saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reglament del Consell de Govern de la URV

- Aprovat pel Consell de Govern de data 19 de desembre de 2003 -
- Modificat pel Consell de Govern de data 22 de febrer de 2007-
- Modificat pel Consell de Govern de data 24 d'abril de 2008 -
- Modificat pel Consell de Govern de data 16 de juliol de 2014-
- Modificat pel Consell de Govern de data 23 d'octubre de 2018-

CAPÍTOL I

Composició i competències

Article 1

El Consell de Govern és l'òrgan de govern de la Universitat.

Article 2

 1. El Consell de Govern està constituït pel rector o rectora, el secretari o secretària general, el o la gerent i cinquanta membres més, d'acord amb la distribució següent:
  1. Quinze membres de la comunitat universitària designats pel rector o rectora.
  2. Vint membres triats pel Claustre entre els mateixos membres de cadascun dels sectors elegibles, d'acord amb la distribució següent: dotze representants del col·lectiu docent i investigador que garanteixin en tot cas una representació de cadascuna de les agrupacions previstes en la disposició addicional sisena; cinc representants dels estudiants pertanyents a ensenyaments diferents, dels quals un ha de ser de tercer cicle, i tres representants del personal d'administració i serveis.
  3. Quinze membres elegits pels degans de facultat, directors d'escola universitària, directors de departament i directors d'institut universitari de recerca i entre aquest col·lectiu.
 2. També en formen part tres membres del Consell Social que no pertanyin a la comunitat universitària, escollits per aquest òrgan.
 3. La suma del professorat representant corresponent a les lletres b) i c) ha de respectar la proporcionalitat amb el nombre de professorat equivalent a jornada completa de les agrupacions previstes a la disposició addicional sisena de l'Estatut de la URV

Article 3

 1. La condició de membre del Consell de Govern i el vot són personals i indelegables.
 2. La condició de membre del Consell de Govern es perd per renúncia, comunicada per escrit al rector o rectora, pel fet de deixar de pertànyer a la circumscripció de la comunitat universitària per la qual ha estat elegit, per deixar d'ostentar el càrrec pel qual ha adquirit la condició de membre, per revocació de la designació i per sentència judicial.

