saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reglament del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques

-Modificat pel Consell de Govern de 18 de desembre de 2018-
-Modificat pel Consell de Govern d'11 de juliol de 2019-

TÍTOL PRIMER
Naturalesa, composició i competències

Article 1

El Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques es constitueix d'acord amb el que estableixen l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i la legislació vigent.

Article 2

1. El Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Universitat Rovira i Virgili és l'estructura bàsica per organitzar l'activitat del col·lectiu docent i investigador.

2. El Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques està constituït per:

a) El col·lectiu docent i investigador les especialitats del qual es corresponen amb les àrees de coneixement següents:
Arquitectura i Tecnologia de Computadors, Llenguatges i Sistemes Informàtics, Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial, Matemàtica Aplicada, Didàctica de les Matemàtiques i Enginyeria Telemàtica.

b) El personal d'administració i serveis que estigui adscrit al Departament.

Article 3

Són funcions del Departament:

a) Gestionar els recursos humans, materials i econòmics que la Universitat li assigni per acomplir les seves funcions.

b) Elaborar i aprovar el pacte de dedicació del personal, document que recull l'encàrrec de tasques docents, investigadores, de gestió, d'extensió universitària i de qualsevol altra mena que el Departament, de manera acordada en el si del Consell, fa a tot el personal.

c) Verificar i avaluar el compliment del pacte de dedicació del personal del Departament.

d) Elaborar la planificació estratègica del Departament d'acord amb la de la Universitat mitjançant els contractes programa que s'estableixin.

e) Adoptar les mesures necessàries per millorar de manera continuada la qualitat de la docència, la recerca i les altres activitats que duguin a terme els seus membres.

f) Coordinar la docència d'una o diverses àrees de coneixement corresponents als ensenyaments de primer i segon cicle, d'acord amb els requeriments dels respectius plans d'estudis, del centre o centres i de la Universitat.

g) Organitzar programes de doctorat i coordinar la docència dels programes de doctorat en els quals les àrees de coneixement participin.

h) Proposar cursos d'especialització, perfeccionament i actualització de coneixements científics, tècnics o artístics en l'àrea o àrees de coneixement de la seva competència, i coordinar-ne la docència.

i) Donar suport a les activitats i iniciatives docents i investigadores del professorat.

j) Fer propostes en el procés d'elaboració dels plans d'estudis en els quals estiguin implicades les àrees de coneixement.

k) Assignar al professorat la docència en cada matèria de la seva competència, d'acord amb els requeriments de la programació docent de la Universitat i la coordinació prevista a l'article 78.1 dels Estatuts de la URV.

l) Intervenir en el procediment per seleccionar el personal, en els termes previstos en l'Estatut de la URV.

m) Impulsar i facilitar l'actualització, la renovació científica, tècnica i pedagògica, i la formació permanent dels membres que hi pertanyen.

n) Cooperar entre els mateixos membres del Departament, amb la resta d'estructures de la Universitat, amb altres organismes i amb entitats públiques i privades en la realització de programes docents i d'investigació.

o) Totes les altres que la legislació vigent, l'Estatut de la URV i les normes que el desenvolupin li atribueixin.

TÍTOL SEGON
Òrgans de govern

CAPÍTOL 1
Disposicions generals

Article 4

Els òrgans de govern del Departament són el Consell de Departament, el director o directora i el secretari o secretària.

CAPÍTOL 2 
Consell de Departament

Article 5

1. El Consell de Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques és l'òrgan col·legiat de govern del Departament.

2. El Consell de Departament està format per:

a) El director o directora i el secretari o secretària del Departament.
b) Tots els membres del Departament que estiguin en possessió del títol de doctor o doctora.
c) Tot el professorat no doctor a temps complet que hi estigui adscrit. 
d) Tot el professorat no doctor a temps parcial que hi estigui adscrit amb un màxim del 15% dels membres del Consell del Departament.
e) Una sisena part o fracció dels investigadors en formació que hi estiguin adscrits. El Consell de Departament en determina els escons corresponents.
f) Una representació de l'alumnat de tots els ensenyaments, inclosos els ensenyaments de tercer cicle conduents a l'obtenció del títol de doctor o doctora, en els quals el Departament imparteix docència, en una proporció d'un per cada deu o fracció del total de membres del Consell. En cas de solució no única, es triarà la mínima. El Consell de Departament en determina els escons corresponents.
g) Tots els membres del personal d'administració i serveis amb dedicació a temps complet que hi estiguin adscrits.

