saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reglament intern del Comité de Seguretat i Salut de la URV

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'article 38 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals estableix que el Comitè de Seguretat i Salut (CSS) ha d'adoptar les seves pròpies normes de funcionament i, per tant, en aplicació de l'article esmentat, el CSS de la URV ha acordat proposar al Consell de Govern el Reglament següent.

REGLAMENT

Article 1. Definició i objecte

El CSS és un òrgan paritari i col·legiat de participació destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions de la URV en matèria de prevenció de riscos laborals

Article 2. Composició

El CSS està format per un total de 12 membres, sens perjudici del que indiqui la llei.

Per part dels treballadors:

 • Personal docent i investigador (PDI): 3 representants.
 • Personal d'administració i serveis (PAS) laboral: 2 representants.
 • Personal d'administració i serveis (PAS) funcionari:1 representant.

Per part de la URV:

 • Rector/a o vicerector/a en qui delegui, que actuarà com a president/a.
 • Gerent o persona en qui delegui.
 • 4 treballadors més designats pel rector/a.

Article 3. Secretari/ària

El CSS ha d'escollir un secretari/ària, el qual pot ser un delegat de prevenció o un membre de l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de la URV, amb veu i sense vot. L'elecció del secretari/ària es portarà a terme durant la reunió posterior a la designació dels nous membres com a resultat de les eleccions sindicals realitzades a la URV.

Article 4. Funcions del president/a

Les funcions del president/a del CSS són:

 • Acordar, convocar i dirigir les reunions del CSS.
 • Establir l'ordre del dia de les reunions del CSS.
 • Visar les actes i els certificats dels acords del CSS.
 • Exercir-ne la representació davant altres institucions o òrgans.
 • Qualsevol altra funció inherent a la condició de president/a o que li delegui el Comitè.

Article 5. Funcions del secretari/ària

Les funcions del secretari/ària del CSS són:

 • Convocar les sessions del CSS per indicació del president/a.
 • Redactar les actes de cada sessió i expedir els certificats dels acords adoptats.
 • Custodiar la documentació relativa al CSS.
 • Qualsevol altra funció inherent a la condició de secretari/ària del Comitè.

Article 6. Convidats

Altres membres poden ser convidats a les reunions del CSS, amb veu i sense vot. S'haurà de comunicar al secretari/ària del CSS, amb una antelació mínima de 3 dies laborables, el nom dels convidats i el punt de l'ordre del dia al qual assistiran.

Article 7. Funcions del CSS

Són funcions del CSS de la URV les següents:

 • Proposar actuacions, prioritzar les mesures o activitats preventives que s'han d'aplicar, d'acord amb la documentació elaborada, i elevar-les al rector/a perquè les sotmeti a l'aprovació del Consell de Govern, si ho considera oportú.
 • Les funcions descrites a l'article 39 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals i els reglaments que la desenvolupen.

Article 8. Sessions

El CSS es reunirà trimestralment amb caràcter ordinari i, amb caràcter extraordinari, quan així ho decideixi el president/a o ho sol·liciti la majoria d'una de les parts establertes a l'article 2. Les dates de les reunions ordinàries anuals seran fixades a la darrera reunió del CSS de l'any anterior.

S'han d'incloure a l'ordre del dia aquells punts que determini el president/a o qualsevol membre del CSS. En aquest últim cas, la proposta s'haurà de realitzar amb una antelació mínima de deu dies laborables a la convocatòria de reunió del CSS mitjançant sol·licitud per escrit al secretari/ària del CSS.

Article 9. Convocatòries

Les convocatòries de les reunions, amb l'expressió de l'ordre del dia, s'han de trametre amb una antelació mínima de cinc dies laborables en el cas de sessions ordinàries i 24 hores en el cas de les extraordinàries.

Article 10. Acords

Els acords del CSS de la URV són adoptats per majoria dels assistents a la reunió.

No pot ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no figuri en l'ordre del dia, a excepció que hi siguin presents tots els membres de cada part i que acordin la urgència d'un determinat assumpte pel vot favorable de la majoria.

Article 11. Quòrum

És necessària la presència de 2/3 parts dels membres de cadascuna de les parts per poder constituir-se i prendre acords.

Article 12. Relacions externes

El CSS podrà acordar la realització de reunions conjuntes amb altres comitès de Seguretat i Salut, o, en el seu defecte, amb els delegats de prevenció i empresaris de les empreses que utilitzen espais de la URV i que no disposen de CSS.

Article 13. Actes

El secretari/ària del CSS estén l'acta de cada sessió, la qual ha d'incloure necessàriament la relació d'assistents, l'ordre del dia, el lloc i la data de celebració, els punts bàsics de les deliberacions, i també el contingut dels acords adoptats. L'acta pot reflectir, a sol·licitud dels membres del Comitè, el seu vot contrari a l'acord adoptat, la seva abstenció i els motius que la justifiquen, o el sentit del seu vot favorable.

Article 14. Vigència i modificació del Reglament

Aquest reglament se sotmetrà a revisió cada quatre anys a partir de la seva aprovació o quan ho exigeixi la legislació vigent i tindrà vigència mentre no s'acordi la seva modificació en sessió plenària, la qual haurà de constar com a punt de l'ordre del dia. Per aprovar i modificar aquest Reglament serà necessari el vot favorable d'almenys cinc membres de cadascuna de les parts (treballadors i empresa).

Disposició final. Normativa supletòria

En tot allò no previst en el present text, seran d'aplicació les normatives que, en l'àmbit de Catalunya, regulen la prevenció de riscos laborals i el règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Disposició final. Entrada en vigor

Aquest Reglament entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al FOU de la URV.