saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reglament del Consell de Persones Amigues de la Universitat Rovira i Virgili

Article 1. EL Consell de Persones Amigues de la Universitat

El present reglament regula el funcionament del Consell de Persones Amigues de la Universitat (CoPA), previst en l'article 96 de l'Estatut de la URV.

Article 2. Definició i funcions

El CoPA és l'òrgan de consulta i de participació de les persones amigues de la societat civil a la Universitat. constituït per persones físiques i jurídiques de natura privada, amigues externes de la URV. Té les funcions següents:

a) Assessora al Rector sobre el conjunt de missions de la Universitat i en especial sobre les relacions de la Universitat amb els sectors socials i econòmics del territori, la transferència de coneixement i la recerca i innovació

b) Fa propostes sobre línies estratègiques, programes i actuacions el conjunt de missions de la Universitat i en especial sobre les relacions de la Universitat amb els sectors socials i econòmics del territori, la transferència de coneixement i la recerca i innovació

c) A iniciativa del Rector, impulsen i col·laboren en el desenvolupament de les relacions de la Universitat amb àmbits socials i econòmics.

d) Col·laboren en la imatge pública i comunicació de la Universitat.

Article 3.- Composició

1.El CoPA restarà conformada per un màxim de 19 membres, d'acord amb la distribució següent:

a) El Rector de la URV o persona en qui delegui
b) El President del Consell Social de la URV o persona en qui delegui
c) El Vicerectorat competent en matèria de Relacions Externes
d) El Vicerectorat competent en matèria de Transferència i Innovació
e) Un màxim de 15 persones amigues de la URV d'acord amb l'apartat següent d'aquest article.

2. El Rector designarà -i podrà revocar- a les persones físiques i jurídiques externes amigues, de natura privada, cridades a formar part del Consell, tenint en compte la continuïtat i la intensitat de la seva relació amb la Universitat , i tenint en compte la aportació de recursos a la mateixa. El representant legal de la persona jurídica comunicarà a la Universitat el seu representant i la persona que excepcionalment el podrà substituir en l'assistència a les reunions del CoPA.

3. El mandat dels membres s'iniciarà amb el nomenament del Rector, prèvia designació del Consell de Govern, i durarà fins a un nou mandat del Consell de Govern.

Article 4.- Presidència

1. La presidència del CoPA recau en el Rector de la URV

2. Les funcions de la Presidència del CoPA són:

a) Fixar l'ordre del dia, convocar i dirigir les reunions del CAPA
b) Donar el vist-i-plau a les actes del CoPA
c) Fer arribar les propostes i deliberacions del CoPA als òrgans i unitats escaients de la URV.
d) Qualsevulla altra funció inherent a la condició de president o que li encomani el CoPA

Article 5.- Secretaria

1. Correspon al CoPA l'elecció de la secretaria entre els membres representants de les Entitats amigues a proposta de la presidència.

2. Les funcions de la Secretaria del CoPA són:

a) Gestionar la convocatòria de les sessions del CoPA
b) Redactar l'acta de cada sessió
c) Custodiar la documentació relativa al CoPA
d) Qualsevulla altra funció inherent a la condició de secretari del CoPA o que li encomani la Presidència.

Article 6.- Persones convidades

El President podrà convidar a participar en les sessions del CoPA a persones que no en formen part, en qualitat d'assessors, sense dret a vot, per pròpia iniciativa o a petició escrita i prèvia a la convocatòria d'algun membre del Consell.

Article 7.- Sessions

1. El CoPA es reuneix com a mínim una vegada a l'any, en sessió ordinària.

2. EL CoPA es reuneix en sessió extraordinària per decisió de la Presidència o quan una quarta part dels membres ho sol·licitin per escrit a la Presidència. El mateix procediment podrà ser emprat per proposar punts de l'Ordre del Dia de les reunions.

3. Les convocatòries de les sessions, tant ordinàries com extraordinàries, s'han de fer amb un mínim de cinc dies laborables d'antelació i s'acompanyaran de l'ordre del dia i de la documentació relativa als mateixos.

Article 8.- Acords

1. El CoPA es constitueix en primera convocatòria amb la presència de la Presidència , la secretaria o persones que els substitueixen i almenys la meitat dels membres, i en segona convocatòria, amb la presència almenys de la Presidència i secretaria o persones que els substitueixen.

2. Els acords del CoPA són adoptats per majoria dels assistents a la reunió, i en cas d'empat decideix el vot de qualitat del president/a.

Article 9.- Actes

La secretaria del CoPA ha d'estendre acta de cada sessió, la qual ha de contenir necessàriament els noms dels assistents, l'ordre del dia, el lloc i data de celebració, els punt principals de les deliberacions i els acords adoptats. En l'acta poden figurar, a sol·licitud dels membres del CoPA el sentit del seu vot i els motius que el justifiquin.

Article 10.- Normes supletòries

En tot allò no previst en el present text són d'aplicació l'Estatut de la URV , i la Llei 30/1992 de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.