saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reglament del Centre d'Estudis en Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT)

-Aprovat pel Consell de Govern de 30 d'abril de 2009-
-Modificat pel Consell de Govern de 25 de febrer de 2016-
-Modificat pel Consell de Govern de 19 de desembre de 2017-

Preàmbul

El Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) va néixer com una càtedra que implicava l'Ajuntament de Tarragona, l'Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona (EMATSA), l'Empresa Municipal de Transports de Tarragona (EMT) i la Universitat Rovira i Virgili (URV), mitjançant el conveni signat el 23 de maig de 2007. El CEDAT té com a finalitats l'organització d'activitats de formació, de recerca, de transferència de coneixements i de sensibilització i creació d'opinió en el camp del dret ambiental. Mitjançant una addenda al conveni, signada el 15 de novembre de 2010, s'hi va afegir el Servei Municipal d'Habitatge i Actuacions Urbanes SA de Tarragona (SMHAUSA).

A proposta dels investigadors que en formaven part, el Consell de Govern, en la sessió del juliol de 2008, va aprovar iniciar el procés de constitució del CEDAT com a centre de recerca de la URV. Aquesta etapa va culminar amb l'aprovació del Pla estratègic i el Reglament del CEDAT, formalitzats en la sessió del Consell de Govern del 30 d'abril de 2009.

En aquest marc, el CEDAT es va constituir com un centre compartit entre la URV i altres entitats, creat mitjançant un conveni, a l'empara de l'article 127 de l'Estatut de la URV, en la modalitat prevista en l'apartat 2.b. Així, doncs, té el reconeixement com a centre de recerca de la Universitat Rovira i Virgili. Un cop caducat el conveni signat el 2007, el CEDAT va deixar de ser un centre compartit i es va convertir en un centre propi de la URV. Des del punt de vista de l'estructura administrativa, és sota el paraigua del Departament de Dret Públic. D'acord amb les normes aplicables, els instituts i centres de recerca propis de la URV han de dotar-se d'un reglament de funcionament intern.

Capítol I. Disposicions generals

Article 1 - Denominació i règim jurídic

1. El Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) és una estructura de recerca pròpia de la URV d'acord amb allò que preveu l'article 127.2.a de l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili. Es configura com un centre virtual que no modifica l'adscripció als departaments del personal docent i investigador o el personal d'administració i serveis que hi treballa.

2.  El CEDAT es regeix:

 1. Per la legislació vigent que hi sigui d'aplicació.
 2. Per l'Estatut de la URV.
 3. Per la normativa de la URV reguladora dels centres de recerca i altres normatives de desenvolupament adoptades o que puguin adoptar els òrgans competents de la URV que els puguin afectar.
 4. Per les disposicions d'aquest reglament intern i altres normes que es desenvolupin, sempre que no envaeixin l'àmbit competencial d'un altre òrgan o administració.

Article 2 - Objectius i activitats

1. L'objectiu del CEDAT és generalitzar i socialitzar el coneixement en l'àmbit del dret ambiental, sobre la base del compromís pel desenvolupament sostenible.

2. Per  assolir aquest objectiu i en exercici de les funcions que li són pròpies, el CEDAT durà a terme les activitats següents:

a) Desenvolupar projectes de recerca i difondre'n els resultats mitjançant l'edició i la participació en publicacions,  organitzar congressos, col·loquis i seminaris científics i participar-hi.

b) Participar en l'organització d'estudis de postgrau, doctorat i altres cursos d'especialització i d'actualització professional en l'àmbit de les seves competències i impartir-los d'acord amb la normativa vigent.

c) Dur a terme treballs científics i tècnics i canalitzar la transferència dels resultats a persones físiques i entitats públiques o privades en el marc de la legislació vigent, amb atenció especial a les qüestions d'interès per a la ciutat de Tarragona i el Camp de Tarragona.

d) Desenvolupar activitats de divulgació científica i de prestació de serveis pro bono en l'àmbit del dret ambiental, mitjançant la formació, l'elaboració d'estudis o l'assessorament.

Article 3 - Recursos humans, materials i de gestió

1. El CEDAT pot comptar amb els recursos humans, materials i de gestió assignats pels departaments als grups de recerca que l'integren, així com investigadors associats, visitants i  predoctorals.

2. La vinculació de nous membres al Centre, a proposta del director o la directora, l'ha d'acordar el Consell de Direcció.

3. Les formes i els requisits de vinculació corresponents al Centre són les següents:

3.1. És membre de ple dret del CEDAT el PDI doctor de la URV amb dedicació a temps complet o parcial, que hagi fet una sol·licitud prèvia o a proposta d'un membre de ple dret del Centre, sempre que almenys una de les línies de recerca tingui relació amb l'àmbit científic del Centre. Els membres de ple dret del CEDAT perden la seva condició en el cas que deixin de ser PDI de la Universitat o abandonin la recerca en l'àmbit científic del CEDAT.