Article 4

 1. En l'àmbit de la programació i la gestió universitàries, el Consell de Govern té les competències següents:
  1. Aprovar la planificació estratègica de la Universitat en els àmbits de la docència, la recerca, la transferència de coneixements, el desenvolupament i la innovació, la gestió i l'administració.
  2. Aprovar i avaluar els plans estratègics i els programes de millora de la qualitat dels centres, departaments, instituts universitaris de recerca, serveis i, si escau, altres estructures de la Universitat.
  3. Redactar els informes preceptius sobre la creació, modificació i supressió de facultats i escoles i sobre la creació, supressió, adscripció i desadscripció d'instituts universitaris de recerca, i també l'adscripció o desadscripció de centres de titularitat pública o privada que imparteixin ensenyaments conduents a expedir títols oficials amb validesa en tot el territori estatal.
  4. Redactar els informes preceptius sobre la implantació o supressió d'ensenyaments conduents a obtenir títols universitaris oficials.
  5. Aprovar la creació, modificació o supressió de departaments i de les estructures o centres previstos en els articles 33, 127 i 129 de l'Estatut, i també la modificació dels instituts universitaris de recerca.
  6. Aprovar la creació, modificació o supressió de serveis universitaris.
  7. Proposar al Consell Social la constitució, modificació i extinció d'empreses, fundacions o altres persones jurídiques per promoure i desenvolupar els fins de la Universitat, i també la participació de la Universitat en altres entitats.
  8. Aprovar la implantació de programes de doctorat i de títols propis de la Universitat Rovira i Virgili, tant de pregrau com de postgrau.
  9. Aprovar els plans d'estudis i les modificacions, i controlar-ne l'aplicació.
  10. Aprovar la Normativa d'ordenació acadèmica i la resta de normes reglamentàries de la Universitat, llevat d'aquelles que l'Estatut atribueixi expressament a altres òrgans.
  11. Crear comissions delegades o altres òrgans d'assessorament o consulta, i establir-ne la composició i les funcions.
  12. Ratificar i denunciar els convenis de col·laboració i intercanvi amb altres universitats, organismes i entitats públiques o privades.
 2. En els àmbits econòmic, pressupostari i patrimonial, el Consell de Govern té les competències següents:
  1. Proposar al Consell Social el pressupost anual de la Universitat, el balanç, la memòria econòmica, el compte de resultats, la liquidació del pressupost de l'exercici anterior i els comptes anuals de les entitats que en depenguin, perquè els aprovi.
  2. Proposar al Consell Social la programació i la despesa de caràcter plurianual de la Universitat.
  3. Proposar al Consell Social les sol·licituds de concessions de crèdit extraordinari o suplements de crèdit i acordar les transferències de crèdit que li corresponguin d'acord amb la legislació aplicable.
  4. Establir els procediments per autoritzar els treballs de l'article 83 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, els de formalització de contractes i els criteris per fixar el destí dels béns i recursos que així es generin.
  5. Proposar l'afectació al domini públic dels béns universitaris i la desafectació, i també l'adquisició i el procediment de disposició de béns patrimonials.
 3. Amb relació als diferents sectors de la comunitat universitària, el Consell de Govern té les competències següents:
  1. Elegir els representants de la comunitat universitària de la Universitat Rovira i Virgili en el Consell Social, en el Consell Interuniversitari de Catalunya i en els altres organismes que li correspongui.
  2. Elegir els membres de la Comissió de Reclamacions.
  3. Aprovar les propostes de modificacions de les plantilles de professorat i proposar la modificació de les plantilles del personal d'administració i serveis al Consell Social.
  4. Establir els criteris i els sistemes per seleccionar, contractar, promoure i avaluar els membres del col·lectiu docent i investigador i del personal d'administració i serveis.
  5. Aprovar la contractació de professorat emèrit, el nomenament de doctors honoris causa i la concessió de les medalles i altres distincions de la Universitat.
  6. Proposar al Consell Social l'assignació individual i singular de retribucions addicionals al professorat per activitats docents, investigadores i de gestió.
  7. Proposar al Consell Social l'aprovació de preus públics per activitats universitàries.
  8. Aprovar la relació de llocs de treball del col·lectiu docent i investigador i del personal investigador de la Universitat, determinant els crèdits corresponents al professorat dels cossos docents universitaris, al professorat contractat i al personal investigador, i proposar la relació de llocs de treball del personal d'administració i serveis.
  9. Aprovar la creació, supressió, adscripció o desadscripció de col·legis majors i residències universitàries a la Universitat, i vetllar pel seu bon funcionament.
 4. El Consell de Govern té la competència d'elaborar, aprovar i modificar el seu Reglament, i totes les altres competències que la legislació vigent i l'Estatut li atribueixin.

CAPÍTOL II

Funcionament del Consell de Govern

Secció 1

Convocatòria i sessions

Article 5

 1. La presidència del Consell de Govern correspon al rector o rectora, o vicerector o vicerectora en qui delegui.
 2. El secretari o secretària general de la Universitat actua com a secretari o secretària del Consell de Govern.

Article 6

 1. El rector o rectora ha de convocar el Consell de Govern en sessió ordinària almenys una vegada al trimestre i un mínim de cinc vegades a l'any.
 2. Les sessions del Consell de Govern, siguin ordinàries extraordinàries, no es podran realitzar durant el mes d'agost.
 3. El rector o rectora pot convocar el Consell de Govern en sessió ordinària en qualsevol moment, per iniciativa pròpia, dins els terminis assenyalats als apartats anteriors. Les sessions extraordinàries es podran convocar per iniciativa pròpia del rector o rectora o a petició d'almenys el 20% dels membres del Consell de Govern. En el darrer cas, la petició ha d'incloure el tema o temes que s'hi han de tractar.

