saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reglament de la Comissió de Coordinació del Campus de les Terres de l'Ebre

Aprovat pel Consell de Govern de data 16 de febrer de 2006
Modificat pel Consell de Govern de data 18 de desembre de 2013

TÍTOL PRIMER
Naturalesa, composició i competències

Article 1
La Comissió de Coordinació del Campus de les Terres de l'Ebre es constitueix d'acord amb el que estableix la Memòria de creació del campus de les Terres de l'Ebre.

Article 2
La Comissió de Coordinació del Campus té la funció de millorar l'eficiència i l'eficàcia dels recursos i les activitats del campus.

Article 3

1. La Comissió de Coordinació està constituïda pel director o directora del Campus (que la presideix), els subdirectors o subdirectores, els responsables d'ensenyament, el o la responsable de gestió del campus, un representant del PAS i un representant de l'alumnat per cadascun dels ensenyaments de grau del campus de les Terres de l'Ebre.

2. Els membres elegibles de la comissió són renovats cada quatre anys, tret dels estudiants, que ho són cada dos, sens perjudici de la possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants.

3. Els membres estan obligats a assistir a les reunions del Ple i de les comissions delegades, i s'han d'excusar per la seva absència en cas de no poder-hi assistir. La justificació de l'absència s'ha de fer mitjançant un escrit dirigit al secretari o secretària de la comissió abans de la sessió a la qual estiguin convocats.

4. La condició de membre de la Comissió de Coordinació es perd a la fi del termini per la qual va ser designat, per renúncia o per qualsevol altra circunstància prevista a la normativa vigent.

Article 4
A la Comissió del Coordinació li corresponen les funcions següents

 1. Millorar l'eficiència i l'eficàcia dels recursos i les activitats del campus de les Terres de l'Ebre.
 2. Coordinar els objectius docents i de recerca i de desenvolupament estratègic del campus.
 3. Dur a terme la implantació i el desenvolupament coherent, la coordinació i el seguiment dels diferents nivells de gestió que afectin el campus.
 4. Organitzar, coordinar i supervisar els serveis del campus.
 5. Proposar i organitzar activitats de formació permanent.
 6. Distribuir els recursos econòmics assignats al campus.


TÍTOL SEGON
Funcionament de la Comissió de Coordinació


Capítol 1. Disposicions generalsArticle 5
La Comissió de Coordinació funciona en el Ple i en les comissions delegades que el Ple acordi constituir, en el marc d'aquest Reglament.Article 6
L'exercici del càrrec de membre de la Comissió de Coordinació és personal; en conseqüència, no es pot delegar ni la representació ni el vot en el Ple ni en les comissions.Article 7
El president o presidenta de la Comissió i els presidents d'altres comissions delegades poden convidar a assistir a les reunions del Ple o de les comissions delegades, respectivament, amb veu i sense vot, persones expertes i membres de la comunitat universitària, d'acord amb la naturalesa dels assumptes que s'hi han de tractar. Els presidents de les comissions delegades també poden autoritzar la presència de membres de la Comissió de Coordinació que, sense pertànyer a la comissió delegada, tinguin interès a ser-hi presents, per la qual cosa se'ls comunicarà la convocatòria.Capítol 2.
Del Ple de la Comissió de Coordinació

Secció primera: Composició, convocatòria i sessionsArticle 8
El Ple de la Comissió de Coordinació està integrat per tots els seus membres amb plenitud de veu i vot.Article 9
El Ple es reuneix, com a mínim, tres cops a l'any amb caràcter ordinari. A més, també es pot reunir de manera extraordinària quan el president o presidenta ho consideri oportú, o quan almenys tres dels membres ho sol·licitin mitjançant un escrit signat pels interessats amb inclusió dels assumptes objecte de la convocatòria.

