saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reglament de les beques d'assistents docents i d'assistent talent

Preàmbul

En la reunió de la Comissió delegada d'Estudiants i Comunitat Universitària de l'11 d'abril de 2014 es van aprovar les normes per a la convocatòria de les beques d'assistents docents. La Universitat ha convocat aquests ajuts als cursos 2014-15 i 2015-16 amb resultats prou satisfactoris. Aquestes beques tenen per objectiu oferir un estímul per als estudiants de màster, ja que els facilita la compatibilitat de la seva vida acadèmica amb la iniciació en tasques de suport a la docència i a la recerca. Així, doncs, han esdevingut una eina d'atracció d'estudiants tant nacionals com internacionals.

D'altra banda, amb l'objectiu d'atreure talent, la Universitat Rovira i Virgili ha convocat les beques talent màster adreçades a estudiants de màster. Tant les beques talent màster com les beques assistent docent eren fins ara dues convocatòries amb sol·licituds, procediments i resolucions totalment independents. Per millorar l'eficiència del procés i d'estalviar tràmits innecessaris als estudiants, als departaments i coordinadors de màster i a les unitats encarregades de la gestió, s'ha previst fusionar-les en una única convocatòria amb un procediment controlat mitjançant el programa informàtic de gestió de beques.

Malgrat això, la integració manté la identitat diferenciada d'ambdós programes de beques. Així, les beques d'assistent talent, amb finançament a càrrec dels pressupostos generals de la Universitat, inclouen la matrícula gratuïta per a la persona beneficiària i la dotació mensual de la beca. De la seva banda, les beques d'assistent docent, finançades amb càrrec a la disponibilitat pressupostària dels departaments i màsters, només inclouen la retribució mensual de la persona becària.

Article 1. Règim Jurídic

Aquestes beques tenen la consideració de programa de formació d'acord amb el Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d'inclusió en el règim general de la Seguretat Social de les persones que participin en programes de formació, i en conseqüència impliquen la cotització a la Seguretat Social per als beneficiaris.

En cap cas constitueixen una relació de caràcter laboral entre la Universitat i els becaris ni les quantitats percebudes pels beneficiaris tenen naturalesa salarial.

Les qüestions litigioses derivades del règim dels beneficiaris de les beques són competència de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Les quantitats percebudes en concepte de beques estan subjectes a les retencions fiscals i a les càrregues socials que dicti la normativa aplicable.

Article 2. Objecte i finalitat

Aquestes beques tenen per objecte la col·laboració dels estudiants de màster en tasques de suport a les activitats de docència i recerca del professorat universitari.

Tenen com a finalitat la formació dels estudiants i la iniciació en les activitats de docència i/o recerca que es desenvolupen en l'àmbit universitari.

Article 3. Criteris d'assignació de les beques d'assistent talent

Anualment, la Comissió Acadèmica de Màsters Universitaris (CAMU) aprova els criteris d'assignació de les beques a màsters. Per a aquest curs acadèmic han quedat exclosos d'aquesta assignació els màsters requerits legalment per a l'exercici d'una activitat professional i els màsters interuniversitaris no coordinats per la URV. En el cas dels màsters totalment virtuals, només es finança l'import de la matrícula. En la resta de màsters, la durada de la beca s'ha ajustat a la presencialitat de la docència del màster.

No obstant això, si algun departament disposa de fons i manifesta la voluntat de fer-ho podrà convocar beques d'assistent talent amb càrrec al seu pressupost vinculant-les al màster o màsters que indiqui.

Article 4. Procediment de convocatòria

Pel que fa a les beques d'assistents docents, la unitat responsable de la gestió de les beques fa una crida als departaments perquè defineixin el nombre de beques i el perfil o perfils de cadascuna així com els requisits i mèrits que es valoraran i les tasques que hauran de dur a terme els becaris. Els departaments han de proposar la convocatòria d'aquelles beques que acordin i que puguin finançar amb fons propis, i les han d'introduir a l'aplicació de gestió de beques corresponent.

Pel que fa a les beques d'assistent talent, d'acord amb els criteris aprovats per la CAMU, la unitat responsable de la gestió de les beques assigna als departaments als quals estiguin adscrits els coordinadors dels màsters les beques d'assistent talent que els correspongui i l'Oficina d'Orientació Universitària les ha d'introduir a l'aplicació de gestió de beques corresponent.

L'Oficina d'Orientació Universitària, com a unitat tècnica de gestió de beques, ha de revisar les peticions introduïdes i ha de fer totes les gestions administratives derivades de la gestió de la convocatòria amb col·laboració, si escau, d'altres serveis administratius de la Universitat.

Si del procés d'adjudicació quedessin places vacants, es podria tornar a obrir la convocatòria.

Article 5. Beneficiaris

Aquestes beques s'adrecen a estudiants de màsters universitaris de la Universitat Rovira i Virgili. En el cas de les beques d'assistent docent, també es poden adjudicar a estudiants de màsters interuniversitaris, en els quals participi la URV, que es matriculin d'assignatures que s'imparteixen a la URV.

Els departaments poden establir requisits addicionals per a les persones sol·licitants en la definició dels diversos perfils de les beques.

Si en el moment de resoldre la beca els adjudicataris encara no estan matriculats dels estudis de màster, es podrà concedir de forma condicionada al compliment d'aquest requisit en el moment de la incorporació efectiva a la beca. En qualsevol cas, l'estudiant no pot iniciar les activitats que implica de la beca fins que no s'hagi matriculat.