3.2. També pot ser membre del CEDAT el personal investigador que treballi en línies de recerca relacionades amb l'àmbit científic del Centre, en les modalitats següents, sense que la vinculació amb el CEDAT impliqui cap mena de relació laboral amb la Universitat:

a) Investigadors associats:

a.I) Poden tenir aquesta condició, a proposta del director o de la directora, els professors i investigadors d'universitats i centres de recerca, experts i professionals, nacionals o internacionals, que tinguin una trajectòria especialment destacada en l'àmbit científic del Centre, sempre que col·laborin en alguna de les activitats del CEDAT. La condició d'investigador associat o investigadora associada es perd si passen dos anys sense fer cap activitat de col·laboració amb el CEDAT.

a.II) Poden tenir també la condició d'investigadors i investigadores associats aquelles persones formades en els programes acadèmics del CEDAT així com aquelles que hagin obtingut el doctorat sota la direcció d'un membre del CEDAT, de ple dret o associat, que presentin un pla d'activitats de dos anys validat i supervisat per un membre de ple dret del CEDAT. El pla pot incloure el desenvolupament d'activitats de recerca, publicacions, participacions en congressos i conferències o altres activitats relacionades amb el Centre. La pertinença es pot renovar en períodes successius de dos anys, sempre que es presentin els plans d'activitat corresponents, en les mateixes condicions.

b) Investigadors visitants: tenen aquesta condició aquelles persones que, d'acord amb el procediment establert pel Centre, hi facin una estada temporal amb l'objectiu de desenvolupar activitats de recerca o de reforç de la cooperació interinstitucional.

c) Investigadors predoctorals: tenen aquesta consideració  aquelles persones que siguin beneficiàries d'una beca per matricular-se en un programa de doctorat de la URV, quan aquests estudis estiguin vinculats a un projecte o línia d'investigació del Centre. També aquelles que durant els estudis de doctorat a la URV hi tinguin una relació contractual amb finalitats de suport a la investigació o siguin beneficiàries d'una beca o ajuda d'investigació finançada pel mateix Centre. També tenen la consideració d'investigadors predoctorals els doctorands de la URV la tesi dels quals tracti sobre temes ambientals, a proposta del director o directora de tesi, sempre que aquest sigui membre de ple dret del CEDAT o, si no és el cas, a proposta del director o directora i sense que ser'n derivin obligacions per al CEDAT ni que la vinculació amb el CEDAT impliqui cap mena de relació laboral amb la Universitat. Perden aquesta condició quan deixin de complir els requisits per formar-ne part.

4. El Centre ha d'elaborar protocols interns per definir els seus procediments de vinculació en les formes previstes a l'article 3.2, lletres a) i b).

5. Es poden vincular temporalment al CEDAT persones procedents d'altres universitats o institucions públiques o privades mitjançant un conveni de col·laboració que ha de definir les persones que es vinculin, la durada i les condicions de la vinculació.

6. La desvinculació de membres del Centre, a proposta del director o la directora o de la persona interessada, l'ha d'acordar el Consell de Direcció del Centre.

7. El director o la directora ha de mantenir actualitzada la relació dels membres del CEDAT.

Capítol II. Organització

Article 4 - Estructura del CEDAT

El CEDAT té els òrgans de govern i gestió següents:

 1. El director o directora
 2. El subdirector o subdirectora, si escau
 3. El Consell de Direcció,

Article 5 - El director o directora i el subdirector o subdirectora

1. El director o directora del CEDAT és elegit entre els professors i professores del Departament de Dret Públic de la URV, a proposta del Consell de Direcció.

2. El director o la directora el nomena el rector o rectora de la URV, per un mandat de tres anys, renovable per períodes d'igual durada. El director o directora pot ser cessat en qualsevol moment pel rector o rectora de la URV, a proposta de les parts en el conveni de creació a través de la Comissió de Seguiment.

3. Són funcions del director o directora:

 1. Representar el Centre, dirigir-lo i gestionar-lo.
 2. Proposar als òrgans competents contractar els recursos humans propis.
 3. Executar el programa d'accions aprovat pel Consell de Direcció.
 4. Signar els contractes programa que es puguin establir entre el centre de recerca i la URV.
 5. Convocar i presidir les reunions del Consell de Direcció.
 6. Autoritzar les despeses del CEDAT.
 7. Trametre anualment al vicerector competent les modificacions que s'hagin pogut produir en la relació dels membres del CEDAT.
 8. Totes les altres funcions que li atribueixi aquest reglament i aquelles altres relatives a la direcció de la gestió ordinària del CEDAT que aquest reglament no atribueixi al Consell de Direcció.