Article 10
El secretari o secretària farà la convocatòria per indicació del president o presidenta, mitjançant una comunicació escrita dirigida a cadascun dels membres, amb vuit dies d'anticipació a la data en què s'ha de fer la reunió, o amb dos dies antelació si el president o presidenta en declara el caràcter urgent. En la convocatòria s'ha d'indicar el lloc i hora de la reunió i l'ordre del dia corresponent, i s'hi ha d'adjuntar la documentació adient o indicar la que estarà dipositada a la seu de la delegació del campus perquè es pugui consultar.

Article 11
Qualsevol membre de la Comissió de Coordinació, amb el suport d'almenys el 30% dels membres de la Comissió, pot demanar al president o presidenta la inclusió d'un o més punts en l'ordre del dia, mitjançant un escrit raonat i acompanyat de la documentació corresponent i, si s'escau, la proposta d'acord o acords. La proposta s'inclou en l'ordre del dia de la primera convocatòria de la sessió que se celebri a partir de la recepció de la sol·licitud.


Article 12
1. El Ple debat i adopta acords sobre els punts que constin a l'ordre del dia.

2. El Ple pot tractar assumptes no inclosos en l'ordre del dia i decidir sobre aquests assumptes si hi són presents tots els membres i se'n declara la urgència per vot favorable de la majoria.

Article 13
El Ple està vàlidament constituït si hi són presents més de la meitat dels membres. En tot cas hi han de ser presents el president o presidenta i el secretari o secretària o qui els substitueixi. Encara que la convocatòria no ho prevegi expressament, el Ple es donarà per constituït en segona convocatòria dins dels quinze minuts següents de l'hora fixada si hi són presents més d'un terç dels seus membres, inclosos el president o la presidenta i el secretari o la secretària o la persona que els substitueixi.

Article 14
Les decisions del Ple adopten la forma d'acords i es prenen per assentiment o per majoria simple dels membres assistents a la sessió, llevat quan en aquest Reglament s'estableixi una majoria més qualificada. En cas d'empat, el vot del president o presidenta de la sessió serà diriment. Les votacions han de ser públiques, llevat que es tracti de punts que afectin directament alguna persona concreta, cas en què seran secretes. També són secretes quan així ho decideixi el president o presidenta o bé quan ho sol·liciti més d'un terç dels membres del Ple.
 

Article 15
De cada sessió se n'ha d'estendre l'acta corresponent, que ha de contenir la llista d'assistents, l'ordre del dia i les circumstàncies de lloc i temps en què s'ha dut a terme; també ha de reflectir d'una manera succinta el desenvolupament de la reunió i recollir literalment els acords presos, amb el resultat de les votacions corresponents i tot allò que es demani, explícitament i per escrit, que consti en acta. L'acta serà estesa pel secretari o secretària de la sessió, amb el vistiplau del president o presidenta, se sotmetrà a aprovació en la sessió següent del Ple i serà signada per tots dos càrrecs, sense perjudici de l'execució dels acords adoptats.


Article 16
Els acords adoptats pel Ple de la Comissió són efectius des del moment que s'aprovin, excepte en el cas que el mateix acord disposi una altra cosa o en el cas que legalment calgui un tràmit posterior.


Secció segona. Comissions delegadesArticle 17
Correspon al Ple de la Comissió de Coordinació constituir totes les comissions delegades que consideri necessàries o convenients per a l'execució de les seves funcions i competències.

Article 18
La composició, la durada i les funcions de les comissions delegades són determinades pel Ple de la Comissió de Coordinació en l'acord de constitució.

Article 19
Les comissions delegades són presidides per un dels seus membres, designat pel Ple a proposta del president o presidenta de la Comissió de Coordinació.

Article 20
Els presidents i els secretaris de les comissions delegades seran designats pel Ple a proposta del president o presidenta de la Comissió de Coordinació.

