2. La moció de censura l'han de presentar almenys un terç dels membres del Consell de Departament, i s'ha de votar entre els deu i trenta dies següents a la presentació. Ha d'incloure un candidat i el programa ha de contenir les línies de política i gestió universitària que s'han de desenvolupar en el càrrec.
3. L'aprovació de la moció de censura requereix el vot favorable d'almenys dos terços dels membres del Consell de Departament. En el cas que la moció de censura no sigui aprovada, les persones que la signen no en poden presentar cap altra durant l'any següent.


TÍTOL TERCER
Règim econòmic

Article 26

El Departament de Pedagogia disposa d'un pressupost format per les partides pressupostàries que li assigna la Universitat i pels ingressos obtinguts mitjançant altres fonts, d'acord amb la legislació vigent, l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes de la Universitat que el desenvolupin.

Article 27

El Departament de Pedagogia ha de retre comptes sobre la seva activitat i el grau d'assoliment dels objectius proposats en la planificació estratègica per a cada període, mitjançant una memòria anual, acadèmica i econòmica, que ha d'elevar al Consell de Govern.


TÍTOL QUART
Reforma del Reglament

Article 28

El director o directora, per iniciativa pròpia o bé per una tercera part dels membres del Consell de Departament, pot proposar la reforma d'aquest Reglament, la qual requerirà l'acord de la majoria simple dels membres presents del Consell.


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

En el moment d'entrar en vigor aquest Reglament, queda derogat el Reglament del Departament de Pedagogia, aprovat pel Consell de Departament el 15 de novembre de 1994 i posteriorment per la Junta de Govern el 23 de novembre de 1994.

DISPOSICIÓ FINAL

En tot allò no previst en l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i en aquest Reglament, s'aplicarà la Llei 13/1989, d'organització, funcionament i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat, modificada per la Llei 23/2002, de 18 de novembre, i per la Llei 26/2010, de 3 d'agost, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

<!--![endif]--><!--![if-->

<!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if-->