3. Els membres elegibles del Consell de Departament són renovats cada quatre anys, excepte els representants dels estudiants que ho són cada dos, sens perjudici de la possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants.

4. Els membres electes ho són pel procediment que determinen els col·lectius que representen, dins del marc de la Normativa electoral de la Universitat Rovira i Virgili.

Article 6

Són competències del Consell de Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques:

a) Elegir el director o directora del Departament i acordar-ne la revocació.
b) Debatre les línies generals de la política docent i investigadora del Departament, i elaborar la planificació estratègica del Departament paral·lela a la de la Universitat
c) Aprovar i avaluar anualment el pacte de dedicació. En aquest marc, aprovar el pla anual de docència i recerca i proposar els programes de doctorat i postgrau.
d) Desenvolupar els sistemes de qualitat pertinents per al conjunt de les seves activitats.
e) Elaborar i aprovar la memòria anual d'activitats docents i investigadores del Departament i la memòria econòmica.
f) Coordinar la docència corresponent a les matèries de la seva competència i aprovar els programes bàsics de les assignatures corresponents.
g) Proposar les necessitats de places del col·lectiu docent i investigador, fer-ne la sol·licitud de convocatòria i proposar les necessitats de places de personal d'administració i serveis.
h) Proposar els membres titulars i suplents que han d'integrar les comissions d'accés de professorat.
i) Participar en els processos d'avaluació, acreditació i certificació que afectin les seves activitats.
j) Emetre un informe sobre l'adscripció dels membres a altres departaments, a instituts universitaris d'investigació o sobre la recepció de membres d'altres departaments.
k) Designar els representants del Departament en les diferents comissions de la Universitat.
l) Autoritzar els contractes i convenis per realitzar treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, d'acord amb el que preveu l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.
m) Elaborar el projecte de Reglament del Departament i, si escau, proposar-ne la modificació.
n) Constituir comissions delegades i altres òrgans d'assessorament, i fixar-ne la composició.
o) Planificar la utilització dels recursos econòmics, establir les directrius generals de l'administració i ser informat periòdicament de les decisions d'execució adoptades pel director o directora.
p) Aprovar la creació, modificació o supressió de seccions.
q) Totes les altres que li atribueixin l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes que el desenvolupin.


Article 7

El Consell de Departament el convoca el director o directora, per iniciativa pròpia o a petició d'una cinquena part dels membres del Consell. En aquest darrer cas, el Consell de Departament ha de ser convocat en el termini de deu dies hàbils després que la petició s'hagi formalitzat a la Secretaria del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques.

Article 8

El Consell de Departament es reuneix en sessió ordinària dos cops l'any, sens perjudici que es pugui reunir en sessió extraordinària.

Article 9

1. A l'escrit de convocatòria, en el qual cal indicar el lloc, l'hora de reunió i l'ordre del dia, s'ha d'adjuntar una còpia de la documentació pertinent, o bé, si s'escau, s'ha de dipositar a la Secretaria del Departament. També es pot fer pública per mitjans electrònics per als membres del Consell del Departament.

2. El membres del Consell de Departament han de rebre la convocatòria amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores.

Article 10

El Consell de Departament queda vàlidament constituït en primera convocatòria, pel que fa a la celebració de les sessions, deliberacions i presa d'acords, si hi és present la majoria absoluta dels membres, sota la presidència del director o directora i el secretari o secretària, o la persona que el substitueixi. En segona convocatòria, que ha de tenir lloc mitja hora després de la primera, queda vàlidament constituït si hi és present la tercera part dels membres, sota la presidència del director o directora i el secretari o secretària, o la persona que el substitueixi.

