saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reglament de l'Escola de Doctorat

- Aprovat pel Consell de Govern de data 11 de juliol de 2013-

PREAMBUL

La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, defineix l'estructura dels ensenyaments universitaris en tres cicles: grau, màster i doctorat. Els estudis de doctorat, corresponents al tercer cicle, condueixen a l'obtenció del títol oficial de doctor o doctora, de caràcter oficial i validesa en tot el territori estatal.

El Reial decret 99/2011 regula els ensenyaments oficials de doctorat que condueixen a l'obtenció del títol oficial de doctor o doctora, de caràcter oficial i validesa en tot el territori estatal. Aquest Reial decret també disposa que les universitats poden crear escoles de doctorat, d'acord amb el que preveu la legislació universitària d'aplicació, amb la finalitat d'organitzar, dins del seu àmbit de gestió, els ensenyaments i les activitats pròpies del doctorat. La Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, modifica, entre altres, els articles 7 i 8 de la LOU per incloure les escoles de doctorat entre les unitats de què disposa una universitat. Les defineix com unitats que tenen per objecte, fonamentalment, organitzar, dins del seu àmbit de gestió, el doctorat en una o diverses branques del coneixement o amb caràcter interdisciplinari.

Per respondre a aquest repte, el Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili (URV) va aprovar el 26 d'abril de 2012 la reformulació de l'Escola de Doctorat i el reglament provisional. Aquest procés es va completar amb la reestructuració d'unitats de gestió en l'àmbit internacional (Consell de Govern de 7 de març de 2013). Es va propiciar, doncs, un canvi que permet fer un pas endavant en la formació doctoral i integrar noves competències a l'Escola de Doctorat.

Així mateix, d'acord amb la decisió del Consell de Govern , l'Escola de Doctorat ha d'organitzar la implementació del currículum nuclear en els màsters de la URV , així com procurar que la programació de màsters asseguri la formació de candidats idonis per als programes de doctorat.

Aquest Reglament estableix la nova estructura i el funcionament de l'Escola de Doctorat, d'acord amb el Reial decret 99/2011, pel qual es regulen els estudis oficials de doctorat.


Article 1. Objecte

El present Reglament regula l'estructura, organització i funcionament de l'Escola de Doctorat (ED) de la Universitat Rovira i Virgili, d'acord amb la legislació aplicable.

Article 2. Naturalesa de l'Escola

1. L'Escola de Doctorat és una estructura de la Universitat Rovira i Virgili que, en col·laboració amb els agents d'R+D+I del Campus d'Excel·lència Internacional Catalunya Sud i amb altres organismes, institucions i entitats públiques o privades, nacionals, estatals o internacionals amb què la URV subscrigui convenis, té com a objectiu fonamental organitzar el doctorat a la URV.

2. L'ED organitza activitats de formació transversal en el doctorat i de competències de currículum nuclear en màsters.

3. L'ED pot organitzar títols oficials de màster universitari a iniciativa pròpia o per encàrrec dels òrgans competents.

4. L'ED pot organitzar-se en àmbits especialitzats o interdisciplinaris (divisions, aules doctorals), que tinguin objectius estratègics definits.

5. Són membres de l'ED:

a) Els membres del Comitè de Direcció i de les comissions acadèmiques de l'ED.
b) Els tutors i directors de tesi dels programes de doctorat.
c) Els estudiants dels ensenyaments organitzats per l'ED.
d) El personal d'administració i serveis adscrit a l'ED.

Article 3. Objectius de l'Escola de Doctorat

1. Són objectius de l'ED:

a) Oferir als doctorands l'entorn apropiat per a una formació de qualitat per a la recerca, mitjançant la proposta i el desenvolupament d'activitats alineades amb l'estratègia de foment de la recerca de la Universitat.
b) Potenciar, afavorir i assegurar la qualitat dels programes de doctorat i dels màsters de la URV.
c) Atreure talent a escala internacional, participar en estructures internacionals i obtenir finançament extern.
d) Fomentar les aliances interinstitucionals i internacionals i les col·laboracions amb la indústria.
e) Fomentar sinergies entre els membres de l'ED i promoure la interdisciplinarietat per tal de respondre a la varietat de necessitats i mètodes de la formació investigadora, actuant com a motor per a la innovació i la millora permanent.
f) Aconseguir que es reconegui l'excel·lència tant de l'Escola com dels programes formatius.