Article 7

 1. L'ordre del dia és fixat pel rector o rectora.
 2. A l'escrit de convocatòria, en el qual cal indicar el dia, l'hora, el lloc i l'ordre del dia, s'ha d'adjuntar una còpia dels documents disponibles. La documentació no tramesa s'ha de distribuir a l'inici de la sessió. No obstant això, si el volum de la documentació, o altres circumstàncies, en dificulten o n'impedeixen el lliurament, s'ha de poder consultar a la Secretaria General o mitjançant recursos telemàtics.
 3. Les convocatòries s'han de trametre mitjançant correu ordinari al lloc de treball del PDI i del PAS i a les adreces que els estudiants hagin donat a la Secretaria General o mitjançant correu electrònic dirigit a les adreces que la URV ha proporcionat als diferents membres del consell de Govern, amb una antelació d'almenys deu dies naturals.

Article 8

 1. S'han d'incloure a l'ordre del dia aquells punts proposats pel rector o rectora o per almenys el 20% dels membres del Consell de Govern fins a quaranta-vuit hores abans de la reunió.
 2. La proposta d'un nou punt de l'ordre del dia ha d'incloure el text del punt i, si n'hi ha, la documentació corresponent.
 3. Si la proposta d'un nou punt prové dels membres del Consell de Govern, haurà d'incloure també el nom del ponent.
 4. Els nous punts de l'ordre del dia s'han de comunicar a tots els membres del Consell de Govern.
 5. No pot ser objecte de debat i acord cap assumpte que no figuri a l'ordre del dia, excepte en el cas que hi siguin presents tots els membres del Consell de Govern i es declari la urgència de l'assumpte pel vot favorable de la majoria.

Article 9

El Ple i les comissions del Consell de Govern es constitueixen en primera convocatòria pel que fa a la realització de les sessions, deliberacions i presa d'acords, si hi és present la majoria absoluta dels membres, inclosos el rector o rectora i el secretari o secretària general, o les persones que els substitueixin. En segona convocatòria, que ha de tenir lloc mitja hora després de la primera, queda vàlidament constituït si hi és present la tercera part dels membres, inclosos el rector o rectora i el secretari o secretària general, o les persones que els substitueixin.

Secció 2
Comissions

Article 10

 1. El Consell de Govern pot crear comissions de treball per als temes que consideri convenients, i n'ha de determinar la durada, les funcions i la composició. La durada no pot excedir la del Consell de Govern. En tot cas, ha de garantir la participació dels diferents sectors de la comunitat universitària en cadascuna de les comissions que es puguin crear.
 2. En el cas que es vulgui atribuir a una comissió l'exercici, per delegació, de competències pròpies del Consell de Govern, l'acord de creació ha d'especificar l'abast de la delegació de funcions i la composició, en tot cas limitada a membres del Consell de Govern.

Article 11

 1. Malgrat tot, poden incorporar-se temporalment a les comissions, sense vot, persones especialment expertes en assumptes determinats que hagin de ser tractats per aquelles.
 2. 2. En tot cas, la incorporació d'aquestes persones correspon al president o presidenta de la comissió, prèviament informats els seus membres, i la seva participació acaba un cop la comissió hagi decidit sobre l'assumpte en qüestió.

Article 12

 1. Les comissions les presideix el rector o rectora o la persona en qui delegui.
 2. Un cop constituïda la comissió, aquesta ha d'elegir entre els seus membres un secretari o secretària que aixecarà acta de cada sessió i, una vegada aprovada, la trametrà al secretari o secretària general de la Universitat.

Article 13

Les convocatòries de les reunions de les comissions s'han de trametre mitjançant correu ordinari al lloc de treball del PDI i del PAS i a les adreces que els estudiants hagin donat a la Secretaria General o mitjançant correu electrònic dirigit a les adreces que la URV ha proporcionat als membres de la mateixa, amb una antelació d'almenys cinc dies naturals.

Secció 3 
Debats i votacions

Article 14

El president o presidenta estableix i manté l'ordre de les discussions, dirigeix els debats, compleix i fa complir aquest Reglament i exerceix les altres funcions que li siguin atorgades.