Article 11

1. L'assistència al Consell de Departament té caràcter personal. El vot no és delegable.

2. Els membres del Departament no membres del Consell poden assistir a les reunions del Consell amb veu però sense vot.

Article 12

1. El secretari o secretària del Departament actua com a secretari o secretària del Consell de Departament.

2. El secretari o secretària aixeca acta de cada sessió que celebri el Consell de Departament. Aquest document ha d'especificar necessàriament els assistents, l'ordre del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s'ha dut a terme, els punts principals de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats.

3. Les actes s'aproven en la mateixa sessió o en la següent. No obstant això, el secretari o secretària pot emetre certificats sobre els acords específics que s'hagin adoptat amb el vistiplau del director o directora, sens perjudici de la ulterior aprovació de l'acta.

Article 13

1. El Consell de Departament ha de debatre i adoptar acords i resolucions sobre els punts que constin a l'ordre del dia. 

2. No pot ser objecte de debat o acord cap assumpte que no estigui inclòs en l'ordre del dia, excepte en el cas que hi siguin presents tots els membres del Consell i es declari la urgència de l'assumpte pel vot favorable de la majoria.

Article 14

Els acords, excepte els que s'expressen als articles 25 i 31, s'adopten per majoria simple dels membres presents del Consell de Departament.


Article 15

1. Les votacions són a mà alçada, excepte aquelles resolucions o acords que afectin persones o quan el vot secret sigui sol·licitat com a mínim per dos membres de forma explícita. 

2. Les votacions a mà alçada no es poden interrompre per cap motiu i mentre es realitzen no es pot entrar ni sortir de la sala de reunions.

Article 16

Els acords adoptats pel Consell de Departament són efectius des del moment que s'aprovin, excepte en el cas que el mateix acord disposi una altra cosa, o en el cas que legalment calgui un tràmit posterior. Els acords esmentats s'han d'exposar al tauler d'anuncis del Departament i s'han de notificar als òrgans de la Universitat corresponents.

Article 17

1. El Consell de Departament pot constituir les comissions que consideri oportunes. En fer-ho, el Consell ha d'especificar-ne la composició, les funcions i el procediment per constituir-les.

2. Les comissions que tinguin atribuïdes competències delegades pel Consell de Departament han d'estar formades per membres que hi pertanyin. 

3. Les comissions les convoca el president o presidenta, bé a iniciativa pròpia, bé a petició d'una tercera part dels membres de la comissió.


CAPÍTOL 3
Òrgans unipersonals

Article 18

El director o directora del Departament el representa, el dirigeix i en realitza la gestió ordinària.

Article 19

El Consell de Departament elegeix el director o directora del departament entre el professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat amb dedicació a temps complet que hi pertanyi.

Article 20

La durada del mandat de director o directora del Departament és de quatre anys, amb possibilitat de reelecció consecutiva una sola vegada. El nomenament correspon al rector o rectora.

Article 21

En cas d'absència, impediment o vacant del director o directora del Departament, n'assumeix accidentalment les funcions el professor doctor o professora doctora amb vinculació permanent a la Universitat amb més antiguitat.

Article 22

Correspon al director o directora del Departament:

a) Representar-lo.
b) Coordinar les activitats docents, investigadores i acadèmiques dels membres del Departament.
c) Assignar als professors adscrits al Departament la docència, atribuïda pels centres corresponents a matèries pròpies de l'àrea o àrees de coneixement del Departament.
d) Convocar i presidir el Consell de Departament, i executar i fer complir els seus acords.
e) Dirigir la gestió administrativa i pressupostària del Departament, i informar-ne periòdicament el Consell de Departament.
f) Exercir la direcció funcional del col·lectiu docent i investigador en el marc del pacte de dedicació i del personal d'administració i serveis adscrit al Departament.
g) Autoritzar la formalització dels contractes per realitzar treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, d'acord amb el que preveu l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.
h) Totes les altres funcions que li atribueixi l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i aquelles altres relatives al Departament que ni l'Estatut ni aquest Reglament no atribueixin al Consell de Departament.

Article 23

El rector o rectora nomena, a proposta del director o directora, el secretari o secretària del Departament entre el professorat permanent amb dedicació a temps complet adscrit al Departament. El secretari o secretària s'encarrega de custodiar les actes de les sessions del Consell de Departament i d'expedir els certificats dels acords que s'hi hagin pres.