Article 4. Funcions de l'Escola de Doctorat

1. Organitzar els ensenyaments, les activitats i els processos acadèmics, administratius i de gestió que condueixen a l'obtenció del títol de doctor o doctora i, si escau, del títol de màster universitari.

2. Organitzar programes de doctorat interuniversitaris, d'acord amb els convenis de col·laboració establerts.

3. Definir i desenvolupar l'estratègia per a la formació per a la recerca, d'acord amb l'estratègia d'investigació de la Universitat , de manera que el doctorat sigui un eix articulador del sistema global de formació, recerca i transferència de la Universitat.

4. Són funcions acadèmiques de l'ED:

a) Organitzar les activitats transversals de formació en investigació, així com altres que facilitin l'adquisició de competències pròpies del doctorat i les nuclears del màster.
b) Desenvolupar una estratègia per fomentar la recerca d'acord amb les directrius definides per la Universitat.
c) Establir criteris per valorar les propostes de programes de doctorat en termes de l'impacte científic i social, la productivitat, la viabilitat i els criteris d'avaluació segons la legislació vigent.
d) Proposar al Consell de Govern de la URV la creació, modificació i supressió de programes de doctorat.
e) Donar suport als processos de verificació i acreditació dels programes de doctorat i a les sol·licituds d'avaluació de la qualitat.
f) Fomentar els processos d'internacionalització dels programes de doctorat i donar-hi suport.
g) Elaborar les normatives de la URV que regulen els ensenyaments de doctorat, modificar-les, elevar-les al Consell de Govern i establir els procediments implicats.
h) Constituir comissions delegades i altres òrgans d'assessorament i fixar-ne la composició.
i) Complir aquest reglament i proposar-ne modificacions.

5. Són funcions administratives de l'ED:

a) Supervisar el funcionament correcte del registre individualitzat de les activitats de formació dels doctorands de la URV , que serà regularment revisat pel tutor i/o el director de tesi i avaluat per la Comissió Acadèmica responsable del programa de doctorat.
b) Establir un codi de bones pràctiques i procurar que tots els membres de l'ED subscriguin el compromís de complir-lo.
c) Controlar la durada de les tesis i establir els mecanismes per tramitar pròrrogues o, si escau, a proposta de la Comissió Acadèmica , donar de baixa els doctorands que excedeixin el termini màxim o no superin les avaluacions anuals.
d) Gestionar els procediments de dipòsit, defensa i publicació en repositoris de les tesis doctorals.
e) Responsabilitzar-se de la difusió dels programes de doctorat i màster, de la captació de candidats i de l'atenció i la informació al personal investigador en formació.
f) Impulsar iniciatives conduents a fomentar l'ocupació i l'emprenedoria dels doctorands.
g) Donar suport en l'elaboració de convenis.
h) Promoure la captació i difusió d'ajuts, convocats per la URV o per altres organismes públics, vinculats als programes de màster i doctorat.
i) Gestionar i administrar els recursos humans i materials que se li assignin per complir les funcions encomanades.
j) Administrar el recursos consignats en el pressupost de la Universitat i els que obtingui externament, i distribuir el pressupost assignat als programes de postgrau, d'acord amb la política establerta per a cada exercici pressupostari.
k) Retre comptes sobre l'activitat i el grau d'assoliment dels objectius, mitjançant una memòria anual, acadèmica i econòmica, que ha d'elevar al Consell de Govern.