4. Quan el volum d'activitat del Centre ho requereixi, el director o directora pot designar un coordinador o coordinadora que l'assisteixi en la gestió de les activitats del CEDAT.

5. El CEDAT pot comptar amb un subdirector o subdirectora elegit pel Consell de Direcció, a proposta del director o directora, amb la mateixa durada del mandat que el director o  directora, que l'assisteix en les seves funcions. El subdirector o subdirectora el nomena el rector o rectora de la URV.

Article 6 - El Consell de Direcció

1. El Consell de Direcció, presidit pel director o directora, està format per un nombre no inferior a onze investigadors amb grau de doctor o doctora, entre els investigadors de la URV vinculats al CEDAT, un representant dels investigadors en formació que duguin a terme la seva activitat de recerca al CEDAT i un membre del personal tècnic de suport vinculat al CEDAT. Tots són designats pel director o directora, després d'haver-ho consultat als els membres del CEDAT.

2. El membre del personal tècnic de suport fa les funcions de secretari o secretària encarregat d'elaborar les actes de les reunions del Consell de Direcció.

3. Són competències del Consell de Direcció:

 1. Elaborar les línies d'acció estratègiques del CEDAT, i garantir-ne el desenvolupament i la revisió.
 2. Aprovar el pressupost anual del CEDAT.
 3. Aprovar les línies de recerca i la programació d'activitats del CEDAT.
 4. Aprovar la memòria anual d'activitats del CEDAT.
 5. Elaborar el Reglament del CEDAT i les possibles modificacions, i elevar-lo al Consell de Govern perquè l'aprovi.
 6. Acordar la vinculació i desvinculació dels membres del CEDAT.
 7. Aprovar la proposta dels contractes programa que eventualment es puguin establir amb la URV.
 8. Avaluar i autoritzar els projectes de transferència que es duguin a terme des del CEDAT.
 9. Aprovar les accions formatives en què participi el CEDAT.

3.  El Consell es reuneix en sessió ordinària, com a mínim una vegada al trimestre, i en sessió extraordinària sempre que el director o directora ho cregui oportú per iniciativa pròpia, o a petició d'una tercera part dels membres.

4. Les convocatòries s'han de fer per escrit, amb l'ordre del dia corresponent, amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores. No es poden prendre acords vàlids respecte de nous assumptes no inclosos en l'ordre del dia, llevat que a la reunió hi siguin presents tots els membres del Consell i se n'aprovi la inclusió amb el vot favorable de la majoria.

5. Per a la constitució vàlida del Consell de Direcció en primera convocatòria és necessària, com a mínim, la presència de la meitat més un dels membres del Consell, a més a més de la del director o directora o subdirectora o subdirectora, i del secretari o secretària, o les persones que els substitueixin. En segona convocatòria, que ha de ser mitja hora després de la primera, el Consell de Direcció queda vàlidament constituït si hi són presents, a més a més del director o directora i del secretari o secretària o les persones que els substitueixin, un terç dels membres. Els acords s'adopten per assentiment i, quan sigui necessària una votació, per majoria simple dels membres que es trobin presents en el moment de la votació. En supòsits d'empat, el vot del director o directora té valor diriment.

6. Per adoptar acords sobre la modificació del Reglament, l'aprovació del pressupost i de la memòria cal el vot favorable de la majoria absoluta dels membres del Consell.

Capítol III. Règim econòmic

Article 7 - Gestió econòmica

1. Les despeses del centre de recerca les ha d'autoritzar el director o directora.

2. La gestió econòmica depèn directament del CEDAT i a efectes administratius es du a terme des del Departament de Dret Públic.

3. Tots els projectes de recerca o de transferència relatius al dret ambiental en què la persona responsable o investigador principal sigui un membre del centre vinculat a la URV, es gestionen al CEDAT des del Departament de Dret Públic.

4. La part de cànons corresponent a departaments de projectes de recerca i transferència obtinguts pel CEDAT es distribueixen entre els departaments participants en el projecte de manera proporcional al nombre d'investigadors de cadascun dels departaments.

Article 8 - Drets de propietat intel·lectual i industrial

1. Les patents, models d'utilitat, creacions intel·lectuals o qualsevol altre mena de drets derivats de l'activitat desenvolupada pels membres del CEDAT vinculats a la URV en l´àmbit del dret ambiental són de titularitat de la URV. En tot cas, aquest fet no afecta la condició d'autors.

2. En totes les publicacions, documents i materials que es generin amb motiu de l'activitat del centre i en la participació en conferències, cursos o congressos en l'àmbit del dret ambiental, els investigadors de la URV han d'identificar la pertinença al CEDAT, al Departament  i a la URV.

Disposició final

Aquest Reglament entrarà en vigor, un cop aprovat pel Consell de Govern, el dia de la seva publicació al FOU de la URV.