Article 21

1. Les comissions delegades poden ser mixtes, és a dir, integrades per membres de la Comissió de Coordinació i per altres membres d'òrgans de govern, representació, consulta, coordinació o acadèmics de la Universitat, o bé per persones especialment expertes en assumptes determinats que s'hi hagin de tractar, aquestes últimes sense vot. En tot cas, la designació d'aquestes últimes correspon al president o presidenta de la comissió delegada, després d'informar-ne els membres, i l'adscripció acaba un cop la comissió delegada hagi decidit sobre l'assumpte en questió.

2. Les comissions delegades mixtes no poden tenir facultats decisòries.


Article 22
Els acords adoptats per les comissions delegades han de ser ratificats pel Ple de la Comissió de Coordinació.

Article 23
Respecte a la convocatòria, els quòrums d'assistència i votació i la documentació de les reunions de totes les comissions delegades es farà anàlogament al que es disposa per al Ple en aquest reglament. Tanmateix, cada comissió delegada pot establir les normes particulars adequades al seu funcionament, sempre que no estiguin en contradicció amb aquest reglament.

Capítol 3. El president o presidenta de la Comissió de CoordinacióArticle 24
Correspon al president o presidenta de la Comissió:

 1. Dirigir la Comissió de Coordinació i tenir-ne la màxima representació.
 2. Convocar i presidir les sessions de la comissió.
 3. Comunicar al rector o rectora de la Universitat, si s'escau, els acords de la Comissió perquè s'executin.
 4. Coordinar, ell mateix o per mitjà de la persona que designi, les diferents comissions delegades, a les reunions de les quals sempre podrà assistir presidint-les.
 5. Donar als mitjans de comunicació la publicitat o la informació que estimi oportuna referent als acords activats de la Comissió.
 6. Qualsevol altra funció pròpia de la presidència d'un òrgan col·legiat i les que li encomanen la Llei, aquest Reglament i la resta de normativa vigent.

Article 25
El president o presidenta pot nomenar, d'entre els membres que formen part de la comissió, un vicepresident o vicepresidenta, en qui pot delegar funcions representatives. El vicepresident o vicepresidenta substitueix el president o presidenta en cas de vacant, absència o malaltia.


Capítol 4. El secretari o secretària de la Comissió de Coordinació

Article 26
El suport tècnic i administratiu de la Comissió de Coordinació correspon al secretari o secretària de la Comissió.

Article 27
El secretari o la secretària de la Comissió de Coordinació és nomenat i separat pel president o presidenta, i cessa en el càrrec quan cessi el president o presidenta.Article 28
Són atribucions del secretari o secretària:

 1. Tenir cura de la documentació i de l'arxiu de la Comissió, i lliurar els corresponents certificats amb el vistiplau del president o presidenta.
 2. Cursar les convocatòries de les reunions de la Comissió, assistir-hi i aixecar acta de les sessions. Quan no pugui assistir a una reunió, el president o presidenta en proveirà la substitució transitòria.
 3. Executar els acords del Ple de la Comissió de Coordinació, i portar a terme les funcions o gestions que li encomani el president o presidenta dintre de les seves atribucions.
 4. Rebre els actes de comunicació dels membres de la Comissió de Coordinació i, per tant, les notificacions, peticions de dades, rectificacions o qualsevol altra classe d'escrits dels quals hagi de tenir coneixement.
 5. I, a més, les pròpies d'un òrgan col·legiat, les que li encomani la llei i les que deriven d'aquest reglament.TÍTOL TERCER
Reforma del Reglament


Article 29
El president o presidenta de la Comissió de Coordinació, per iniciativa pròpia o bé per iniciativa d'un terç dels membres de la Comissió, pot proposar la reforma del Reglament d'organització i funcionament de la Comissió, que haurà d'elevar al Consell de Govern perquè l'aprovi.

DISPOSICIONS FINALS


PRIMERA
Aquest Reglament entra en vigor l'endemà que l'aprovi el Consell de Govern.

SEGONA
En tot allò no previst en l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i en aquest Reglament, s'aplicarà la Llei 13/1989, d'organització, funcionament i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat, modificada per la Llei 23/2002, de 18 de novembre, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.