6. Assumir totes les altres funcions que li encomani el Consell de Govern i les que li atribueixi la normativa vigent.


Article 5. Estructura de govern

1. Els òrgans de govern unipersonals de l'ED són:

a) El director o directora
b) El secretari o secretària
c) Els coordinadors dels programes de doctorat i dels màsters organitzats per l'ED

2. Els òrgans de govern col·legiats de l'ED són:

a) El Comitè de Direcció
b) El Comitè Assessor
c) Les comissions acadèmiques dels programes de doctorat i dels màsters

Article 6. El director o directora

1. El director o directora és designat pel rector o rectora, per un període de quatre anys, prorrogable com a màxim per un període igual de manera consecutiva, entre investigadors de prestigi reconegut pertanyents a la Universitat o institucions promotores. Aquesta condició ha de ser avalada per la direcció d'un mínim de tres tesis doctorals i la possessió d'almenys tres períodes d'activitat investigadora reconeguts, d'acord amb el que preveu la legislació vigent. En el cas que l'esmentat criteri d'avaluació no sigui aplicable, s'hauran d'acreditar mèrits equiparables als assenyalats.

2. Són funcions del director o directora de l'ED:

a) Dirigir i representar l'ED.
b) Convocar i presidir el Comitè de Direcció, i executar i fer complir els acords que adopti.
c) Proposar els objectius estratègics de l'ED i vetllar perquè es compleixin.
d) Dirigir la gestió administrativa i pressupostària de l'ED i mantenir informat el Consell de Direcció de la URV de les activitats i projectes que du a terme.
e) Mantenir informat el Comitè de Direcció de les activitats i projectes que l'ED du a terme.
f) Impulsar i supervisar el compliment del codi de bones pràctiques entre els membres de l'ED, i adoptar les mesures necessàries per resoldre els problemes que s'hi puguin produir.
g) Informar de les necessitats de personal d'administració i serveis.
h) Exercir la direcció funcional del personal d'administració i serveis adscrit a l'ED.
i) Proposar els nomenaments i relleus dels coordinadors dels programes de doctorat, d'acord amb els departaments implicats en el programa.
j) Totes les altres funcions que li encomani el Consell de Govern o li atribueixi la normativa vigent.

3. En cas d'absència, impediment o vacant del director o directora, n'assumeix accidentalment les funcions el secretari o secretària de l'ED.


Article 7. El secretari o secretària

1. El secretari o secretària s'encarrega de redactar i custodiar les actes de les sessions del Comitè de Direcció, i d'expedir els certificats dels acords adoptats i altres.

2. El secretari o secretària és nomenat pel rector o rectora, a proposta del director o directora de l'ED, entre els coordinadors que formen part del Comitè de Direcció.

Article 8. El Comitè de Direcció

1. El Comitè de Direcció és l'òrgan col·legiat de direcció de l'ED.

2. El Comitè de Direcció està format per:

a) El director o directora de l'ED, que el presideix.
b) El secretari o secretària de l'ED.
c) Els coordinadors dels programes de doctorat i dels màsters organitzats per l'ED.
d) El responsable administratiu de l'ED.
e) Un representant de cadascuna de les institucions que participen en l'ED, sempre que es faci constar explícitament en el conveni subscrit amb la URV i la institució corresponent.
f) Dos doctorands claustrals elegits per aquest col·lectiu i entre aquest.

3. El director o directora de l'ED pot convidar a les sessions del Comitè de Direcció les persones que consideri adients, amb veu però sense vot.