Article 24

En cas d'absència, impediment o vacant, el secretari o secretària ha de ser substituït per un secretari o secretària provisional designat pel director o directora, que n'assumeix accidentalment les funcions.

Article 25

1. El director o directora del Departament pot ser remogut del seu càrrec amb l'aprovació d'una moció de censura.

2. La moció de censura l'han de presentar almenys un terç dels membres del Consell de Departament, i s'ha de votar entre els deu i trenta dies següents a la presentació. Ha d'incloure un candidat i el programa ha de contenir les línies de política i gestió universitària que s'han de desenvolupar en el càrrec.

3. L'aprovació de la moció de censura requereix el vot favorable d'almenys dos terços dels membres del Consell de Departament. En el cas que la moció de censura no sigui aprovada, les persones que la signen no en poden presentar cap altra durant l'any següent.

CAPÍTOL 4 
Caps de secció

Article 26

1. Cadascuna de les seccions té un cap. És elegit entre el professorat dels cossos docents universitaris amb dedicació a temps complet de cada secció pels membres del Consell que pertanyin a la secció esmentada.

2. La durada del mandat dels caps de secció és de dos anys, amb possibilitat de reelecció consecutiva una sola vegada.

3. La funció dels caps de secció és: 
Organitzar i proposar al director o directora del Departament la distribució de tasques docents dels professors de la secció.

CAPÍTOL 5 
Comissió Permanent del Departament

Article 27

1. La Comissió Permanent de Departament està formada per:

a) El director o directora i el secretari o secretària del Departament
b) Els caps de les seccions

2. La Comissió Permanent s'encarrega de fer propostes al Consell.

3. S'apliquen a la Comissió Permanent les normes sobre constitució de sessió i presa d'acords que l'article 10 preveu per al Consell.

CAPÍTOL 6 
Seccions

Article 28

El director o directora, a iniciativa pròpia o bé d'una desena part dels membres del Consell del Departament, pot proposar crear, modificar o suprimir seccions. Per a això caldrà l'acord de la majoria absoluta dels vots emesos.


TÍTOL TERCER
Règim econòmic

Article 29

El Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques disposa d'un pressupost format per les partides pressupostàries que li assigna la Universitat i pels ingressos obtinguts mitjançant altres fonts, d'acord amb la legislació vigent, l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes de la Universitat que el desenvolupin.

Article 30
El Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques ha de retre comptes sobre la seva activitat.


TÍTOL QUART
Reforma del Reglament

Article 31

El director o directora, per iniciativa pròpia o bé d'una desena part dels membres del Consell de Departament, pot proposar la reforma d'aquest Reglament, la qual requerirà l'acord de la majoria absoluta dels membres presents del Consell.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA

A l'entrada en vigor d'aquest Reglament, el Departament s'estructura en tres seccions temàtiques: 

-Matemàtiques
-Programació i Aplicacions
-Arquitectura de Computadors

Aquestes seccions temàtiques estan constituïdes de la manera següent:

- Matemàtiques: personal acadèmic de les àrees de coneixement Matemàtica Aplicada i Didàctica de la Matemàtica.
- Programació i Aplicacions: personal acadèmic de les àrees de coneixement Llenguatges i Sistemes Informàtics i Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial.
- Arquitectura de Computadors: personal acadèmic de les àrees de coneixement Arquitectura i Tecnologia de Computadors i Enginyeria Telemàtica.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA

A l'entrada en vigor d'aquest Reglament, al Departament no hi ha cap àrea de coneixement de les esmentades a la Llei orgànica d'universitats que, segons l'article 19 d'aquest Reglament, permeti a un funcionari dels cossos docents universitaris no doctor i un professor doctor contractat ser director o directora del Departament.


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

En el moment d'entrar en vigor aquest Reglament, queda derogat el Reglament del Departament del 10 de juliol de 2000.

DISPOSICIÓ FINAL

En tot allò no previst en l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i en aquest Reglament, s'aplicarà la Llei 13/1989, d'organització, funcionament i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat, modificada per la Llei 23/2002, de 18 de novembre, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

<!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if-->