Article 15

El secretari o secretària aixeca l'acta corresponent de cada sessió que, una vegada aprovada, incorporarà el vistiplau del rector o rectora. L'acta ha d'incloure, a més de l'ordre del dia, la data, l'hora i el lloc de la sessió, els punts següents:

 1. La relació d'assistents.
 2. Els temes tractats d'acord amb l'ordre del dia.
 3. Les propostes sotmeses a votació i el resultat obtingut, especificant convenientment els acords presos.
 4. Tot allò que es demani explícitament que consti a l'acta.

Article 16

El president o presidenta pot sotmetre a acord del Consell de Govern tractar els punts de l'ordre del dia en un ordre diferent a l'establert a la convocatòria, després de justificar-ho.

Article 17

Cas de no finalitzar les sessions en el termini previst, el president pot acordar la pròrroga de la sessió en la mateixa jornada o continuar-la en el termini màxim dels dos dies lectius següents. En aquest segon cas, el president sotmetrà l'acord al propi Consell de Govern.

Article 19

En el torn de paraules, poden intervenir tots els membres del Consell de Govern si prèviament han demanat la paraula i l'han obtingut del president o presidenta.

Article 20

Ningú no pot ser interromput quan parli, si no és pel president o presidenta per a advertir-li que se li ha exhaurit el temps, per demanar-li que se centri en el tema objecte del debat, per cridar-lo a l'ordre, per retirar-li la paraula o per cridar a l'ordre el Consell o algun dels membres.

Article 21

1. A les sessions del Consell de Govern només tenen accés a la sala de reunions els seus membres de dret, les persones que hagin estat expressament convidades pel rector o rectora i aquelles persones que ho demanin fins a una hora abans de començar les sessions, amb l'autorització expressa prèvia del rector o rectora. Les persones que assisteixin a les sessions del Consell de Govern sense ser-ne membres de dret ho faran amb veu i sense vot.

2. Les sessions són enregistrades i poden ser retransmeses en directe per àudio i vídeo als membres de la comunitat universitària. Aquesta retransmissió pot ser interrompuda quan el tema que s'hi tracti afecti persones i pugui vulnerar el que estableix la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal.

3. Qualsevol membre del Consell de Govern pot sol·licitar de forma justificada que el debat i l'aprovació d'algun punt de l'ordre del dia no es retransmeti. Aquesta sol·licitud l'ha d'aprovar el Consell de Govern.

4. Els enregistraments de les sessions del Consell de Govern han d'estar disponibles a la intranet de la Universitat.

Article 22

En el cas de requerir-se la votació, els acords es prendran per majoria simple dels vots emesos, llevat dels casos en què l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili, el present Reglament o les altres normes aplicables exigeixin una majoria qualificada.

Article 23

Correspon al president o presidenta, dirimir amb el seu vot l'empat, a l'hora d'adoptar acords.

Article 24

Les votacions són a mà alçada amb les excepcions següents:

 1. Quan la qüestió sotmesa a votació impliqui persones determinades.
 2. Quan ho sol·liciti una tercera part dels membres del Consell de Govern.

Article 25

Les votacions no es poden interrompre per cap motiu. Si algú entra o surt de la sala de reunions mentre es realitza la votació, aquesta s'haurà de repetir.

Article 26

Els acords es faran efectius a partir del moment que siguin aprovats, excepte en els casos en què el mateix Consell de Govern estableixi una altra cosa, o en el cas que legalment calgui un tràmit posterior.

CAPÍTOL III
Reforma del Reglament

Article 27

 1. Es pot demanar la modificació d'aquest Reglament per iniciativa del rector o rectora, o de la majoria de membres de dret del Consell de Govern.
 2. La proposta de modificació ha d'incloure un text alternatiu.
 3. Si la proposta de modificació prové dels membres del Consell de Govern, ha d'incloure també el nom del ponent.


Article 28

Els acords de modificació d'aquest Reglament s'han d'adoptar per majoria dels membres de dret del Consell de Govern.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

En el moment de l'entrada en vigor d'aquest Reglament queda derogat el Reglament del Consell de Govern aprovat pel Consell de Govern el 12 de juliol de 2002.

DISPOSICIÓ FINAL

En tot allò no previst en l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i en aquest Reglament, s'aplicarà la Llei 13/1989, d'organització, funcionament i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat, modificada per la Llei 23/2002, de 18 de novembre, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.