4. Són funcions del Comitè de Direcció:

a) Aprovar el pla general d'actuació de l'ED i la memòria anual, dels quals serà informat el Consell de Govern.
b) Definir les directrius estratègiques dels programes de doctorat de l'ED, d'acord amb la política de recerca de la URV.
c) Elaborar i, si escau, modificar el Reglament de l'ED, que ha d'aprovar el Consell de Govern.
d) Elaborar el compromís de bones pràctiques (carta doctoral) que adopti l'ED.
e) Establir els criteris de qualitat, les directrius i el procediment per crear, modificar i suprimir els programes de doctorat de l'ED elaborats a iniciativa pròpia, dels departaments o dels instituts universitaris de la URV.
f) Aprovar les propostes per crear, modificar i suprimir programes de doctorat i màsters previstos a l'article 2.3 del present Reglament, les quals ha d'elevar al Consell de Govern de la URV.
g) Establir les directrius generals perquè les comissions acadèmiques dels programes de doctorat autoritzin o deneguin la defensa de les tesis doctorals. .
h) Aprovar la defensa de les tesis doctorals.
i) Aprovar els tribunals de tesi doctoral.
j) Establir les directrius generals que regulen el funcionament correcte de la formació doctoral en totes les seves etapes, i impulsar propostes de millora.
k) Elaborar les propostes de normatives o regulacions en l'àmbit del doctorat.
l) Interpretar les normatives i actuar com a mediadora en les possibles desavinences entre el doctorand o doctoranda, el director o directora de tesi i la Comissió Acadèmica.
m) Definir les prioritats i els criteris que han de regir la distribució pressupostària assignada anualment als programes de l'ED, dins del pressupost de la URV.
n) Definir l'estratègia que ha de regir la política d'ajuts i beques gestionats per l'ED, així com la d'altres convocatòries adreçades als estudiants de doctorat, les quals han de rebre la valoració favorable del Comitè de Direcció.
o) Constituir les comissions que s'escaigui, designar-ne els membres i delegar-los les funcions que es considerin adients per dur a terme els objectius.
p) Informar de les qüestions que la Direcció de l'ED sotmeti a la seva consideració.
q) Totes les altres funcions que li atribueixi la normativa vigent i no hagin estat assignades a altres òrgans.


Article 9. El Comitè Assessor de l'Escola de Doctorat

1. El Comitè Assessor de l'ED e stà integrat pel director o directora de l'ED, que el presideix, i un investigador de prestigi reconegut, nomenat pel rector o rectora a proposta del director o directora, de cadascun dels àmbits de coneixement següents: arts i humanitats, ciències de la salut, ciències experimentals, ciències socials i jurídiques, i enginyeries i arquitectura.

2. Té com a funció assessorar l'ED en l'estratègia i en l'aplicació de la política de doctorat de la URV.

Article 10. Coordinador o coordinadora del programa de doctorat

1. El coordinador o coordinadora del programa de doctorat, que és designat pel rector o rectora a proposta del director o directora de l'ED, d'acord amb el/s departament/s vinculat/s al programa, presideix la Comissió Acadèmica del programa. Ha de ser un investigador o investigadora rellevant que hagi dirigit un mínim de dues tesis doctorals i estigui en possessió d'un mínim de dos períodes d'activitat investigadora reconeguts. En el cas que aquest criteri d'avaluació no sigui aplicable, l'investigador o investigadora ha d'acreditar mèrits equiparables als assenyalats.

2. Són funcions del coordinador o coordinadora de programa de doctorat:

a) Presidir la Comissió Acadèmica del programa de doctorat.
b) Coordinar acadèmicament el programa de doctorat.
c) Proposar modificacions del programa de doctorat.
d) Proposar l'oferta de places.
e) Proposar criteris específics d'admissió.
f) Elaborar la memòria de verificació del programa de doctorat i responsabilitzar-se dels processos de seguiment i acreditació del programa.
g) Proposar convenis de col·laboració amb altres organismes, institucions i entitats.
h) Col·laborar amb els serveis de la Universitat en les tasques de difusió del programa, captació d'estudiants i obtenció de finançament extern.
i) Totes les altres funcions que li atribueixin la normativa vigent i aquest Reglament.


Article 11. Comissions acadèmiques dels programes de doctorat

1. Cada programa de doctorat té una comissió acadèmica responsable de la definició, actualització, qualitat i coordinació del programa de doctorat i del progrés en la recerca i la formació de cada doctorand.

2. Les comissions acadèmiques dels programes de doctorat estan integrades per doctors. En formen part les persones següents:

a) El coordinador o coordinadora del programa de doctorat, que la presideix.
b) Un membre, com a mínim, del personal docent i investigador que participi en el programa de doctorat de cadascun dels departaments implicats en el programa, designat pel consell de departament. Un d'ells serà escollit secretari o secretària de la comissió, a proposta del coordinador o coordinadora del programa de doctorat.
c) Els coordinadors dels màsters que tinguin vinculació amb el programa de doctorat d'acord amb la seva memòria de verificació, a proposta del coordinador o coordinadora del programa de doctorat.
d) També en pot formar un o més representants de cada universitat, organisme o institució que participa en el programa, d'acord amb el que s'indiqui en el conveni de col·laboració, a proposta del coordinador o coordinadora del programa de doctorat.