Article 6. Dedicació

La dedicació dels becaris és de 8 h setmanals o 32 hores mensuals. La distribució exacta de l'horari de prestació s'ha d'acordar amb la persona responsable de la beca.

Article 7. Durada

De forma ordinària les beques tenen una durada de nou mesos, d'octubre a juny. Els departaments poden convocar beques per un únic quadrimestre, d'octubre a gener (quatre mesos) o de febrer a juny (quatre mesos). Així mateix, també poden convocar beques per una durada inferior si els departaments ho sol·liciten.

Article 8. Retribucions

Per a l'any 2016 s'estableix una retribució bruta mensual per als becaris de 371,90 €. Els departaments han de finançar, a més, les càrregues socials corresponents a cada beca.

Les beques d'assistent talent inclouen també l'import íntegre de la matrícula del màster.

Aquestes retribucions poden estar subjectes als possibles canvis en la remuneració dels becaris que s'estableixin amb caràcter general al pressupost de la Universitat.

Article 9. Convocatòria i sol·licituds

Durant el segon trimestre de l'any la Universitat Rovira i Virgili ha de fer pública la convocatòria de les beques i obrir el termini de sol·licituds. El procediment de sol·licitud i la tramesa de la documentació s'ha de fer mitjançant el sistema informàtic que gestiona les beques de col·laboració per via telemàtica.

Per a cadascun dels perfils de beca s'ha d'establir un codi. Cada sol·licitant pot demanar una o diverses beques diferents.

La valoració de les sol·licituds i la resolució de les beques és competència dels departaments, que hauran de crear com a mínim una comissió de selecció amb la participació dels coordinadors dels màsters afectats. Aquesta comissió avalua les sol·licituds, les puntua i resol les beques.

Un cop excloses les persones sol·licitants que no reuneixin els requisits i valorats els mèrits de les que els reuneixin, s'ordenaran per puntuació i s'atorgaran les beques a aquelles a qui correspongui segons l'ordre que ocupin. Les persones que no resultin beneficiàries de la beca quedaran en llista d'espera per a possibles baixes o substitucions.

Article 10. Mèrits de les persones sol·licitants

Els mèrits de les persones sol·licitants consistiran en una valoració del seu expedient acadèmic fins un màxim de 4 punts i l'adequació del seu currículum al perfil de la beca fins a un màxim de 4 punts. Els criteris de valoració d'aquests mèrits pels els fixen els departaments.

Article 11. Drets i deures dels becaris

Els becaris assistents docents i assistents talent de la Universitat Rovira i Virgili tenen els drets següents:

  • - Rebre la formació adient per fer les tasques que els encomanin.
  • - Realitzar la prestació de la beca durant el període previst i amb un horari que s'adapti a les seves obligacions acadèmiques com a estudiant de màster.
  • - Rebre les retribucions corresponents. En el cas dels becaris assistents talent, tenen dret també al pagament de la totalitat de l'import de la matrícula.
  • - Disposar d'una acreditació com a adjudicatari de la beca.
  • - Tots aquells que es fixin en normatives que se'ls apliquin.

Els becaris assistents docents i assistents talent de la Universitat Rovira i Virgili tenen els deures següents:

  • - Dur a terme les tasques que els encomanin d'acord amb àmbit de les seves funcions i segons la dedicació prevista a la beca.
  • - Participar en totes aquelles activitats formatives que els assigni el departament.
  • - Tenir cura de tots aquells materials i infraestructures que el departament posi al seu abast per a la realització de la beca.
  • - Mantenir confidencialitat sobre totes aquelles dades de caràcter acadèmic, econòmic, de recerca o personal que puguin conèixer com a conseqüència del desenvolupament de la beca.
  • - Lliurar tota aquella documentació que li sigui requerida pel que fa al desenvolupament de la beca (per exemple, informes o memòries).

Article 12. Revocació

En el cas que es produeixi un incompliment reiterat i manifest de les obligacions del becari, el departament pot iniciar un procediment de revocació de la beca d'acord amb els procediments previstos a les normes de procediment administratiu.

Així mateix, si l'Oficina d'Orientació Universitària descobreix que hi va haver falsejament en les dades aportades per emplenar la sol·licitud o qualsevol incompliment sobrevingut dels requisits establerts en aquest reglament o en la convocatòria, també podrà iniciar un procediment de revocació.

Article 13. Règim d'Incompatibilitats

Les presents beques són incompatibles amb totes aquelles beques i ajuts que impliquin una prestació de servei per part de l'estudiant i que puguin interferir en el desenvolupament correcte de la seva vida acadèmica així com amb contractes de treball de jornada superior al 50% de l'ordinària.

Disposició addicional 1a

Correspon a la Comissió de Docència, Estudiants i Comunitat Universitària, delegada del Consell de Govern, la interpretació d'aquesta normativa.

Disposició addicional 2a

Per a tot el que no estigui regulat en el present reglament, actuarà com a norma supletòria el Reglament de beques de col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili així com totes aquelles altres normes que hi siguin aplicables.

Disposició transitòria 1a

Per al curs 2016-17 es mantenen les renovacions de les beques de talent màster que es van atorgar al curs 2015-16 i que compleixen les condicions previstes en la convocatòria inicial.

Disposició derogatòria única

El present reglament deroga les Normes per a la convocatòria de les beques d'assistent docent, aprovades per la Comissió delegada d'Estudiants i Comunitat Universitària en data 11 d'abril de 2014.