3. La composició de la comissió acadèmica l'aprova el Comitè de Direcció, a proposta del coordinador o coordinadora del programa de doctorat i amb l'acord previ dels departaments implicats.

4. Són funcions de les comissions acadèmiques dels programes de doctorat:

a) Dissenyar, organitzar i coordinar el programa de doctorat, així com, si s'escau, fer propostes de modificació.
b) Garantir la qualitat i l'excel·lència científica del programa de doctorat.
c) Vetllar per una formació predoctoral de qualitat que permeti als candidats assolir el títol de doctor o doctora amb una preparació adequada.
d) Establir el sistema de supervisió i seguiment dels doctorands.
e) Avaluar anualment el pla d'investigació, el document d'activitats del doctorand o doctoranda i els informes del tutor o tutora i del director o directora.
f) Establir, si escau, requisits i criteris addicionals per admetre els estudiants al programa de doctorat d'acord amb les directrius que fixi l'ED.
g) Resoldre les sol·licituds d'admissió dels estudiants al programa de doctorat.
h) Assignar o revocar el tutor o tutora a cada doctorand i informar-ne els departaments implicats.
i) Assignar o revocar el director o directora de tesi i informar-ne els departaments implicats.
j) Autoritzar o revocar la codirecció de tesi.
k) Elevar la proposta per autoritzar la defensa de tesi de cada doctorand a l'ED.
l) Proposar a l'ED els tribunals de tesi doctoral perquè els aprovi.
m) Determinar les circumstàncies excepcionals que habiliten els procediments de confidencialitat parcial durant l'acte de defensa i la publicació posterior de la tesi doctoral.
n) Autoritzar les estades de mobilitat dels doctorands destinades a obtenir la menció internacional.
o) Autoritzar les pròrrogues del termini de presentació de la tesi.
p) Autoritzar la realització d'estudis de doctorat a temps parcial.
q) Confirmar la baixa temporal o definitiva d'un doctorand o doctoranda.
r) Totes les altres funcions que li atribueixin la normativa vigent i aquest Reglament.


Article 12. El tutor o tutora de tesi

1. El tutor o la tutora de tesi és responsable de la formació adequada i de l'activitat investigadora del doctorand o doctoranda. Ha de ser un doctor o doctora, investigador actiu de la URV , o assimilat, amb experiència investigadora acreditada¸ i ha d'estar vinculat a l'ED. El designa la comissió acadèmica del programa de doctorat. Aquesta activitat ha de ser reconeguda com a part de la seva dedicació docent i investigadora.

2. Són funcions del tutor o la tutora de tesi:

a) Vetllar per la interacció del doctorand o doctorandaamb la comissió acadèmica del programa de doctorat.
b) Orientar el doctorand o doctoranda sobre els processos acadèmics del programa.
c) Fer el seguiment del document d'activitats del doctorand o doctoranda .
d) Signar el compromís documental on s'estableixen les funcions de supervisió dels doctorands.
e) Totes les altres funcions que estableixin la normativa vigent i aquest Reglament.

Article 13. El director o directora de tesi

1. El director o directora de tesi és designat per la comissió acadèmica del programa de doctorat entre doctors amb experiència acreditada investigadora i investigadors actius de la URV , o assimilat, amb independència de la universitat, centre o institució en què presti els seus serveis, sempre que formi part del programa de doctorat. Pot ser designat director o directora de tesi el doctor o doctora que exerceix de tutor o tutora de la tesi. Aquesta activitat ha de ser reconeguda com a part de la seva dedicació docent i investigadora.

2. El director o directora de tesi és el màxim responsable de conduir el conjunt de les tasques de recerca del doctorand o doctoranda. Amb l' autorització prèvia de la comissió acadèmica, la tesi pot ser codirigida per altres doctors quan hi hagi raons acadèmiques que ho justifiquin.

3. Són funcions del director o directora de tesi:

a) Ser el màxim responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i novetat en el camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la seva planificació, així com, si s'escau, de l'adequació a altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda.
b) Signar el compromís on s'estableixen les funcions de supervisió dels doctorands.
c) Revisar el document d'activitats del doctorand o doctoranda.
d) Donar el vistiplau al pla de recerca del doctorand o doctoranda i avalar-lo.
e) Avalar les estades de mobilitat del doctorand o doctoranda destinades a obtenir la menció internacional.
f) Totes les altres funcions que estableixin la normativa vigent i aquest Reglament.


Article 14. Doctorands i doctorandes

1. Són doctorands o doctorandes les persones matriculades en un programa de doctorat.

2. Els doctorands admesos en un programa de doctorat de l'ED han de signar un document de compromís entre la universitat, el mateix doctorand o doctoranda, el tutor o tutora i el director o directora de la tesi, i s'han de matricular anualment en concepte de tutela acadèmica.

3. En casos de programes conjunts, el conveni ha de determinar la universitat en la qual s'ha de matricular el doctorand o doctoranda i la seva relació amb les institucions implicades.

4. Són drets dels doctorands tots els que preveu el Reial decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s'aprova l'Estatut de l'estudiant universitari i, específicament, els següents:

a) Rebre una formació investigadora de qualitat, que promogui l'excel·lència científica i atengui a l'equitat i la responsabilitat social.
b) Tenir un tutor o tutora que els orienti en el procés formatiu i un director o directora, o codirectors, amb experiència investigadora acreditada que supervisi la tesi doctoral.
c) Integrar-se en un entorn de recerca.
d) Ser informats de les oportunitats de desenvolupament de la carrera investigadora promogudes per l'ED i poder optar-hi.
e) Participar en programes i convocatòries d'ajuts per a la formació investigadora i de mobilitat.f) Comptar amb el reconeixement i la protecció de la propietat intel·lectual dels resultats de la tesi doctoral i dels treballs d'investigació, d'acord amb la legislació vigent.g) Sol·licitar a la comissió acadèmica, de forma justificada, canvi de director o directora de tesi, canvi de dedicació o baixa temporal en el programa de doctorat.
h) Ser considerats a efecte de representació, d'acord amb el que s'estableix a l'Estatut de la URV.
i) Participar en el seguiment dels programes de doctorat i en els processos d'avaluació institucional.
j) Exercir tots aquells drets comuns i específics que els reconeix l'Estatut de l'estudiant universitari i altres normatives vigents.

5. Són deures dels doctorands tots els que preveu el Reial decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s'aprova l'Estatut de l'estudiant universitari i, específicament, els següents:

a) Matricular-se cada curs acadèmic de la tutela acadèmica i abonar els pagaments corresponents, dins els terminis establerts en el calendari que s'especifiqui.
b) Elaborar, abans de finalitzar el primer any, el pla d'investigació que inclogui almenys la metodologia que es preveu utilitzar i els objectius que es volen assolir, així com els recursos i la planificació temporal necessaris.
c) Seguir les activitats de formació del programa i participar-hi amb aprofitament.
d) Realitzar les tasques de recerca amb la dedicació i l'aprofitament necessaris.
e) Facilitar de manera periòdica, i com a mínim un cop al semestre, les dades sobre les activitats fetes a través del sistema d'informació que la URV posi a disposició dels investigadors en formació.
f) Informar la comissió acadèmica de la renúncia voluntària a seguir en el programa de doctorat.
g) Exercir tots aquells deures que els assigna l'Estatut de l'estudiant universitari i altres normatives vigents.


Disposició transitòria

Mentre no es constitueixin les comissions previstes en aquest Reglament i s'hagin verificat i implantat els programes de doctorat, la Comissió de Postgrau i Doctorat i els òrgans responsables dels programes oficials de postgrau continuaran exercint les funcions corresponents.

Disposició derogatòria

Aquest Reglament deroga el Reglament provisional de l'Escola de Doctorat aprovat pel Consell de Govern de 26 d'abril de 2012.

Disposició final única

El present Reglament entra en vigor l'endemà de la publicació al FOU.